Cysylltu â ni

Croatia

Mae'r Comisiwn yn croesawu cam nesaf ar gymeradwyo cynlluniau adfer a gwytnwch Croatia, Cyprus, Lithwania a Slofenia

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi croesawu'r cadarnhaol cyfnewid barn ar y Cyngor yn gweithredu penderfyniadau ar gymeradwyo cynlluniau adfer a gwytnwch cenedlaethol ar gyfer Croatia, Cyprus, Lithwania a Slofenia a gynhaliwyd ar 26 Gorffennaf, ar fideo-gynadledda anffurfiol Gweinidogion Economi a Chyllid yr UE (ECOFIN). Mae'r cynlluniau hyn yn nodi'r mesurau a fydd yn cael eu cefnogi gan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Mae'r RRF wrth galon NextGenerationEU, a fydd yn darparu € 800 biliwn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ledled yr UE. Bydd y Cyngor yn gweithredu penderfyniadau yn cael ei fabwysiadu'n ffurfiol trwy weithdrefn ysgrifenedig yn fuan.

Bydd y mabwysiadu ffurfiol hwn yn paratoi'r ffordd ar gyfer talu hyd at 13% o'r cyfanswm a ddyrannwyd ar gyfer pob un o'r aelod-wladwriaethau hyn cyn eu hariannu. Nod y Comisiwn yw talu'r cyn-ariannu cyntaf cyn gynted â phosibl, ar ôl llofnodi'r cytundebau cyllido dwyochrog a, lle bo hynny'n berthnasol, cytundebau benthyciad. Yna bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar gyflawni'r cerrig milltir a'r targedau a amlinellir ym mhob un o Benderfyniadau Gweithredu'r Cyngor, gan adlewyrchu'r cynnydd o ran gweithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a gwmpesir yn y cynlluniau.

hysbyseb

Croatia

Newid Ewro: Cytundeb â Croatia ar gamau ymarferol ar gyfer dechrau cynhyrchu darnau arian ewro

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd ac aelod-wladwriaethau ardal yr ewro wedi llofnodi Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth (MoU) gyda Croatia yn amlinellu'r camau ymarferol a fydd yn caniatáu i'r wlad ddechrau cynhyrchu darnau arian ewro pan fydd yn cael caniatâd i ymuno ag ardal yr ewro. Mae hyn yn garreg filltir bwysig yn ymdrechion Croatia i ymuno ag ardal yr ewro.

Llofnodwyd y Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth gan yr Is-lywydd Gweithredol Valdis Dombrovskis, y Comisiynydd Gentiloni, Llywydd yr Ewro-grŵp Paschal Donohoe a Llywodraethwr Banc Cenedlaethol Croateg Boris Vujčić mewn seremoni a ddilynodd gyfarfod yr Ewro-grŵp a gynhaliwyd yn gynharach heddiw yn Brdo, Slofenia.

Mae'r MoU yn caniatáu i Croatia, gyda chymorth y Comisiwn ac aelod-wladwriaethau ardal yr ewro, gyflawni'r holl baratoadau angenrheidiol cyn a hyd at bathu darnau arian yr ewro mewn gwirionedd. Mae'r rhain yn cynnwys, ymhlith eraill: dewis Croatia o'i ddyluniadau ochr cenedlaethol darn arian ewro yn unol â gweithdrefnau cenedlaethol; caffael a chynhyrchu offer bathu a rhediadau profion darn arian; a threfniadau ar gyfer dosbarthu darnau arian ewro a thynnu kuna Croateg yn ystod y newid.

hysbyseb

Dywedodd yr Is-lywydd Gweithredol Valdis Dombrovskis: “Rwy’n falch o arwyddo’r Memorandwm hwn a fydd yn galluogi Croatia i ddechrau paratoadau ar gyfer bathu darnau arian prawf yr ewro, gan nodi carreg filltir arall ar y daith i esgyniad yr ewro. Mae'r Comisiwn yn parhau i gefnogi Croatia yn ei ymdrechion i ymuno ag ardal yr ewro, y mae'n elwa'n fawr ohono. Fodd bynnag, cyn y gall fabwysiadu arian sengl Ewrop, rhaid i Croatia fodloni holl feini prawf Maastricht yn gyntaf a pharhau i wneud cynnydd ar baratoadau technegol. ”

Dywedodd Comisiynydd yr Economi, Paolo Gentiloni: “Mae llofnod y memorandwm hwn yn gam symbolaidd pwysig ond ymarferol hefyd ar ffordd Croatia i ymuno â’r ewro. Rwy’n croesawu penderfyniad cryf Croatia i gytuno i ardal yr ewro, a dyna lle mae’r wlad yn perthyn. Bydd y Comisiwn yn parhau i gefnogi Croatia yn ei baratoadau a'i ymdrechion i fodloni'r meini prawf cydgyfeirio. ”

Cefndir

hysbyseb

Nid yw Croatia yn aelod o ardal yr ewro eto. Mae'r kuna, fodd bynnag, yn rhan o'r mecanwaith cyfradd cyfnewid (ERM II) ers 10 Gorffennaf 2020.

Mae llofnodi'r Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth hwn yn un o'r camau paratoadol arferol pan fydd aelod-wladwriaeth nad yw'n ardal yr ewro yn bwriadu ymuno ag ardal yr ewro. Oherwydd cymhlethdod y tasgau sy'n gysylltiedig â chynhyrchu darnau arian ewro, mae angen i aelod-wladwriaethau sy'n bwriadu ymuno ddechrau paratoi ymhell cyn penderfyniad y Cyngor i godi'r rhanddirymiad o'u cyfranogiad yn yr ewro. Ni fydd hyn yn rhagfarnu penderfyniad y Cyngor ar godi'r rhanddirymiad yn unol ag Erthygl 140 (2) TFEU.

Mae llofnodi'r Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth yn caniatáu i Croatia dderbyn y ddogfennaeth dechnegol angenrheidiol i bathu darnau arian prawf ewro, a ddefnyddir i wirio ffitrwydd technegol darnau arian ewro yn y dyfodol ar gyfer peiriannau gwerthu a phrosesu darnau arian. Bydd y Comisiwn a minau cenedlaethol ardal yr ewro hefyd yn trosglwyddo'r hawlfreintiau a'r offer bathu angenrheidiol i Croatia. Yn y gorffennol, llofnodwyd MoUs cyfatebol gyda Slofenia, Cyprus, Malta, Estonia, Latfia a Lithwania.

Mwy o wybodaeth

Croatia a'r ewro

Mae'r Comisiwn yn croesawu mynediad Bwlgaria a Croatia i Fecanwaith Cyfradd Cyfnewid II

Parhau Darllen

coronafirws

Mae ASEau yn codi gwrthwynebiadau i 'corona facism'

cyhoeddwyd

on

O'r 704 o gynrychiolwyr etholedig yn Senedd Ewrop, sy'n dod o 27 aelod-wladwriaeth, dim ond dau oedd yn meiddio codi eu lleisiau yn erbyn mesurau COVID ac amddifadedd y rhyddid dynol sylfaenol. Yn ddiddorol, daw'r ddau o'r 704 AS o'r un wlad, lle mae ail ddos ​​y brechiad ar y lefel isaf yn Ewrop. O Croatia, yn ysgrifennu Ivan Vilibor SINČIĆ, ASE.

Mae Croatia yn wlad gyda dim ond 35% wedi’i brechu gyda’r ail ddos, ac aelodau annibynnol Senedd Ewrop Ivan Vilibor Sinčić a Mislav Kolakušić yw’r unig ASEau yn Ewrop a feiddiodd godi eu llais yn ei erbyn, gallwn ei galw’n rhydd - ffasgaeth corona.

Mae'n anffodus nad oes mwy o gynrychiolwyr etholedig y dinasyddion ledled Ewrop i gynrychioli rhyddid a hawliau iechyd. Nid yn unig nad oes astudiaethau annibynnol o effeithiolrwydd brechlyn ac effaith ar iechyd, ond mae mesurau fel gwahardd cynulliadau, cyfyngu gwaith i fwytai a bariau, gwisgo masgiau, a phrofion diangen ac annibynadwy wedi methu’n llwyr.

hysbyseb

Nid yw'r mesurau ffasgaidd hyn yn fesurau arbenigwyr sy'n poeni am iechyd pobl o bell ffordd, ond mae mesurau gwleidyddion sydd am ein hamddifadu o'n rhyddid, yn ein troi'n robotiaid difeddwl sy'n gweithio yn erbyn synnwyr cyffredin, yn ein dad-ddyneiddio a gwneud pobl iach yn sâl, a wrth gwrs yn ennill arian o'r cyfan.

Yr hyn sy'n rhoi gobaith yw'r ffaith bod dinasyddion Gweriniaeth Croatia wedi penderfynu troi eu cefnau ar y propaganda fferyllol a'r gwleidyddion ffasgaidd ac wedi penderfynu gwrando gyda meddwl agored ar yr hyn y mae eu haelodau o Senedd Ewrop Ivan Vilibor Sinčić a Mislav Rhaid i Kolakušić ddweud. Mae gan rai gwledydd sydd wedi'u brechu'n fawr a frechodd eu preswylwyr gyda'r trydydd dos broblemau mawr gydag achosion cadarnhaol newydd, tra bod Croatia, sydd â chyfradd frechu isel, yn un o'r gwledydd mwyaf diogel ar hyn o bryd.

Yr unig ffordd i ddod â'r stori hon am Covid i ben yw dileu mesurau ffasgaidd yn llwyr, ennill imiwnedd naturiol a pharhau i fyw'n normal. Nid yr arferol newydd, ond yr arferol. Nid cyffuriau arbrofol, fel y brechlynnau cyfredol, yw'r ateb ac ni ddylid eu gorfodi ar ddinasyddion mewn unrhyw ffordd. Mae rhyddid yn hawl sylfaenol y dylem seilio pob polisi arni, gan gynnwys y dewis o driniaeth.

hysbyseb

Rydym yn galw ar y 702 ASE arall i sefyll dros eu pleidleiswyr a gwrthod defnyddio'r grym yn erbyn dinasyddion, yn ogystal â dinistrio iechyd seicolegol pobl a dinistr yr economi.

Parhau Darllen

Bwlgaria

Mae gan Ddwyrain Ewrop rai o ddinasoedd mwyaf llygredig yr UE - Beth yw'r heriau sy'n wynebu'r rhanbarth a pha atebion sy'n bodoli?

cyhoeddwyd

on

Yn ôl Eurostat, mae'r crynodiad uchaf o ronynnau mân peryglus mewn ardaloedd trefol ym Mwlgaria (19.6 μg / m3), Gwlad Pwyl (19.3 μg / m3), Rwmania (16.4 μg / m3) a Croatia (16 μg / m3), yn ysgrifennu Cristian Gherasim.

Ymhlith aelod-wladwriaethau'r UE mae ardaloedd trefol Bwlgaria yn dal y crynodiad uchaf o ronynnau mân, ymhell uwchlaw'r lefelau a argymhellir gan Sefydliad Iechyd y Byd.

Ar ben arall y sbectrwm, Gogledd Ewrop sy'n dal y lefelau isaf o lygredd gronynnau mân gyda PM2,5 yn yr UE. Mae Estonia (4,8 ľg / m3), Finlanda (5,1 ľg / m3) şi Suedia (5,8 ľg / m3), yn dal y lleoedd uchaf ar gyfer yr aer glanaf.

hysbyseb

PM2.5 yw'r mwyaf peryglus o'r gronynnau mân llygryddion, gyda diamedr o lai na 2.5 micron. Yn wahanol i PM10 (hy 10 gronyn maint micron), gall gronynnau PM2.5 fod yn fwy niweidiol i iechyd oherwydd eu bod yn treiddio'n ddwfn i'r ysgyfaint. Mae llygryddion fel gronynnau mân sydd wedi'u hatal yn yr atmosffer yn lleihau disgwyliad oes a lles a gallant arwain at ymddangosiad neu waethygu llawer o afiechydon anadlol a chardiofasgwlaidd cronig ac acíwt.

Mae gan Rwmania rai o'r ardaloedd sydd wedi'u taro galetaf yn yr Undeb Ewropeaidd gan amrywiol lygryddion aer.

Llygredd aer

hysbyseb

Yn ôl astudiaeth a gyhoeddwyd ym mis Mawrth gan y platfform ansawdd aer byd-eang IQAir, roedd Rwmania yn 15fed ymhlith y gwledydd mwyaf llygredig yn Ewrop yn 2020, ac roedd prifddinas Bucharest yn 51fed ledled y byd. Y brifddinas fwyaf llygredig yn y byd yw Delhi (India). Ar y llaw arall, gellir dod o hyd i'r aer glanaf ar ynysoedd yng nghanol y cefnfor, megis Ynysoedd y Wyryf a Seland Newydd, neu ym mhrifddinasoedd gwledydd Nordig Sweden a'r Ffindir.

Daw newyddion drwg ynglŷn â Rwmania hefyd gan y cwmni monitro ansawdd aer, Airly, a nododd Wlad Pwyl a Rwmania am rai o'r lefelau uchaf o lygredd ar y cyfandir. Canfu’r adroddiad hefyd nad yw Cluj, dinas arall yn Rwmania wedi’i rhestru ymhlith y dinasoedd mwyaf llygredig yn yr UE a hyd yn oed yn y man uchaf o ran llygredd nitrogen deuocsid.

Yn ôl Asiantaeth yr Amgylchedd Ewropeaidd llygredd aer yw’r risg iechyd uchaf yn yr Undeb Ewropeaidd, gyda thua 379,000 o farwolaethau cynamserol oherwydd amlygiad. Gweithfeydd pŵer, diwydiant trwm a mwy o draffig ceir yw prif achosion llygredd.

Mae'r Undeb Ewropeaidd wedi apelio ar awdurdodau lleol i fonitro ansawdd aer yn well, i adnabod ffynonellau llygredd a hyrwyddo polisïau sy'n cyfyngu ar lygredd trwy dorri lawr ar draffig.

Mae Brwsel eisoes wedi targedu Rwmania dros lygredd aer. Lansiodd gamau cyfreithiol dros lefelau llygredd aer gormodol mewn tair dinas: Iasi, Bucharest a Brasov.

Mae corff anllywodraethol yn Llundain sy'n arbenigo mewn newid ymddygiad cynaliadwy yn dweud mewn ardaloedd trefol bod yn rhaid i bobl wneud penderfyniadau ar gyfer ffordd o fyw sy'n ffafrio gwell ansawdd aer a'r amgylchedd: dewis teithio trwy rannu ceir, gyda beiciau neu sgwteri trydan, yn lle ceir.

Rheoli Gwastraff

Yn Nwyrain Ewrop, mae llygredd aer ynghyd â rheoli gwastraff yn wael a lefelau isel o ailgylchu wedi creu crynhoad peryglus. Yn Rwmania, wrth ymyl ansawdd aer, mae'r lefel isel o ailgylchu yn ei gwneud yn ofynnol i awdurdodau lleol gamu i'r adwy.

Mae'n enwog bod Rwmania yn un o'r gwledydd Ewropeaidd sydd â'r lefelau isaf o ailgylchu gwastraff ac mae'n ofynnol i awdurdodau lleol dalu symiau sylweddol o arian yn flynyddol mewn dirwyon am beidio â chydymffurfio â rheoliadau amgylcheddol yr UE. Hefyd, mae yna gynnig deddfwriaethol a fyddai’n golygu y byddai treth benodol ar gyfer pecynnu plastig, gwydr ac alwminiwm yn cael ei chymhwyso o’r flwyddyn nesaf ymlaen.

Yn flaenorol, cyflwynodd Gohebydd yr UE achos cymuned Ciugud yng nghanol Rwmania sy'n ceisio gwobrwyo ailgylchu trwy ddefnyddio cryptocurrency a ddatblygwyd yn lleol.

Bydd yr arian rhithwir, a enwir yn ddienw CIUGUban - sy'n llunio enw'r pentref gyda'r gair Rwmania am arian - yn cael ei ddefnyddio yn ei gam cyntaf o'i weithredu i ad-dalu dinasyddion sy'n dod â chynwysyddion plastig i unedau casglu ailgylchu. Rhoddir CIUGUban i bobl leol sy'n dod â deunydd pacio a chaniau plastig, gwydr neu alwminiwm i'r canolfannau casglu.

Mae cymuned Ciugud yn wir yn ateb galwad yr UE i gymunedau lleol gamu i mewn a newid eu materion amgylcheddol.

Fel yr adroddwyd yn flaenorol, yn Ciugud mae'r uned gyntaf o'r fath sy'n rhoi arian parod ar gyfer sbwriel eisoes wedi'i sefydlu yn iard yr ysgol leol. Mewn bostio ar Facebook neuadd Tref Ciugud, soniodd awdurdodau fod yr uned eisoes yn llawn gyda gwastraff plastig yn cael ei gasglu a'i ddwyn yno gan blant. Gweithredir y prosiect peilot gan y weinyddiaeth leol mewn partneriaeth â chwmni Americanaidd, un o brif wneuthurwyr RVMs y byd (Reverse Vending Machines).

Pan lansiwyd y prosiect yn gynharach y mis hwn, soniodd swyddogion fod y dull deheuig i fod i addysgu ac annog plant yn arbennig i gasglu ac ailgylchu gwastraff y gellir ei ailddefnyddio. Yn ôl y datganiad i’r wasg, mae plant yn cael eu herio i ailgylchu cymaint o ddeunydd pacio â phosib erbyn diwedd gwyliau’r haf ac i gasglu cymaint o ddarnau arian rhithwir â phosib. Ar ddechrau'r flwyddyn ysgol newydd, bydd y darnau arian rhithwir a gesglir yn cael eu trosi fel y bydd plant yn gallu defnyddio'r arian i ariannu prosiectau bach a gweithgareddau addysgol neu allgyrsiol.

Felly, Ciugud yw'r gymuned gyntaf yn Rwmania i lansio ei rhith-arian ei hun. Mae'r ymdrech yn rhan o strategaeth leol fwy i droi Ciugud yn bentref craff cyntaf Rwmania.

Mae Ciugud yn bwriadu mynd hyd yn oed ymhellach. Yn ail gam y prosiect, bydd y weinyddiaeth leol yn Ciugud yn gosod gorsafoedd ailgylchu mewn rhannau eraill o'r gymuned, a gallai dinasyddion dderbyn yn gyfnewid am ostyngiadau rhithwir darnau arian mewn siopau pentref, a fydd yn ymuno â'r rhaglen hon.

Mae Neuadd y Dref Ciugud hyd yn oed yn dadansoddi’r posibilrwydd y bydd dinasyddion, yn y dyfodol, yn gallu defnyddio arian rhithwir i dderbyn gostyngiadau penodol mewn trethi, syniad a fyddai’n cynnwys hyrwyddo menter ddeddfwriaethol yn hyn o beth.

"Mae Rwmania yn ail i olaf yn yr Undeb Ewropeaidd o ran ail-alw, ac mae hyn yn golygu cosbau a delir gan ein gwlad am beidio â chyrraedd targedau amgylcheddol. Lansiwyd y prosiect hwn gan ein bod am addysgu dinasyddion Ciugud yn y dyfodol. Mae'n bwysig i'n plant i ddysgu ailgylchu a diogelu'r amgylchedd, a dyma'r etifeddiaeth bwysicaf y byddant yn ei derbyn, "meddai Gheorghe Damian, maer Ciugud Commune.

Wrth siarad â Gohebydd UEEsboniodd Dan Lungu, cynrychiolydd neuadd y dref: “Mae'r prosiect yn Ciugud yn rhan o sawl ymdrech arall sydd wedi'u cynllunio i ddysgu ailgylchu, ynni gwyrdd a diogelu'r amgylchedd i blant. Yn ogystal â CiugudBan, fe wnaethom hefyd sefydlu “Eco Patrol”, grŵp o blant ysgol sy'n mynd i'r gymuned ac yn egluro pobl am bwysigrwydd ailgylchu, sut i gasglu gwastraff, a sut i fyw'n wyrddach. "

Dywedodd Dan Lungu Gohebydd UE dim ond trwy gael plant i gymryd rhan y llwyddon nhw i gasglu ac ailgylchu mwy gan ddinasyddion Ciugud. Bydd ail gam y prosiect yn cael gwerthwr lleol i gymryd rhan hefyd, gan gynnig yn gyfnewid am nwyddau a gwasanaethau CiugudBan i bobl leol.

“Ac yn nhrydedd ran y prosiect rydyn ni am ddefnyddio CiugudBan i dalu trethi a gwasanaeth cyhoeddus,” meddai Gohebydd UE.

Mae'n dal i gael ei weld a fyddai prosiectau ar raddfa mor fach ledled Ewrop yn ddigon i fynd i'r afael yn effeithlon â'r heriau amgylcheddol sy'n wynebu Dwyrain Ewrop.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd