Cysylltu â ni

coronafirws

Mae Parisiaid yn bwyta coffi a croissants eto wrth i gaffis ailagor

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Mae gweinydd yn gwasanaethu cwsmeriaid wrth i gaffis, bariau a bwytai ailagor eu terasau ar ôl cau i lawr am fisoedd, yng nghanol yr achosion o glefyd y coronafirws (COVID-19), ym Mharis, Ffrainc, Mai 19, 2021. REUTERS / Christian Hartmann

Ar gyfer Elie Ayache o Baris, roedd y byd yn teimlo ychydig yn fwy normal ddydd Mercher (19 Mai) ar ôl tarfu ar y pandemig COVID-19: roedd yn ôl yn ei hoff gaffi, yn yfed ei goffi bore ac yn bwyta croissant.

Ailddechreuodd caffis a bwytai Ffrainc yn gwasanaethu cwsmeriaid, yn dilyn cau i lawr chwe mis a orchmynnwyd gan y llywodraeth i geisio cynnwys lledaeniad y firws.

"Roeddwn yn ddiamynedd i fynd yn ôl i'm bywyd, ac i'r person yr oeddwn i o'r blaen," meddai Ayache, wrth iddo eistedd ar y teras y tu allan i Les Deux Magots, caffi a oedd ar un adeg yn hongian i Ernest Hemingway ac enwogion llenyddol eraill.

hysbyseb

Nododd Arlywydd Ffrainc, Emmanuel Macron, yr ailagor hefyd, gan ymuno â’i brif weinidog, Jean Castex, am goffi mewn caffi ger Palas Elysee.

"Dyma ni'n mynd! Terasau, amgueddfeydd, sinemâu, theatrau ... Gadewch i ni ail-ddarganfod y pethau sy'n ffurfio'r grefft o fyw," ysgrifennodd Macron ar ei gyfrif Twitter.

Mae'r pandemig byd-eang wedi gorfodi cau lleoliadau lletygarwch ledled y byd, ond yn Ffrainc, y genedl a ddyfeisiodd fwyd haute, teimlwyd y cau i lawr yn arbennig o frwd.

Mae pobl Ffrainc yn treulio mwy o amser yn bwyta neu'n yfed na dinasyddion mewn unrhyw genedl ddatblygedig arall, yn ôl y Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd, ac mae bwyta allan yn cael ei ystyried yn rhan o'r gwead cymdeithasol.

Dywedodd Ayache, sy'n gweithio yn y sector marchnadoedd ariannol, y byddai'n dod at Les Deux Magots bob dydd, gan gynnwys ar benwythnosau, cyn y cloi. Roedd yn rhan o'i drefn foreol, ac yn caniatáu iddo gasglu ei feddyliau.

"Rwy'n teimlo'n gartrefol oherwydd fy mod i'n adnabod y lle, rwy'n adnabod y bobl," meddai, ei liniadur ar agor ar y bwrdd o'i flaen.

Nid oedd ei drefn yn hollol ôl i normal. Mae ei hoff fan y tu mewn i'r caffi - yn dal i fod i ffwrdd oherwydd cyfyngiadau COVID-19 - a dywedodd fod y teras ychydig yn oer.

"Ond mae pethau'n mynd i ddod yn ôl, fesul tipyn, ac rydw i'n hapus iawn," meddai.

coronafirws

Mae ymateb yr UE yn lleihau ergyd economaidd COVID-19

cyhoeddwyd

on

Pe na bai sefydliadau’r UE wedi ymyrryd yn ystod pandemig COVID-19, byddai economi’r bloc wedi gweld yn waeth o lawer, meddai adroddiad Banc y Byd, yn ysgrifennu Cristian Gherasim.

Teitl yr adroddiad Twf cynhwysol ar groesffordd cyfeiriodd at lywodraethau aelod-wladwriaethau gymaint ag at sefydliadau'r UE yn camu i'r adwy i leddfu effaith cyfyngiadau COVID-19 ar y tlawd iawn. Roedd yr ymateb economaidd yn golygu bod effeithiau mwyaf difrifol y pandemig ar gyflogaeth ac incwm yn cael eu hosgoi.

Yn ôl dogfen Banc y Byd, fe wnaeth y pandemig ddatgelu a chynyddu anghydraddoldebau dwfn, gan atal cynnydd mewn sawl maes, gan gynnwys cydraddoldeb rhywiol a chydgyfeirio refeniw yn holl aelod-wladwriaethau'r UE. Heddiw, amcangyfrifir bod rhwng tair a phum miliwn o bobl yn yr UE "mewn perygl o dlodi" ar sail trothwyon gwerth cenedlaethol o gymharu â lefelau cyn argyfwng.

hysbyseb

“Mae trosglwyddiad gwyrdd, digidol a chynhwysol yn bosibl os yw polisi economaidd yn anelu fwyfwy tuag at ddiwygiadau a buddsoddiad mewn addysg, iechyd a seilwaith cynaliadwy,” meddai Gallina A. Vincelette, cyfarwyddwr Gwledydd yr Undeb Ewropeaidd ym Manc y Byd.

Mae'r adroddiad yn dangos y gall rhai o'r systemau cymorth economaidd sydd ar waith helpu gyda diwygiadau parhaus sy'n digwydd ledled yr Undeb Ewropeaidd. Mae hefyd angen dull parhaus gyda chynlluniau cymorth y llywodraeth a brechu sy'n allweddol i gryfhau cwmnïau, gweithwyr ac aelwydydd.

Fel y gwelsom ledled Ewrop, o ystyried y ffaith nad yw'r pandemig drosodd, mae llywodraethau'n ymateb i'r argyfwng hirfaith trwy barhau i gynnig cymorth gwladwriaethol hyd yn oed trwy gydol 2021.

Ac eto, waeth beth fo'r ymateb, fe wnaeth pandemig COVID-19 sbarduno dirwasgiad heddwch cryfaf yr UE ers yr Ail Ryfel Byd, gyda chrebachiad economaidd o 6,1% yn 2020.

Mae adroddiad Banc y Byd yn galw ar lywodraethau i sicrhau bod polisïau cadarn a meddylgar ar waith yn ogystal â pholisïau gweithredol y farchnad lafur i gefnogi adferiad cynhwysol. Mae'r adroddiad yn pwysleisio y dylid rhoi sylw arbennig i weithwyr cyn-bandemig bregus, fel pobl ifanc, a'r hunangyflogedig. Mae'r grwpiau hyn yn fwy agored i addasiadau mewn cyflogaeth ar adegau o argyfwng a gallant wynebu cyfnodau hirach o ddiweithdra neu gyfnodau pan fyddant allan o waith ac yn brin o ffynhonnell incwm.

Rhoddir sylw arbennig yn yr adroddiad i fenywod sydd wedi cael effaith anghymesur gan argyfwng COVID-19. Canfu’r adroddiad y bydd o leiaf un o bob pump o ferched yn cael anhawster dychwelyd i’r gwaith, o’i gymharu ag un o bob deg dyn.

Yr ardaloedd sy'n taro galetaf yn yr UE yn sgil cwymp economaidd y pandemig fu'r economïau sy'n dod i'r amlwg. Yn achos Rwmania, mae adroddiad Banc y Byd yn dangos bod nifer y bobl sydd mewn perygl o dlodi wedi cynyddu'n sylweddol ar ddechrau'r pandemig, o ganlyniad i'r gostyngiad sylweddol mewn incwm yn nhon gyntaf y pandemig.

Mewn economïau sy'n dod i'r amlwg, er gwaethaf cyflwyno mesurau cymorth y llywodraeth yn gyflym ynghyd â pholisïau addasu swyddi sy'n cyfrannu at gymedroli lefelau tlodi, mae disgwyl i'r cyfraddau tlodi aros yn uwch na'r lefelau cyn argyfwng.

Mae adroddiad Rhagolwg Economaidd Byd-eang Banc y Byd yn awgrymu y bydd gennym dwf cryf ond anwastad yn 2021. Bydd yr economi fyd-eang yn tyfu 5.6% - y gyfradd ôl-ddirwasgiad gryfaf mewn 80 mlynedd. Mae'r canlyniad i raddau helaeth yn adlewyrchu adferiad cryf mewn rhai economïau mawr, ond eto'n swrth mewn eraill.

Parhau Darllen

coronafirws

Mae corff iechyd yr UE yn rhybuddio rhag ymweld ag ynysoedd poblogaidd Gwlad Groeg dros COVID-19

cyhoeddwyd

on

By

Mae pobl yn sefyll ar Draeth Elli, yng nghanol pandemig y clefyd coronafirws (COVID-19), ar ynys Rhodes, Gwlad Groeg, Ebrill 12, 2021. REUTERS / Louiza Vradi / File Photo

Cafodd ynysoedd de Aegean Gwlad Groeg eu marcio'n 'goch tywyll' ar fap COVID-19 y Ganolfan Ewropeaidd ar gyfer Atal a Rheoli Clefydau ddydd Iau (29 Gorffennaf) ar ôl cynnydd mewn heintiau, sy'n golygu na ddylid annog pawb ond teithio hanfodol i'r rhanbarth ac oddi yno, yn ysgrifennu Karolina Tagaris, Reuters.

Mae'r clwstwr o 13 ynys yn cynnwys cyrchfannau mwyaf poblogaidd Gwlad Groeg i dwristiaid tramor - Mykonos, Santorini a Rhodes - sydd, gyda'i gilydd, yn denu miliynau o bobl bob haf.

Roedd Gwlad Groeg wedi dibynnu ar hyrwyddo ynysoedd "heb COVID" i ddenu ymwelwyr yn ôl yr haf hwn, gan obeithio y byddai adlam mewn teithio rhyngwladol yn dadebru ei diwydiant twristiaeth hanfodol ar ôl ei blwyddyn waethaf mewn degawdau yn 2020. Er gwaethaf mis Mehefin cryf o ran cyrraedd, erys ansicrwydd. dros sut y bydd y tymor yn datblygu. Darllen mwy.

hysbyseb

"Rydyn ni'n aros i weld sut y bydd y marchnadoedd (twristiaid) yn ymateb," meddai Manolis Markopoulos, llywydd cymdeithas gwestai Rhodes, lle mae mwy na 90% o dwristiaid o dramor, gan gyfeirio at benderfyniad ECDC. Asiantaeth yr Undeb Ewropeaidd yw'r ECDC

Yr Almaen a Phrydain yw'r ffynonellau mwyaf o ymwelwyr â Gwlad Groeg.

Mae'r parthau coch tywyll ar fap ECDC yn helpu i wahaniaethu rhwng ardaloedd risg uchel iawn a hefyd yn helpu aelod-wladwriaethau'r UE i gynnal rheolau sy'n gofyn am brofion wrth adael a chwarantîn ar ôl dychwelyd.

Yr wythnos diwethaf fe israddiodd Creta, ynys fwyaf Gwlad Groeg a chyrchfan boblogaidd arall, i'r parth coch tywyll.

Parhau Darllen

coronafirws

Mae Ffrainc yn galw rheolau cwarantîn y DU yn wahaniaethol ac yn ormodol

cyhoeddwyd

on

By

Mae teithiwr yn edrych ar fwrdd ymadael gyda hediadau wedi'u canslo o Baris i Lundain a Bryste ym maes awyr Paris Charles de Gaulle yn Roissy ger Paris, yng nghanol lledaeniad y clefyd coronafirws (COVID-19) yn Ffrainc, Rhagfyr 21, 2020. REUTERS / Gonzalo Fuentes

Mae penderfyniad Lloegr i gadw mesurau cwarantîn i deithwyr sy’n dod o Ffrainc ac nid i’r rhai sy’n dod o wledydd eraill yr Undeb Ewropeaidd yn wahaniaethol ac nid yw’n seiliedig ar wyddoniaeth, meddai gweinidog yn Ffrainc ddydd Iau (29 Gorffennaf), yn ysgrifennu Michel Rose, Reuters.

Dywedodd Lloegr ddydd Iau y byddai’n caniatáu i ymwelwyr sydd wedi’u brechu’n llawn o’r UE a’r Unol Daleithiau gyrraedd heb fod angen cwarantin o’r wythnos nesaf ymlaen, ond y byddai’n adolygu rheolau ar gyfer teithwyr o Ffrainc ar ddiwedd yr wythnos nesaf yn unig. Darllen mwy.

hysbyseb

"Mae'n ormodol, ac mae'n gwbl annealladwy ar sail iechyd ... Nid yw'n seiliedig ar wyddoniaeth ac yn wahaniaethol tuag at y Ffrancwyr," meddai Gweinidog Ffrainc Ewrop Clement Beaune ar LCI TV. "Rwy'n gobeithio y bydd yn cael ei adolygu cyn gynted â phosib, dim ond synnwyr cyffredin ydyw."

Dywedodd Beaune nad oedd Ffrainc yn cynllunio mesurau tit-for-tat "am y tro".

Mae llywodraeth Prydain wedi dweud ei bod yn cadw rheolau cwarantîn i deithwyr o Ffrainc oherwydd presenoldeb yr amrywiad Beta yno, ond dywed swyddogion Ffrainc fod mwyafrif yr achosion yn dod o ynys La Reunion yng Nghefnfor India.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd