Cysylltu â ni

Cyprus

Dim ond ar sail dwy wladwriaeth y gall sgyrsiau Cyprus ailddechrau, meddai Erdogan

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Arlywydd Twrcaidd Tayyip Erdogan (Yn y llun) wedi dweud y gall trafodaethau heddwch ar ddyfodol Cyprus sydd wedi’i rannu’n ethnig ddigwydd rhwng “y ddwy wladwriaeth” yn unig ar ynys Môr y Canoldir, mewn sylwadau sy’n siŵr o gythruddo Cypriaid Gwlad Groeg a’r UE ymhellach, ysgrifennu Jonathan Spicer yn Istanbul a Michele Kambas.

Cyhoeddodd swyddogion Cyprus Twrcaidd gynlluniau hefyd ar gyfer ailsefydlu posibl rhan fach o faestref Cyprus Gwlad Groeg Varosha sydd bellach wedi'i gadael ar arfordir dwyreiniol yr ynys.

Mae'r symudiad hwnnw hefyd yn debygol o gynhyrfu Cypriots Gwlad Groeg gan ei fod yn ei hanfod yn cadw perchnogaeth dros ardal y mae'r Cenhedloedd Unedig yn dweud y dylid ei rhoi o dan reolaeth ceidwaid heddwch.

hysbyseb

"Dim ond rhwng y ddwy wladwriaeth y gellir cynnal proses drafod newydd (i wella adran Cyprus). Rydym yn iawn a byddwn yn amddiffyn ein hawl hyd y diwedd," meddai Erdogan mewn araith ym mhrifddinas rhanedig Cyprus yn Nicosia.

Roedd yn nodi pen-blwydd goresgyniad Twrcaidd ar Orffennaf 20, 1974, ddyddiau ar ôl i coup Cyprus Gwlad Groeg gael ei beiriannu gan y fyddin a oedd ar y pryd yn rheoli Gwlad Groeg. Mae'r ynys wedi aros yn rhanedig byth ers hynny i dde Cyprus Gwlad Groeg a Chypriad Twrcaidd i'r gogledd.

Mae Cypriots Gwlad Groeg, sy'n cynrychioli Cyprus yn rhyngwladol ac sy'n cael eu cefnogi gan yr Undeb Ewropeaidd, yn gwrthod bargen dwy wladwriaeth ar gyfer yr ynys a fyddai'n rhoi statws sofran i'r wladwriaeth Cyprus Twrcaidd ymwahanu y mae Ankara yn ei chydnabod yn unig.

hysbyseb

Wedi'i addurno mewn baneri Cyprus Twrcaidd coch a Thwrcaidd, roedd y naws ddathlu yng ngogledd Nicosia ddydd Mawrth yn cyferbynnu'n llwyr â naws ysbeidiol yn y de, lle cafodd Cypriots Gwlad Groeg eu deffro gan seirenau cyrch awyr yn nodi'r diwrnod y glaniodd lluoedd Twrcaidd 47 flynyddoedd yn ôl.

Er bod y Cenhedloedd Unedig wedi mynd i’r afael yn amhendant â Chyprus ers degawdau, mae’r anghydfod wedi dod i ffocws craffach oherwydd hawliadau cystadleuol dros gronfeydd wrth gefn ynni alltraeth ac ailagor diweddar Cypriots Twrcaidd o ran o Varosha i ymwelwyr.

Mae Varosha wedi bod yn barth milwrol Twrcaidd er 1974, yn cael ei ystyried yn eang fel sglodyn bargeinio i Ankara mewn unrhyw fargen heddwch yn y dyfodol.

Ddydd Mawrth, dywedodd arweinydd Cyprus Twrcaidd Ersin Tatar y byddai ei weinyddiaeth yn sgrapio statws milwrol tua 3.5% o Varosha ac yn caniatáu i fuddiolwyr wneud cais i gomisiwn sydd â mandad i gynnig iawndal neu adfer eiddo.

Dywedodd llefarydd ar ran llywodraeth a gydnabyddir yn rhyngwladol Cyprus y byddai awdurdodau’n briffio’r UE a Chyngor Diogelwch y Cenhedloedd Unedig ar y mater.

Mae'r ardal wedi'i selio yn cynnwys 100 o westai, 5,000 o gartrefi a busnesau a oedd gynt yn eiddo i Cypriots Gwlad Groeg.

Agorodd awdurdodau Cyprus Twrcaidd ran ohono i'r cyhoedd ym mis Tachwedd 2020.

Cyprus

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 157 miliwn mewn cyn-ariannu i Gyprus

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 157 miliwn i Gyprus mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 13% o ddyraniad ariannol y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 1.2 biliwn dros oes ei chynllun, gyda € 1 biliwn wedi'i ddarparu mewn grantiau a € 200m mewn benthyciadau. Mae taliad heddiw yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80bn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU. Yn rhan o NextGenerationEU, bydd y RRF yn darparu € 723.8bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau.

Mae cynllun Cyprus yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. A. Datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen

coronafirws

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo cynllun Cyprus € 1 biliwn i gefnogi mentrau ac unigolion hunangyflogedig yng nghyd-destun achosion o coronafirws

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo cynllun Cyprus gwerth € 1 biliwn i gefnogi mentrau ac unigolion hunangyflogedig yng nghyd-destun yr achosion o coronafirws. Cymeradwywyd y cynllun o dan y Cymorth Gwladwriaethol Fframwaith Dros Dro. Bydd y gefnogaeth ar ffurf gwarantau gwladwriaethol ar fenthyciadau newydd. Bydd y mesur yn agored i gwmnïau sy'n weithredol ym mhob sector (ac eithrio'r sector ariannol). Nod y cynllun yw darparu hylifedd i gwmnïau hyfyw a brofodd aflonyddwch busnes oherwydd yr achosion o coronafirws.

Canfu'r Comisiwn fod y mesur Cyprus yn unol â'r amodau a nodir yn y Fframwaith Dros Dro. Yn benodol, mae'r cynllun (i) yn ymwneud â benthyciadau newydd sydd ag aeddfedrwydd o leiaf tri mis ac uchafswm aeddfedrwydd o chwe blynedd; (ii) yn rhagweld ymdriniaeth o'r warant wedi'i chyfyngu i 70% o brif egwyddor y benthyciad; (iii) yn darparu ar gyfer cydnabyddiaeth leiaf y warant; (iv) yn cynnwys mesurau diogelwch digonol i sicrhau bod y cymorth yn cael ei sianelu'n effeithiol gan y cyfryngwyr ariannol i'r buddiolwyr mewn angen; a (v) yn sicrhau y rhoddir cefnogaeth erbyn 31 Rhagfyr 2021 fan bellaf.

Daeth y Comisiwn i'r casgliad bod y mesur yn angenrheidiol, yn briodol ac yn gymesur i unioni aflonyddwch difrifol yn economi aelod-wladwriaeth, yn unol ag Erthygl 107 (3) (b) TFEU a'r amodau a nodir yn y Fframwaith Dros Dro. Ar y sail hon, cymeradwyodd y Comisiwn y mesur cymorth o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE.

hysbyseb

Is-lywydd Gweithredol Margrethe Vestager (llun), sy'n gyfrifol am bolisi cystadlu: “Bydd y cynllun € 1bn hwn yn galluogi Cyprus i gefnogi cwmnïau ac unigolion hunangyflogedig y mae'r pandemig coronafirws yn effeithio arnynt trwy ddarparu gwarantau gwladol ar fenthyciadau. Bydd y cynllun yn helpu'r cwmnïau hyn i fynd i'r afael â'r prinder hylifedd sy'n eu hwynebu oherwydd yr argyfwng parhaus. Byddwn yn parhau i weithio gydag aelod-wladwriaethau i ddod o hyd i'r atebion gorau i gefnogi cwmnïau yn ystod y cyfnod anodd hwn, yn unol â rheolau'r UE. "

Mae datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

hysbyseb
Parhau Darllen

Croatia

Mae'r Comisiwn yn croesawu cam nesaf ar gymeradwyo cynlluniau adfer a gwytnwch Croatia, Cyprus, Lithwania a Slofenia

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi croesawu'r cadarnhaol cyfnewid barn ar y Cyngor yn gweithredu penderfyniadau ar gymeradwyo cynlluniau adfer a gwytnwch cenedlaethol ar gyfer Croatia, Cyprus, Lithwania a Slofenia a gynhaliwyd ar 26 Gorffennaf, ar fideo-gynadledda anffurfiol Gweinidogion Economi a Chyllid yr UE (ECOFIN). Mae'r cynlluniau hyn yn nodi'r mesurau a fydd yn cael eu cefnogi gan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Mae'r RRF wrth galon NextGenerationEU, a fydd yn darparu € 800 biliwn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ledled yr UE. Bydd y Cyngor yn gweithredu penderfyniadau yn cael ei fabwysiadu'n ffurfiol trwy weithdrefn ysgrifenedig yn fuan.

Bydd y mabwysiadu ffurfiol hwn yn paratoi'r ffordd ar gyfer talu hyd at 13% o'r cyfanswm a ddyrannwyd ar gyfer pob un o'r aelod-wladwriaethau hyn cyn eu hariannu. Nod y Comisiwn yw talu'r cyn-ariannu cyntaf cyn gynted â phosibl, ar ôl llofnodi'r cytundebau cyllido dwyochrog a, lle bo hynny'n berthnasol, cytundebau benthyciad. Yna bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar gyflawni'r cerrig milltir a'r targedau a amlinellir ym mhob un o Benderfyniadau Gweithredu'r Cyngor, gan adlewyrchu'r cynnydd o ran gweithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a gwmpesir yn y cynlluniau.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd