Cysylltu â ni

Credodau'r

Mae llywodraeth Ffrainc yn dwysáu gweithredu yn erbyn Islamiaeth, meddai Macron

cyhoeddwyd

on

Mae llywodraeth Ffrainc wedi dwysáu gweithredu yn erbyn eithafiaeth Islamaidd yn ystod y dyddiau diwethaf ar ôl i athro gael ei ben am ddangos gwawdluniau o’r Proffwyd Mohammad yn y dosbarth, meddai’r Arlywydd Emmanuel Macron ddydd Mawrth (20 Hydref), yn ysgrifennu Geert De Clercq.

Dywedodd Macron hefyd y byddai grŵp lleol a fu’n rhan o’r ymosodiad pennawd ddydd Gwener yn cael ei ddiddymu.

“Rydyn ni’n gwybod beth sydd angen ei wneud”, meddai Macron wrth gohebwyr ar ôl cyfarfod ag uned ar gyfer y frwydr yn erbyn Islamiaeth ym maestref ogledd-ddwyreiniol Paris.

EU

Cipio rhyddid y Gorllewin

cyhoeddwyd

on

Silvia Romano (Yn y llun), glaniodd y gwirfoddolwr cyrff anllywodraethol o’r Eidal a dreuliodd 18 mis mewn caethiwed yn Somalia, ym maes awyr Ciampino yn Rhufain ddydd Sul (10 Mai), wedi gwisgo o ben i’w traed mewn sothach Islamaidd llawn. Mae'r ffaith bod y ddynes 25 oed - a gafodd ei chipio ym mis Tachwedd 2018 gan derfysgwyr Al-Shabab yn Kenya, lle'r oedd hi'n gweithio ar ran yr elusen Eidalaidd, Africa Milele, mewn cartref plant amddifad lleol - wedi dychwelyd adref mewn hijab yw achos braw, nid mynegiant o ryddid crefydd, yn ysgrifennu Fiamma Nirenstein. 

Mae'r byd Islamaidd radical lle cafodd y ferch Eidalaidd a herwgipiwyd yn ystod ei chaethiwed yn wrthfeirniadol â'r gwerthoedd Gorllewinol y cafodd ei magu arni. Mae ei mantra yn berwi i lawr i osod marwolaeth ar awyren uwch na bywyd, ac wrth ddarostwng menywod, pobl nad ydyn nhw'n Fwslimiaid ac “apostates.” “Rwyf wedi trosi i Islam o fy ewyllys rydd fy hun,” meddai Romano wrth ddod ar ei awyren o Mogadishu. Mae hyn yn amheus. Mae'n fwy credadwy bod 'Syndrom Stockholm' y tu ôl iddi ddod yn Fwslim. Bydd cael eu dal yn gaeth gan 536 diwrnod gan derfysgwyr Islamaidd yn gwneud hynny - yn enwedig, efallai, i ieuenctid delfrydol o'r Gorllewin sy'n teithio i'r Trydydd Byd at "achosion da", ac yn postio lluniau ohonyn nhw eu hunain wedi'u hamgylchynu gan blant difreintiedig ar gyfryngau cymdeithasol. Er hynny, amddiffynwyd ei herwgipwyr Romano - y cafodd ei ryddhau trwy ymdrechion manwl gwasanaethau cudd-wybodaeth yr Eidal a Thwrci a'i sicrhau gyda phridwerth pedair miliwn-ewro.

Fe wnaethant ei thrin yn dda, meddai, er mai dim ond ychydig yn cydnabod eu harferion problemus mewn perthynas â menywod. Mae'r rhain yn cynnwys rhoi curiadau ac artaith aelodau ei rhyw; mae eu troi'n rhyw yn arbed; a'u defnyddio i ddarparu epil i “ryfelwyr” - mamau uchel plant terfysgol. Wedi'i symud ar draws coedwigoedd a ffyrdd baw rhwng Kenya a Somalia, yn nwylo pecyn o lofruddion - y mae dynion al-Shabab yn sicr - efallai ei bod wedi priodi un o'i herwgipwyr. Os felly, byddai'n un o 7,000-9,000 o aelodau'r sefydliad y mae ei siarter sefydlu yn hyrwyddo cosbau fel tywallt aelodau am ladrata a llabyddio am odinebu. Mae hefyd yn gosod fel nod dyfodiad Islam fyd-eang - dyhead y maent yn barod i farw a chyflawni llofruddiaeth dorfol arno.

Yn wir, mae Al-Shabab - sy'n recriwtio terfysgwyr hunanladdiad fel mater o drefn ar gyfer ei deithiau - wedi cyflawni cymaint o erchyllterau nes ei bod yn amhosibl eu rhestru i gyd. Ond mae'r ychydig enghreifftiau canlynol sy'n dod i'r meddwl yn ddigonol i ddangos chwant gwaed y grŵp. Ymhlith y rhain mae: bomio Hydref 2017 ym Mogadishu a adawodd 500 yn farw; lladd mis Ionawr 2016 o filwyr Kenya 180-200 mewn canolfan filwrol yn Somalia; cyflafan Ebrill 2015 yng Ngholeg Prifysgol Garissa yn Kenya, lle lladdwyd 148 o fyfyrwyr Cristnogol yn bennaf; ac ymosodiad Medi 2013 ar ganolfan siopa Westgate yn Nairobi, a adawodd 67 o bobl yn farw. Nid yw’n glir a oedd Prif Weinidog yr Eidal Giuseppe Conte a’r Gweinidog Tramor Luigi Di Maio yn ymwybodol o newid hunaniaeth Romano pan aethant i’r maes awyr i’w chyfarch a dathlu buddugoliaeth ei rhyddhau. Beth bynnag, dylent fod wedi bod yn barod gyda sylwadau i atal y propaganda a ysbeiliodd y fenyw ifanc, naill ai'n wirfoddol neu allan o hurtrwydd wedi'i drawsnewid.

Ni ddylai rhyddid crefydd fod yn glogyn ar gyfer ideolegau gwleidyddol niweidiol. Fel dinesydd Eidalaidd a merch democratiaeth, mae gan Romano yr hawl i drosi - hawl na fyddai’n cael ei rhoi gan gyfundrefnau Islamaidd radical. Ond fe ddylai hi a'i chefnogwyr gofio iddi gael ei hachub gan ei gwlad yn union oherwydd ei bod yn ddemocratiaeth rydd.

Nid yw Islam Al-Shabab yn ddim ond crefydd fel unrhyw un arall. Mae'n perthyn i “Dar al-Harb” (y tŷ rhyfel), yn hytrach na “Dar al-Islam” (tŷ heddwch). Mewn geiriau eraill, gelyn y gwerthoedd y dylai Romano eu dal yn annwyl. Dylai Conte a Di Maio, felly, fod wedi ailadrodd y gwerthoedd yr arbedwyd Romano yn eu henwau, heb fod yn swil i ffwrdd rhag gwadu'r rhai sy'n gyfrifol am ei dioddefaint. Yn wir, dylent fod wedi cyhoeddi nad oes gan yr olaf le yn yr Eidal. Mae eu hanallu i wneud hynny yn dangos y ffordd nad yw arweinwyr y Gorllewin wir eisiau wynebu Islam derfysgol; dydyn nhw ddim hyd yn oed yn hoff o draethu'r geiriau “Islam” a “terfysgaeth” yn yr un anadl.

O ganlyniad, mae Romano wedi dod yn gerbyd ar gyfer y neges anghywir. Yn hytrach na chynrychioli rhyddid rhag caethiwed radical-Islamaidd, mae'n parhau i fod yn offeryn ar gyfer lledaenu propaganda Al-Shabab a fydd yn atseinio ledled Ewrop. Y wers yw bod terfysgaeth yn talu, yn llythrennol ar ffurf arian parod, ac yn ffigurol fel dull. Mae pob gwên a fflachiwyd gan un o swyddogion y llywodraeth yng ngolwg Romano mewn sgarff pen yn ychwanegu clwyf arall i galon rhyddid y Gorllewin.

Roedd y newyddiadurwr Fiamma Nirenstein yn aelod o senedd yr Eidal (2008-13), lle gwasanaethodd fel is-lywydd y Pwyllgor Materion Tramor yn Siambr y Dirprwyon. Gwasanaethodd yng Nghyngor Ewrop yn Strasbwrg, a sefydlodd a chadeiriodd y Pwyllgor Ymchwilio i Wrth-Semitiaeth. Yn aelod sefydlu o Fenter Rhyngwladol Cyfeillion Israel, mae hi wedi ysgrifennu 13 o lyfrau, gan gynnwys Israel Yw Ni (2009). Ar hyn o bryd, mae hi'n gymrawd yng Nghanolfan Materion Cyhoeddus Jerwsalem.

Barn yr awdur yn unig yw'r farn a fynegir yn yr erthygl hon, ac nid ydynt yn cynrychioli barn Gohebydd UE.

Parhau Darllen

EU

Mae Upset #Hindus yn ceisio hawl i amlosgi yn #Malta gan fod 'claddu yn rhwystro taith enaid'

cyhoeddwyd

on

Mae Hindwiaid ledled y byd wedi cynhyrfu nad oes gan Malta fecanwaith ar gyfer amlosgi Hindwiaid ymadawedig, gan orfodi'r gymuned i gladdu eu hanwyliaid yn groes i'w credoau hirsefydlog.

gwladweinydd Hindw Rajan Zed (llun), mewn datganiad yn Nevada, UD, dywedodd y dylai Malta ddangos rhywfaint o aeddfedrwydd a bod yn fwy ymatebol i deimladau brifo ei chymuned Hindŵaidd weithgar, gytûn a heddychlon; a oedd wedi bod yn y wlad ers 1800s ac wedi gwneud llawer o gyfraniadau i'r genedl a'r gymdeithas, ac wedi parhau i wneud hynny.

Nododd Zed, sy'n Llywydd Cymdeithas Universal Hindŵaeth, fod amlosgi wedi bod yn draddodiad cyn-BCE a ragnodwyd mewn testunau Hindŵaidd hynafol. Rhyddhau ysbrydol amlosgedig, helpu cysylltiadau difrifol â bywyd daearol a rhoi momentwm i'r enaid ar gyfer ei daith ysbrydol barhaus. Ysgrythur hynaf y byd sy'n bodoli,Rig-Veda, nododd: Agni, rhyddhewch ef eto i fynd at y tadau.

Yn syml, roedd yn dorcalonnus i'r gymuned berfformio rhywbeth yn groes i'w ffydd yn glir. Os nad oedd Malta yn gallu darparu amlosgfeydd iawn, dylid caniatáu i Hindwiaid amlosgi eu hymadawedig ar bytiau agored traddodiadol y dylai Malta adeiladu maes amlosgi ar eu cyfer ger corff o ddŵr; Nododd Rajan Zed.

Dywedodd Zed ymhellach fod Hindwiaid yn bwriadu mynd at wahanol gyrff / swyddogion fel yr Undeb Ewropeaidd, Cyngor Ewrop, Senedd Ewrop; Comisiynydd Ewropeaidd dros Hawliau Dynol; Ombwdsmon Ewropeaidd a Malta; Llywydd Malta, Prif Weinidog a swyddfeydd eraill y llywodraeth; Comisiwn Cenedlaethol er Hyrwyddo Cydraddoldeb; Archesgob Catholig Rhufeinig Malta; ac ati; ar y mater hwn; gan fod gallu dilyn traddodiadau ffydd rhywun yn hawl ddynol sylfaenol.

Defodau / seremonïau angladd oedd un o brif samskaras (sacramentau) bywyd Hindŵaidd. Yn y mwyafrif o achosion, amlosgwyd Hindwiaid, ac eithrio babanod ac ascetics. Ar ôl rhai defodau hynafol yn yr amlosgiad, cafodd gweddillion (esgyrn / lludw) eu trochi yn seremonïol i afon sanctaidd Ganga neu gyrff dŵr eraill, gan helpu i ryddhau'r ymadawedig. Mewn Hindŵaeth, nid oedd marwolaeth yn nodi diwedd bodolaeth; Tynnodd Rajan Zed sylw.

Ar ben hynny, dylid dysgu daliadau Hindŵaeth a chrefyddau eraill y byd ym mhob ysgol yn Nhalaith Malta yn unol â dysgeidiaeth grefyddol y Ffydd Apostolaidd Babyddol. Byddai agor plant Malta i brif grefyddau'r byd a safbwynt y rhai nad ydyn nhw'n credu yn eu gwneud yn ddinasyddion sydd wedi'u meithrin yn dda, yn gytbwys ac yn oleuedig yfory; Dywedodd Zed.

Roedd Rajan Zed o'r farn y dylai Malta hefyd ddarparu rhywfaint o dir a help i godi teml Hindŵaidd, gan nad oedd gan Hindwiaid Malteg ofod addoli traddodiadol iawn.

Dylai Malta ddilyn ei gyfansoddiad ei hun, a nododd: “Bydd gan bawb ym Malta ryddid cydwybod llawn a mwynhau ymarfer eu dull addoli crefyddol yn rhydd”. Ar ben hynny, yn ôl pob sôn, roedd Malta, aelod-wlad o'r Undeb Ewropeaidd, wedi llofnodi'r Protocol 1 i'r Confensiwn Ewropeaidd ar Hawliau Dynol; Nododd Zed.

Dywedodd Rajan Zed ymhellach, fel mwyafrif dominyddol ym Malta, fod gan Gatholigion gyfrifoldeb moesol hefyd i ofalu am frodyr / chwiorydd lleiafrifol o wahanol gefndiroedd ffydd, ac y dylent felly geisio triniaeth gydraddoldeb i bawb. Cydraddoldeb oedd egwyddor sylfaenol y ffydd Judeo-Gristnogol, yr oedd Catholigiaeth yn rhan sylweddol ohoni.

Parhau Darllen

Afghanistan

Mae'n rhaid i Ewrop yn parhau i fod yn lle diogel i diwygwyr #Muslim

cyhoeddwyd

on

Yn y cyfamser, mae arweinwyr a diwygwyr meddwl Mwslimaidd rhyddfrydol rhydd-feddwl yn brwydro i fyw a gweithio mewn heddwch gartref. Mae cenhedloedd mwyafrif Mwslimaidd naill ai'n cael eu rheoli gan awtocratiaid cas, cryfion milwrol neu ddemocratiaid diffygiol a bregus. Mewn sawl man, codi llais yw cael eich hun yn farw neu yn y carchar. Os ydych chi'n lwcus, gallwch chi fynd i alltud - ond efallai ddim yn hir.

Mae llwybrau dianc i'r Gorllewin yn cau'n gyflym. Mae Islam-bashing wedi dod yn hoff chwaraeon nid yn unig i Trump ond hefyd o bleidiau poblogaidd ledled Ewrop. Mae Rants yn erbyn Islam yn uno aelodau o'r 'rhyngwladol poblogaidd' ar ddwy ochr Môr yr Iwerydd. Gan fod y dde eithaf yn edrych i berfformio'n dda mewn etholiadau mewn llawer o wledydd y Gorllewin yn ystod y misoedd nesaf, disgwyliwch i'r fitriol gwrth-Islam fynd yn fwy cas.

Dylai Ewrop yn wir ganolbwyntio ar gadw eithafwyr Mwslimaidd allan. Ond rhaid iddo beidio ag anwybyddu cyflwr diwygwyr Mwslimaidd sy'n cael eu dal rhwng y diafol a'r môr glas dwfn. Siaradwch gartref, ac maen nhw'n debygol o gael eu brandio 'kafir' (anghrediniwr). Anelwch am gysgod dramor, ac maen nhw'n troi'n bobl sy'n creu trafferthion neu hyd yn oed derfysgwyr.

“Mae lle i ryddid mynegiant wedi bod yn crebachu yn y byd Mwslemaidd,” meddai Surin Pitsuwan, cyn-weinidog tramor Gwlad Thai a chyn ysgrifennydd cyffredinol uchel ei barch Cymdeithas Cenhedloedd De Ddwyrain Asia (ASEAN).

“Ni all deallusion Mwslimaidd ddilyn eu harchwiliad o gyfreithiau ac egwyddorion gartref… mae’n rhaid iddyn nhw wneud hynny y tu allan i’r byd Mwslemaidd,” meddai wrth gyfarfod Fforwm y Byd ar gyfer Democratiaid Mwslimaidd yn Tokyo fis diwethaf. “Rhaid i academyddion fudo er mwyn gwneud eu gwaith. Mae democratiaid Mwslimaidd yn teimlo bod y gofod ar gyfer arfer eu rôl yn gyfyngedig ... ni allant ddelweddu eu dyfodol. ”

Mae'r byd Mwslemaidd yn dioddef o ddiffyg democrataidd difrifol. Mae Mwslimiaid yn dyheu am ryddid, rheolaeth y gyfraith a llywodraeth gynrychioliadol, meddai Nurul Izzah Anwar. Hi yw Is-lywydd Plaid Cyfiawnder y Bobl Malaysia, a sefydlwyd gan ei thad, gwleidydd gwrthblaid Malaysia, Anwar Ibrahim (sy'n dal yn y carchar).

“Mae yna ddryswch ynglŷn â sut mae Mwslimiaid yn uniaethu â democratiaeth ac â’r her o wynebu eithafiaeth,” meddai Nurul Izzah. Rhaid i Fwslimiaid ddelio ar yr un pryd ag “ideolegau ffanatig a chyfundrefnau kleptocrataidd”.

I lawer o Fwslimiaid hefyd, mae'r frwydr yn canolbwyntio ar ymdrechion i adennill eu crefydd o ddieithriad dehongliadau Wahhabaidd o Islam yn Saudi.

“Mae’n frwydr sy’n hir ac yn anodd. Gair budr yn Indonesia yw Wahhabism. Mae’n cael ei ystyried yn gyntefig, ”meddai ysgolhaig Indonesia o Islam Azyumardi Azra. Yn wahanol i wledydd eraill, nid yw Indonesia yn ddibynnol ar arian o Saudi Arabia, meddai. “Mae ein Islam flodeuog wedi’i hymgorffori yn ein diwylliant lleol.”

Ac eto, er ei holl oddefgarwch a didwylledd traddodiadol, mae Indonesia yn wynebu'r her o amddiffyn ei lleiafrifoedd. Mae heddlu Indonesia wedi agor ymchwiliad troseddol i Lywodraethwr Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, sy'n fwy adnabyddus fel 'Ahok', am gabledd honedig.

Ahok, Cristion, yw'r aelod cyntaf o gymuned Tsieineaidd ethnig Indonesia i gael ei ethol yn llywodraethwr y brifddinas. Mae’r ymchwiliad yn dangos bod yr awdurdodau yn “poeni mwy am grwpiau crefyddol caled na pharchu a gwarchod hawliau dynol i bawb,” yn ôl Rafendi Djamin, Cyfarwyddwr De-ddwyrain Asia a’r Môr Tawel gan Amnest Rhyngwladol.

Mae'r hyn sy'n digwydd yn Indonesia yn arbennig o berthnasol o ystyried enw da'r wlad fel model rôl i wledydd Mwslimaidd eraill.

Gallai diwygwyr a deallusion Mwslimaidd ddod o hyd i gysgod a lloches yn y Gorllewin ar un adeg. Ac er bod llawer wedi elwa o amddiffyniad o'r fath ac yn parhau i wneud hynny, mae eithafwyr yn yr Unol Daleithiau ac Ewrop yn nodi'n glir mai Islam yw eu gelyn newydd.

Wrth i'r eithafwyr ennill tyniant, bydd y croeso i Fwslimiaid yn gwisgo hyd yn oed yn deneuach yn Ewrop. Fel y dywedodd cyn aelod seneddol yr Aifft, Abdul Mawgoud Dardery, wrth y gynhadledd, “Rydyn ni’n teimlo ein bod yn cael ein bradychu gan yr Unol Daleithiau ac Ewrop”.

Yn drasig, mae bradychu o'r fath yn debygol o ddod yn norm. Mae Arlywydd-ethol yr UD yn debygol o ochri gyda'i gyd-ddynion cryf yn y byd Mwslemaidd. Gellir disgwyl i boblogeiddwyr Ewrop fod yr un mor ddifater â chyflwr amddiffynwyr a democratiaid hawliau dynol Mwslimaidd.

Ond mae'n rhaid i Ewrop gadw ei drysau ar agor i'r rhai yn y byd Mwslemaidd sydd eisiau newid, diwygio a democratiaeth. Fel y tanlinellodd Surin, “mae’n rhaid i ddemocratiaid Mwslimaidd wynebu her ddeuol: mae’n rhaid i ni ymladd eithafiaeth yn ein plith ac Islamoffobia y tu allan”.

Mae colofn reolaidd Cyfeillion Ewrop 'Frankly Speaking' yn edrych yn feirniadol ar faterion Ewropeaidd a byd-eang allweddol.

Mwy o wybodaeth

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd