Cysylltu â ni

france

Dywed Le Pen o Ffrainc y bydd yn tynnu tyrbinau gwynt i lawr os caiff ei hethol

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Ymgeisydd arlywyddol de-dde Ffrainc, Marine Le Pen (Yn y llun) Dywedodd, os caiff ei hethol yn arlywydd y flwyddyn nesaf, y bydd yn dod â'r holl gymorthdaliadau ar gyfer ynni adnewyddadwy i ben ac yn tynnu tyrbinau gwynt Ffrainc i lawr, yn ysgrifennu Geert De Clercq, Reuters.

Fe wnaeth Le Pen, a fydd yn ymgeisydd plaid Genedlaethol Rassemblement ym mhleidlais mis Ebrill, gyrraedd ail rownd etholiad 2017, a disgwylir iddo wneud hynny eto, er bod rhai arolygon barn diweddar wedi dangos y sioe siarad asgell dde honno y seren Eric Zemmour allai ei gwneud orau os yw'n penderfynu rhedeg. Darllen mwy.

"Gwynt a solar, nid yw'r egni hyn yn adnewyddadwy, maent yn ysbeidiol. Os caf fy ethol, byddaf yn rhoi stop ar bob gwaith o adeiladu parciau gwynt newydd a byddaf yn lansio prosiect mawr i'w datgymalu," meddai ar radio RTL.

Ychwanegodd y byddai'n sgrapio'r cymorthdaliadau ar gyfer gwynt a solar, a dywedodd fod hyn yn ychwanegu hyd at chwech neu saith biliwn ewro y flwyddyn ac yn rhoi baich trwm ar filiau pŵer defnyddwyr.

hysbyseb

Dywedodd Le Pen hefyd y byddai’n darparu cefnogaeth gref i ddiwydiant niwclear Ffrainc trwy ganiatáu adeiladu sawl adweithydd niwclear newydd, ariannu uwchraddiad mawr o fflyd bresennol Ffrainc ac y byddai’n cefnogi adeiladu adweithyddion modiwlaidd bach fel y cynigiwyd gan yr Arlywydd Emmanuel Macron.

Mewn map ffordd 2030 ar gyfer economi Ffrainc a gyflwynwyd yr wythnos hon, cynigiodd Macron biliynau o ewros o gefnogaeth i gerbydau trydan, y diwydiant niwclear a hydrogen gwyrdd - a gynhyrchir â niwclear - ond ni soniodd fawr ddim am ynni adnewyddadwy. Darllen mwy.

Mae Ffrainc yn cynhyrchu tua 75% o'i phwer mewn gweithfeydd niwclear, sy'n golygu bod ei hallbwn trydan ymhlith yr allyriadau carbon isaf y pen o unrhyw wlad ddatblygedig. Fodd bynnag, mae hefyd yn llusgo ymhell y tu ôl i'r Almaen a chenhedloedd Ewropeaidd eraill mewn buddsoddiad gwynt a solar.

hysbyseb

Mae yna fudiad gwrth-wynt gweithredol, a gefnogir gan y dde eithaf a'r dde dde, yn arbennig gan Xavier Bertrand, y cystadleuydd ceidwadol blaenllaw yn y bleidlais arlywyddol. Darllen mwy.

Rhannwch yr erthygl hon:

Agenda Ewropeaidd ar Ymfudo

Mae Macron Ffrainc yn dweud wrth y DU am 'fynd o ddifrif' ar argyfwng mudol y Sianel

cyhoeddwyd

on

By

Dywedodd Arlywydd Ffrainc, Emmanuel Macron, wrth Brydain ddydd Gwener (26 Tachwedd) bod angen iddi “fynd o ddifrif” neu aros dan glo o drafodaethau ynglŷn â sut i ffrwyno llif yr ymfudwyr sy’n dianc rhag rhyfel a thlodi ar draws y Sianel, ysgrifennu Benoit Van Overstraeten, Richard Lough, Ingrid Melander ym Mharis, Ardee Napolitano yn Calais, Stephanie Nebehhay yng Ngenefa, Ingrid Melander, Sudip Kar-gupta a Kylie Maclellan.

Canslodd Ffrainc wahoddiad i Ysgrifennydd Cartref Prydain, Priti Patel, ddod i gyfarfod ar y mater yn Calais, gan danlinellu pa mor ddrygionus y mae ei chysylltiadau â Phrydain wedi dod, gyda rheolau masnachu ar ôl Brexit a hawliau pysgota hefyd yn y fantol.

Dywedodd llefarydd ar ran Boris Johnson fod prif weinidog Prydain yn cymryd y mater “yn ddifrifol iawn” a dywedodd ei fod yn gobeithio y byddai Ffrainc yn ailystyried ei phenderfyniad i ganslo gwahoddiad Patel.

Fe ffrwydrodd y ffrae ar ôl marwolaeth 27 o ymfudwyr yn ceisio croesi’r môr cul rhwng y ddwy wlad, y drasiedi waethaf a gofnodwyd yn un o lonydd cludo prysuraf y byd. Darllen mwy.

hysbyseb

"Rwy'n synnu pan nad yw pethau'n cael eu gwneud o ddifrif. Nid ydym yn cyfathrebu rhwng arweinwyr trwy drydariadau neu lythyrau cyhoeddedig, nid ydym yn chwythwyr chwiban. Dewch ymlaen. Dewch ymlaen," meddai Macron wrth gynhadledd newyddion yn Rhufain.

Roedd Macron yn ymateb i lythyr gan Johnson lle dywedodd arweinydd Prydain wrth "Annwyl Emmanuel" y dylid ei wneud i atal ymfudwyr rhag gwneud y siwrnai beryglus.

Anogodd Johnson Ffrainc yn ei lythyr i gytuno ar batrolau ar y cyd ar ei glannau a chydsynio i fynd â'r ymfudwyr sy'n cyrraedd Prydain yn ôl. Darllen mwy.

hysbyseb

Wedi'i gythruddo gan y llythyr, ac nid lleiaf gan y ffaith bod Johnson ei gyhoeddi ar Twitter, canslodd llywodraeth Ffrainc wahoddiad i Patel ddod i gyfarfod ddydd Sul i drafod gyda gweinidogion yr UE sut i fynd i’r afael â mewnfudo.

Nid yw Johnson yn difaru ei lythyr at Macron na'i gyhoeddi ar Twitter, meddai ei lefarydd, gan ychwanegu iddo ei ysgrifennu "yn ysbryd partneriaeth a chydweithrediad" a'i bostio ar-lein i hysbysu'r cyhoedd o'r hyn yr oedd y llywodraeth yn ei wneud.

Mae Arlywydd Ffrainc, Emmanuel Macron, yn siarad yn ystod cynhadledd newyddion ar ôl arwyddo cytundeb â Phrif Weinidog yr Eidal, Mario Draghi, i geisio gogwyddo cydbwysedd pŵer yn Ewrop, yn Villa Madama yn Rhufain, yr Eidal, Tachwedd 26, 2021. REUTERS / Remo Casilli

Mae'r berthynas rhwng y cynghreiriaid traddodiadol eisoes dan straen, gan gynnwys gan fargen llong danfor ddiweddar ag Awstralia a ddisodlodd un a gafodd â Ffrainc, ac roeddent eisoes yn cyhuddo ei gilydd o beidio â rheoli mewnfudo yn iawn.

"Rydyn ni wedi cael llond bol ar siarad dwbl (Llundain)," meddai llefarydd ar ran llywodraeth Ffrainc, Gabriel Attal, gan ychwanegu bod y Gweinidog Mewnol Gerald Darmanin "wedi dweud wrth ei gymar nad oedd croeso iddi bellach."

Bydd cyfarfod ymfudo dydd Sul yn mynd yn ei flaen, heb Patel ond gyda gweinidogion o'r Almaen, yr Iseldiroedd, Gwlad Belg a swyddogion y Comisiwn Ewropeaidd.

"Bydd y gweinidogion (UE) yn gweithio'n ddifrifol i setlo materion difrifol gyda phobl ddifrifol," meddai Macron. "Yna byddwn yn gweld sut i symud ymlaen yn effeithlon gyda'r Prydeinwyr, os ydyn nhw'n penderfynu mynd o ddifrif."

Pan adawodd Prydain yr UE, nid oedd bellach yn gallu defnyddio system y bloc ar gyfer dychwelyd ymfudwyr i'r aelod-wladwriaeth gyntaf a gofrestrwyd ganddynt.

Anogodd llefarydd yr UNHCR, William Saltmarsh, Ffrainc a Phrydain i weithio gyda'i gilydd.

"Mae cydweithredu rhwng y ddwy wlad, ond hefyd rhwng y DU ac Ewrop yn hynod bwysig," meddai. "Mae'n bwysig bod ymdrech ar y cyd i geisio malu modrwyau'r smyglwyr, mae'r smyglwyr wedi bod yn ymaddasol iawn yn ystod y misoedd diwethaf."

Mae nifer yr ymfudwyr sy’n croesi’r Sianel wedi cynyddu i 25,776 hyd yma yn 2021, i fyny o 8,461 yn 2020 a 1,835 yn 2019, yn ôl y BBC, gan nodi data’r llywodraeth.

Dywed grwpiau hawliau, er bod ymladd smyglwyr pobl yn hanfodol, mai polisïau mudo Ffrainc a Phrydain sydd ar fai am y marwolaethau hefyd, gan dynnu sylw at ddiffyg llwybrau mudo cyfreithiol.

"Canlyniad yr hyn a ddigwyddodd ddoe, gallwn ddweud ei fod oherwydd smyglwyr, ond cyfrifoldeb y polisïau mudo marwol hyn yn anad dim, rydym yn gweld hyn bob dydd," meddai Marwa Mezdour, sy'n cydlynu cymdeithas ymfudwyr yn Calais, mewn a gwylnos mewn teyrnged i'r rhai a foddodd.

Rhannwch yr erthygl hon:

Parhau Darllen

Cyflogaeth

Cronfa Addasu Globaleiddio Ewropeaidd: € 3.7 miliwn i gefnogi bron i 300 o weithwyr Airbus a ddiswyddwyd yn Ffrainc

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cynnig y bydd 297 o weithwyr Airbus a ddiswyddwyd yn Ffrainc, a gollodd eu swyddi oherwydd y pandemig, yn cael eu cefnogi gyda € 3.7 miliwn o'r Gronfa Addasu Globaleiddio Ewropeaidd ar gyfer Gweithwyr Dadleoledig (EGF). Bydd yr arian yn eu helpu i ddod o hyd i swyddi newydd trwy gyngor ar sut i gychwyn eu busnes eu hunain a grantiau cychwyn busnes.

Dywedodd y Comisiynydd Swyddi a Hawliau Cymdeithasol, Nicolas Schmit: “Yn enwedig ar adegau o argyfwng, mae undod yr UE yn hanfodol. Trwy'r Gronfa Addasu Globaleiddio Ewropeaidd, byddwn yn grymuso 297 o bobl yn y sector awyrenneg yn Ffrainc a gollodd eu swyddi oherwydd pandemig COVID-19 i ail-lansio eu gyrfaoedd gyda chyngor wedi'i dargedu ar greu busnes a grantiau i'w helpu i sefydlu eu cwmni eu hunain. . ”

Fe wnaeth cyfyngiadau pandemig a theithio cysylltiedig COVID-19 daro’r sector aeronautig yn galed a gostyngodd yr argyfwng economaidd cysylltiedig bŵer prynu llawer o gwsmeriaid trafnidiaeth awyr. Gohiriwyd neu ganslwyd cynlluniau i brynu awyrennau newydd, ac ymddeolwyd llawer o awyrennau yn gynamserol fel rhan o gynlluniau ailstrwythuro cwmnïau hedfan.

Yn Ffrainc, er gwaethaf y defnydd eang o gynlluniau gwaith amser byr, bu’n rhaid i Airbus weithredu cynllun ailstrwythuro a chollodd llawer o weithwyr eu swyddi. Diolch i'r EGF, bydd 297 o gyn weithwyr Airbus yn derbyn cefnogaeth weithredol yn y farchnad lafur i'w helpu i gychwyn eu busnes eu hunain a dychwelyd i'r gwaith.

hysbyseb

Bydd y € 3.7m gan yr EGF yn helpu i ariannu hyfforddiant ar gyfer creu busnes a grantiau cychwyn o hyd at € 15,000 y cyfranogwr. Bydd cyfranogwyr hefyd yn derbyn cyfraniad tuag at eu costau llety, bwyd a chludiant sy'n gysylltiedig â chymryd rhan yn yr hyfforddiant. Yn ogystal, gall cyn weithwyr sy'n cymryd swydd newydd fod yn gymwys i ychwanegu at eu cyflogau, os ydyn nhw'n is nag yn eu swydd flaenorol. 

Cyfanswm cost amcangyfrifedig y mesurau cymorth yw € 4.4m, a bydd yr EGF yn talu 85% (€ 3.7m). Bydd Airbus yn darparu'r swm sy'n weddill (€ 0.7m). Mae'r gefnogaeth EGF yn rhan o'r pecyn cymorth cyffredinol a gynigir gan Airbus i'r gweithwyr a ddiswyddwyd. Fodd bynnag, mae cefnogaeth EGF yn mynd y tu hwnt i'r hyn y mae'n ofynnol yn gyfreithiol i Airbus ei ddarparu.

Mae cynnig y Comisiwn yn gofyn am gymeradwyaeth Senedd Ewrop a'r Cyngor.

hysbyseb

Cefndir

Cynhyrchodd cynhyrchiad awyrennau masnachol Airbus 67% o drosiant cyffredinol Airbus. Ym mis Ebrill 2020, roedd lefelau cynhyrchu wedi gostwng un rhan o dair a gostyngwyd gweithlu Airbus yn unol â hynny.

Rhagwelodd y cynllun ailstrwythuro cychwynnol doriad o 4,248 o swyddi yn Ffrainc. Diolch i fesurau a gyflwynwyd gan lywodraeth Ffrainc i unioni canlyniadau economaidd y pandemig (megis deddfwriaeth sy'n caniatáu i fentrau logi staff dros dro i fentrau eraill a chynlluniau gwaith tymor byr), gostyngwyd nifer y diswyddiadau yn sylweddol i 2,246 o swyddi.

Serch hynny, disgwylir i'r diswyddiadau gael effaith sylweddol, yn enwedig ar farchnad lafur ranbarthol ac economi Occitan. Mae dinas Toulouse a'r rhanbarth o'i chwmpas yn glwstwr awyrennau mawr yn Ewrop gyda 110,000 o bobl yn cael eu cyflogi yn y sector. Mae'r rhanbarth yn ddibynnol iawn ar awyrenneg ac Airbus yw'r cyflogwr preifat mwyaf yn y rhanbarth. Mae'n debygol y bydd y gostyngiad o 35% mewn cynlluniau cynhyrchu yn Airbus yn arwain at ganlyniadau difrifol ar gyflogaeth yn y sector cyfan, gan effeithio hefyd ar y nifer fawr o gyflenwyr. Mae'r diswyddiadau hefyd yn debygol o gael effaith ar ranbarth Pays de la Loire, hyd yn oed os yw'r economi ranbarthol hon yn fwy amrywiol.

O dan y newydd Rheoliad EGF 2021-2027, mae'r Gronfa'n parhau i gefnogi gweithwyr sydd wedi'u dadleoli a'r hunangyflogedig y mae eu gweithgaredd wedi'i golli. Gyda'r rheolau newydd, mae cefnogaeth EGF ar gael yn haws i bobl y mae digwyddiadau ailstrwythuro yn effeithio arnynt: gall pob math o ddigwyddiadau ailstrwythuro mawr annisgwyl fod yn gymwys i gael cefnogaeth, gan gynnwys canlyniadau economaidd argyfwng COVID-19, yn ogystal â thueddiadau economaidd mwy fel datgarboneiddio. ac awtomeiddio. Gall aelod-wladwriaethau wneud cais am arian yr UE pan fydd o leiaf 200 o weithwyr yn colli eu swyddi o fewn cyfnod cyfeirio penodol.

Er 2007, mae'r EGF wedi darparu tua € 652m mewn 166 o achosion, gan gynnig help i bron i 164,000 o bobl mewn 20 aelod-wladwriaeth. Mae mesurau a gefnogir gan EGF yn ychwanegu at fesurau'r farchnad lafur weithredol genedlaethol.

Mwy information

Cynnig y Comisiwn am gefnogaeth EGF i weithwyr Airbus a ddiswyddwyd
Taflen Ffeithiau ar yr EGF
Datganiad i'r wasg: Mae'r Comisiwn yn croesawu cytundeb gwleidyddol ar Gronfa Addasu Globaleiddio Ewrop ar gyfer gweithwyr sydd wedi'u dadleoli
Gwefan Cronfa Addasu Globaleiddio Ewrop
Rheoliad EGF 2021-2027
Dilynwch Nicolas Schmit ymlaen Facebook a Twitter
Tanysgrifiwch i e-bost rhad ac am ddim y Comisiwn Ewropeaidd cylchlythyr ar gyflogaeth, materion cymdeithasol a chynhwysiant

Rhannwch yr erthygl hon:

Parhau Darllen

coronafirws

Mae Ffrainc yn taro un mis yn uchel ar gyfer cleifion yn yr ysbyty ar gyfer COVID-19

cyhoeddwyd

on

By

Claf COVID-19 wedi'i gysylltu â thiwb awyrydd yn yr Uned Gofal Dwys (ICU) yn ysbyty preifat Center Cardiologique du Nord yn Saint-Denis, ger Paris, yng nghanol pandemig y clefyd coronafirws yn Ffrainc. REUTERS / Benoit Tessier

Dywedodd awdurdodau iechyd Ffrainc ddydd Llun (8 Tachwedd) fod nifer y bobl yn yr ysbyty oherwydd COVID-19 wedi cynyddu 156 dros y 24 awr ddiwethaf, y codiad dyddiol uchaf ers 23 Awst, i gyrraedd uchafbwynt un mis o 6,865, yn ysgrifennu Benoit Van Overstraeten.

Cynyddodd nifer y cleifion mewn unedau gofal dwys (ICUs) ar gyfer y clefyd 40 i 1,141, nawfed cynnydd mewn 10 diwrnod.

Bydd yr Arlywydd Emmanuel Macron yn siarad â'r genedl ddydd Mawrth am atgyfodiad heintiau COVID-19 yn ogystal â'i raglen diwygio economaidd. Darllen mwy.

hysbyseb

Adroddwyd am 2,197 o heintiau newydd dros 24 awr, gan ddod â'r cyfanswm i 7.22 miliwn ers dechrau'r achosion.

Daw hynny â chyfartaledd symudol saith diwrnod o achosion newydd - sy'n llyfnhau afreoleidd-dra adrodd yn ddyddiol - i 7,277, lefel nas gwelwyd ers 18 Medi, o isafswm tri mis o 4,172 ar 10 Hydref.

Roedd wedi gosod record 2021 o 42,225 ganol mis Ebrill cyn cwympo i isafswm 2021 o 1,816 ddiwedd mis Mehefin.

hysbyseb

Cofrestrodd Ffrainc 57 o farwolaethau newydd o'r epidemig hefyd, gan gymryd y doll marwolaeth COVID i agos at 117,950. Y cyfartaledd symudol saith diwrnod o farwolaethau newydd yw 41, uchaf ers Hydref 6 yn erbyn 25 ar ddechrau'r mis.

Rhannwch yr erthygl hon:

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd