Cysylltu â ni

coronafirws

Mae heddlu Ffrainc yn chwalu protest yn erbyn rheolau pasbort iechyd COVID

cyhoeddwyd

on

Mae cefnogwr plaid genedlaetholgar Ffrainc, Les Patriotes (The Patriots) yn cynnal placard yn ystod protest yn erbyn polisïau economaidd a chymdeithasol y llywodraeth yn ystod yr achosion o glefyd coronafirws (COVID-19) ym Mharis, Ffrainc Ebrill 10,2021. Mae'r placard yn darllen 'Na i'r pasbort iechyd'. REUTERS / Gonzalo Fuentes / Llun Ffeil

Defnyddiodd dwsinau o heddlu Ffrainc rwygo nwy i wasgaru protest yn erbyn cynllun yr Arlywydd Emmanuel Macron i fynnu tystysgrif brechlyn COVID-19 neu brawf PCR negyddol i gael mynediad i fariau, bwytai a sinemâu o'r mis nesaf ymlaen, ysgrifennu Christian Lowe a Richard Lough, Reuters.

Cyhoeddodd Macron yr wythnos hon mesurau ysgubol i frwydro yn erbyn ymchwydd cyflym mewn heintiau coronafirws newydd, gan gynnwys brechu gorfodol gweithwyr iechyd a rheolau pasio iechyd newydd ar gyfer y cyhoedd yn ehangach.

Wrth wneud hynny, aeth ymhellach nag y mae'r rhan fwyaf o genhedloedd Ewropeaidd eraill wedi'i wneud wrth i'r amrywiad Delta hynod heintus gefnogwyr ton newydd o achosion, ac mae llywodraethau eraill yn gwylio'n ofalus i weld sut mae cyhoedd Ffrainc yn ymateb. (Graffig ar achosion byd-eang).

Fe gamodd yr heddlu i mewn yn fuan ar ôl i ugeiniau o wrthdystwyr orymdeithio i lawr rhodfa yng nghanol Paris ddydd Mercher heb ganiatâd awdurdodau Paris. Roedd rhai yn gwisgo bathodynnau yn dweud "Na wrth y tocyn iechyd".

Gwelodd tyst Reuters golofn o faniau heddlu a heddlu terfysg wedi eu blocio oddi ar un stryd.

Mae rhai beirniaid o gynllun Macron - a fydd yn gofyn am ganolfannau siopa, caffis, bariau a bwytai i wirio tocynnau iechyd yr holl gwsmeriaid o fis Awst - yn cyhuddo llywydd sathru ar ryddid a gwahaniaethu yn erbyn y rhai nad ydyn nhw am gael ergyd COVID.

Dywed Macron mai'r brechlyn yw'r ffordd orau i roi Ffrainc yn ôl ar y llwybr i normalrwydd a'i fod yn annog cymaint o bobl â phosib i gael eu brechu.

Digwyddodd protest dydd Mercher ar Ddydd Bastille, pen-blwydd stormio caer ganoloesol ym Mharis yn 1789 a oedd yn nodi trobwynt y Chwyldro Ffrengig.

Ymhlith cynigion eraill ym mil drafft y llywodraeth mae’r arwahanrwydd gorfodol am 10 diwrnod i unrhyw un sy’n profi’n bositif, gyda’r heddlu’n gwneud gwiriadau ar hap, adroddodd cyfryngau Ffrainc. Ni ymatebodd swyddfa'r prif weinidog pan ofynnwyd iddo gadarnhau'r manylion.

coronafirws

Mae'r UE yn taro targed 70% o oedolion sydd wedi'u brechu

cyhoeddwyd

on

Heddiw (27 Gorffennaf), cyhoeddodd Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd Ursula von der Leyen fod yr UE wedi cyrraedd ei darged o 70% o oedolion yr UE wedi’u brechu gydag o leiaf un brechiad erbyn mis Gorffennaf.

“Mae’r UE wedi cadw ei air ac wedi cyflawni. Heddiw rydym wedi cyflawni'r targed hwn ac mae gan 57% o oedolion amddiffyniad llawn brechiad dwbl eisoes. Mae'r ffigurau hyn yn rhoi Ewrop ymhlith arweinwyr y byd. Mae'r broses dal i fyny wedi bod yn llwyddiannus iawn - ond mae angen i ni ddal ati. ”

Er bod y ffigurau'n dda, anogodd von der Leyen bawb sy'n cael y cyfle i gael eu brechu. Yn benodol, amlygodd gynnydd yr amrywiad Delta, sy'n drosglwyddadwy iawn, gan alw ar bobl i ddal i fyny â'r ymdrech dros eu hiechyd eu hunain ac i amddiffyn eraill.

Ychwanegodd Von der Leyen y bydd yr UE yn parhau i ddarparu digon o frechlyn.

Mae'r UE hefyd ar y trywydd iawn i ragori ar ei darged o 100 miliwn dos o leiaf erbyn diwedd 2021 ar gyfer gwledydd incwm isel a chanolig gan 100 miliwn dos arall, yn bennaf trwy COVAX.

Ochr yn ochr, mae'r UE wedi lansio menter ar weithgynhyrchu a mynediad at frechlynnau, meddyginiaethau a thechnolegau iechyd yn Affrica gyda chefnogaeth € 1 biliwn o gyllideb yr UE a sefydliadau cyllid datblygu Ewropeaidd fel Banc Buddsoddi Ewrop (EIB). Yn benodol, mae'r UE yn cefnogi buddsoddiad ar raddfa fawr mewn cynhyrchu brechlyn gan yr Institut Pasteur yn Dakar.

Parhau Darllen

coronafirws

Mae deddfwyr o Ffrainc yn cymeradwyo bil i fynd i'r afael â'r bedwaredd don o coronafirws

cyhoeddwyd

on

By

Mae protestwyr yn mynychu gwrthdystiad a alwyd gan blaid genedlaetholgar Ffrainc 'Les Patriotes' (The Patriots) yn erbyn cyfyngiadau Ffrainc i frwydro yn erbyn yr achosion o glefyd y coronafirws (COVID-19), ar esplanade Droits de l'Homme (hawliau dynol) yn Sgwâr Trocadero yn Paris, Ffrainc, 24 Gorffennaf 2021. REUTERS / Benoit Tessier

Cymeradwyodd senedd Ffrainc ddydd Llun (26 Gorffennaf) fil a fydd yn gwneud brechiadau COVID-19 yn orfodol i weithwyr iechyd yn ogystal â gofyn am basiad iechyd wedi'i gryfhau mewn amrywiaeth eang o leoliadau cymdeithasol wrth i Ffrainc frwydro â phedwaredd don o heintiau coronafirws, yn ysgrifennu Matthias Blamont, Reuters.

Mae ymwelwyr sy'n mynd i amgueddfeydd, sinemâu neu byllau nofio yn Ffrainc eisoes yn cael eu gwrthod os na allant gynhyrchu tocyn sy'n dangos eu bod wedi cael eu brechu yn erbyn COVID-19 neu eu bod wedi cael prawf negyddol yn ddiweddar. Mae angen y tocyn ar gyfer gwyliau ar raddfa fawr neu i fynd i glybiau.

O ddechrau mis Awst, bydd angen y tocyn ymhellach i fynd i mewn i fwytai a bariau ac ar gyfer teithiau pellter hir ar drenau ac awyrennau.

Disgwylir i'r mesurau a gynhwysir yn y bil ddod i ben ar Dachwedd 15. Bydd angen golau gwyrdd terfynol gan y llys cyfansoddiadol, prif awdurdodaeth y genedl, cyn y gall y gyfraith ddod i rym.

O tua 4,000 o achosion newydd y dydd ar ddechrau mis Gorffennaf, mae heintiau dyddiol yn Ffrainc wedi cynyddu’n raddol, gan frig 22,000 yr wythnos diwethaf, gydag ysbytai hefyd ar gynnydd.

Fel llawer o wledydd eraill ledled Ewrop, mae Ffrainc yn delio â'r amrywiad Delta heintus iawn, a nodwyd gyntaf yn India, sy'n bygwth ymestyn yr adferiad economaidd pandemig a derail.

Mae awdurdodau yn cynyddu eu hymdrechion i hwyluso brechu torfol ac maent yn cynyddu allgymorth i'r rhai nad ydynt wedi gwneud apwyntiadau.

O ddydd Sul ymlaen, roedd 49.3% o boblogaeth 67 miliwn Ffrainc wedi derbyn dau ddos ​​- neu un ergyd sengl - o frechlyn COVID-19, yn dal ymhell o unrhyw drothwy y mae rhai arbenigwyr yn dweud a allai helpu i ffrwyno trosglwyddiad COVID-19 i raddau helaeth, mecanwaith o'r enw " imiwnedd cenfaint. "

Dywedodd arbenigwyr o Institut Pasteur y wlad yn gynharach eleni y gellid rhagweld lleddfu cyfyngiadau yn y wlad yn llwyr heb adfywiad epidemig pe bai mwy na 90% o oedolion yn derbyn brechlyn.

Parhau Darllen

coronafirws

Sut mae'r amrywiad Delta yn defnyddio rhagdybiaethau am y coronafirws

cyhoeddwyd

on

By

Mae llanc yn derbyn brechiad yn erbyn y clefyd coronafirws (COVID-19) mewn canolfan frechu symudol, wrth i Israel barhau i ymladd yn erbyn lledaeniad yr amrywiad Delta, yn Tel Aviv, Israel Gorffennaf 6, 2021. REUTERS / Ammar Awad / File Photo
Mae staff yr ysbyty yn gwneud pelydr-X o ysgyfaint claf sy'n dioddef o'r clefyd coronafirws (COVID-19) yn Hospital del Mar, lle mae ward ychwanegol wedi'i hagor i ddelio â chynnydd mewn cleifion coronafirws yn Barcelona, ​​Sbaen Gorffennaf 15, 2021. REUTERS / Nacho Doce / Llun Ffeil

Yr amrywiad Delta yw'r fersiwn gyflymaf, fwyaf ffit a mwyaf arswydus o'r coronafirws sy'n achosi COVID-19 y mae'r byd wedi dod ar ei draws, ac mae'n rhagdybiaethau sy'n aros am y clefyd hyd yn oed wrth i genhedloedd lacio cyfyngiadau ac agor eu heconomïau, yn ôl firolegwyr ac epidemiolegwyr, ysgrifennu Julie Steenhuysen, Alistair Smout a Ari Rabinovitch.

Mae amddiffyniad brechlyn yn parhau i fod yn gryf iawn yn erbyn heintiau difrifol ac ysbytai a achosir gan unrhyw fersiwn o'r coronafirws, a'r rhai sydd fwyaf mewn perygl yw'r rhai sydd heb eu brechu o hyd, yn ôl cyfweliadau â 10 o arbenigwyr blaenllaw COVID-19.

Y prif bryder am yr amrywiad Delta, a nodwyd gyntaf yn India, yw nad yw'n gwneud pobl yn sâl, ond ei fod yn lledaenu'n llawer haws o berson i berson, gan gynyddu heintiau ac ysbytai ymhlith y rhai sydd heb eu brechu.

Mae tystiolaeth hefyd yn cynyddu ei fod yn gallu heintio pobl sydd wedi'u brechu'n llawn ar gyfradd uwch na fersiynau blaenorol, a chodwyd pryderon y gallent hyd yn oed ledaenu'r firws, meddai'r arbenigwyr hyn.

"Y risg fwyaf i'r byd ar hyn o bryd yn syml yw Delta," meddai'r microbiolegydd Sharon Peacock, sy'n rhedeg ymdrechion Prydain i roi genomau amrywiadau coronafirws mewn trefn, gan ei alw'n "amrywiad mwyaf ffit a chyflymaf eto."

Mae firysau yn esblygu'n gyson trwy dreiglo, gydag amrywiadau newydd yn codi. Weithiau mae'r rhain yn fwy peryglus na'r gwreiddiol.

Hyd nes y bydd mwy o ddata ar drosglwyddo amrywiadau Delta, dywed arbenigwyr afiechyd y gallai fod angen masgiau, pellhau cymdeithasol a mesurau eraill a neilltuwyd mewn gwledydd sydd ag ymgyrchoedd brechu eang eto.

Dywedodd Iechyd Cyhoeddus Lloegr ddydd Gwener, allan o gyfanswm o 3,692 o bobl yn yr ysbyty ym Mhrydain gyda’r amrywiad Delta, roedd 58.3% heb eu brechu a 22.8% wedi’u brechu’n llawn.

Yn Singapore, lle Delta yw'r amrywiad mwyaf cyffredin, adroddodd swyddogion y llywodraeth ddydd Gwener (23 Gorffennaf) bod tri chwarter ei achosion coronafirws wedi digwydd ymhlith unigolion wedi'u brechu, er nad oedd yr un ohonynt yn ddifrifol wael.

Mae swyddogion iechyd Israel wedi dweud bod 60% o achosion COVID cyfredol yn yr ysbyty mewn pobl sydd wedi'u brechu. Mae'r mwyafrif ohonyn nhw'n 60 oed neu'n hŷn ac yn aml mae ganddyn nhw broblemau iechyd sylfaenol.

Yn yr Unol Daleithiau, sydd wedi profi mwy o achosion a marwolaethau COVID-19 nag unrhyw wlad arall, mae'r amrywiad Delta yn cynrychioli tua 83% o heintiau newydd. Hyd yn hyn, mae pobl sydd heb eu brechu yn cynrychioli bron i 97% o achosion difrifol.

"Mae'r rhith bob amser bod bwled hud a fydd yn datrys ein holl broblemau. Mae'r coronafirws yn dysgu gwers inni," meddai Nadav Davidovitch, cyfarwyddwr ysgol iechyd cyhoeddus Prifysgol Ben Gurion yn Israel.

Mae'r Pfizer Inc. (PFE.N)Ymddangosodd brechlyn BioNTech, un o'r rhai mwyaf effeithiol yn erbyn COVID-19 hyd yma, dim ond 41% yn effeithiol wrth atal heintiau symptomatig yn Israel dros y mis diwethaf wrth i'r amrywiad Delta ledu, yn ôl data llywodraeth Israel. Dywedodd arbenigwyr Israel fod angen mwy o ddadansoddiad ar y wybodaeth hon cyn y gellir dod i gasgliadau.

"Mae'r amddiffyniad i'r unigolyn yn gryf iawn; mae'r amddiffyniad rhag heintio eraill yn sylweddol is," meddai Davidovitch.

Canfu astudiaeth yn Tsieina fod pobl sydd wedi’u heintio â’r amrywiad Delta yn cario 1,000 gwaith yn fwy o firws yn eu trwynau o gymharu â’r straen Wuhan hynafol a nodwyd gyntaf yn y ddinas Tsieineaidd honno yn 2019.

"Efallai y byddwch chi mewn gwirionedd yn ysgarthu mwy o firws a dyna pam ei fod yn fwy trosglwyddadwy. Mae hynny'n dal i gael ei ymchwilio," meddai Peacock.

Nododd y firolegydd Shane Crotty o Sefydliad Imiwnoleg La Jolla yn San Diego fod Delta 50% yn fwy heintus na'r amrywiad Alpha a ganfuwyd gyntaf yn y DU.

"Mae'n fwy na phob firws arall oherwydd ei fod yn lledaenu cymaint yn fwy effeithlon," ychwanegodd Crotty.

Nododd yr arbenigwr genomeg Eric Topol, cyfarwyddwr Sefydliad Cyfieithu Ymchwil Scripps yn La Jolla, California, fod gan heintiau Delta gyfnod deori byrrach a swm llawer uwch o ronynnau firaol.

"Dyna pam mae'r brechlynnau'n mynd i gael eu herio. Mae'n rhaid i'r bobl sy'n cael eu brechu fod yn arbennig o ofalus. Mae hwn yn un anodd," meddai Topol.

Yn yr Unol Daleithiau, mae'r amrywiad Delta wedi cyrraedd bod cymaint o Americanwyr - wedi'u brechu a pheidio - wedi rhoi'r gorau i wisgo masgiau dan do.

"Mae'n whammy dwbl," meddai Topol. "Y peth olaf rydych chi ei eisiau yw llacio cyfyngiadau pan rydych chi'n wynebu'r fersiwn fwyaf arswydus o'r firws eto."

Efallai bod datblygu brechlynnau hynod effeithiol wedi arwain llawer o bobl i gredu nad oedd COVID-19 wedi rhoi fawr o fygythiad iddynt ar ôl eu brechu.

"Pan ddatblygwyd y brechlynnau gyntaf, nid oedd neb yn meddwl eu bod yn mynd i atal haint," meddai Carlos del Rio, athro meddygaeth ac epidemioleg clefyd heintus ym Mhrifysgol Emory yn Atlanta. Y nod bob amser oedd atal afiechyd a marwolaeth ddifrifol, ychwanegodd del Rio.

Roedd y brechlynnau mor effeithiol, fodd bynnag, fel bod arwyddion bod y brechlynnau hefyd yn atal trosglwyddo yn erbyn amrywiadau coronafirws blaenorol.

"Fe gawson ni ein difetha," meddai del Rio.

Dywedodd Dr. Monica Gandhi, meddyg clefydau heintus ym Mhrifysgol California, San Francisco, "Mae pobl mor siomedig ar hyn o bryd nad ydyn nhw 100% yn cael eu hamddiffyn rhag datblygiadau ysgafn" - yn cael eu heintio er eu bod wedi cael eu brechu.

Ond, ychwanegodd Gandhi, mae'r ffaith bod bron pob Americanwr sydd yn yr ysbyty â COVID-19 ar hyn o bryd heb eu brechu "yn effeithiolrwydd eithaf syfrdanol".

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd