Cysylltu â ni

Denmarc

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn cymeradwyo cynllun adfer a gwytnwch Denmarc € 1.5 biliwn

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Heddiw (17 Mehefin) mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi mabwysiadu asesiad cadarnhaol o gynllun adfer a gwytnwch Denmarc. Mae hwn yn gam pwysig sy'n paratoi'r ffordd i'r UE dalu € 1.5 biliwn mewn grantiau o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF) dros y cyfnod 2021-2026. Bydd y cyllid hwn yn cefnogi gweithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Denmarc. Bydd yn chwarae rhan bwysig wrth alluogi Denmarc i ddod yn gryfach o'r pandemig COVID-19. Bydd y RRF - sydd wrth wraidd NextGenerationEU - yn darparu hyd at € 672.5 biliwn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ledled yr UE. Mae cynllun Denmarc yn rhan o ymateb cydgysylltiedig digynsail yr UE i argyfwng COVID-19, i fynd i’r afael â heriau Ewropeaidd cyffredin trwy gofleidio’r trawsnewidiadau gwyrdd a digidol, i gryfhau gwytnwch economaidd a chymdeithasol a chydlyniant y Farchnad Sengl.

Asesodd y Comisiwn gynllun Denmarc yn seiliedig ar y meini prawf a nodir yn y Rheoliad RRF. Ystyriodd dadansoddiad y Comisiwn, yn benodol, a yw'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a nodwyd yng nghynllun Denmarc yn cefnogi'r trawsnewidiadau gwyrdd a digidol; cyfrannu at fynd i'r afael yn effeithiol â'r heriau a nodwyd yn y Semester Ewropeaidd; a chryfhau ei botensial i dyfu, creu swyddi a gwytnwch economaidd a chymdeithasol. Sicrhau trawsnewidiadau gwyrdd a digidol Denmarc Mae asesiad y Comisiwn o gynllun Denmarc yn canfod ei fod yn neilltuo 59% o gyfanswm y gwariant ar fesurau sy'n cefnogi amcanion hinsawdd. Mae'r mesurau hyn yn cynnwys diwygiadau treth, effeithlonrwydd ynni, trafnidiaeth gynaliadwy a mentrau'r sector amaethyddol. Maent i gyd yn anelu at foderneiddio economi Denmarc, creu swyddi a gostwng allyriadau nwyon tŷ gwydr ynghyd â chryfhau diogelu'r amgylchedd a gwarchod bioamrywiaeth.

Is-lywydd Gweithredol Economi sy'n Gweithio i Bobl Valdis Dombrovskis (llun): “Mae cynllun adfer Denmarc yn darparu map ffordd cyflawn i adferiad wedi'i uwchraddio, gyda ffocws cryf ar y trawsnewidiad gwyrdd. Mae dros hanner cyfanswm y cyllid wedi'i neilltuo ar gyfer amcanion gwyrdd, fel trafnidiaeth lân a diwygio treth werdd sy'n helpu i leihau allyriadau nwyon tŷ gwydr. Rydym yn croesawu'r uchelgais i ddiogelu'r economi yn y dyfodol trwy gefnogi cyflwyno rhyngrwyd cyflym i ardaloedd gwledig, a digideiddio'r weinyddiaeth gyhoeddus, busnesau mawr a bach yn ogystal â'r sector gofal iechyd. Bydd gweithredu’r diwygiadau a’r buddsoddiadau sydd wedi’u cynnwys yn y cynllun yn helpu i gyflymu trosglwyddiad Denmarc i economi cenhedlaeth nesaf. ”

hysbyseb

Mae asesiad y Comisiwn o gynllun Denmarc yn canfod ei fod yn neilltuo 25% o gyfanswm y gwariant ar y trawsnewid digidol. Ymhlith y mesurau i gefnogi trosglwyddiad digidol Denmarc mae datblygu strategaeth ddigidol genedlaethol newydd, mwy o ddefnydd o delefeddygaeth, cyflwyno band eang mewn rhannau llai poblog o'r wlad a meithrin buddsoddiadau busnes digidol. Atgyfnerthu cadernid economaidd a chymdeithasol Denmarc Mae asesiad y Comisiwn o'r farn bod cynllun Denmarc yn cynnwys set helaeth o ddiwygiadau a buddsoddiadau sy'n atgyfnerthu ei gilydd sy'n cyfrannu at fynd i'r afael yn effeithiol â'r holl heriau economaidd a chymdeithasol neu is-set sylweddol a amlinellir yn yr argymhellion gwlad-benodol a gyfeiriwyd at Ddenmarc gan y Cyngor yn y Semester Ewropeaidd yn 2019 ac yn 2020. Mae'n cynnwys mesurau i flaen-lwytho buddsoddiadau preifat, cefnogi'r trawsnewidiad gefell (gwyrdd a'r digidol) a meithrin ymchwil a datblygu.

Mae'r cynllun yn cynrychioli ymateb cynhwysfawr a chytbwys digonol i sefyllfa economaidd a chymdeithasol Denmarc, a thrwy hynny gyfrannu'n briodol at bob un o chwe philer Rheoliad yr RRF. Cefnogi prosiectau buddsoddi a diwygio blaenllaw Mae cynllun Denmarc yn cynnig prosiectau mewn sawl maes blaenllaw yn Ewrop. Mae'r rhain yn brosiectau buddsoddi penodol sy'n mynd i'r afael â materion sy'n gyffredin i bob aelod-wladwriaeth mewn meysydd sy'n creu swyddi a thwf ac sydd eu hangen ar gyfer y trawsnewidiad deublyg. Er enghraifft, bydd Denmarc yn darparu € 143 miliwn i feithrin effeithlonrwydd ynni ar gyfer cartrefi a diwydiant yn ogystal â thrwy adnewyddu ynni adeiladau cyhoeddus. Mae'r asesiad hefyd yn canfod nad yw'r un o'r mesurau sydd wedi'u cynnwys yn y cynllun yn niweidio'r amgylchedd yn sylweddol, yn unol â'r gofynion a nodir yn y Rheoliad RRF. Ystyrir bod y systemau rheoli a roddwyd ar waith gan Ddenmarc yn ddigonol i amddiffyn buddion ariannol yr Undeb.

Mae'r cynllun yn darparu digon o fanylion ar sut y bydd awdurdodau cenedlaethol yn atal, canfod a chywiro achosion o wrthdaro buddiannau, llygredd a thwyll sy'n ymwneud â defnyddio cronfeydd. Dywedodd Llywydd y Comisiwn, Ursula von der Leyen: “Heddiw, mae’r Comisiwn Ewropeaidd wedi penderfynu rhoi ei olau gwyrdd i gynllun adfer a gwytnwch € 1.5bn Denmarc. Mae Denmarc eisoes yn rhedwr blaen yn y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol. Wrth ganolbwyntio ar ddiwygiadau a buddsoddiadau a fydd yn cyflymu'r trawsnewidiad gwyrdd ymhellach, mae Denmarc yn gosod esiampl bwerus. Mae eich cynllun yn dangos bod Denmarc yn edrych i'r dyfodol gydag uchelgais a hyder. ”

hysbyseb

Dywedodd Comisiynydd yr Economi, Paolo Gentiloni: “Bydd cynllun adfer a gwytnwch Denmarc yn darparu cefnogaeth Ewropeaidd i hyrwyddo ei phontio gwyrdd uchelgeisiol, maes y mae’r wlad eisoes yn arloeswr ynddo. Dyma'r flaenoriaeth gywir i Ddenmarc. O ystyried hefyd fesurau niferus y cynllun i hyrwyddo'r trawsnewidiad digidol, rwy'n hyderus iawn y bydd NextGenerationEU yn sicrhau buddion gwirioneddol i bobl Denmarc dros y blynyddoedd i ddod. "

Y camau nesaf

Heddiw mae'r Comisiwn wedi mabwysiadu cynnig ar gyfer Penderfyniad Gweithredu Cyngor i ddarparu € 1.5bn mewn grantiau i Ddenmarc o dan y RRF. Bellach bydd gan y Cyngor bedair wythnos, fel rheol, i fabwysiadu cynnig y Comisiwn. Byddai cymeradwyaeth y Cyngor i'r cynllun yn caniatáu ar gyfer dosbarthu € 200m i Ddenmarc wrth rag-ariannu. Mae hyn yn cynrychioli 13% o'r cyfanswm a ddyrannwyd ar gyfer Denmarc. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar gyflawni'r cerrig milltir a'r targedau a amlinellir ym Mhenderfyniad Gweithredu'r Cyngor yn foddhaol, gan adlewyrchu'r cynnydd o ran gweithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau.

coronafirws

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo mesur cymorth Denmarc € 108 miliwn i gefnogi gweithgareddau ymchwil a datblygu cysylltiedig â coronafirws Bafaria Nordig

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo mesur cymorth Denmarc € 108 miliwn i gefnogi gweithgareddau ymchwil a datblygu (R&D) sy'n gysylltiedig â choronafirws Bavarian Nordic, cwmni sy'n weithgar yn y diwydiant datblygu a gweithgynhyrchu brechlyn. Cymeradwywyd y cynllun o dan y Cymorth Gwladwriaethol Fframwaith Dros Dro. Bydd cefnogaeth y cyhoedd ar ffurf blaenswm ad-daladwy. Nod y mesur yw cefnogi datblygiad brechlyn coronafirws newydd, a ddatblygwyd gan AdaptVac a'i drwyddedu i Bafaria Nordig. Mae'r brechlyn ymgeisydd yn cael treialon clinigol cam II ar hyn o bryd.

Bydd y cymorth yn cefnogi'r camau datblygu nesaf, sef y treial cam III i gadarnhau diogelwch a dangos effeithiolrwydd, datblygiad arbrofol y prosesau cynhyrchu angenrheidiol, a'r gwaith sy'n gysylltiedig â'r awdurdodiadau rheoliadol gofynnol. Canfu'r Comisiwn fod y mesur cymorth hwn yn unol â'r amodau a nodir yn y Fframwaith Dros Dro.

Yn benodol, (i) bydd y cymorth yn talu llai nag 80% o'r costau Ymchwil a Datblygu perthnasol ac yn cael ei adfer yn llawn rhag ofn awdurdodiad rheoliadol; a (ii) bydd unrhyw ganlyniadau o'r gweithgareddau ymchwil ar gael i drydydd partïon yn yr Ardal Economaidd Ewropeaidd ar amodau anwahaniaethol y farchnad trwy drwyddedau nad ydynt yn gyfyngedig. Daeth y Comisiwn i'r casgliad bod y mesur yn angenrheidiol, yn briodol ac yn gymesur i frwydro yn erbyn yr argyfwng iechyd, yn unol ag Erthygl 107 (3) (c) o'r Cytuniad ar Weithrediad yr Undeb Ewropeaidd a'r amodau a nodir yn y Fframwaith Dros Dro. Ar y sail hon, cymeradwyodd y Comisiwn y mesur cymorth o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE. 

hysbyseb

Is-lywydd Gweithredol Margrethe Vestager (llun), sy'n gyfrifol am bolisi cystadlu: “Bydd y mesur cymorth Denmarc hwn sy'n werth € 108 miliwn yn cyfrannu at weithgareddau ymchwil a datblygu mawr eu hangen i ymateb i'r achosion o goronafirws. Rydym yn parhau i weithio mewn cydweithrediad agos ag aelod-wladwriaethau i ddod o hyd i atebion ymarferol i liniaru effaith economaidd yr achosion o goronafirws, yn unol â rheolau'r UE. "

Mae datganiad i'r wasg lawn ar gael ar-lein.

hysbyseb
Parhau Darllen

allyriadau CO2

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo cynnydd cyllideb o € 88.8 miliwn ar gyfer cynllun Denmarc sy'n cefnogi lleihau allyriadau nwyon tŷ gwydr o ffermio

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi canfod bod cynnydd yn y gyllideb o € 88.8 miliwn (DKK 660m), sydd ar gael trwy'r Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF) ar gyfer cynllun Denmarc presennol i leihau allyriadau nwyon tŷ gwydr o ffermio, yn unol â rheolau cymorth gwladwriaethol yr UE. . Mae'r gyllideb uwch sydd i'w hariannu trwy'r RRF, yn dilyn asesiad cadarnhaol y Comisiwn o gynllun adfer a gwytnwch Denmarc a'i fabwysiadu gan y Cyngor, (SA.63890) yn cael ei ddyrannu i gynllun Denmarc presennol (SA. 58791) a gymeradwywyd eisoes gan y Comisiwn ar 21 Mai 2021.

Bydd y mesur ar waith tan 31 Rhagfyr 2026, ac roedd ganddo gyllideb gychwynnol o € 238m (DKK 1.8 biliwn). Prif amcan y cynllun hwn yw cyfrannu at darged Denmarc i leihau allyriadau nwyon tŷ gwydr 70% erbyn 2030, o'i gymharu â lefelau 1990. Bydd y cymorth yn cyfrannu at gael gwared ar dir ffermio llawn carbon o gynhyrchu ac wedi hynny i drawsnewid y tir yn ardaloedd natur trwy adfer ei hydroleg naturiol trwy ddatgysylltu draeniau ac ail-wlychu'r tir. Aseswyd y cynllun presennol ar sail ei gydymffurfiad â Canllawiau'r UE ar gyfer cymorth gwladwriaethol yn y sectorau amaethyddol a choedwigaeth ac mewn ardaloedd gwledig, sy'n caniatáu cymorth i hwyluso datblygiad rhai gweithgareddau economaidd - yn yr achos hwn lleihau allyriadau nwyon tŷ gwydr o ffermio. Mae'r Comisiwn bellach wedi dod i'r casgliad nad yw'r cyllid ychwanegol a ddyrannwyd i'r cynllun Denmarc presennol trwy'r RRF yn newid asesiad cychwynnol y cynllun, sy'n parhau i fod yn unol â rheolau cymorth gwladwriaethol yr UE. Rhaid hysbysu'r Comisiwn am yr holl fuddsoddiadau a diwygiadau sy'n cynnwys cymorth Gwladwriaethol sydd wedi'u cynnwys yn y cynlluniau adfer cenedlaethol a gyflwynir yng nghyd-destun y RRF, oni bai eu bod wedi'u cynnwys yn un o'r rheolau eithrio bloc cymorth Gwladwriaethol, yn enwedig y Rheoliad Eithrio Bloc Cyffredinol. (GBER) ac, ar gyfer y sector amaethyddol, y Rheoliad Eithrio Bloc Amaethyddol (ABER).

Bydd y Comisiwn yn asesu mesurau o'r fath fel mater o flaenoriaeth ac mae wedi darparu arweiniad a chefnogaeth i aelod-wladwriaethau yng nghamau paratoadol y cynlluniau cenedlaethol, i hwyluso'r broses o leoli'r RRF yn gyflym. Ar yr un pryd, mae'r Comisiwn yn sicrhau yn ei benderfyniad y cydymffurfir â'r rheolau cymorth gwladwriaethol cymwys, er mwyn gwarchod y chwarae teg yn y Farchnad Sengl a sicrhau bod cronfeydd yr RRF yn cael eu defnyddio mewn ffordd sy'n lleihau ystumiadau cystadleuaeth a peidiwch â thorri buddsoddiad preifat allan.

hysbyseb

Bydd y fersiwn nad yw'n gyfrinachol o'r penderfyniad ar gael o dan y rhif achos SA.63890 yn y cofrestr cymorth gwladwriaethol ar y Comisiwn cystadleuaeth wefan unwaith y bydd unrhyw faterion cyfrinachedd wedi'u datrys.

hysbyseb
Parhau Darllen

Denmarc

NextGenerationEU: Yr Arlywydd von der Leyen yn mynd i Wlad Groeg, Denmarc a Lwcsembwrg i gyflwyno asesiad y Comisiwn o gynlluniau adfer cenedlaethol

cyhoeddwyd

on

Heddiw (17 Mehefin) bydd yr Arlywydd Ursula von der Leyen yn ymweld â Gwlad Groeg a Denmarc, ac yfory Lwcsembwrg. Yn bersonol, bydd yn trosglwyddo canlyniad asesiad ac Argymhelliad y Comisiwn i'r Cyngor ar gymeradwyo'r cynlluniau adfer a gwytnwch cenedlaethol yng nghyd-destun NextGenerationEU, Cynllun Adferiad Ewrop. Fe fydd yr Arlywydd yn Athen bore yfory, lle bydd yn cwrdd â’r Prif Weinidog Kyriakos Mitsotakis. Yna bydd yr Arlywydd von der Leyen yn teithio i Copenhagen. Yno, bydd yn cwrdd â'r Prif Weinidog Mette Frederiksen ac bydd Is-lywydd Gweithredol y Comisiwn, Margrethe Vestager, yn ymuno â hi. Ddydd Gwener 18 Mehefin, bydd yr Arlywydd yn Lwcsembwrg. Yn y bore, bydd yn cwrdd â’i Uchelder Brenhinol Grand-Duke of Luxembourg ac yn ddiweddarach bydd yn cwrdd â’r Prif Weinidog, Xavier Bettel. Ym mhob gwlad, bydd yr Arlywydd von der Leyen yn ymweld â phrosiectau a fydd yn cael eu hariannu diolch i'r Cyfleuster Adfer a Gwydnwch, sy'n canolbwyntio'n bennaf ar ymchwil a'r trawsnewid gwyrdd a digidol.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd