Cysylltu â ni

coronafirws

Mae'r UE yn cymeradwyo cynllun iawndal € 1.74 biliwn ar gyfer ffermwyr mincod Denmarc

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo, o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE, gynllun o Ddenmarc oddeutu € 1.74 biliwn (DKK 13bn) i ddigolledu ffermwyr mincod a busnesau sy'n gysylltiedig â mincod am fesurau a gymerwyd yng nghyd-destun yr achosion o goronafirws. Mae hyn yn dilyn derbyn hysbysiad cyflawn o Ddenmarc ar 30 Mawrth 2021.

Dywedodd yr Is-lywydd Gweithredol Margrethe Vestager, sydd â gofal am bolisi cystadlu: “Cymerodd llywodraeth Denmarc fesurau pellgyrhaeddol i atal lledaenu amrywiadau coronafirws newydd ac achosion newydd ymhlith mincod, a oedd yn fygythiad difrifol i iechyd dinasyddion yn Nenmarc a thu hwnt. . Bydd y cynllun DKK 13n a gymeradwywyd heddiw (8 Ebrill) yn galluogi Denmarc i ddigolledu ffermwyr minc a busnesau cysylltiedig am iawndal a gafwyd yn y cyd-destun hwn. Rydym yn parhau i weithio mewn cydweithrediad agos ag aelod-wladwriaethau i sicrhau y gellir rhoi mesurau cymorth cenedlaethol ar waith mor gyflym ac effeithiol â phosibl, yn unol â rheolau'r UE. "

Mesurau cymorth Denmarc

hysbyseb

Yn dilyn canfod ac ehangu nifer o amrywiadau treigledig y coronafirws ymhlith mincod yn Nenmarc, ar ddechrau mis Tachwedd 2020, cyhoeddodd awdurdodau Denmarc eu bwriad i ddifa pob minc yn Nenmarc. Er mwyn osgoi sefyllfa debyg rhag datblygu yn 2021, cyhoeddodd y Llywodraeth hefyd wahardd cadw mincod tan ddechrau 2022.

Ar 30 Mawrth 2021, anfonodd Denmarc hysbysiad cyflawn at y Comisiwn ar gynllun o Ddenmarc i ddigolledu ffermwyr minc a busnesau cysylltiedig â mincod yn y cyd-destun hwn, o ystyried yr effaith economaidd sylweddol a cholli cyflogaeth a achosir gan y mesurau rhyfeddol hyn. Mae'r cynllun yn cynnwys dau fesur:

  • Bydd y mesur cyntaf, gyda chyllideb o oddeutu € 1.2bn (DKK 9bn), yn digolledu ffermwyr minc am y gwaharddiad dros dro ar ffermio mincod.
  • Bydd yr ail fesur, gyda chyllideb o oddeutu € 538 miliwn (DKK 4bn), yn cefnogi ffermwyr minc a busnesau cysylltiedig â mincod sy'n barod i ildio'u gallu cynhyrchu i'r wladwriaeth.

Bydd cefnogaeth o dan y ddau fesur ar ffurf grantiau uniongyrchol.

hysbyseb

Iawndal i mincod ffermwyr am waharddiad dros dro

Bydd y grantiau uniongyrchol i wneud iawn am y gwaharddiad ar ffermio mincod yn talu am yr holl gostau sefydlog ar gyfer y ffermwyr mincod hynny a fydd yn cau cynhyrchu dros dro nes i'r gwaharddiad ar ffermio mincod gael ei godi ar 1 Ionawr 2022. Gellir ymestyn y cyfnod hwn o flwyddyn.

Asesodd y Comisiwn y mesur o dan Erthygl 107 (2) (b) o'r Cytuniad ar Weithrediad yr Ewropeaidd (TFEU), sy'n galluogi'r Comisiwn i gymeradwyo mesurau cymorth gwladwriaethol a roddwyd gan Aelod-wladwriaethau i ddigolledu cwmnïau penodol neu sectorau penodol am y difrod a achosir yn uniongyrchol gan ddigwyddiadau eithriadol.

Mae'r Comisiwn o'r farn bod yr achos o coronafirws yn gymwys fel digwyddiad mor eithriadol, gan ei fod yn ddigwyddiad anghyffredin, na ellir ei ragweld, sy'n cael effaith economaidd sylweddol. O ganlyniad, gellir cyfiawnhau ymyriadau eithriadol gan aelod-wladwriaethau i osgoi ymddangosiad amrywiadau coronafirws newydd ac atal achosion newydd, megis y gwaharddiad dros dro ar ffermio mincod, a'r iawndal am yr iawndal sy'n gysylltiedig â'r ymyriadau hyn.

Canfu’r Comisiwn y bydd mesur Denmarc yn digolledu’r iawndal a ddioddefir gan ffermwyr minc sydd â chysylltiad uniongyrchol â’r achosion o coronafirws, gan y gellir ystyried y gwaharddiad ar gadw mincod tan ddechrau 2022 fel difrod sy’n uniongyrchol gysylltiedig â’r digwyddiad eithriadol.

Canfu'r Comisiwn hefyd fod y mesur yn gymesur, gan y bydd comisiwn prisio annibynnol, a benodir gan Weinyddiaeth Filfeddygol a Bwyd Denmarc ac sy'n adrodd yn uniongyrchol iddynt, yn gwneud asesiad o'r costau sefydlog a'r costau cynnal a chadw angenrheidiol ar y ffermydd penodol yn ystod y cyfnod cau, gan gynnwys trwy gynnal archwiliadau ar y safle. Bydd hyn yn sicrhau bod swm yr iawndal yn cwmpasu'r gwir ddifrod y mae'r ffermwyr yn ei ddioddef.

Cefnogaeth i ffermwyr minc a busnesau cysylltiedig a fydd yn ildio'u gallu cynhyrchu i'r wladwriaeth

Bydd y cynllun hwn yn digolledu ffermwyr minc a fydd yn ildio'u gallu cynhyrchu i Wladwriaeth Denmarc yn y tymor hir, gyda'r bwriad o ailstrwythuro diwydiant sy'n dueddol o ymddangosiad amrywiadau coronafirws newydd a allai fygwth ymestyn yr argyfwng presennol a'r aflonyddwch i economi Denmarc. Bydd yn cael ei gyfrifo ar sail dwy eitem colled gyffredinol ffermwyr minc: i) eu colled incwm am gyfnod cyllideb o ddeng mlynedd; a ii) gwerth gweddilliol stoc gyfalaf y ffermwr minc (adeiladau, peiriannau, ac ati).

Bydd busnesau cysylltiedig â mincod sy'n dibynnu'n sylweddol ar gynhyrchu mincod hefyd yn gymwys i gael cefnogaeth o dan y mesur hwn (canolfannau a darparwyr bwyd anifeiliaid arbenigol, ffatrïoedd croenio, yr arwerthwr Kopenhagen Fur, ac ati). Bydd comisiwn prisio yn asesu eu bod yn cyflawni nifer o amodau, sef bod o leiaf 50% o drosiant y busnesau yn y cyfnod 2017-2019 yn gysylltiedig â diwydiant mincod Denmarc ac na all y busnes drosi'r cynhyrchiad yn weithgareddau eraill yn uniongyrchol. Bydd y cymorth yn cyfateb i werth y rhan o'r busnes na all drosi ei gynhyrchiad yn weithgareddau eraill yn uniongyrchol.

Amod ar gyfer derbyn cefnogaeth o dan y mesur hwn yw bod y Wladwriaeth yn cymryd drosodd yr asedau (yr holl offer cynhyrchu, stablau, peiriannau, ac ati), na fydd ar gael mwyach i'r ffermwyr nac i fusnesau cysylltiedig, yn y drefn honno.

Asesodd y Comisiwn y mesur o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE, ac yn benodol Erthygl 107 (3) (b) TFEU, sy'n galluogi'r Comisiwn i gymeradwyo mesurau cymorth gwladwriaethol a weithredir gan Aelod-wladwriaethau i unioni aflonyddwch difrifol yn eu heconomi. Canfu'r Comisiwn fod cynllun Denmarc yn unol â'r egwyddorion a nodwyd yng Nghytundeb yr UE a'i fod wedi'i dargedu'n dda i unioni aflonyddwch difrifol i economi Denmarc.

Canfu’r Comisiwn y bydd mesur Denmarc yn cynnig cefnogaeth sydd â chysylltiad uniongyrchol â’r angen i unioni aflonyddwch difrifol yn economi Denmarc a diogelu’r ymdrechion Ewropeaidd a byd-eang tuag at ddiwedd y pandemig hefyd diolch i frechlyn effeithiol, trwy ailstrwythuro diwydiant sy'n dueddol o ymddangosiad amrywiadau coronafirws newydd. Canfu hefyd fod y mesur yn gymesur, yn seiliedig ar ddull cyfrifo clir a mesurau diogelu i sicrhau nad yw'r cymorth yn fwy na'r hyn sy'n angenrheidiol. Yn benodol, mae cyfrifiadau'r cymorth wedi'u teilwra i'r sector ffermio mincod a busnesau cysylltiedig, yn seiliedig ar ddata cyfeirio cynrychioliadol, arfarniadau unigol a dulliau prisio a dibrisio derbyniol.

Felly daeth y Comisiwn i'r casgliad y bydd y mesur yn cyfrannu at reoli effaith economaidd y coronafirws yn Nenmarc. Mae'n angenrheidiol, yn briodol ac yn gymesur i unioni aflonyddwch difrifol yn economi aelod-wladwriaeth, yn unol ag Erthygl 107 (3) (b) TFEU a'r egwyddorion cyffredinol a nodir yn y Fframwaith Dros Dro.

Ar y sail hon, daeth y Comisiwn i'r casgliad bod dau fesur Denmarc yn unol â rheolau cymorth gwladwriaethol yr UE.

Cefndir

Mae'r mesurau hyn yn ategu'r rheini a gymerwyd eisoes gan awdurdodau Denmarc o dan Erthygl 26 o'r Rheoliad Eithrio Bloc Amaethyddol (ABER), lle bydd grantiau uniongyrchol yn cael eu dyfarnu ar gyfer difa mincod ar sail iechyd cyhoeddus, yn ogystal â bonws “ychwanegol” am eu difa cyflym. Gwel SA.61782 i gael rhagor o wybodaeth.

Mae cefnogaeth ariannol o gronfeydd yr UE neu gronfeydd cenedlaethol a roddir i wasanaethau iechyd neu wasanaethau cyhoeddus eraill i fynd i'r afael â sefyllfa coronafirws y tu allan i gwmpas rheoli cymorth gwladwriaethol. Mae'r un peth yn berthnasol i unrhyw gymorth ariannol cyhoeddus a roddir yn uniongyrchol i ddinasyddion. Yn yr un modd, nid yw mesurau cymorth cyhoeddus sydd ar gael i bob cwmni megis er enghraifft cymorthdaliadau cyflog ac atal taliadau trethi corfforaethol a gwerth ychwanegol neu gyfraniadau cymdeithasol yn dod o dan reolaeth cymorth gwladwriaethol ac nid oes angen cymeradwyaeth y Comisiwn arnynt o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE. Yn yr holl achosion hyn, gall Aelod-wladwriaethau weithredu ar unwaith. Pan fydd rheolau cymorth gwladwriaethol yn berthnasol, gall Aelod-wladwriaethau ddylunio digon o fesurau cymorth i gefnogi cwmnïau neu sectorau penodol sy'n dioddef o ganlyniadau'r achosion o goronafirws yn unol â fframwaith cymorth gwladwriaethol presennol yr UE.

Ar 13 Mawrth 2020, mabwysiadodd y Comisiwn a Cyfathrebu ar ymateb economaidd cydgysylltiedig i'r achosion o COVID-19 nodi'r posibiliadau hyn.

Yn hyn o beth, er enghraifft:

  • Gall aelod-wladwriaethau ddigolledu cwmnïau penodol neu sectorau penodol (ar ffurf cynlluniau) am y difrod a ddioddefodd yn uniongyrchol ac a achosir yn uniongyrchol gan ddigwyddiadau eithriadol, fel y rhai a achoswyd gan yr achosion o coronafirws. Rhagwelir hyn gan Erthygl 107 (2) (b) TFEU.
  • Mae rheolau cymorth gwladwriaethol yn seiliedig ar Erthygl 107 (3) (c) TFEU yn galluogi aelod-wladwriaethau i helpu cwmnïau i ymdopi â phrinder hylifedd ac angen cymorth achub brys.
  • Gellir ategu hyn gan amrywiaeth o fesurau ychwanegol, megis o dan y Rheoliadau de minimis a'r Rheoliadau Eithrio Bloc, y gall aelod-wladwriaethau eu rhoi ar waith ar unwaith hefyd, heb i'r Comisiwn gymryd rhan.

Mewn achos o sefyllfaoedd economaidd arbennig o ddifrifol, fel yr un sy'n wynebu'r holl Aelod-wladwriaethau ar hyn o bryd oherwydd yr achosion o coronafirws, mae rheolau cymorth gwladwriaethol yr UE yn caniatáu i aelod-wladwriaethau roi cymorth i unioni aflonyddwch difrifol i'w heconomi. Rhagwelir hyn gan Erthygl 107 (3) (b) TFEU o'r Cytuniad ar Weithrediad yr Undeb Ewropeaidd.

Ar 19 Mawrth 2020, mabwysiadodd y Comisiwn a Fframwaith Dros Dro cymorth gwladwriaethol yn seiliedig ar Erthygl 107 (3) (b) TFEU i alluogi aelod-wladwriaethau i ddefnyddio'r hyblygrwydd llawn a ragwelir o dan reolau cymorth gwladwriaethol i gefnogi'r economi yng nghyd-destun yr achosion o goronafirws. Y Fframwaith Dros Dro, fel y'i diwygiwyd 3 Ebrill, 8 Mai, 29 Mehefin13 Hydref 2020 a 28 2021 Ionawr, yn darparu ar gyfer y mathau canlynol o gymorth, y gellir ei roi gan aelod-wladwriaethau: (i) Grantiau uniongyrchol, pigiadau ecwiti, manteision treth dethol a thaliadau ymlaen llaw; (ii) Gwarantau gwladwriaethol ar gyfer benthyciadau a gymerir gan gwmnïau; (iii) Benthyciadau cyhoeddus â chymhorthdal ​​i gwmnïau, gan gynnwys is-fenthyciadau; (iv) Trefniadau diogelu ar gyfer banciau sy'n sianelu Cymorth Gwladwriaethol i'r economi go iawn; (v) Yswiriant credyd allforio tymor byr cyhoeddus; (vi) Cymorth ar gyfer ymchwil a datblygu cysylltiedig â coronafirws (Ymchwil a Datblygu); (vii) Cefnogaeth i adeiladu ac uwchraddio cyfleusterau profi; (viii) Cefnogaeth i gynhyrchu cynhyrchion sy'n berthnasol i fynd i'r afael â'r achosion o coronafirws; (ix) Cymorth wedi'i dargedu ar ffurf gohirio taliadau treth a / neu ataliadau cyfraniadau nawdd cymdeithasol; (x) Cymorth wedi'i dargedu ar ffurf cymorthdaliadau cyflog i weithwyr; (xi) Cymorth wedi'i dargedu ar ffurf offerynnau cyfalaf ecwiti a / neu hybrid; (xii) Cefnogaeth i gostau sefydlog heb eu datgelu i gwmnïau sy'n wynebu dirywiad mewn trosiant yng nghyd-destun yr achosion o coronafirws.

Bydd y Fframwaith Dros Dro ar waith tan ddiwedd mis Rhagfyr 2021. Gyda golwg ar sicrhau sicrwydd cyfreithiol, bydd y Comisiwn yn asesu cyn y dyddiad hwn a oes angen ei ymestyn.

Bydd y fersiwn nad yw'n gyfrinachol o'r penderfyniad ar gael o dan y rhif achos SA.61945 yn y cofrestr cymorth gwladwriaethol ar y Comisiwn cystadleuaeth Gwefan unwaith y bydd unrhyw faterion cyfrinachedd wedi cael eu datrys. Cyhoeddiadau newydd o benderfyniadau cymorth gwladwriaethol ar y rhyngrwyd ac yn y Cyfnodolyn Swyddogol yn cael eu rhestru yn y E-Newyddion Wythnosol y Gystadleuaeth.

Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am y Fframwaith Dros Dro a chamau eraill y mae'r Comisiwn wedi'u cymryd i fynd i'r afael ag effaith economaidd y pandemig coronafirws yma.

coronafirws

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo cynllun Latfia € 1.8 miliwn i gefnogi ffermwyr gwartheg yr effeithiwyd arnynt gan yr achosion o coronafirws

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo cynllun Latfia gwerth € 1.8 miliwn i gefnogi ffermwyr sy'n weithgar yn y sector bridio gwartheg yr effeithiwyd arnynt gan yr achosion o goronafirws. Cymeradwywyd y cynllun o dan y Cymorth Gwladwriaethol Fframwaith Dros Dro. O dan y cynllun, bydd y cymorth ar ffurf grantiau uniongyrchol. Nod y mesur yw lliniaru'r prinder hylifedd y mae'r buddiolwyr yn ei wynebu ac wrth fynd i'r afael â rhan o'r colledion a achoswyd ganddynt oherwydd yr achosion o coronafirws a'r mesurau cyfyngol y bu'n rhaid i lywodraeth Latfia eu rhoi ar waith i gyfyngu ar ledaeniad y firws. Canfu'r Comisiwn fod y cynllun yn unol ag amodau'r Fframwaith Dros Dro.

Yn benodol, ni fydd y cymorth (i) yn fwy na € 225,000 y buddiolwr; a (ii) yn cael ei ganiatáu erbyn 31 Rhagfyr 2021. fan bellaf. Daeth y Comisiwn i'r casgliad bod y mesur yn angenrheidiol, yn briodol ac yn gymesur i unioni aflonyddwch difrifol yn economi aelod-wladwriaeth, yn unol ag Erthygl 107 (3) (b) TFEU ​​a'r amodau a nodir yn y Fframwaith Dros Dro. Ar y sail hon, cymeradwyodd y Comisiwn y cynllun o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE. Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am y Fframwaith Dros Dro a chamau eraill a gymerwyd gan y Comisiwn i fynd i'r afael ag effaith economaidd y pandemig coronafirws yma. Bydd fersiwn nad yw'n gyfrinachol o'r penderfyniad ar gael o dan y rhif achos SA.64541 yn y cofrestr cymorth gwladwriaethol ar y Comisiwn cystadleuaeth wefan unwaith y bydd unrhyw faterion cyfrinachedd wedi'u datrys.

hysbyseb

Parhau Darllen

coronafirws

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo cynllun Portiwgaleg € 500,000 i gefnogi'r sector cludo teithwyr ymhellach yn Azores yng nghyd-destun yr achosion o coronafirws

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo cynllun Portiwgaleg € 500,000 i gefnogi'r sector cludo teithwyr ymhellach yn Rhanbarth yr Asores yng nghyd-destun yr achosion o coronafirws. Cymeradwywyd y mesur o dan y Cymorth Gwladwriaethol Fframwaith Dros Dro. Mae'n dilyn cynllun Portiwgaleg arall i gefnogi'r sector trafnidiaeth teithwyr yn Azores y cymeradwyodd y Comisiwn arno 4 2021 Mehefin (SA.63010). O dan y cynllun newydd, bydd y cymorth ar ffurf grantiau uniongyrchol. Bydd y mesur yn agored i gwmnïau cludo teithwyr ar y cyd o bob maint sy'n weithredol yn yr Azores. Pwrpas y mesur yw lliniaru'r prinder hylifedd sydyn y mae'r cwmnïau hyn yn eu hwynebu a mynd i'r afael â cholledion a gafwyd dros 2021 oherwydd yr achosion o coronafirws a'r mesurau cyfyngol y bu'n rhaid i'r llywodraeth eu rhoi ar waith i gyfyngu ar ledaeniad y firws.

Canfu'r Comisiwn fod y cynllun Portiwgaleg yn unol â'r amodau a nodir yn y Fframwaith Dros Dro. Yn benodol, ni fydd y cymorth (i) yn fwy na € 1.8 miliwn y cwmni; a (ii) yn cael ei ganiatáu erbyn 31 Rhagfyr 2021. fan bellaf. Daeth y Comisiwn i'r casgliad bod y mesur yn angenrheidiol, yn briodol ac yn gymesur i unioni aflonyddwch difrifol yn economi aelod-wladwriaeth, yn unol ag Erthygl 107 (3) (b) TFEU ​​ac amodau'r Fframwaith Dros Dro. Ar y sail hon, cymeradwyodd y Comisiwn y mesur o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE. Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am y Fframwaith Dros Dro a chamau eraill a gymerwyd gan y Comisiwn i fynd i'r afael ag effaith economaidd y pandemig coronafirws yma. Bydd fersiwn nad yw'n gyfrinachol o'r penderfyniad ar gael o dan y rhif achos SA.64599 yn y cymorth gwladwriaethol cofrestru ar Gomisiwn y Comisiwn wefan y gystadleuaeth unwaith y bydd unrhyw faterion cyfrinachedd wedi'u datrys.

hysbyseb

Parhau Darllen

coronafirws

Mae'r Comisiwn yn awdurdodi cynllun cymorth Ffrainc o € 3 biliwn i gefnogi, trwy fenthyciadau a buddsoddiadau ecwiti, gwmnïau y mae'r pandemig coronafirws yn effeithio arnynt

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi clirio, o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE, gynlluniau Ffrainc i sefydlu cronfa € 3 biliwn a fydd yn buddsoddi trwy offerynnau dyled ac offerynnau ecwiti a hybrid mewn cwmnïau y mae'r pandemig yn effeithio arnynt. Awdurdodwyd y mesur o dan y Fframwaith Cymorth Gwladwriaethol Dros Dro. Gweithredir y cynllun trwy gronfa, o'r enw 'Cronfa Drosglwyddo ar gyfer Busnesau y mae'r Pandemig COVID-19 yn Effeithio arnynt, gyda chyllideb o € 3bn.

O dan y cynllun hwn, bydd cefnogaeth ar ffurf (i) benthyciadau israddedig neu gyfranogol; a (ii) mesurau ailgyfalafu, yn enwedig offerynnau cyfalaf hybrid a chyfranddaliadau a ffefrir heb bleidlais. Mae'r mesur yn agored i gwmnïau a sefydlwyd yn Ffrainc ac sy'n bresennol ym mhob sector (ac eithrio'r sector ariannol), a oedd yn hyfyw cyn y pandemig coronafirws ac sydd wedi dangos hyfywedd tymor hir eu model economaidd. Disgwylir i rhwng 50 a 100 o gwmnïau elwa o'r cynllun hwn. Roedd y Comisiwn o'r farn bod y mesurau'n cydymffurfio â'r amodau a nodwyd yn y fframwaith dros dro.

Daeth y Comisiwn i'r casgliad bod y mesur yn angenrheidiol, yn briodol ac yn gymesur i unioni aflonyddwch difrifol yn economi Ffrainc, yn unol ag Erthygl 107 (3) (b) TFEU a'r amodau a nodwyd yn yr oruchwyliaeth dros dro. Ar y sail hon, awdurdododd y Comisiwn y cynlluniau hyn o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE.

hysbyseb

Is-lywydd Gweithredol Margrethe Vestager (llun), dywedodd polisi cystadlu: “Bydd y cynllun ailgyfalafu € 3bn hwn yn caniatáu i Ffrainc gefnogi cwmnïau y mae pandemig coronafirws yn effeithio arnynt trwy hwyluso eu cyllid mynediad yn yr amseroedd anodd hyn. Rydym yn parhau i weithio'n agos gyda'r aelod-wladwriaethau i ddod o hyd i atebion ymarferol i liniaru effaith economaidd y pandemig coronafirws wrth barchu rheoliadau'r UE. "

hysbyseb
Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd