Cysylltu â ni

france

Deialog ryngddiwylliannol - Blaenoriaeth ar lefel yr UE

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Mae Gohebydd yr UE wedi siarad am ddeialog ryngddiwylliannol a'i heriau gydag Élisabeth Guigou (Yn y llun), cyn weinidog Materion Ewropeaidd Ffrainc (1990-1993) yn oes Mitterrand cyn yr UE, gweinidog cyfiawnder (1997-2000) a gweinidog materion cymdeithasol (2000-2002) yn ystod oes Chirac. Roedd Guigou yn aelod o 9fed Etholaeth y Cynulliad Cenedlaethol ar gyfer Seine-Saint-Denis o 2002-2017, ac mae hi wedi gwasanaethu fel llywydd Sefydliad Deialog Ewro-Canoldir Anna Lindh rhwng Diwylliannau er 2014, yn ysgrifennu Federico Grandesso gyda chyfraniad Fajaryanto Suhardi.

Sut ydych chi'n meddwl y byddai'r ddeialog ryngddiwylliannol yn y dyfodol agos yn debygol o ddigwydd ar ôl y pandemig o ystyried cyfradd gadarnhaol brechu byd-eang yn y cyffiniau hyd yn hyn?

EG
Mae ein sylfaen, Sefydliad Anna Lindh (ALF) sydd bellach yn cynrychioli 42 aelod o’r wlad, wedi parhau â’i waith rhyfeddol. Er gwaethaf y pandemig - hyd yn oed cyn iddo ddigwydd - rydym wedi cael profiadau wrth gynnal gweminarau. Felly pan darodd y pandemig ar raddfa fyd-eang ac yna mwyafrif y gwledydd yn cau ffiniau, llwyddwyd i gynnal ein dadleuon, cynnal ein rhaglenni, a chynnal ein cyfnewidiadau a oedd yn gweithio ar sail rithwir sy'n fath o ddelfrydol, wrth gwrs, yn y sefyllfa bandemig. . Y tu mewn i'r sylfaen - rydym yn 4,500 o gyrff anllywodraethol, yn fras ac efallai mwy - llwyddwyd i gynnal ein gwaith, ond wrth gwrs, ni all gweminarau a chynadleddau gweledol ddisodli cyfnewidiadau wyneb yn wyneb, yn naturiol.

hysbyseb

Pa fath o awgrym yr hoffech ei roi i'r awdurdodau Ewropeaidd er mwyn cael gwell dealltwriaeth rhwng gwahanol ddiwylliannau, er enghraifft, y materion economi-wleidyddol sy'n nodweddiadol rhwng Ewrop a gwledydd Môr y Canoldir?

EG
Rydym mewn gwirionedd yn gweithio'n agos iawn gyda sefydliadau Ewropeaidd, Senedd Ewrop, y Comisiwn Ewropeaidd a'r Gwasanaeth Camau Gweithredu Allanol sef ein prif bartneriaid ochr yn ochr ag UNESCO, y Cenhedloedd Unedig (Cenhedloedd Unedig) a Banc y Byd. Ac i'n holl bartneriaid, dywedwn fod yn rhaid i ni ganolbwyntio ar ieuenctid, oherwydd nhw yw'r rhai sydd â mynediad at y technolegau newydd. Nhw hefyd yw dioddefwyr cyntaf yr holl broblemau yn ein cymdeithas, er enghraifft, problemau diweithdra a ansicrwydd oherwydd bod gwledydd yn cau ffiniau. A nhw yw'r rhai a fydd yn gorfod wynebu newid yn yr hinsawdd yn y dyfodol. A bydd yn rhaid iddynt wynebu'r heriau a agorwyd gan y technolegau newydd. Felly, rydym yn cynghori i ganolbwyntio ar ieuenctid - sydd hefyd yn ein dewis ni y tu mewn i'r ALF - ac i symud cymaint ag y gallwn trwy gyrff anllywodraethol y bobl ifanc hynny sy'n gwrthod bod y rhai sâl ac anniddig yn eu cymdeithas. Yn amlwg ni fyddwn yn gallu darparu ar gyfer pob un ohonynt ond yna mae'n fater o ddarparu mynediad iddynt ar gyfer addysg. Dyma pam rydym yn cynnig ehangu'r cyfathrebu gyda'r holl brifysgolion mewn partneriaeth. Yn gyntaf mae'n rhaid i mi ddweud mai fy nghynnig personol oedd creu Erasmus o gyrff anllywodraethol oherwydd credaf, ynghyd â'r gydnabyddiaeth i'r posibilrwydd o gael cyfnewidiadau i fyfyrwyr neu i aelodau bwrdd ysgolion uwchradd, fod lle i gydnabod y gwaith gwych a wnaed gan y cyrff anllywodraethol. Y tu mewn i'r cyrff anllywodraethol hynny sy'n cael eu rhedeg i raddau helaeth gan y bobl ifanc hyn, maent wedi bod mor arbennig o ragweithiol a dychmygus ac yn wirioneddol edrych ar eu hunain fel rhyw fath o weithredwyr â gofal ac mewn rheolaeth. Ar gyfer yr amcan beiddgar hwn, llwyddodd yr ALF i gadw ei raglen yn Libya - yn rhai o'r smotiau gwaethaf hyd yn oed gyda'r anhrefn yn y wlad hon - ond gadewch i ni obeithio y byddent yn gallu dod allan o'r sefyllfa ofnadwy ar ôl blynyddoedd o aflonyddwch gwleidyddol erchyll a ansefydlogrwydd. Ond beth bynnag, yn ystod y ddwy flynedd ddiwethaf fe lwyddon ni i wneud hynny a rhaid i mi ddweud bod rhai o'r trefnwyr ifanc hyn yn dod o Libya a'u bod ymhlith y gorau ohonyn nhw. Felly dyma pam rwy'n credu bod (syniad o sefydlu) Erasmus o (ryw fath o gymdeithas) ar gyfer cyrff anllywodraethol yn rhywbeth a allai ein galluogi i wella ein gweithredoedd.

Mae honno'n fenter wych mewn gwirionedd ac ni allwn helpu ond gofyn er gwaethaf yr anawsterau annirnadwy yn y wlad, sut wnaethoch chi lwyddo i ddechrau'r prosiect yn Libya?

hysbyseb

EG
Wrth gwrs mae gennym dîm gwych a drefnodd hynny a diolch byth fod gennym yr holl gysylltiadau, ac wrth gwrs fe wnaethon ni geisio helpu'r bobl ifanc hynny i gael mynediad i'r rhaglen. Pan oedd yn bosibl rwy’n cofio, ychydig cyn y pandemig, llwyddwyd i wneud y rhestr o ddetholiad o ymgeiswyr ifanc Libya i fynd i Efrog Newydd ar gyfer y sgwrs ym Mhencadlys y Cenhedloedd Unedig, un o’n partneriaid hirsefydlog. Gofynasant i Ysgrifennydd Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig sut y gall ieuenctid fod yn actor i hyrwyddo heddwch. Felly, rydym wedi profi bod gennym nifer mor eithriadol o Libyans ifanc disglair a medrus - yn yr achos hwn roedd dau yn cyflwyno yn y digwyddiad gydag un fenyw ifanc arbennig o nodedig. Yr hyn rydyn ni'n ei wneud yn y bôn yw trefnu'r cyfarfodydd gyda phersonoliaethau uchel eu statws i wella eu profiad, ac rydyn ni'n gofalu am y trefniadau fisa. Mae'r broses hon yn digwydd ar ôl y dewis a wnaed gan ein rhwydwaith ar lefel genedlaethol, ac wrth gwrs gwnaethant y toriad terfynol oherwydd eu bod yn cwrdd â'r safon yn seiliedig ar ein meini prawf penodol.

A gawsoch chi unrhyw brofiadau diddorol wrth drin eich rhaglen mewn meysydd problemus eraill neu efallai'r parthau peryglus mewn ystyr lythrennol?

EG
Mae gennym ein mentrau mewn lleoedd fel Libanus a Gwlad Iorddonen sy'n gyfarwydd â phroblemau gwleidyddol eithafol y byddent fel arfer yn eu hwynebu, yn enwedig ar hyn o bryd gyda phroblemau ymfudo pobl sy'n dod o Syria ac Irac. Yr hyn rydyn ni'n ceisio ei wneud yw cael ein rhaglenni sy'n parhau i roi gobaith i'r bobl ifanc hyn. Rydym hefyd yn gweithio ar fater llythrennedd cyfryngau oherwydd credwn fod angen iddynt wybod sut i drin a defnyddio'r wybodaeth, yn enwedig i'w galluogi i wahaniaethu rhwng newyddion a ffeithiau ffug, a hefyd i'w hannog i ddysgu mynegi eu hunain yn y cyfryngau fel mae'n hanfodol bwysig iawn oherwydd pan fyddwn yn siarad am ymladd lleferydd casineb neu radicaleiddio. Mae bob amser yn fwy effeithlon rhoi’r llwyfan i bobl ifanc lle mae pobl ifanc yn siarad â phobl ifanc eraill na chael negeseuon swyddogol yn cael eu pasio trwy rwydweithiau cymdeithasol neu hyd yn oed unrhyw gyfryngau clasurol.

Felly, yn yr ystyr hwnnw, fe wnaethoch chi gadarnhau'r syniad mai'r ieuenctid yw asiantau newid ar gyfer dyfodol gwell a chadarnhaol?

EG
Rydym, wrth gwrs, yn barchus iawn o amrywiaeth, ond mae'r ALF yn credu bod cydbwysedd cyfan dynoliaeth yn cael ei fuddsoddi mewn gwirionedd er budd parchu gwerthoedd dynoliaeth - mewn sawl ffordd rydyn ni'n rhannu'r gyd-ddealltwriaeth hon sydd wedi'i phrofi'n offeryn cyfathrebu defnyddiol. . Felly, yr hyn rydyn ni'n ceisio ei wneud yw grymuso dynion a menywod ifanc - oherwydd mae angen i ni ddechrau'r sgyrsiau ar godi ymwybyddiaeth o gydraddoldeb rhywiol - i'w hannog i fynegi eu hunain, i wybod y problemau yn eu hamgylchedd fel rhan o leol a dinesydd byd-eang. Felly, nid ydyn nhw bellach yn cael eu distewi nac ofn dweud beth sy'n bwysig iddyn nhw. Yn ôl-weithredol, mae hyn wrth gwrs yn fath o barch at werthoedd dynoliaeth.

Wrth siarad am rymuso a rhyddfreinio menywod, pa rolau a pha feysydd y mae'r menywod ifanc hyn yn gallu eu llenwi yn eich barn chi - fel y gwyddom mewn lleoedd fel Syria a Gwlad yr Iorddonen lle mae'r sefyllfaoedd yn gyffredinol anffafriol i fenywod?

EG
Er enghraifft, ddwy flynedd yn ôl yn Aman, Gwlad yr Iorddonen, fe wnaethom drefnu cyfarfod o gyrff anllywodraethol yn dod o dde Ewrop, a thiriogaethau De a Dwyrain Môr y Canoldir sydd wedi profi eu hanes rhagorol o ran bod yn greadigol ac yn weithgar ym maes grymuso menywod yn eu cymdeithas. Roedd hynny'n ddiddorol iawn oherwydd eu bod yn dod ar draws o, gadewch i ni ddweud, profiadau amrywiol ac amrywiol ac rwy'n credu, heb i'r ALF orfodi unrhyw beth, y profiadau roeddent nid yn unig wedi rhoi bwyd iddynt ar gyfer meddyliau ond hefyd fwyd ar gyfer gweithredoedd. Dewiswyd cyfranogwyr ifanc y cyrff anllywodraethol sy'n bresennol yno trwy gyfres o ddulliau gofalus. Cawsom ein cynnal gan Sefydliad Cyfryngau Jordan a sefydlwyd gan y Dywysoges Rym Ali sydd, gyda llaw, yn mynd i fy olynu fel pennaeth yr ALF - a dyma enghraifft yn unig o'r gwaith y gwnaethom geisio ei gyflawni heb orfodi unrhyw fath o syniadau rhagdybiedig. I'r gwrthwyneb, rydym wedi ymladd am lawer o faterion ar wahân i ystrydebau rhyw a rhagfarn. Yn yr holl wledydd lle'r ydym yn cymryd rhan weithredol, rydym am gael pob merch, yn enwedig menywod ifanc, i fod yn weithgar yn eu hamgylchedd i beidio byth â rhoi'r gorau i'w meddwl beirniadol a'u hysbryd parhaus i'w cadw'n ymwybodol ac i gael eu rhybuddio fel rhan bwysig o y gymuned ac rydym ni, wrth gwrs, yn eu hwyluso i allu gwneud hynny.

Flynyddoedd ar ôl gweithio ar y prosiect hwn, a ydych chi mewn gwirionedd yn gweld unrhyw newid gwirioneddol yn y gwledydd Môr y Canoldir hyn lle maen nhw'n adnabyddus i raddau helaeth am ddiffyg ymarfer a rhoi rhyddid i'r menywod, heb sôn am eu grymuso?

EG
Wel, mewn gwirionedd nid wyf am siarad am bolisïau'r llywodraethau gan nad yw yn rhinwedd fy swydd ond yr hyn yr wyf yn arsylwi yw bod y dynion a'r menywod ifanc a gymerodd ran yn ein rhaglenni, yr unigolion eithriadol hynny wedi newid eu hagwedd feddyliol, a mae hyn yn hollol amlwg i'w weld oherwydd iddynt ddewis cael sgwrs rhyngddynt am brofiadau nad oeddent erioed wedi'u hadnabod o'r blaen. Er enghraifft, ar fater cydraddoldeb rhywiol, siaradodd menyw ifanc o ardal ddeheuol y Lan Orllewinol (Palestina) â dyn ifanc o ogledd Ewrop a dywedodd mai'r prif bryder yn ei gwlad yw, os yw merch eisiau gwneud hynny gwahanu neu gael ysgariad oddi wrth ei phriod / gŵr, nid yw’n mynd i gael ei gwahardd a) amddifadu o’i hawliau i gael cyfran dalfa’r plant, tra dywedodd y dyn ifanc o Ewrop fod y sefyllfa yn ei wlad i’r gwrthwyneb. Mae hi'n ymarferol yn dysgu rhywbeth o'r math hwnnw o gyfnewidfa. Mae'n dangos sut rydyn ni'n meddwl am faterion tebyg mewn gwahanol ffyrdd. Wrth gwrs, mae yna dda a drwg yn ein cymdeithas bob amser. I'r menywod a'r dynion ifanc hyn, yn amlwg mae'n bwysig bod yn fwy heriol yn enwedig yn y sgwrs hon ar gydraddoldeb rhywiol. Dyna'r cyfan y gallaf ei ddweud. Ond mewn perthynas â'ch cwestiwn, rwyf wedi bod yn edrych ac yn astudio'n agos ar esblygiad y system wleidyddol yn y gwledydd hyn a'r hyn rwy'n credu yw ein bod ni'n meddwl o ddifrif sut i helpu i ryddhau'r dynion a'r menywod ifanc hyn bod rhai o'r rhain yn ddynol gyffredinol hawliau y mae angen eu cydnabod, felly, mae'n amhosibl cael eu hanwybyddu neu eu gwadu. O ganlyniad, mae wir yn dangos yr ansawdd a'r diddordebau sy'n deillio o'r cyfnewidiadau hynny a alluogodd y dynion a'r menywod ifanc hynny i weld y gallant ofyn i'w hawdurdodau, a gallant fod yn actifydd rhai materion sy'n ymladd am lawer o wahanol fathau o hawliau. . Mae canlyniad y mudiad ieuenctid hwn yn amlwg ym meysydd cydraddoldeb rhywiol, newid yn yr hinsawdd a llythrennedd cyfryngau. Fe wnaethon ni geisio eu haddysgu fel rhan o ddinasyddion eu priod wlad i fod yn weithgar ac yn fwy heriol am barchu gwerthoedd cyffredin y dylid eu cydnabod ym mhobman waeth pa mor wahanol yw eu system wleidyddol. Yn barchus, nid ydym yn ymyrryd â llunio deddfau nac unrhyw beth yn y gwledydd sofran hyn oherwydd nid ein gwaith ni yw hynny.

Cwestiwn olaf: Beth yw eich prif flaenoriaeth fel Llywydd Sefydliad Anna Lindh (ALF) neu efallai unrhyw nod nad ydych chi wedi llwyddo ond eisiau ei gyflawni ar hyn o bryd?

EG
Ein blaenoriaeth gyntaf ddylai fod i ddatblygu rhaglen lleisiau ifanc Môr y Canoldir. Rwy'n credu bod hwn yn offeryn sydd o werth uchel ac effeithlon, a dyma'r math o raglen y mae gennym brofiad gwych ynddi ac mae'n gweithio'n dda iawn. Gobeithio y byddai gennym y posibilrwydd i ddatblygu'r rhaglen hon yn dda gyda'r unigolion ifanc eithriadol hyn sy'n ymwneud â'n rhwydwaith cenedlaethol o 42 gwlad. Rwy'n gobeithio y gallwn hyrwyddo heddwch, er enghraifft, yr ymdrech adfer yn Syria.

Ond nid yn unig yn rhwym yn y maes hwn, efallai y gallem helpu'r ardaloedd gwrthdaro neu ansefydlog yn wleidyddol mewn cymdogaeth benodol i dynnu profiad ffurfiol ac i gael y pŵer i siarad â'r awdurdodau oherwydd nad oes dim yn disodli'r mathau hyn o gyfnewidfeydd, naill ai rhai rhithwir neu rai go iawn. , rhwng pobl ifanc yn y pryder o amddiffyn gwerthoedd cyffredin dynoliaeth a'r ewyllys i ddod o hyd i ffyrdd arloesol o frwydro yn erbyn heriau. Byddant yn wynebu materion fel y newid yn yr hinsawdd neu faterion economi ddigidol a'i ganlyniadau yng nghyd-destun atebion cymdeithasol ac economi. Rydym hefyd yn gobeithio dod o hyd i ffyrdd o leihau canlyniadau economaidd a chymdeithasol (hy cwympo) oherwydd y pandemig. Yn hynny o beth, rydym yn anelu at greu gweithiau mwy defnyddiol trwy gynnwys cymaint o bobl ifanc â phosibl fel rhan o ddinasyddion byd-eang - nid ni yw'r unig un ond ni yw'r un mwyaf.

france

Llysgennad Ffrengig i ddychwelyd i'r UD ar ôl galwad Biden-Macron sy'n trwsio ffensys

cyhoeddwyd

on

By

Symudodd arlywyddion yr Unol Daleithiau a Ffrainc i drwsio cysylltiadau ddydd Mercher (22 Medi), gyda Ffrainc yn cytuno i anfon ei llysgennad yn ôl i Washington a’r Tŷ Gwyn yn cydnabod iddi gyfeiliorni wrth frocera bargen i Awstralia brynu’r Unol Daleithiau yn lle llongau tanfor Ffrainc heb ymgynghori â Paris, ysgrifennu Michel Rose, Jeff Mason, Arshad Mohammed, John Irish ym Mharis, Humeyra Pamuk yn Efrog Newydd a chan Simon Lewis, Doina Chiacu, Susan Heavey, Phil Stewart a Heather Timmons yn Washington.

Mewn datganiad ar y cyd a gyhoeddwyd ar ôl i Arlywydd yr UD Joe Biden ac Arlywydd Ffrainc Emmanuel Macron siarad dros y ffôn am 30 munud, cytunodd y ddau arweinydd i lansio ymgynghoriadau manwl i ailadeiladu ymddiriedaeth, ac i gwrdd yn Ewrop ddiwedd mis Hydref.

Dywedon nhw fod Washington wedi ymrwymo i gamu i fyny "cefnogaeth i weithrediadau gwrthderfysgaeth yn y Sahel a gynhaliwyd gan wladwriaethau Ewropeaidd" a awgrymodd swyddogion yr UD a oedd yn golygu parhad o gefnogaeth logistaidd yn hytrach na defnyddio lluoedd arbennig yr Unol Daleithiau.

hysbyseb

Roedd galwad Biden i Macron yn ymgais i drwsio ffensys ar ôl i Ffrainc gyhuddo’r Unol Daleithiau o’i drywanu yn y cefn pan wnaeth Awstralia ddipio contract gwerth $ 40 biliwn ar gyfer llongau tanfor confensiynol Ffrainc, a dewis adeiladu llongau tanfor niwclear gyda thechnoleg yr Unol Daleithiau a Phrydain yn lle. . Darllen mwy.

Yn dreisiodd gan fargen yr Unol Daleithiau, Prydain ac Awstralia, fe wnaeth Ffrainc gofio ei llysgenhadon o Washington a Canberra.

"Cytunodd y ddau arweinydd y byddai'r sefyllfa wedi elwa o ymgynghoriadau agored ymhlith cynghreiriaid ar faterion o ddiddordeb strategol i Ffrainc a'n partneriaid Ewropeaidd," meddai datganiad ar y cyd yr UD a Ffrainc.

hysbyseb

"Fe wnaeth yr Arlywydd Biden gyfleu ei ymrwymiad parhaus yn hynny o beth."

Cafodd Ysgrifennydd Gwladol yr Unol Daleithiau, Antony Blinken, a'i gymar yn Ffrainc, Jean-Yves Le Drian, yn rhyngweithio am y tro cyntaf ers i'r argyfwng llong danfor ffrwydro, gael 'cyfnewidfa dda' ar gyrion cyfarfod ehangach yn y Cenhedloedd Unedig ddydd Mercher, uwch Wladwriaeth. Dywedodd swyddog yr adran wrth ohebwyr mewn galwad.

Roedd y ddau ddiplomydd gorau yn debygol o gael cyfarfod dwyochrog ar wahân ddydd Iau. "Rydyn ni'n disgwyl y byddan nhw'n cael peth amser gyda'i gilydd yn ddwyochrog yfory," meddai'r swyddog, ac ychwanegodd fod Washington wedi croesawu ymgysylltiad dwfn Ffrainc a'r Undeb Ewropeaidd yn yr Indo-Môr Tawel.

Mae Arlywydd Ffrainc, Emmanuel Macron, yn traddodi araith yn ystod seremoni wobrwyo ar y cyd ym Mhalas Elysee, ym Mharis, Ffrainc Medi 20, 2021. Stefano Rellandini / Pool trwy REUTERS
Mae Arlywydd Ffrainc, Emmanuel Macron, yn cyflwyno datganiad ar y cyd ag Arlywydd Chile, Sebastian Pinera (nas gwelwyd) ar ôl cyfarfod ym Mhalas Elysee ym Mharis, Ffrainc, Medi 6, 2021. REUTERS / Gonzalo Fuentes / File Photo

Yn gynharach ddydd Mercher, disgrifiodd llefarydd ar ran y Tŷ Gwyn, Jen Psaki, yr alwad fel un “gyfeillgar” ac roedd yn swnio'n obeithiol am wella cysylltiadau.

“Mae’r arlywydd wedi cael galwad ffôn gyfeillgar gydag arlywydd Ffrainc lle cytunwyd i gwrdd ym mis Hydref a pharhau ag ymgynghoriadau agos a chydweithio ar ystod o faterion," meddai wrth gohebwyr.

Pan ofynnwyd iddi ymddiheurodd Biden i Macron, dywedodd: "Cydnabu y gallai fod mwy o ymgynghori wedi bod."

Gwelwyd yn eang bod partneriaeth ddiogelwch newydd yr Unol Daleithiau, Awstralia a Phrydain (AUKUS) wedi'i chynllunio i wrthsefyll pendantrwydd cynyddol Tsieina yn y Môr Tawel ond dywedodd beirniaid ei bod yn tanseilio ymdrech ehangach Biden i rali cynghreiriaid fel Ffrainc i'r achos hwnnw.

Awgrymodd swyddogion gweinyddiaeth Biden fod ymrwymiad yr Unol Daleithiau i "atgyfnerthu ei gefnogaeth i weithrediadau gwrthderfysgaeth yn rhanbarth Sahel" yng Ngorllewin Affrica yn golygu parhad o'r ymdrechion presennol.

Mae gan Ffrainc lu gwrthderfysgaeth cryf o 5,000 yn ymladd milwriaethwyr Islamaidd ar draws y Sahel.

Mae'n lleihau ei fintai i 2,500-3,000, yn symud mwy o asedau i Niger, ac yn annog gwledydd Ewropeaidd eraill i ddarparu heddluoedd arbennig i weithio ochr yn ochr â heddluoedd lleol. Mae'r Unol Daleithiau yn darparu cefnogaeth logistaidd a deallusrwydd.

Dywedodd llefarydd ar ran y Pentagon, John Kirby, y byddai milwrol yr Unol Daleithiau yn parhau i gefnogi gweithrediadau yn Ffrainc, ond gwrthododd ddyfalu ynghylch cynnydd neu newidiadau posib yng nghymorth yr Unol Daleithiau.

"Pan welais y ferf yn atgyfnerthu, yr hyn a gymerais i ffwrdd oedd ein bod ni'n mynd i aros yn ymrwymedig i'r dasg honno," meddai wrth gohebwyr.

Parhau Darllen

france

Mae'r UE yn cefnogi Ffrainc mewn anghydfod llong danfor, gan ofyn: A yw America yn ôl?

cyhoeddwyd

on

By

Mynegodd gweinidogion tramor yr Undeb Ewropeaidd gefnogaeth a chydsafiad â Ffrainc ddydd Llun (20 Medi) yn ystod cyfarfod yn Efrog Newydd i drafod sgrapio Awstralia o orchymyn llong danfor $ 40 biliwn gyda Paris o blaid bargen o’r Unol Daleithiau a Phrydain, ysgrifennu Michelle Nichols, John Irish, Steve Holland, Sabine Siebold, Philip Blenkinsop a Marine Strauss.

Wrth siarad ar ôl y cyfarfod drws caeedig ar y llinell ochr cynulliad blynyddol y Cenhedloedd Unedig o arweinwyr y byd, dywedodd pennaeth polisi tramor yr UE, Josep Borrell, fod angen “mwy o gydweithrediad, mwy o gydlynu, llai o ddarnio” i gyflawni rhanbarth Indo-Môr Tawel sefydlog a heddychlon lle mae Tsieina yn pŵer codi mawr.

Dywedodd Awstralia yr wythnos diwethaf y byddai’n canslo gorchymyn ar gyfer llongau tanfor confensiynol o Ffrainc ac yn lle hynny yn adeiladu o leiaf wyth llongau tanfor niwclear gyda thechnoleg yr UD a Phrydain ar ôl taro partneriaeth ddiogelwch gyda'r gwledydd hynny o dan yr enw AUKUS. Darllen mwy.

hysbyseb

"Yn sicr, cawsom ein synnu gan y cyhoeddiad hwn," meddai Borrell.

Fe wnaeth y penderfyniad gythruddo Ffrainc ac yn gynharach ddydd Llun yn Efrog Newydd cyhuddodd Gweinidog Tramor Ffrainc, Jean-Yves Le Drian, weinyddiaeth Arlywydd yr UD Joe Biden o barhau â thueddiadau ei ragflaenydd Donald Trump o "unochrogiaeth, anrhagweladwyedd, creulondeb a pheidio â pharchu'ch partner."

Mae'r Unol Daleithiau wedi ceisio tybio'r dicter yn Ffrainc, cynghreiriad NATO. Mae disgwyl i Arlywydd Ffrainc Emmanuel Macron ac Arlywydd yr UD Joe Biden siarad ar y ffôn yn ystod y dyddiau nesaf.

hysbyseb

"Rydyn ni'n gynghreiriaid, rydyn ni'n siarad a ddim yn cuddio gwahanol strategaethau cywrain. Dyna pam mae argyfwng hyder," meddai Le Drian. "Felly popeth sydd angen eglurhad ac esboniad. Efallai y bydd yn cymryd amser."

Dywedodd llefarydd ar ran y Tŷ Gwyn, Jen Psaki, ddydd Llun ei bod yn disgwyl i Biden “ailddatgan ein hymrwymiad i weithio gydag un o’n partneriaid hynaf ac agosaf ar ystod o heriau y mae’r gymuned fyd-eang yn eu hwynebu” pan fydd yn siarad â Macron.

Nid yw'n glir a fydd gan yr anghydfod oblygiadau ar gyfer y rownd nesaf o sgyrsiau masnach UE-Awstralia, a drefnwyd ar gyfer 12 Hydref. Cyfarfu Borrell â Gweinidog Tramor Awstralia, Marise Payne yn Efrog Newydd ddydd Llun.

Dywedodd Llywydd y Cyngor Ewropeaidd, Charles Michel, ei fod yn ei chael hi’n anodd deall y symudiad gan Awstralia, Prydain a’r Unol Daleithiau.

"Pam? Oherwydd gyda'r weinyddiaeth newydd Joe Biden, mae America yn ôl. Dyma oedd y neges hanesyddol a anfonwyd gan y weinyddiaeth newydd hon ac erbyn hyn mae gennym gwestiynau. Beth mae'n ei olygu - mae America yn ôl? A yw America yn ôl yn America neu rywle arall? ddim yn gwybod, "meddai wrth gohebwyr yn Efrog Newydd.

Os oedd China yn brif ffocws i Washington yna roedd yn “rhyfedd iawn” i’r Unol Daleithiau ymuno ag Awstralia a Phrydain, meddai, gan ei alw’n benderfyniad a wanhaodd y gynghrair drawsatlantig.

Mae disgwyl i brif swyddogion yr Unol Daleithiau a’r Undeb Ewropeaidd gwrdd yn Pittsburgh, Pennsylvania, yn ddiweddarach y mis hwn ar gyfer cyfarfod agoriadol Cyngor Masnach a Thechnoleg yr Unol Daleithiau-UE sydd newydd ei sefydlu, ond dywedodd Michel fod rhai o aelodau’r UE yn pwyso am ohirio hyn. .

Parhau Darllen

coronafirws

Mae'r Comisiwn yn awdurdodi cynllun cymorth Ffrainc o € 3 biliwn i gefnogi, trwy fenthyciadau a buddsoddiadau ecwiti, gwmnïau y mae'r pandemig coronafirws yn effeithio arnynt

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi clirio, o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE, gynlluniau Ffrainc i sefydlu cronfa € 3 biliwn a fydd yn buddsoddi trwy offerynnau dyled ac offerynnau ecwiti a hybrid mewn cwmnïau y mae'r pandemig yn effeithio arnynt. Awdurdodwyd y mesur o dan y Fframwaith Cymorth Gwladwriaethol Dros Dro. Gweithredir y cynllun trwy gronfa, o'r enw 'Cronfa Drosglwyddo ar gyfer Busnesau y mae'r Pandemig COVID-19 yn Effeithio arnynt, gyda chyllideb o € 3bn.

O dan y cynllun hwn, bydd cefnogaeth ar ffurf (i) benthyciadau israddedig neu gyfranogol; a (ii) mesurau ailgyfalafu, yn enwedig offerynnau cyfalaf hybrid a chyfranddaliadau a ffefrir heb bleidlais. Mae'r mesur yn agored i gwmnïau a sefydlwyd yn Ffrainc ac sy'n bresennol ym mhob sector (ac eithrio'r sector ariannol), a oedd yn hyfyw cyn y pandemig coronafirws ac sydd wedi dangos hyfywedd tymor hir eu model economaidd. Disgwylir i rhwng 50 a 100 o gwmnïau elwa o'r cynllun hwn. Roedd y Comisiwn o'r farn bod y mesurau'n cydymffurfio â'r amodau a nodwyd yn y fframwaith dros dro.

Daeth y Comisiwn i'r casgliad bod y mesur yn angenrheidiol, yn briodol ac yn gymesur i unioni aflonyddwch difrifol yn economi Ffrainc, yn unol ag Erthygl 107 (3) (b) TFEU a'r amodau a nodwyd yn yr oruchwyliaeth dros dro. Ar y sail hon, awdurdododd y Comisiwn y cynlluniau hyn o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE.

hysbyseb

Is-lywydd Gweithredol Margrethe Vestager (llun), dywedodd polisi cystadlu: “Bydd y cynllun ailgyfalafu € 3bn hwn yn caniatáu i Ffrainc gefnogi cwmnïau y mae pandemig coronafirws yn effeithio arnynt trwy hwyluso eu cyllid mynediad yn yr amseroedd anodd hyn. Rydym yn parhau i weithio'n agos gyda'r aelod-wladwriaethau i ddod o hyd i atebion ymarferol i liniaru effaith economaidd y pandemig coronafirws wrth barchu rheoliadau'r UE. "

hysbyseb
Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd