Cysylltu gyda ni

Yr Almaen

Daw Nordstream-2 yn realiti

cyhoeddwyd

on

Ni ddaeth canlyniadau i bob ymgais gan yr Unol Daleithiau i atal y Nordstream-2. Cwblhawyd rhan tir tramor y biblinell nwy. Nawr mae'r pibellau'n cael eu gosod yn nyfroedd yr Almaen, yna-Denmarc. Mae dadansoddwyr yn nodi bod y prosiect wedi cyrraedd y cam olaf ac y bydd wedi'i gwblhau beth bynnag. Fodd bynnag, gall problemau godi ynglŷn â sefyllfa America, yn ysgrifennu Alex Ivanov o Moscow.

Dywedodd Dirprwy Gadeirydd Bwrdd rheoli Gazprom, Cyfarwyddwr Cyffredinol Gazprom Export, Elena Burmistrova, mewn cyfarfod â banciau buddsoddi bod rhan tir tramor y biblinell yn gwbl barod.

Ar Ragfyr 11, ailddechreuodd y gwaith yn nyfroedd tiriogaethol yr Almaen - ar ôl seibiant o flwyddyn. O Ionawr 15, bydd pibellau'n cael eu gosod yn nyfroedd Denmarc. Yn ôl Burmistrova, mae tymor cwblhau'r gwaith o adeiladu rhan y môr yn dibynnu ar nifer o amodau, yn enwedig y tywydd.

Y llong gosod pibellau Fortuna yn cael cymorth gan Murman ac Archwiliwr Baltig o wasanaeth achub Morwrol Rwseg, yn ogystal â llongau cymorth eraill.

Ym mis Hydref, estynnwyd y prosiect i becyn PEESA "ar amddiffyn diogelwch ynni Ewrop". Mae cwmnïau sy'n darparu gwasanaethau, offer, neu gyllid ar gyfer moderneiddio neu gyfarparu llongau gosod pibellau yn ddarostyngedig i'r cyfyngiadau.

Mae cwmnïau yswiriant ac ardystio sy'n cydweithredu â llysoedd Rwseg bellach dan fygythiad. Bydd y sancsiynau a gymeradwywyd eisoes gan Gyngres yr UD yn cael eu cynnwys yn y diwygiadau i'r gyllideb amddiffyn ar gyfer 2021. O ganlyniad, ni fydd yswirwyr mewn perygl o wneud iawn am ddifrod a gafwyd yn ystod cwblhau'r biblinell, ac ni fydd cwmnïau ardystio yn gallu asesu'r dibynadwyedd pibellau wedi'u weldio cyn cyflenwi nwy i'r Almaen. Er, mae arbenigwyr yn tynnu sylw, nid yw perygl cosbau newydd yn hollol glir eto.

“Ar y naill law, pasiodd y Gyngres y bil hwn, ar y llaw arall - nid yw wedi ei lofnodi gan Donald Trump ac nid yw’n ffaith y bydd Joe Biden yn ei lofnodi:“ mae angen pacio’r un cyntaf i adael y tŷ Gwyn, yr mae angen i'r ail un setlo i mewn a delio â chyflwr yr economi, "meddai'r arbenigwr diwydiannol annibynnol Leonid Khazanov.

Mae'r Almaen eisoes wedi dweud, os bydd y Tŷ Gwyn yn gweithredu'r cynlluniau hyn, bydd y Bundestag yn paratoi mesurau dialgar. Yn benodol, yn ôl dogfen fewnol o Weinyddiaeth economi’r Almaen, mae llywodraeth Merkel yn ystyried gweithredoedd cydgysylltiedig gyda’r Undeb Ewropeaidd.

Mae partneriaid y prosiect yn nodi y bydd Rwsia yn osgoi'r sancsiynau beth bynnag ac yn cwblhau'r gwaith adeiladu. "Bydd gosod pibellau'n ailddechrau a bydd y biblinell wedi'i chwblhau," meddai Rainer Seele, prif swyddog gweithredol cwmni olew Awstria OMV AG.

Gellir cwblhau ffrwd Nord - 2 erbyn yr haf, ac erbyn y gaeaf nesaf - cael tystysgrifau ar gyfer cludo nwy, yn ôl arbenigwyr yn Sefydliad Rhydychen ar gyfer ymchwil ynni. Mae sancsiynau pellach yn debygol o ohirio'r amseriad, ond yn y pen draw bydd Rwsia yn "dod o hyd i ffordd i oresgyn unrhyw rwystr." Rhaid i'r Americanwyr "ddeall na allan nhw atal y prosiect," pwysleisiodd y dadansoddwyr.

Mae gan arbenigwyr Rwseg ragolygon tebyg. "Mae'r sancsiynau cyfredol yn erbyn nant Nord - 2 yn erbyn Gazprom fel brathiad mosgito, ac efallai y bydd Washington hefyd yn ceisio ein gwahardd rhag cynhyrchu nwy naturiol. Os bydd Joe Biden yn llofnodi'r bil, bydd Gazprom a'i bartneriaid yn dal i ddod â'r mater i'w resymegol. gorffen a dechrau pwmpio. Yn fy marn i, bydd y gwaith o osod pibellau wedi'i gwblhau erbyn Ebrill / Mai, "meddai Leonid Khazanov.

Fodd bynnag, yn ôl iddo, os yw popeth yn glir gyda'r cwblhau, yna efallai y bydd anawsterau yn y cam comisiynu. Y gwir yw bod y sancsiynau newydd, wedi'u gwnïo yng nghyllideb amddiffyn yr Unol Daleithiau ar gyfer 2021, yn ymwneud â chynnal a chadw'r biblinell nwy a'i gweithrediad. Mae'n bosibl y byddan nhw'n anodd. Ac yma mae llawer yn dibynnu ar yr Ewropeaid: byddant yn penderfynu rhoi caniatâd ar gyfer pwmpio a defnyddio nwy ai peidio.

Mae Washington yn dal i ystyried bod y prosiect yn fygythiad i fuddiannau Ewrop, nad ydyn nhw'n cytuno ag ef. Mae'r Almaen, sy'n gweithredu fel prif eiriolwr y prosiect, yn trafod yn gyson â Washington.

Yn ddiweddar, daeth yn amlwg y bydd Nord stream -2 yn cael ei weithredu hyd yn oed er gwaethaf gwrthwynebiadau America.

Mae'r newid pŵer yn Washington wedi dod â'i newidiadau ei hun i'r anghydfodau geopolitical. Mae Rwsia, yr UE a'r Unol Daleithiau ar wahanol bolion gwleidyddiaeth ryngwladol.

Yr Almaen

Mae'r Almaen yn annog Iran i gydymffurfio â chytundeb niwclear

cyhoeddwyd

on

By

Gweinidog Tramor Almaeneg Heiko Maas (Yn y llun) galwodd ddydd Llun (22 Chwefror) am achub cytundeb niwclear 2015 rhwng Iran a phwerau'r byd a oedd er budd Tehran, meddai. yn ysgrifennu Stephanie Nebehay.

Wrth annerch y Gynhadledd ar Ddiarfogi a noddwyd gan y Cenhedloedd Unedig yng Ngenefa, nododd barodrwydd datganedig gweinyddiaeth Biden i ailymuno â’r cytundeb, gan ychwanegu: “Mae er budd gorau Iran i newid cwrs nawr, cyn i’r cytundeb gael ei ddifrodi y tu hwnt i’w atgyweirio.”

Dywedodd Maas fod yr Almaen yn disgwyl “cydymffurfiaeth lawn, tryloywder llawn a chydweithrediad llawn” o Iran gyda’r Asiantaeth Ynni Atomig Rhyngwladol (IAEA), y dychwelodd ei phrif Rafael Grossi ddydd Sul o daith i Tehran.

Adrodd gan

Parhau Darllen

EU

Llys hawliau dynol Ewropeaidd yn cefnogi'r Almaen dros achos airstrike Kunduz

cyhoeddwyd

on

By

Fe wnaeth ymchwiliad gan yr Almaen i airstrike marwol yn 2009 ger dinas Kunduz yn Afghanistan a orchmynnwyd gan bennaeth o’r Almaen gydymffurfio â’i rwymedigaethau hawl i fywyd, dyfarnodd Llys Hawliau Dynol Ewrop ddydd Mawrth (16 Chwefror), yn ysgrifennu .

Mae’r dyfarniad gan y llys yn Strasbwrg yn gwrthod cwyn gan y dinesydd o Afghanistan, Abdul Hanan, a gollodd ddau fab yn yr ymosodiad, na chyflawnodd yr Almaen ei rhwymedigaeth i ymchwilio i’r digwyddiad yn effeithiol.

Ym mis Medi 2009, galwodd rheolwr yr Almaen ar filwyr NATO yn Kunduz jet ymladdwr o’r Unol Daleithiau i daro dau lori tanwydd ger y ddinas yr oedd NATO yn credu eu bod wedi cael eu herwgipio gan wrthryfelwyr Taliban.

Dywedodd llywodraeth Afghanistan ar y pryd bod 99 o bobl, gan gynnwys 30 o sifiliaid, wedi eu lladd. Lladdwyd grwpiau hawliau annibynnol a amcangyfrifwyd rhwng 60 a 70 o sifiliaid.

Syfrdanodd y doll marwolaeth Almaenwyr ac yn y pen draw gorfodi ei weinidog amddiffyn i ymddiswyddo dros gyhuddiadau o gwmpasu nifer y rhai a anafwyd yn y sifil yn y cyfnod cyn etholiad 2009 yr Almaen.

Roedd erlynydd cyffredinol ffederal yr Almaen wedi darganfod nad oedd y comander yn ysgwyddo atebolrwydd troseddol, yn bennaf oherwydd ei fod yn argyhoeddedig pan orchmynnodd i'r llong awyr nad oedd unrhyw sifiliaid yn bresennol.

Er mwyn iddo fod yn atebol o dan gyfraith ryngwladol, byddai wedi gorfod canfod ei fod wedi gweithredu gyda'r bwriad i achosi anafusion sifil gormodol.

Ystyriodd Llys Hawliau Dynol Ewrop effeithiolrwydd ymchwiliad yr Almaen, gan gynnwys a sefydlodd gyfiawnhad dros ddefnyddio grym yn angheuol. Nid oedd yn ystyried cyfreithlondeb y llong awyr.

O'r 9,600 o filwyr NATO yn Afghanistan, yr Almaen sydd â'r fintai ail-fwyaf y tu ôl i'r Unol Daleithiau.

Mae cytundeb heddwch 2020 rhwng y Taliban a Washington yn galw ar filwyr tramor i dynnu’n ôl erbyn Mai 1, ond mae gweinyddiaeth Arlywydd yr Unol Daleithiau Joe Biden yn adolygu’r fargen ar ôl dirywiad yn y sefyllfa ddiogelwch yn Afghanistan.

Mae’r Almaen yn paratoi i ymestyn y mandad ar gyfer ei chenhadaeth filwrol yn Afghanistan rhwng Mawrth 31 a diwedd eleni, gyda lefelau milwyr yn aros hyd at 1,300, yn ôl dogfen ddrafft a welwyd gan Reuters.

Parhau Darllen

coronafirws

Mae Merkel yn addo na fydd cloi i lawr yn para diwrnod yn hirach na'r angen

cyhoeddwyd

on

By

Anogodd y Canghellor Angela Merkel yr Almaenwyr ddydd Iau (11 Chwefror) i fod ag ychydig mwy o amynedd ar ôl cytuno ag arweinwyr rhanbarthol i ymestyn cloi coronafirws tan 7 Mawrth a dywedodd na fyddai'r cyfyngiadau'n para diwrnod yn hirach na'r angen, ysgrifennu Madeline Chambers, Christoph Steitz ac Andreas Rinke.

Wrth annerch y Bundestag, tŷ isaf y senedd, dywedodd Merkel fod angen yr estyniad i osgoi trydedd don oherwydd y risg a achosir gan amrywiadau firws newydd.

“Rwy’n gwybod bod yr hyn rydyn ni wedi’i gyflawni yn ein brwydr yn erbyn y firws wedi cael, ac yn dal i gael, pris uchel,” meddai Merkel.

Mae cwymp graddol mewn heintiau dyddiol wedi codi pwysau i leddfu cyfyngiadau tynn sydd ar waith ers canol mis Rhagfyr a chytunodd Merkel â phrif gynghrair y wladwriaeth ddydd Mercher y gallai rhai ysgolion a thrinwyr gwallt agor yn gynt na 7 Mawrth.

Gyda gwledydd cyfagos yn ceisio cynnwys brigiadau mawr, bydd yr Almaen yn gosod rheolaethau llymach ar bobl sy'n ceisio mynd i mewn i'w thiriogaeth o'r Weriniaeth Tsiec a rhanbarth Tyrol Awstria o 14 Chwefror, meddai llefarydd ar ran y Weinyddiaeth Mewnol ddydd Iau.

Yn gynharach, cyhoeddodd y Weriniaeth Tsiec y bydd cloi llymach mewn tri rhanbarth, gan gynnwys dau ar y ffin â'r Almaen, lle mae heintiau coronafirws wedi esgyn dros 1,000 i bob 100,000 o drigolion dros yr wythnos ddiwethaf.

“Mae angen cyflwyno rheolaethau ffiniau i atal y firws (treiglo) rhag cael ei drosglwyddo i’r Almaen,” meddai llefarydd ar ran y Weinyddiaeth Mewnol, gan ychwanegu bod manylion pa mor llym fydd y mesurau yn dal i gael eu cwblhau.

Wrth geisio sicrhau Almaenwyr bod y cloi i lawr yn helpu, dywedodd Merkel ei bod yn ymwybodol mai hwn oedd y cwtogi mwyaf difrifol ar ryddid yn yr Almaen ar ôl y rhyfel. Roedd hi'n gwybod bod llawer o bobl yn unig ac yn poeni am arian a'u dyfodol.

“Fel democratiaeth mae’n ddyletswydd arnom i beidio â chadw’r cyfyngiadau yn eu lle am ddiwrnod yn hirach nag sy’n angenrheidiol,” meddai.

Ciliodd economi fwyaf Ewrop 5% y llynedd ac mae rhai busnesau yn siomedig ar yr estyniad diweddaraf a diffyg amserlen ar gyfer lliniaru cyfyngiadau.

Roedd rhaglen frechu yn cynnig gobaith ar gyfer y misoedd nesaf, meddai Merkel, gan ychwanegu ei bod yn deall siom pobl gyda’r cyflwyno, sy’n arafach o lawer nag ym Mhrydain, Israel a’r Unol Daleithiau.

Er mwyn osgoi trydedd don o heintiau, fodd bynnag, roedd angen ychydig mwy o amynedd.

“Nid wyf yn credu bod y cefn ac ymlaen - agor i fyny a chau i lawr eto - yn dod â mwy o ragweladwyedd i bobl nag aros ychydig ddyddiau yn hwy,” meddai Merkel.

Parhau Darllen

Twitter

Facebook

Poblogaidd