Cysylltu â ni

Gweriniaeth Tsiec

Llywydd Tsiec yn 'sefydlog' mewn uned gofal dwys

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Arlywydd Tsiec Milos Zeman (Yn y llun) mewn cyflwr sefydlog mewn uned gofal dwys ddydd Llun (11 Hydref), meddai llefarydd ar ran yr ysbyty, wrth i’w salwch ohirio’r camau cychwynnol mewn trafodaethau ar ôl yr etholiad i ffurfio llywodraeth newydd.

Mae'r datblygiad annisgwyl yn cymhlethu ymdrechion i ffurfio llywodraeth newydd. Roedd disgwyl i Zeman a Babis, yr ymddengys iddynt gael eu gwanhau gan ddatguddiadau yn y gollyngiadau Papurau Pandora, gwrdd fore Sul yn yr hyn a ddehonglodd rhai o aelodau’r gwrthbleidiau fel arwydd y gallai’r arlywydd geisio cadw’r prif weinidog mewn grym er gwaethaf canlyniad yr etholiad . Ond yn fuan ar ôl i'r cyfarfod gael ei gynnal, gwelwyd Zeman yn cael ei gludo i ysbyty mewn ambiwlans.

Gwrthblaid Tsiec yn ceisio i ddisodli'r prif weinidog a gafodd ei daro gan ddatgeliadau Papurau Pandora

Mewn cynhadledd newyddion ar ysbyty Zeman, nododd cyfarwyddwr yr ysbyty Miroslav Zavoral “gymhlethdodau sy’n cyd-fynd â’i salwch cronig” ond ni ymhelaethodd ar y salwch y mae’r arlywydd yn dioddef ohono neu a oedd yn ymwybodol ohono.

hysbyseb

Adroddwyd bod Zeman yn dioddef o ddiabetes a niwroopathi.

Ddydd Llun, rhyddhaodd yr ysbyty ddatganiad byr yn unig gan ddweud ei fod mewn cyflwr sefydlog ar ôl cael triniaeth mewn gofal dwys.

Mae ysbyty Zeman yn ychwanegu ansicrwydd pellach at ganlyniad yr etholiad, a adawodd yr wrthblaid â llwybr llawer cliriach na phlaid Babis i ffurfio llywodraeth - ond ni wnaeth rwystro siawns y prif weinidog o arwain llywodraeth leiafrifol gyda chefnogaeth yr arlywydd.

hysbyseb

Rhannwch yr erthygl hon:

Gweriniaeth Tsiec

Mae clymblaid Tsiec newydd yn wynebu agenda heriol - cyfweliad â Petr Ježek

cyhoeddwyd

on

Heddiw (28 Tachwedd), penodwyd Petr Fiala yn Brif Weinidog y Weriniaeth Tsiec gan yr Arlywydd Miloš Zeman. Daw'r penodiad yn dilyn etholiadau lle enillodd y blaid yn y llywodraeth y nifer fwyaf o seddi, ond lle gweithredodd clymblaid o'r gwrthbleidiau gyda'i gilydd i ffurfio llywodraeth glymblaid *. Siaradodd Gohebydd yr UE â chyn-ddiplomydd a chyn ASE Rhyddfrydol Petr Ježek am y llywodraeth newydd. 

Gohebydd yr UE (EUR): Beth ydym ni'n ei wybod am Petr Fiala, y Prif Weinidog Tsiec newydd?

PJ (Petr Ježek): Mae Fiala yn wleidydd Tsiec adnabyddus a phrofiadol. Roedd eisoes yn aelod o un o’r cyn-lywodraethau ac yn gadeirydd y Blaid Geidwadol, byddwn yn dweud, sy’n arwain y glymblaid.

EUR: A yw hon yn glymblaid sefydlog?

PJ: Mae'n dal i gael ei weld. Y rhesymeg y tu ôl i gadarnhau'r glymblaid hon oedd dod â newid a mynd i'r afael â'r Prif Weinidog poblogaidd Andre Babis. Efallai bod rhai gwahaniaethau rhwng ceidwadwyr a rhyddfrydwyr o fewn y glymblaid, ond credaf mai'r llinell waelod yw eu bod am fod yn gyfrifol a dod â'r newidiadau a fydd yn symud y Weriniaeth Tsiec eto i deulu gwledydd rheolaidd arferol Ewrop, oherwydd gyda a Prif Weinidog poblogaidd ac arlywydd poblogaidd, nid felly y bu.

Wrth groesawu'r llywodraeth newydd a'r newid a ddaw yn ei sgil, nid yw Ježek yn tanamcangyfrif yr heriau y mae'r llywodraeth newydd yn eu hwynebu. 

hysbyseb

PJ: Credaf fod yna nifer o faterion sy'n gwneud bywyd yn anodd i'r llywodraeth newydd, nid yn unig eu bod yn bartneriaeth o bump, ond oherwydd bod llywydd y Weriniaeth Tsiec (Zeman) o hyd, sydd gyda'i gynorthwywyr ac mae cydweithredwyr yn ymddwyn yn diegwyddor. Maen nhw'n gwneud beth bynnag maen nhw ei eisiau, waeth beth fo'r cyfansoddiad, dyna un broblem. 

Y llall yw'r gwasanaeth cyhoeddus, penodwyd pobl a oedd yn deyrngar i'r Prif Weinidog ac nid ar sail eu cymwysterau a'u hansawdd. Felly mae gennym wasanaeth cyhoeddus aneffeithlon iawn.  

Y broblem arall fydd y bydd yr wrthblaid yn y senedd naill ai'n boblogaidd neu'n bleidiau eithafol, lle bydd pob camgymeriad gan y llywodraeth yn cael ei ddefnyddio ganddyn nhw. Yn hyn o beth, mae dimensiwn ehangach hefyd [ar gyfer rhanbarth ehangach Visegrad] y bydd angen i wrthwynebiad i arweinwyr poblogaidd yn Hwngari a Gwlad Pwyl ymuno ac adeiladu clymblaid ehangach er mwyn ennill, os yw clymblaid y Weriniaeth Tsiec yn stori lwyddiant, mae'n bydd yn eu hatgyfnerthu, bydd yn eu helpu; ond os na, gall atgyfnerthu'r arweinwyr poblogaidd yn dda iawn. Felly mae'r gyfrifoldeb nid yn unig i'r Weriniaeth Tsiec. 

Dywed Ježek fod yna dipyn o etifeddiaeth i unrhyw lywodraeth sy'n dod i mewn hefyd.

PJ: Yn gyntaf oll, mae yna faterion dybryd fel pandemig COVID, y prisiau ynni a'r diffyg cyllidebol enfawr. Mae'r problemau hyn yn enfawr, ond o'r neilltu, mae hefyd angen delio â methiannau'r llywodraeth flaenorol a fethodd â moderneiddio'r wlad. Wnaethon nhw ddim gwella'r priffyrdd, heb sôn am dechnolegau newydd na'r agenda werdd. Felly mae'r llywodraeth yn wynebu heriau enfawr na fydd yn hawdd yn wyneb gwrthwynebiad sy'n cynnwys poblyddwyr ac eithafwyr. 

EUR: Plaid Fiala mewn rhan o'r grŵp ECR sydd hefyd yn cynnwys Plaid Cyfraith a Chyfiawnder Gwlad Pwyl, sy'n herio rheolaeth y gyfraith, yn enwedig trwy wleidyddoli'r farnwriaeth. Ydych chi'n meddwl y bydd Fiala yn sefyll y tu ôl i'w gydweithwyr o Wlad Pwyl yn y grŵp ECR? Neu a fydd yn cymryd safbwynt gwahanol sy'n amddiffyn rheolaeth y gyfraith?

PJ: Byddwn i'n dweud bod Petr Fiala yn berson realistig ac yn rhywun â bwriadau da. Mae yna etifeddiaeth benodol ym mhlaid y cyn-gadeirydd Vaclav Klaus, a oedd yn Brif Weinidog ac yn Arlywydd ac roedd yn gryf yn erbyn yr ewro ac agweddau eraill ar yr Undeb Ewropeaidd agosach, sy'n dal i hongian dros y blaid a byddwn i'n dweud bod yna o hyd cryn dipyn o ASEau, sy'n rhan o'r grŵp ECR, sy'n rhannu'r farn hon, sy'n credu bod yr hyn sy'n digwydd yn Hwngari a Gwlad Pwyl yn achos i'r ddwy wlad yn unig ac nid oes ganddo unrhyw beth i'w wneud â'r UE. 

Gobeithio y bydd Fiala yn dod â llinynnau ynghyd i drawsnewid y blaid yn debyg i bleidiau cywir Ewropeaidd rheolaidd ar y dde, fel CDU yn yr Almaen, er enghraifft, a hoffai weld pob aelod-wladwriaeth yn cadw at reolaeth y gyfraith ac ymrwymiadau eraill. Gobeithiaf, pan fydd yn cwrdd â’i gymheiriaid yn y Cyngor Ewropeaidd, y bydd yn ei atgyfnerthu, ac y bydd yn helpu i lunio ei farn ar y mater hwnnw.

EUR: Petr, rwy'n eich adnabod o'ch amser fel ASE ar Bwyllgor TRETH3, a sefydlwyd ar ôl nifer o sgandalau, fel LuxLeaks a Phapurau Panama. Mae llawer wedi digwydd dros y flwyddyn ddiwethaf, beth ydych chi'n ei feddwl o'r datblygiadau hyn? A hefyd, rydyn ni'n gwybod mai Andre Babis oedd un o'r gwleidyddion amlycaf y soniwyd amdano yn y gollyngiadau mwyaf diweddar ym mhapurau Pandora. A yw hynny A oes unrhyw beth yn digwydd am hynny? 

PJ: Wel, credaf y bu newidiadau enfawr nid yn unig yn yr awyrgylch, ond yn yr ymdrech i wneud treth yn fwy cyfiawn, yn benodol mae datblygiadau’r OECD ar isafswm treth gorfforaethol ledled y byd. Mae ymdrech enfawr hefyd yn yr UE i ddileu problemau sy'n gysylltiedig ag osgoi treth ac osgoi talu treth. Rwy'n credu bod gwleidyddion wedi sylweddoli bod yn rhaid iddyn nhw wneud rhywbeth. Mae yna rai taleithiau sy'n gohirio eu hymdrechion, ond byddwn i'n dweud bod y pwysau'n enfawr, ac yn hwyr neu'n hwyrach, bydd y sefyllfa'n gwella'n sylweddol.

EUR: A chyn Brif Weinidog Babis?

PJ: Dylai un wybod yr holl fanylion. Credaf y bydd awdurdodau Ffrainc ac awdurdodau’r UD hefyd, oherwydd bod endid yr Unol Daleithiau yn rhan ohono, yn ymchwilio i’r cyfan.

Am y cyfweliad llawn gwyliwch y fideo uchod.

* Bydd Fiala (ODS, ECR Group) yn arwain clymblaid o bum plaid gan gynnwys: Maer ac Annibynwyr (STAN, Grŵp EPP), yr Undeb Cristnogol a Democrataidd - Plaid y Bobl Tsiecoslofacia (KDU / ČSL, EPP), Ffyniant Cyfrifoldeb Traddodiad (TOP09, EPP ) a'r Parti Môr-ladron Tsiec (Piráti, Gwyrddion / EFA)

Rhannwch yr erthygl hon:

Parhau Darllen

Gweriniaeth Tsiec

Mae Papurau Pandora yn dod o hyd i Brif Weinidog Tsiec Babiš yn ei groesffyrdd

cyhoeddwyd

on

Mae'r Consortiwm Rhyngwladol Newyddiadurwyr Ymchwiliol (ICIJ), sydd bellach yn enwog am gyfres o ymchwiliadau sy'n datgelu delio ariannol amheus wedi cyrraedd y penawdau eto, y tro hwn gyda bron i 12 miliwn o gofnodion ariannol, wedi'u cysylltu â 14 o ddarparwyr gwasanaethau alltraeth, a mwy na 90 o wledydd a thiriogaethau. .

Ymhlith y delio, Prif Weinidog Tsiec Andrej Babiš Canfuwyd ei fod wedi prynu chateau ar Riviera Ffrainc am $ 22 miliwn trwy gwmnïau alltraeth. Partner Tsiec ICIJ Ymchwilio.cz canfu nad yw'r chateau, na'r cwmnïau sy'n ymwneud â'i berchnogaeth, yn ymddangos yn y gofrestr buddion ariannol a ddatganwyd gan Babiš fel gwleidydd ac sy'n ofynnol gan gyfraith Tsiec.

Daw’r datgeliadau wythnos yn unig cyn etholiadau seneddol Tsiec. Mae Babiš bob amser wedi gosod ei hun fel gwleidydd a oedd yn barod i wrthsefyll osgoi talu treth a chynyddu tryloywder. Yn ddiweddar, gwahoddodd Brif Weinidog Hwngari, Viktor Orban, i'w helpu ar drywydd yr ymgyrch, fel Orban mae wedi wynebu cyhuddiadau o gyfoethogi personol gyda chymorth cyllid Ewropeaidd. Mae Babiš wedi gwrthod yr honiadau, gan feio’r maffia Tsiec.

hysbyseb

Rhannwch yr erthygl hon:

Parhau Darllen

Gweriniaeth Tsiec

Mae Orban Hwngari yn taro llwybr ymgyrch Tsiec i gefnogi PM Babis

cyhoeddwyd

on

By

Mae Prif Weinidog Gweriniaeth Tsiec Andrej Babis a Phrif Weinidog Hwngari, Viktor Orban, yn adolygu gwarchodlu anrhydedd yn ystod y seremoni groesawgar yn Villa y Kramar ym Mhrâg, Gweriniaeth Tsiec, Medi 29, 2021. REUTERS / David W Cerny
Mae Prif Weinidog Gweriniaeth Tsiec Andrej Babis yn cwrdd â Phrif Weinidog Hwngari, Viktor Orban, yn Villa y Kramar ym Mhrâg, Gweriniaeth Tsiec, Medi 29, 2021. REUTERS / David W Cerny

Cefnogodd Prif Weinidog Hwngari, Viktor Orban, gynnig ailethol ei gymar Tsiec Andrej Babis ddydd Mercher (29 Medi), gan arddangos y cysylltiadau agos rhwng y ddau arweinwyr canol Ewrop sydd wedi cefnogi ei gilydd mewn anghydfodau â'r UE, ysgrifennu Robert Muller a Jan Lopatka.

Mae'r Weriniaeth Tsiec yn cynnal etholiad seneddol ar 8-9 Hydref. Mae arolygon barn yn rhoi plaid ANO canolog Babis o flaen cystadleuwyr ond mae rhai yn ei ddangos yn methu â chyrraedd partneriaid i ffurfio llywodraeth fwyafrifol, a allai roi pŵer i glymblaid rhwng prif grwpiau gwrthblaid canol-chwith a chanol dde.

Ar drywydd yr ymgyrch, yng nghwmni Orban, pwysleisiodd Babis sut yr oedd ef ac arweinydd Hwngari wedi rhwystro cynllun y Comisiwn Ewropeaidd i ddosbarthu ceiswyr lloches o amgylch y bloc o dan system gwota yn dilyn argyfwng ymfudo Ewrop yn 2015.

"Rydyn ni'n pwyso am ein buddiannau cenedlaethol gyda'n gilydd" yn yr UE, meddai Babis ar ôl cyflwyno Orban mewn cynhadledd newyddion ar y cyd yn nhref ogleddol Usti nad Laben, lle mae'r arweinydd Tsiec yn arwain tocyn plaid ANO.

hysbyseb

Canmolodd Orban hefyd gydweithrediad agos eu gwledydd yn ogystal â llwyddiant economaidd y Weriniaeth Tsiec.

"Rydyn ni yn Hwngari yn barod i gynnal cydweithrediad agos, cyfeillgar, sobr â llywodraeth Andrej Babis," meddai Orban, y mae ei blaid asgell dde Fidesz wedi llywodraethu Hwngari ers 2010, yn aml yn gwrthdaro â Brwsel dros fewnfudo a diwygiadau i'r cyfryngau, y farnwriaeth, sefydliadau academaidd a chyrff anllywodraethol.

Yn gynharach yr wythnos hon, cytunodd llywodraeth Tsiec i anfon 50 o heddweision i helpu i warchod ffin Hwngari â Serbia, yr ymwelodd Babis â'r wythnos diwethaf hefyd.

hysbyseb

ALLIES

Mae Babis, dyn busnes biliwnydd, wedi tyfu fwyfwy cadarnhaol ynglŷn â chydweithrediad o fewn Grŵp Visegrad canolog Ewrop ac yn enwedig gydag Orban yn ystod yr ychydig flynyddoedd diwethaf, er gwaethaf pryderon yr UE ynghylch rheolaeth y gyfraith yn Hwngari.

Ni ymunodd y Weriniaeth Tsiec â mwyafrif taleithiau’r UE eleni i arwyddo llythyr yn protestio yn erbyn deddfwriaeth Hwngari yn gwahardd defnyddio deunyddiau yr ystyrir eu bod yn hyrwyddo gwrywgydiaeth ac ailbennu rhywedd mewn ysgolion.

Ymosododd un o ddwy brif glymblaid yr wrthblaid a oedd yn cystadlu yn etholiad Tsiec, y Blaid Môr-ladron / Maer, ar Babis dros ei gysylltiadau ag Orban.

"Fe wnaeth Viktor Orban symud Hwngari o ddemocratiaeth i awtocratiaeth dros y 10 mlynedd diwethaf," meddai ei brif Ivan Bartos ar Facebook.

"Mae'n diddymu cyfryngau rhydd, yn diddymu'r wrthblaid, menter rydd, yn ysbio ar newyddiadurwyr ... Polisi o'r fath yw'r model ar gyfer Andrej Babis."

Rhannwch yr erthygl hon:

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd