Cysylltu â ni

Cyprus

Mae Cyprus yn wynebu bom amser demograffig

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Gan Andreas C Chrysafis

Ydy gwleidyddion yn gwneud mwy o ddrwg nag o les? Yn y rhan fwyaf o achosion, heb os, yr ateb yw “ie” dwys! Mae hwn yn fater sy'n sicr yn galw am graffu ond cyn belled â bod imiwnedd gwleidyddol yn bodoli, sy'n atal erlyniad am ymddygiad gwleidyddol gwael a pholisïau gwneud penderfyniadau gwael a all niweidio'r wladwriaeth neu ddinasyddion bydd anweddusrwydd bywyd gwleidyddol yn parhau. Mae'r broses seneddol braidd yn alltudio gwleidyddion rhag gwneud unrhyw beth o'i le; maent yn dod yn anghyffyrddadwy!

O dan y telerau hynny, mae democratiaeth yn meithrin llygredd di-rwystr mewn swyddi cyhoeddus, sefydliadau a chymdeithas yn gyffredinol. Dylanwad "eunbennaeth dan arweiniad" a nepotiaeth yn treiddio i bob agwedd o fywyd cymdeithas yn fuan!

Os yw democratiaeth yn magu llygredd, yna gall meritocratiaeth (a hyrwyddir gan Socrates, yr athronydd Groegaidd) fod yr unig ffordd ymlaen i ragoriaeth! Un wlad sydd wedi methu â chyflwyno’r system teilyngdod (meritocratiaeth) yn y broses ddethol yw Gweriniaeth Cyprus. 

Heddiw, mae'r ynys yn dwyn creithiau cenedl sy'n cael ei dominyddu gan wleidyddiaeth hunanwasanaethol (Kommatokratia) lle mae hylltra llygredd wedi cyffwrdd â phob twll a chornel yn y wlad. Ar ôl 64 mlynedd o “rhyddid” o reolaeth drefedigaethol Prydain, mae’r genedl yn parhau i wynebu problemau difrifol wedi’u llethu gan anghymhwysedd sefydliadol ac arweinyddiaeth gyffredin sydd yn y pen draw wedi sefydlu cenedl o dawelwch sydd wedi colli llais rheswm i godi llais yn erbyn anghyfiawnder neu lygredd! 

Oni bai am un dyn, Mr Odysseas Michaelides—yr Archwilydd Cyffredinol maverick—i ddatgelu achosion difrifol o lygredd, gwastraffu a nepotiaeth, byddai’r arferion hynny’n parhau i dyfu dannedd heddiw heb rwystr. Ac eto, mae'r llywodraeth wedi penderfynu cychwyn helfa wrachod ac - o dan gyfarwyddiadau - mae'r Twrnai Cyffredinol wedi cychwyn achos llys yn erbyn yr AG ar gyfer “Ymddygiad amhriodol”. Dyma ymgais i'w ddiswyddo am ei fod yn gwrthod “troi llygad dall” i arferion sefydliadol ansawrus! Mae'r achos llys yn addo bod yn Fam i bob Achos Llys; Tryloywder V Llygredd! 

Fodd bynnag, mae yna ddatblygiadau mwy sinistr yn wynebu'r ynys ar wahân i'r fath mân-seiniganiaid pleidiol-wleidyddol; maent yn broblemau gwirioneddol sy'n bygwth ansefydlogi a dinistrio'r hen hunaniaeth Chypriad Hellenig! Mae’r ofnau hynny’n fwy real heddiw nag erioed o’r blaen oherwydd siom yr UE lle nad oes dim fel y mae’n ymddangos… a, does dim byd ar ôl fel yr arferai fod ac ni fydd byth eto i Gyprus!

hysbyseb

EU methiant in Cyprus

Un o'r problemau mwyaf sinistr sy'n wynebu'r ynys fechan yw'r trawsnewid demograffig sy'n digwydd ledled y wlad ac o dan drwynau'r UE. Mae'r ffenomen hon yn ganlyniad uniongyrchol i ufudd-dod Cyprus i lu o gyfarwyddebau'r UE sy'n araf fwyta ffabrig sylfaenol y genedl. Fel gwlad fechan - gyda llai na 800.000 o drigolion Groeg - byddai'n cymryd gwyrth i ddianc rhag yr ymosodiad demograffig sydd ar y gweill ar hyn o bryd. Os na chaiff ei osgoi, dim ond mater o amser yw hi cyn i drawsnewidiad ethnig Cyprus ddod yn fater difrifol ac eto, mae'r UE yn parhau i fod yn amhleidiol ynghylch y niferoedd cynyddol o ymfudwyr o Syria ac Affricanaidd o Libanus a Thwrci!

Er mawr siom i bobl leol, mae dros 120.000 o “geiswyr lloches” yn crwydro’r ynys neu’n cael eu cadw mewn gwersylloedd gan gynnwys cyfadeiladau tai a delir gan y trethdalwr. Mae golwg dros dro o ddynion ifanc yn ystyried y peth wedi dod yn olygfa gyffredin ac mae dinasyddion bellach yn dyst i barthau geto yn eu trefi eu hunain. Ar gyfer ynys fach, mae'r ffigurau mudol hynny yn cyfrif am 10% o'r boblogaeth, sy'n dangos bod bom amser demograffig ar fin ffrwydro! Ni ddaethpwyd ar draws erioed yn hanes Cyprus ffenomen mor fygythiol i'w hunaniaeth Hellenig o'r blaen; lle nad yw dinasyddion bellach yn teimlo'n ddiogel yn cerdded ar y strydoedd ac yn eu cymdogaeth eu hunain!

Yn y cyfamser, mae llwybr mynediad newydd wedi'i ddarganfod gan bobl anghyfreithlon sy'n defnyddio'r glustogfa o'r gogledd ac i mewn i'r Weriniaeth! Mae ymfudwyr wedi cydnabod parth marw'r Cenhedloedd Unedig fel lle diogel ac ar ôl cyrraedd yno; maent yn sefydlu gwersylloedd dros dro! Yn ffodus iddynt, unwaith y bydd y grŵp yn cael ei ganfod gan Luoedd Cadw Heddwch y Cenhedloedd Unedig—sy’n gyfrifol am ddiogelu’r parth—maent yn gosod pebyll iawn ar eu cyfer ac yn darparu darpariaethau yn hytrach na’u dychwelyd yn ôl i’r ardal a feddiannir yn Nhwrci. Ar yr un pryd, mae’r Cenhedloedd Unedig/UE yn troi at flacmelio tactegau yn erbyn y llywodraeth i dderbyn yr ymfudwyr ar sail ddyngarol gan nodi: “rhaid rhoi mynediad dirwystr i geiswyr lloches at weithdrefnau lloches fel y darperir dan gyfraith genedlaethol, Ewropeaidd a rhyngwladol ac ni all Cyprus wadu mynediad i geiswyr lloches sy'n gaeth yn y glustogfa a reolir gan y Cenhedloedd Unedig”.

Yn ofni y gallai llif newydd o ymfudwyr ddechrau defnyddio'r parth marw hir ac estynedig i'r Weriniaeth yn fuan, gwrthododd y llywodraeth helpu'r ymfudwyr hynny sy'n loetran ym mharth amddiffyn y Cenhedloedd Unedig! Ar y bygythiad o ddirwy o € 20.000 a osodwyd gan Frwsel fesul “ffoadur”, safodd y llywodraeth yn erbyn polisi’r Cenhedloedd Unedig/UE a gwrthododd gynnig unrhyw gymorth - am y tro cyntaf erioed!

Y Cysylltiad Syriaidd

Cysylltiad Mwslimaidd Syria sy'n peri'r bygythiad demograffig mwyaf i'r ynys! Mae dros 2 filiwn o ffoaduriaid o Syria yn byw mewn amodau gwael (UNHCR) yn Libanus sy’n ysu i fynd allan ac mae smyglwyr yn gwneud busnes ffyniannus sy’n codi dros €3.000 y pen i’w smyglo i wlad laeth a mêl agosaf yr UE—yn yr achos hwn—y Gweriniaeth Cyprus! Mewn gwirionedd mae smyglwyr a gangiau wedi sefydlu siopau yn Libanus gan hyrwyddo Cyprus fel y wlad berffaith i ofyn am loches. Mae'r rhai sy'n sicrhau taith anghyfreithlon i'r ynys yn bennaf yn ddynion ifanc o oedran ymladd a bechgyn—sy'n sbarduno dyfalu— ynghylch sut a phwy sy'n eu hariannu; ychydig o fenywod ac yn aml plant heb gwmni. Mae’r sefyllfa bresennol a’r broblem ymfudwyr yn dod yn hunllef i’r awdurdodau ac mae’r bai yn disgyn ar yr UE am beidio â chael polisi yn ei le i amddiffyn ei ffiniau â’r UE!

Yn y cyfamser, mae arweinydd crefyddol terfysgol Hezbollah, Hassan Nasrallah yn Libanus wedi gwneud bygythiadau yn gyhoeddus trwy enwi Cyprus fel targed milwrol ar gyfer ei gefnogaeth i Israel ar y defnydd o'i meysydd awyr a'i ganolfannau ar gyfer ymarferion milwrol. Mae hwn yn ddatblygiad difrifol sy'n llusgo Cyprus - am y tro cyntaf - i ddyfroedd digyffwrdd ac mae amseriad ei fygythiadau yn sicr yn cyd-fynd â chynlluniau cyfrifo Erdogan ar gyfer yr ynys. Ar yr un pryd, mae'r arweinydd terfysgol yn annog Libanus i “agor pob llwybr môr” i bawb sy'n dymuno gadael Libanus am Cyprus! Mae'n ymddangos bod y cysylltiad â Syria yn symudiad trefnus gan y sefydliad ffwndamentalaidd Islamaidd Hezbollah i gefnogi cynlluniau Islameiddio Neo-Otomanaidd Erdogan gyda honiadau ffug bod “Ynys Twrcaidd yw Cyprus” - ailadrodd y celwyddau hynny yn ddigon hir ac mae Mwslimiaid yn fuan yn credu mai nhw yw'r gwir! Mewn ymateb i’r datblygiadau diweddaraf gwnaeth yr UE ddatganiad cyhoeddus: “mae ymosodiad ar Cyprus yn ymosodiad ar yr UE a byddant yn gweithredu yn unol â hynny”! Dyna ragrith par rhagoriaeth mewn graddfa fawreddog yn dyfod o'r fath sefydliad llew papur ; Heddiw mae Twrci yn meddiannu 40% o'r UE-Cyprus ac nid yw wedi gwneud dim! Bydd yn parhau i wneud dim cyn belled â bod Twrci yn cynnig marchnad helaeth ar gyfer diwydiant milwrol yr UE a marchnad defnyddwyr!

Os na fydd y bygythiad demograffig Islamaidd yn dod i ben yn fuan, byddai'r genedl Chypriad Hellenig yn dadfeilio nifer o sectau crefyddol Mwslimaidd heb unrhyw siawns o wrthdroi troad y digwyddiadau. Pan gefnodd Cyprus yn ffôl ar yr hawl i lywodraethu’r wlad ar gyfer aelodaeth o’r UE, fe wnaeth hefyd ddal ei hun i mewn i gwningar tywyll o drin gwleidyddol ac ansicrwydd cymdeithasol.

Nghastell Newydd Emlyn realiti

Ar ôl 50 mlynedd o feddiannaeth Twrcaidd a methu “trafodaethau i aduno yr ynys," Mae Cyprus yn dal i fod yn sownd mewn twll du ac ymhell o fod yn datrys ei benblethau gwleidyddol a chymdeithasol. Ymhen amser—yn hanfod—mae blynyddoedd o gyfyngderau wedi gweithio yn erbyn y Weriniaeth mewn gwirionedd ond wedi creu problemau newydd. Heddiw, mae Cyprus yn ei chael ei hun mewn sefyllfa ansicr a pheryglus; sut i ddelio ag uchelgeisiau Neo-Otomaniaeth cyfrwys Sultan Erdogan ar gyfer yr ynys! Nod ei ddyheadau ehangu yw newid gwead Hellenig y genedl trwy orlifo'r ynys gyda dros filiwn o ymsefydlwyr Mwslemaidd ond mae bygythiad diweddar Hezbollah yn yr un modd yn gwthio mater Cyprus i ddimensiynau newydd.

Mewn gwirionedd mae polisïau mudo cul yr UE wedi rhoi cyfle perffaith i Sultan-Erdogan ar gyfer Islameiddio'r ynys; ynys a eilw ef "turkish". Yn rhagfwriadol neu beidio, gallai'r llif o filoedd o “ffug-ffoaduriaid” Mwslimaidd ifanc fod yn hoelen yn arch Cyprus y mae cyfraith yr UE yn ei gorfodi i dderbyn miloedd o geiswyr lloches a'u plant!

Mae'r Arlywydd Chrystodoulides a'i lywodraeth ar y llaw arall, yn obsesiwn â chyflwyno delwedd bod Cypriotiaid Groegaidd yn deyrngar “Ewropeaid da” ac yn ystyried eu hunain yn ffodus fel rhan o'r UE “Mamwlad”. Flynyddoedd yn ôl, roedd y cysyniad o Farchnad Gyffredin yn fenter a groesawyd ond yn anffodus roedd yn seiliedig ar gelwyddau, propaganda di-sawr, addewidion ffug ac ymhell o fod yn dryloyw. Yn sicr nid yw dinasyddion wedi rhoi eu cymeradwyaeth i'w drawsnewid yn a"Yr Undeb Ewropeaidd" ac un sy'n gweithredu heb atebolrwydd a heb eu dweud. Mewn gwirionedd, cyflwynwyd cyndadau'r sefydliad tebyg i chameleon sy'n newid yn barhaus trwy dwyll o gyfrannau enfawr. Bu Jean Monet (a ystyriodd yn nawddsant yr UE) gan gynnwys Helmut Kohl, Francois Mitterrand ac eraill, yn cydgynllwynio a dylunio Senedd yr UE heb ddannedd gydag un nod mewn golwg; i “democrateiddio” penderfyniadau a wneir y tu ôl i ddrysau caeedig gan Gomisiwn annemocrataidd ac anetholedig; Comisiwn sydd mor atgoffa rhywun o gyfnod Kafka; obsesiwn â chyfrinachedd ac ymddarostyngiad i'r Wladwriaeth Mighty!

Mae aelodaeth ugain mlynedd Cyprus, yn cadarnhau bod yr UE - gan gynnwys y Cenhedloedd Unedig - ill dau wedi methu â chyflawni eu datganiadau i Gypriaid Groegaidd: dileu lluoedd meddiannu Twrci; ailuno'r ynys a dychwelyd 200,000 o ffoaduriaid Groegaidd yn ôl i'w cartrefi!

Efallai bod yr amser wedi dod i Gyprus ail-ystyried arbrawf yr UE a gwneud YMADAELIAD (CYPREXIT) wedi'i gynllunio'n dda o Integreiddiad Gwleidyddol ac Economaidd presennol yr UE ond parhau i fod yn aelod-wladwriaeth yr UE a chynyddu ei chysylltiadau cymdeithasol a masnachol fel Partner Masnachu Rhad. gyda symudiad rhydd o bobl, nwyddau a gwasanaethau fel y mae'r Swistir yn ei wneud. Mae hyn yn golygu y byddai Cyprus yn rhannu'r cyfoeth a'r amrywiaethau a gynigir gan y cenhedloedd hynny tra'n cadw ei sofraniaeth a'i harian yn gyfan. Yn y cyfamser, mae'r bom amser demograffig yn ticio'n barod i achosi hafoc ar yr ynys!

Mae ethnocidiad a thrasiedi Groeg Caergystennin yn cynnig enghraifft wych o ba mor hawdd yw hi i ddinistrio hunaniaeth ethnig: Bu unwaith yn fegalopolis Groegaidd bywiog gyda dros 300,000 o Heleniaid yn 1922 heddiw, mae llai na 2,000 o bobl yn byw mewn dinas sydd wedi'i llethu gan boblogaeth o bron. 20 miliwn o Dyrciaid Mwslimaidd.

Andreas C Chrysafis Ganed i rieni Groegaidd yng Nghyprus ac mae'n dal dinasyddiaeth Chypriad, Prydeinig a Chanada. Bu'n byw y rhan fwyaf o'i oes yn y DU a Chanada a Chyprus. Mae wedi cyhoeddi pum llyfr ac yn artist cydnabyddedig tra bod ei erthyglau pryfoclyd (dros 450) yn parhau i gael eu darllen yn fyd-eang. Nid yw'n gysylltiedig â gwleidyddiaeth ond yn eiriolwr cryf dros Reol y Gyfraith, Democratiaeth, Tryloywder, Cydraddoldeb a Hawliau Dynol ond mae hefyd yn wrthwynebydd cadarn i Lygredd.

CYSYLLTIADAU ANDREAS:

Gweithiau Celfwww.artpal.com/chrysafis

Archebu Tocynnau ar gyfer y  teitlauhttps://www.amazon.com/Andreas-C.-Chrysafis/e/B00478I90O...

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd