Cysylltu gyda ni

Huawei

Meng Wanzhou: Cwestiynau ynghylch arestiad gweithrediaeth Huawei wrth i'r frwydr gyfreithiol barhau

cyhoeddwyd

on

Pan wnaeth swyddog ffiniau o Ganada ychydig o ymchwil brysiog ar y rhyngrwyd ar 1 Rhagfyr 2018, gadawodd y canlyniad ei fod mewn “sioc”. Roedd newydd gael gwybod bod dynes Tsieineaidd yn glanio ym maes awyr Vancouver mewn ychydig oriau a bod gan Heddlu Marchogol Brenhinol Canada warant arestio allan iddi yn seiliedig ar gais gan yr Unol Daleithiau. Yr hyn a ddatgelodd yr ymchwil oedd mai hi oedd prif swyddog ariannol y cawr telathrebu Tsieineaidd Huawei a merch sylfaenydd y cwmni. Bryd hynny y sylweddolodd swyddogion y ffin eu bod ar fin cael eu plymio i ganol digwyddiad rhyngwladol mawr nad yw, bron i ddwy flynedd yn ddiweddarach, wedi diflannu.

Y ddynes oedd Meng Wanzhou (llun) y cyrhaeddodd ei hediad o Hong Kong Gate 65 am 11:10 amser lleol. Roedd hi ar stop yng Nghanada, lle mae ganddi ddau gartref, cyn mynd ymlaen i gyfarfodydd busnes ym Mecsico. Datgelwyd rhagor o fanylion am yr hyn a ddigwyddodd yn y maes awyr mewn llys yn Vancouver yn ystod yr wythnos ddiwethaf fel rhan o gam diweddaraf y frwydr gyfreithiol a allai ymestyn ymlaen am flynyddoedd.

Mae ei chyfreithwyr yn dilyn strategaeth aml-estynedig i’w hatal rhag cael ei estraddodi i’r Unol Daleithiau ar gyhuddiadau o gamarwain HSBC y banc mewn ffordd a allai arwain at dorri cosbau’r Unol Daleithiau ar Iran.

Mae cyfreithwyr Meng wedi bod yn dadlau bod cam-drin y broses yn y ffordd y cafodd yr arestiad ei gyflawni.

Un o'r materion a godwyd ganddynt yw pam y cafodd Meng ei holi am bron i dair awr gan swyddogion o Asiantaeth Gwasanaethau Ffiniau Canada cyn iddi gael ei harestio'n ffurfiol gan Heddlu Marchogol Brenhinol Canada (RCMP). Mae ei chyfreithwyr yn chwilio am arwyddion na ddilynwyd gweithdrefnau cywir yn yr hyn a ddatblygodd yn yr oriau hynny.

Disgrifiwyd Meng, a ymddangosodd yn y llys yn gwisgo'r freichled ffêr diogelwch sy'n ofynnol ar gyfer ei mechnïaeth, fel un "digynnwrf" yn ystod ei holi cychwynnol yn y maes awyr oherwydd nad oedd ganddi unrhyw syniad beth oedd yn dod nesaf.

Aeth swyddogion y ffin â’i ffonau a’i dyfeisiau a’u rhoi mewn bag arbennig - a ddyluniwyd i atal unrhyw ymyrraeth electronig. Cafodd swyddogion y ffin ei chyfrineiriau a'i chodau PIN ar gyfer y dyfeisiau hefyd, ond clywodd y llys eu bod wedi trosglwyddo'r rhain, ynghyd â'r dyfeisiau, i'r RCMP ar gam pan na ddylent fod wedi gwneud yn dechnegol. Cafodd yr heddwas a'i harestiodd yn y pen draw ar ôl cwestiynu'r ffin ei herio yn y llys ynghylch pam na wnaeth hynny yn gynharach. Mae ei chyfreithwyr yn chwilio am dystiolaeth gynllun cydgysylltiedig gan asiantaeth y ffin a’r heddlu - efallai â llaw arweiniol yr Unol Daleithiau y tu ôl iddynt - i’w chadw’n amhriodol a’i holi heb gyfreithiwr.

Mae swyddogion yn gwadu hyn ac yn dweud mai'r cwestiynu ar y ffin oedd sefydlu a oedd unrhyw reswm na ellid ei derbyn, er enghraifft cymryd rhan mewn ysbïo. Tystiodd yr heddwas hefyd bryderon "diogelwch" oedd un rheswm na arestiodd Ms Meng yn syth ar ôl i'w hediad Cathay Pacific 777 lanio.

Bydd y rhan hon o'r frwydr gyfreithiol yn canolbwyntio ar p'un a ddilynwyd gweithdrefnau ac os na, p'un ai camgymeriadau syml neu ganlyniad unrhyw gynllun oedd yn gyfrifol am hynny.

Mae'r swyddog RCMP a gymerodd ddalfa electroneg Meng Wanzhou gweithredol ar ddiwrnod ei harestio ddwy flynedd yn ôl yn dweud na wnaeth gorfodaeth cyfraith dramor erioed ofyn iddo gael y codau post na chwilio'r dyfeisiau.

Const. Dywedodd Gurvinder Dhaliwal ddydd Llun fod swyddogion America wedi gofyn i ddyfeisiau Meng gael eu cipio a’u storio mewn bagiau arbennig i’w hatal rhag cael eu dileu o bell, yr oedd yn ei ystyried yn gais rhesymol.

Dywedodd nad oedd yn poeni pan roddodd swyddog Asiantaeth Gwasanaethau Ffiniau Canada (CBSA) ddarn o bapur iddo gyda’r codau post a ysgrifennwyd arno ar ôl i’r arholiad mewnfudo ohirio a’i bod yn cael ei harestio gan RCMP.

“Wnes i ddim hyd yn oed feddwl amdano, fe wnes i eu rhoi gyda’r ffonau a meddyliais, dyma’i ffonau ac mae’r codau post hyn yn perthyn i’w ffonau ac yn y pen draw byddai’r ffonau hyn a byddai’r eiddo hyn yn mynd yn ôl ati unwaith y bydd y broses wedi’i chwblhau, ”Dywedodd Dhaliwal wrth Goruchaf Lys BC dan archwiliad gan gwnsler y Goron John Gibb-Carsley.

Dywedodd Dhaliwal wrth y gwrandawiad casglu tystiolaeth na ofynnodd erioed i swyddogion o wasanaethau ar y ffin gael y codau post na gofyn unrhyw gwestiynau penodol yn ystod arholiad mewnfudo Meng.

Mae eisiau Meng yn yr Unol Daleithiau ar daliadau twyll yn seiliedig ar honiadau yn ymwneud â sancsiynau Americanaidd yn erbyn Iran y mae hi a chawr technoleg Tsieineaidd Huawei yn eu gwadu.

Mae ei chyfreithwyr yn casglu gwybodaeth y maen nhw'n gobeithio fydd yn cefnogi eu honiad bod swyddogion Canada wedi casglu tystiolaeth yn amhriodol ar gais ymchwilwyr yr Unol Daleithiau dan gochl archwiliad ffin arferol.

Am y tro cyntaf, clywodd y llys hefyd fod codau diogelwch io leiaf un o gartrefi Meng hefyd yn cael eu cofnodi ar ddarn o bapur.

Disgrifiodd Dhaliwal lun i’r llys a ddangosodd fod gan y papur ar ben blychau y teithiodd gyda nhw allwedd i’w phreswylfeydd a “chod diogelwch” ar gyfer ei thŷ.

Dywedodd Dhaliwal fod y papur wedi ei basio iddo gan Mountie a oedd wedi'i leoli ym maes awyr Vancouver.

“Does gen i ddim syniad o ble y cafodd e,” meddai Dhaliwal, gan ychwanegu nad yw wedi bod yn rhan o unrhyw drafodaeth am y codau diogelwch hynny.

Cymerodd Dhaliwal rôl “swyddog arddangosion” yn achos Meng, gan olygu ei fod yn gyfrifol am sicrhau bod unrhyw beth a atafaelwyd ganddi yn cael ei ddogfennu, yn ddiogel.

Ar ôl iddi gael ei harestio, trosglwyddwyd achos Meng i gangen uniondeb ariannol uned Troseddau Difrifol a Threfnedig Ffederal yr RCMP oherwydd ei fod yn achos “cymhleth”, meddai.

Derbyniodd Dhaliwal gais gan Staff Sgt. Ben Chang yn nodi bod yr Unol Daleithiau yn gofyn am wybodaeth benodol gan ragweld cais trwy'r cytundeb cymorth cyfreithiol ar y cyd rhwng y ddwy wlad, meddai.

Gofynnwyd i Dhaliwal gofnodi rhifau cyfresol electronig, gwneuthuriadau a modelau ei electroneg, meddai. Gwnaeth hynny gyda chymorth uned dechnoleg RCMP, meddai. Ond ni ddefnyddiodd y codau post ar y dyfeisiau ar unrhyw adeg, ac ni ofynnwyd iddo chwilio'r dyfeisiau, meddai.

Yn ddiweddarach, cysylltodd uwch swyddog CBSA ag ef yn holi am y darn o bapur gyda'r codau ffôn, meddai.

“Roedd hi wedi nodi i mi fod y codau wedi’u rhoi mewn camgymeriad i ni,” meddai Dhaliwal.

Gan fod y codau eisoes yn rhan o arddangosyn, tystiodd iddo ddweud wrthi eu bod o dan awdurdod y llys ac na allai eu dychwelyd.

Mae'r achos yn parhau.

Huawei

Mae Sweden yn dechrau ocsiwn 5G er gwaethaf protestiadau Huawei

cyhoeddwyd

on

Dechreuodd rheoleiddiwr cyfathrebu Sweden ei arwerthiant gohiriedig o amleddau 5G-addas, rhybuddiodd Huawei yr wythnos diwethaf y byddai canlyniadau difrifol gan fod y gwerthwr yn dal i gael achos cyfreithiol heb ei ddatrys yn herio ei waharddiad.

Mewn datganiad, dywedodd Awdurdod Post a Thelathrebu Sweden (PTS) fod ei ocsiwn ar gyfer trwyddedau yn y band 3.5GHz wedi cychwyn heddiw (19 Ionawr) gyda gwerthiant 2.3GHz i ddilyn. Mae'n ocsiwn 320MHz o sbectrwm 3.5GHz ac 80MHz o 2.3GHz.

Daw dechrau'r gwerthiant ddyddiau ar ôl Huawei wedi colli ei apêl ddiweddaraf yn ymwneud â gosod amodau ocsiwn sydd gwahardd gweithredwyr cynnig defnyddio offer ohono neu ZTE cystadleuol.

Mae gan Huawei ddau ddarn arall o gamau cyfreithiol ar y mater sydd heb eu datrys.

Mewn sylw i Byd Symudol yn Fyw a gyhoeddwyd ar 15 Ionawr yn dilyn methiant ei apêl ddiweddaraf, cadarnhaodd cynrychiolydd o Huawei nad oedd disgwyl rheoli ei “ddau brif achos llys” ar y mater tan ddiwedd mis Ebrill.

Ychwanegodd y cwmni: “Mae'n arwain at ganlyniadau difrifol i gynnal yr ocsiwn 5G tra bod yr amodau ar gyfer penderfyniadau PTS yn destun adolygiad cyfreithiol.”

Yn wreiddiol, roedd ocsiwn sbectrwm Sweden i fod i ddigwydd ym mis Tachwedd 2020, ond cafodd ei ohirio ar ôl i lys atal y cais rai o'r telerau gwerthu ymrannol hyd nes y cynhelid gwrandawiad iddynt.

Cliriwyd telerau PTS wedi hynny gan y llys apêl, gan agor y ffordd i'r ocsiwn fynd yn ei blaen.

Parhau Darllen

cyffredinol

Mae'r gorau o 5G eto i ddod  

cyhoeddwyd

on

Mae swyddogion gweithredol gweithredwyr symudol blaenllaw wedi annog defnyddwyr i fod yn amyneddgar gyda 5G, gan egluro y bydd achosion mwy datblygedig ac achosion defnydd ar gael wrth i'r dechnoleg esblygu.

Wrth siarad yng nghynhadledd ddiweddar y diwydiant CES 2021, dywedodd Drew Blackard, VP rheoli cynnyrch yn Samsung Electronics America (AAS), wrth banel bod llawer o wasanaethau cyfredol gan gynnwys ffrydio fideo yn ddim ond “gwell ar 5G”.

Ond ychwanegodd y bydd “profiadau unig-ar-5G” mwy datblygedig yn dod yn brif ffrwd “fwy a mwy wrth i’r seilwaith ddatblygu” ac wrth i’r dechnoleg gael ei defnyddio’n ehangach.

Nododd Blackard fod AAS wedi “gwneud llawer o ddatblygiad gyda phartneriaid i adeiladu sut y gall y rhain edrych”, gan dynnu sylw at gydweithrediad ag AT&T i gynnig profiadau AR i gefnogwyr chwaraeon.

Ychwanegodd cadeirydd a chyd-sylfaenydd Ice Mobility, Denise Gibson, “mae yna elfen o amynedd” i wireddu potensial 5G.

Dywedodd fod 5G “yn blatfform a fydd yn esblygu”, gan egluro “nid yw’n ymwneud â chyrhaeddiad daearyddol yn unig, ond hefyd darparu galluoedd a gwasanaethau datblygedig ar rwydweithiau a dyfeisiau.

Ychwanegodd Blackard fod “partneriaethau yn amlwg yn hanfodol”, gan nodi bod 5G yn ei gwneud yn ofynnol i “grŵp, diwydiant ddod â hynny ymlaen. Nid chwaraewr sengl all wneud hynny ”.

Wrth sôn am y mater, dywedodd Abraham Lui, Prif Gynrychiolydd Huawei i Sefydliadau’r UE, "Yn Ewrop, mae’r gorau o 5G eto i ddod. Wrth i leoli 5G gasglu cyflymder ar draws y cyfandir, bydd defnyddwyr yn gwerthfawrogi buddion y dechnoleg hon sy’n newid gemau mewn y dyfodol agos ".

Parhau Darllen

cyffredinol

Buddsoddi mewn adnoddau lleol ar gyfer ymreolaeth strategol Ewrop

cyhoeddwyd

on

Trafododd Dadl Fforwm Ewrop heddiw (14 Ionawr), ar y cyd gan ASEau García del Blanco (S&D), Eva Maydell (EPP), Alexandra Geese ac Anna Cavazzini (Gwyrddion / EFA), y cwestiynau ymarferol, technegol a gwleidyddol a fydd yn penderfynu ar y dyfodol technoleg a data yn Ewrop.

Amlinellodd Prif Gynrychiolydd Huawei i Sefydliadau’r UE Abraham Liu gyfraniad y cwmni at yr amcan hwn heddiw yn ystod y ddadl ar-lein “Ewrop yn yr oes ddigidol: partneriaethau byd-eang i feithrin arweinyddiaeth Ewropeaidd”, a drefnwyd gan Forum Europe.

Abraham Liu, Prif Gynrychiolydd Huawei i Sefydliadau'r UE

Prif Gynrychiolydd Huawei i Sefydliadau'r UE Abraham Liu

“Gallwn hybu sofraniaeth ddigidol Ewrop trwy ei helpu i ddatblygu a gwarchod adnoddau strategol - ond bydd didwylledd a safonau cyffredin yn allweddol i gyrraedd yno,” meddai Abraham Liu o Huawei. "Sut y gall rhywun ddatgloi sofraniaeth ddigidol ar gyfer Ewrop? Trwy ddiogelu'r rôl arwain gan ei galluogi i osod safonau byd-eang trwy fod yn agored ac arloesi, a thrwy fuddsoddi yn yr asedau sy'n amddiffyn ei fuddiannau strategol."

“Mae Huawei yn cyfrannu at sofraniaeth ddigidol yr UE mewn tair ffordd bwysig: trwy weithredu fel buddsoddwr mawr mewn diwydiant Ewropeaidd a phartner iddo; trwy helpu i sicrhau bod data ac arloesedd yn aros yn Ewrop; a thrwy gyfrannu at ecosystem ddigidol Ewropeaidd agored a diogel, ”pwysleisiodd Mr Liu yn ystod y digwyddiad. “Rydyn ni am i ddinasyddion Ewropeaidd gael y dechnoleg orau, y preifatrwydd gorau a’r diogelwch gorau, heb orfod dibynnu ar ymddiriedaeth na chael eu rhwystro gan ddiffyg dewis na chost.”

Tynnodd Mr Liu sylw at y rôl bwysig i Ewrop wrth greu fframwaith rheoleiddio sy'n galluogi diogelwch yn seiliedig ar safonau a ffeithiau cyffredin yn hytrach nag ymddiriedaeth yn unig: “Rwy’n credu’n gryf y dylai Ewrop osod y rheolau. Dylai hefyd aros ar agor fel y gall pob cwmni rhyngwladol, fel ein un ni, ddilyn y rheolau hyn, ”meddai.

Mae Huawei wedi bod yn buddsoddi'n helaeth mewn cynhyrchu diwydiannol Ewropeaidd, gyda blaenoriaethau yn y dyfodol yn cynnwys buddsoddi mewn cyfleusterau adeiladu ar gyfer cynhyrchu 5G a chyfleusterau ymchwil dechnegol uwch mewn seiberddiogelwch a thryloywder. Dros y pum mlynedd nesaf, mae'r cwmni wedi ymrwymo i fuddsoddi € 100 miliwn yn natblygiad ecosystem AI gadarn yn Ewrop, gan bartneru i gysylltu arweinwyr diwydiant ag o leiaf 200,000 o ddatblygwyr.

Parhau Darllen
hysbyseb

Twitter

Facebook

Poblogaidd