Cysylltu â ni

Cyprus

Mae Invest Cyprus yn croesawu cynlluniau ehangu uchelgeisiol Radisson Hotel Group ar gyfer yr ynys fel “pleidlais fawr o hyder”.

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Mae Radisson Hotel Group VP yn disgrifio cynlluniau i “dreblu” ei bortffolio fflatiau â gwasanaeth yn EMEA i fynd i’r afael â’r galw newydd am wyliau “diogel” ac i adeiladu ar y model lletygarwch arhosiad estynedig gwydn.

Er bod llawer o grwpiau gwestai wedi gohirio eu cynlluniau datblygu, mae Radisson Hotel Group wedi cyhoeddi ei fod yn bwrw ymlaen â chynllun pum mlynedd uchelgeisiol sy'n cynnwys agor ail eiddo yn Larnaca erbyn haf 2021, a thorri tir newydd yn ystod yr ychydig fisoedd nesaf. i adeiladu fflatiau â gwasanaeth cyntaf brand yr ynys, hefyd yn Larnaca. Mae eiddo blaenllaw arall ar y gweill yn Nicosia, i'w weithredu gan Sunnyseeker Hotels o dan gytundeb masnachfraint.  

Disgrifiodd Elie Milky, Is-lywydd Datblygu Grŵp Gwesty Radisson ar gyfer y Dwyrain Canol, Pacistan, Cyprus a Gwlad Groeg, duedd fyd-eang tuag at ddefnyddio fflatiau â gwasanaeth a dywedodd fod y grŵp yn ymateb i alw newydd gan westeion “sy’n edrych i deithio eto. , ond mewn modd diogel a phellter corfforol ”yn sgil pandemig Covid-19.  

hysbyseb

George Campanellas, Prif Weithredwr Invest Cyprus, yr asiantaeth hyrwyddo buddsoddiad genedlaethol, sy'n gweithio ar strategaeth genedlaethol i droi Cyprus yn gyrchfan buddsoddi twristiaeth a lletygarwch blaenllaw, Dywedodd:  

“Rydyn ni wrth ein bodd bod brandiau gwestai blaenllaw fel Radisson Hotels wedi dewis Cyprus i ehangu, gan ychwanegu dros 500 o ystafelloedd a fflatiau newydd. Mae hyn yn dangos pleidlais fawr o hyder yn y sector twristiaeth a lletygarwch yng Nghyprus yn ystod cyfnod hynod heriol i'r economi fyd-eang. Mae hefyd yn enghraifft wych o sut mae cwmnïau mawr yn gweithio gyda Chyprus i ddod o hyd i ffyrdd arloesol o fynd i'r afael â heriau a ddaw yn sgil y pandemig ac i gefnogi busnesau lleol a chynhyrchu swyddi. " 

Mae gan Radisson Hotel Group eisoes bum gwesty, cyrchfan, a fflatiau â gwasanaeth gyda dros 800 o allweddi ar waith ac yn cael eu datblygu ar draws Cyprus, sy'n golygu mai hwn yw'r grŵp gwestai rhyngwladol mwyaf ar yr ynys. Y cynlluniedig Bydd Cyrchfan Traeth Radisson Larnaca (yn y llun) yn cynnig 202 o allweddi ychwanegol a hwn fydd cyrchfan gyntaf y ddinas â brand rhyngwladol pan fydd yn agor yr haf hwn. Mae'r gwaith adeiladu hefyd yn dechrau “yn ystod y misoedd nesaf” ar gynnyrch fflatiau â gwasanaeth cyntaf yr ynys, hefyd o dan frand Radisson Blu. Yn ogystal, bydd y bartneriaeth strategol a lofnodwyd yn ddiweddar gyda Sunnyseeker Hotels and Quality Group yn nodi mynediad y grŵp i Nicosia gydag eiddo 271-allweddol a fydd “yn newid gorwel y ddinas” pan fydd yn agor yn 2024, meddai Mr Milky. 

hysbyseb

Gan nodi pam fod Radisson wedi dewis Cyprus i'w ehangu, dywedodd Mr Milky: 

Elie Milky, Is-lywydd Datblygu Grŵp Gwesty Radisson ar gyfer y Dwyrain Canol, Pacistan, Cyprus a Gwlad Groeg

Elie Milky, Is-lywydd Datblygu Grŵp Gwesty Radisson ar gyfer y Dwyrain Canol, Pacistan, Cyprus a Gwlad Groeg

“Gyda dim ond 1% o’r 500 o westai ar yr ynys o dan frand rhyngwladol, fe wnaethom nodi hwn fel agoriad i dreiddio i’r farchnad gyda’r partneriaid cywir. Mae'r hinsawdd bandemig a'r hinsawdd sy'n deillio o hyn hefyd wedi gwneud perchnogion gwestai annibynnol yn fwy agored i gyfleoedd brandio o ystyried y safonau glanhau ac atal llym y mae gwesteion yn chwilio amdanynt, a'r cyfle i gael mynediad at fwy o farchnadoedd a gwesteion rhyngwladol. " 

Ychwanegodd: “Yr hyn sy’n gosod Cyprus ar wahân fel cyrchfan twristiaeth lwyddiannus yw sefydlogrwydd, cyfle a lleoliad. Roedd llywodraeth Cyprus hefyd yn cefnogi’n gryf y broses o ddatblygu’r agenda datblygu cynaliadwy ar ôl 2015 ac mae wedi mynegi ei hymrwymiad dro ar ôl tro i weithredu’r Nodau Datblygu Cynaliadwy (SDGs), sy’n gwneud yr ynys yn gyrchfan hyd yn oed yn fwy deniadol ar gyfer twristiaeth a buddsoddiad. ” 

Dywedodd Mr Milky fod y pandemig wedi rhoi hwb i'r duedd tuag at fflatiau â gwasanaeth. "Hyd yn oed cyn y pandemig, roedd fflatiau â gwasanaeth yn 10% o'n portffolio EMEA gyda 45 eiddo a mwy na 5,400 o allweddi ar waith ac yn cael eu datblygu. Cryfhawyd hyn ymhellach gyda chyhoeddiadau ychwanegol ar gyfer eiddo fflatiau â gwasanaeth newydd yn Amsterdam, Paris, Larnaca, Nicosia a mannau eraill. Mae ein grŵp yn bwriadu treblu bron ein portffolio fflatiau â gwasanaeth o fewn y pum mlynedd nesaf. ” 

Wrth edrych ymlaen, dywedodd: “Mae gwesteion yn edrych i deithio eto, ond mewn modd diogel o bell yn gorfforol. Bydd mwy o ffocws ar lendid a bydd mwy o alw hefyd am gyrchfannau, fflatiau â gwasanaeth, ac eiddo tiriog lletygarwch wedi'i frandio oherwydd eu elfen o ymddiriedaeth, safonau, a'r sianelau dosbarthu amrywiol sy'n dod gydag ef. Byddwn yn dechrau gweld mwy o gyfleoedd trosi a brandio o ganlyniad.

“Byddwn hefyd yn gweld llawer mwy o ddibyniaeth ar dechnoleg gan y bydd yn offeryn allweddol yn adfywiad ein sector. Bydd gan bron bob agwedd o'r profiad lletygarwch gydran ddigidol. Bydd bob amser angen cyfarfodydd corfforol a rhyngweithio, ond mae'n debygol y bydd cyfarfodydd busnes yn symud i sefydliad mwy hybrid, gyda thimau llai yn dod at ei gilydd mewn un lleoliad ac yn cysylltu ag eraill trwy fideo-gynadledda, a bydd hwn yn gyfle enfawr i'r diwydiant lletygarwch. ” 

Buddsoddi Cyprus wedi lansio sawl menter newydd i ddenu buddsoddiad yn y sector twristiaeth a lletygarwch, y mae rhan ohono'n fanc prosiect pwrpasol o'r enw TourInvest Cyprus, sy'n rhestru'r holl gyfleoedd buddsoddi sydd ar gael yn y sector. Mae'n canolbwyntio ar hyrwyddo'r ynys fel cyrchfan trwy gydol y flwyddyn ac i hybu twristiaeth thematig fel lles, iechyd ac adsefydlu chwaraeon. 

Ynglŷn â Buddsoddi Cyprus 

Invest Cyprus (Asiantaeth Hyrwyddo Buddsoddi Cyprus) yw asiantaeth hybu buddsoddiad Llywodraeth Cyprus, sy'n ymroddedig i ddenu a hwyluso buddsoddiad uniongyrchol tramor i'r wlad. Mewn cydweithrediad agos â phob awdurdod llywodraethol a sefydliad cyhoeddus, yn ogystal â'r sector preifat, Invest Cyprus yw prif asiant y wlad wrth sefydlu Cyprus fel cyrchfan buddsoddi o'r radd flaenaf. Am fwy o fanylion, ewch i www.investcyprus.org.cy

Grŵp Gwesty Radisson 

Mae Radisson Hotel Group yn un o grwpiau gwestai mwyaf y byd gyda naw brand gwestai nodedig, a mwy na 1,500 o westai ar waith ac yn cael eu datblygu mewn 120 o wledydd. Addewid brand trosfwaol y Grŵp yw Mae Pob Munud yn Bwysig gyda llofnod Ydw Gallaf! ethos gwasanaeth.

Mae portffolio Radisson Hotel Group yn cynnwys Radisson Collection, Radisson Blu, Radisson, Radisson RED, Radisson Individuals, Park Plaza, Park Inn gan Radisson, Country Inn & Suites gan Radisson, a gwobr a ddygwyd ynghyd o dan un brand ymbarél masnachol Radisson Hotels.

Radisson Rewards yw ein rhaglen wobrwyo fyd-eang sy'n cyflwyno ffyrdd unigryw a phersonol i greu eiliadau cofiadwy sydd o bwys i'n gwesteion. Mae Radisson Rewards yn cynnig buddion teyrngarwch eithriadol i'n gwesteion, cynllunwyr cyfarfod, asiantau teithio a phartneriaid busnes.

Mae Cyfarfodydd Radisson yn darparu atebion wedi'u teilwra ar gyfer unrhyw ddigwyddiad neu gyfarfod, gan gynnwys datrysiadau hybrid sy'n gosod gwesteion a'u hanghenion wrth galon ei gynnig. Mae Cyfarfodydd Radisson wedi'i adeiladu o amgylch tri ymrwymiad gwasanaeth cryf: Personol, Proffesiynol ac Cofiadwy, wrth gyflawni'r pethau sylfaenol gwych a bod yn Neutral Carbon 100% unigryw.

Mae mwy na 100,000 o aelodau'r tîm yn gweithio yn Radisson Hotel Group ac yn y gwestai sydd â thrwydded i weithredu yn ei systemau.

Am ragor o wybodaeth, ewch i:

https://www.radissonhotels.com / corfforaethol 

Neu gysylltu â ni ar:

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/radisson-grwp gwesty / 

Instagram: https://www.instagram.com/radissonhotels/ 

Twitter: https://twitter.com/radissonhotels

Facebook: https://www.facebook.com/radissonhotels

YouTube: https://www.youtube.com / radissonhotelgroup

Cyprus

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 157 miliwn mewn cyn-ariannu i Gyprus

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 157 miliwn i Gyprus mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 13% o ddyraniad ariannol y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 1.2 biliwn dros oes ei chynllun, gyda € 1 biliwn wedi'i ddarparu mewn grantiau a € 200m mewn benthyciadau. Mae taliad heddiw yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80bn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU. Yn rhan o NextGenerationEU, bydd y RRF yn darparu € 723.8bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau.

Mae cynllun Cyprus yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. A. Datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen

coronafirws

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo cynllun Cyprus € 1 biliwn i gefnogi mentrau ac unigolion hunangyflogedig yng nghyd-destun achosion o coronafirws

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo cynllun Cyprus gwerth € 1 biliwn i gefnogi mentrau ac unigolion hunangyflogedig yng nghyd-destun yr achosion o coronafirws. Cymeradwywyd y cynllun o dan y Cymorth Gwladwriaethol Fframwaith Dros Dro. Bydd y gefnogaeth ar ffurf gwarantau gwladwriaethol ar fenthyciadau newydd. Bydd y mesur yn agored i gwmnïau sy'n weithredol ym mhob sector (ac eithrio'r sector ariannol). Nod y cynllun yw darparu hylifedd i gwmnïau hyfyw a brofodd aflonyddwch busnes oherwydd yr achosion o coronafirws.

Canfu'r Comisiwn fod y mesur Cyprus yn unol â'r amodau a nodir yn y Fframwaith Dros Dro. Yn benodol, mae'r cynllun (i) yn ymwneud â benthyciadau newydd sydd ag aeddfedrwydd o leiaf tri mis ac uchafswm aeddfedrwydd o chwe blynedd; (ii) yn rhagweld ymdriniaeth o'r warant wedi'i chyfyngu i 70% o brif egwyddor y benthyciad; (iii) yn darparu ar gyfer cydnabyddiaeth leiaf y warant; (iv) yn cynnwys mesurau diogelwch digonol i sicrhau bod y cymorth yn cael ei sianelu'n effeithiol gan y cyfryngwyr ariannol i'r buddiolwyr mewn angen; a (v) yn sicrhau y rhoddir cefnogaeth erbyn 31 Rhagfyr 2021 fan bellaf.

Daeth y Comisiwn i'r casgliad bod y mesur yn angenrheidiol, yn briodol ac yn gymesur i unioni aflonyddwch difrifol yn economi aelod-wladwriaeth, yn unol ag Erthygl 107 (3) (b) TFEU a'r amodau a nodir yn y Fframwaith Dros Dro. Ar y sail hon, cymeradwyodd y Comisiwn y mesur cymorth o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE.

hysbyseb

Is-lywydd Gweithredol Margrethe Vestager (llun), sy'n gyfrifol am bolisi cystadlu: “Bydd y cynllun € 1bn hwn yn galluogi Cyprus i gefnogi cwmnïau ac unigolion hunangyflogedig y mae'r pandemig coronafirws yn effeithio arnynt trwy ddarparu gwarantau gwladol ar fenthyciadau. Bydd y cynllun yn helpu'r cwmnïau hyn i fynd i'r afael â'r prinder hylifedd sy'n eu hwynebu oherwydd yr argyfwng parhaus. Byddwn yn parhau i weithio gydag aelod-wladwriaethau i ddod o hyd i'r atebion gorau i gefnogi cwmnïau yn ystod y cyfnod anodd hwn, yn unol â rheolau'r UE. "

Mae datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

hysbyseb
Parhau Darllen

Croatia

Mae'r Comisiwn yn croesawu cam nesaf ar gymeradwyo cynlluniau adfer a gwytnwch Croatia, Cyprus, Lithwania a Slofenia

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi croesawu'r cadarnhaol cyfnewid barn ar y Cyngor yn gweithredu penderfyniadau ar gymeradwyo cynlluniau adfer a gwytnwch cenedlaethol ar gyfer Croatia, Cyprus, Lithwania a Slofenia a gynhaliwyd ar 26 Gorffennaf, ar fideo-gynadledda anffurfiol Gweinidogion Economi a Chyllid yr UE (ECOFIN). Mae'r cynlluniau hyn yn nodi'r mesurau a fydd yn cael eu cefnogi gan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Mae'r RRF wrth galon NextGenerationEU, a fydd yn darparu € 800 biliwn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ledled yr UE. Bydd y Cyngor yn gweithredu penderfyniadau yn cael ei fabwysiadu'n ffurfiol trwy weithdrefn ysgrifenedig yn fuan.

Bydd y mabwysiadu ffurfiol hwn yn paratoi'r ffordd ar gyfer talu hyd at 13% o'r cyfanswm a ddyrannwyd ar gyfer pob un o'r aelod-wladwriaethau hyn cyn eu hariannu. Nod y Comisiwn yw talu'r cyn-ariannu cyntaf cyn gynted â phosibl, ar ôl llofnodi'r cytundebau cyllido dwyochrog a, lle bo hynny'n berthnasol, cytundebau benthyciad. Yna bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar gyflawni'r cerrig milltir a'r targedau a amlinellir ym mhob un o Benderfyniadau Gweithredu'r Cyngor, gan adlewyrchu'r cynnydd o ran gweithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a gwmpesir yn y cynlluniau.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd