Cysylltu â ni

Yr Almaen

Mae archesgob yr Almaen yn cynnig ymddiswyddo dros 'drychineb' cam-drin rhywiol yr Eglwys

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Un o ffigurau rhyddfrydol mwyaf dylanwadol Catholigiaeth Rufeinig, Cardinal Reinhard Marx o'r Almaen (Yn y llun), wedi cynnig ymddiswyddo fel archesgob Munich, gan ddweud bod yn rhaid iddo rannu cyfrifoldeb am “drychineb” cam-drin rhywiol gan glerigwyr dros y degawdau diwethaf, ysgrifennu Thomas Escritt a philip Pullella.

Mae ei gynnig, nad yw’r Pab Ffransis wedi ei dderbyn eto, yn dilyn cynnwrf ymhlith ffyddloniaid yr Almaen dros gamdriniaeth. Yr wythnos diwethaf, anfonodd y pab ddau esgob tramor hŷn i ymchwilio i Archesgobaeth Cologne, mwyaf yr Almaen, dros ei trin achosion cam-drin.

“Rhaid i mi rannu cyfrifoldeb am drychineb cam-drin rhywiol gan swyddogion yr Eglwys dros y degawdau diwethaf,” ysgrifennodd Marx mewn llythyr at y pab. Dywedodd ei fod yn gobeithio y byddai ei ymadawiad yn creu lle ar gyfer dechrau newydd.

hysbyseb

Yn ddiweddarach, dywedodd Marx, nad yw o dan unrhyw amheuaeth o gymryd rhan mewn camdriniaeth neu orchuddion, wrth ohebwyr fod yn rhaid i eglwyswyr gymryd cyfrifoldeb personol am fethiannau sefydliadol.

Disgwylir i ymchwiliad annibynnol a gomisiynwyd gan gwmni cyfreithiol gan yr archesgobaeth i ymchwilio i honiadau cam-drin hanesyddol fod yn fuan.

Cafodd Archesgob Cologne, Cardinal Rainer Maria Woelki, ei glirio yn ddiweddar mewn ymchwiliad allanol tebyg i gam-drin yn y gorffennol yn ei archesgobaeth.

hysbyseb

Dehonglodd un sylwebydd, yr ysgolhaig crefyddol Thomas Schueller, eiriau Marx fel cerydd o Woelki, nad yw wedi ymddiswyddo.

"Mae'n herio'r Cardinal Woelki yn uniongyrchol pan mae'n siarad am y rhai sy'n cuddio y tu ôl i asesiadau cyfreithiol ac nad ydyn nhw'n barod i fynd i'r afael ag achosion systematig trais rhywiol yn yr Eglwys gyda diwygiadau beiddgar," meddai wrth Der Spiegel.

Mae Marx yn gynigydd i'r "Llwybr Synodal," mudiad sy'n ceisio rhoi mwy o ddylanwad i Gatholigion lleyg dros redeg yr Eglwys ac mewn materion gan gynnwys penodi esgobion, moesoldeb rhywiol, celibyddiaeth offeiriadol ac ordeinio menywod.

Mae'r Ceidwadwyr wedi ymosod ar y cysyniad, gan ddweud y gallai arwain at schism.

Dywedodd Marx, 67, a oedd tan y llynedd yn bennaeth Eglwys Gatholig yr Almaen, wrth gohebwyr ei fod wedi anfon y llythyr ar Fai 21, ond mai dim ond yr wythnos diwethaf yr oedd y Pab wedi anfon e-bost ato i ddweud y gallai ei wneud yn gyhoeddus.

Yn ystod yr ychydig flynyddoedd diwethaf gwelwyd exodus yn cyflymu, gyda ffyddloniaid rhyddfrydol yn ciwio yn Cologne i roi'r gorau i'r Eglwys, gan wrthdystio nid yn unig am gamdriniaeth ond hefyd dros agweddau ceidwadol tuag at perthnasoedd un rhyw.

Mae gan Eglwys yr Almaen ddylanwad mawr yn fyd-eang, yn rhannol oherwydd ei chyfoeth: mae trethi a delir gan aelodau ac a gesglir gan y llywodraeth yn ei gwneud y cyfoethocaf yn y byd.

Mae'r pab, y gwyddys ei fod yn hoffi Marx, fel arfer yn aros, weithiau fisoedd, cyn penderfynu a ddylid derbyn ymddiswyddiad esgob.

Dywedodd Marx wrth y Pab y byddai'n parhau i wasanaethu'r Eglwys mewn unrhyw swyddogaeth y gorchmynnwyd iddo.

Newid yn yr hinsawdd

Etholiad yr Almaen: Mae streicwyr newyn eisiau mwy o weithredu ar newid yn yr hinsawdd

cyhoeddwyd

on

Mae grŵp o bobl ifanc yn nhrydedd wythnos streic newyn yn Berlin, gan honni nad yw pleidiau gwleidyddol yr Almaen yn mynd i’r afael yn ddigonol â newid yn yr hinsawdd cyn etholiad cyffredinol y mis hwn, yn ysgrifennu Jenny Hill, Newid yn yr hinsawdd.

Mae’r protestwyr - rhwng 18 a 27 oed - wedi addo parhau â’u streic newyn nes bod y tri ymgeisydd blaenllaw sy’n cystadlu i gymryd lle Angela Merkel yn cytuno i gwrdd â nhw.

Mae yna awyrgylch ddarostyngedig ymhlith y pebyll bach a'r baneri wedi'u paentio â llaw yn agos at Gangellor yr Almaen ym Merlin.

hysbyseb

Mae'r chwe pherson ifanc sydd wedi bod ar streic newyn am fwy na phythefnos yn dweud eu bod yn teimlo'n wan.

Yn 27, Jacob Heinze yw'r hynaf o'r protestwyr yma (dywed y trefnwyr fod pedwar o bobl eraill wedi ymuno â'u streic newyn i ffwrdd o'r gwersyll). Mae'n siarad yn araf, yn amlwg yn ei chael hi'n anodd canolbwyntio, ond dywedodd wrth y BBC, er ei fod yn ofni canlyniadau ei "streic newyn amhenodol", mae ei ofn o newid yn yr hinsawdd yn fwy.

"Dywedais eisoes wrth fy rhieni a fy ffrindiau bod siawns na fyddaf yn eu gweld eto," meddai.

hysbyseb

"Rwy'n gwneud hyn oherwydd bod ein llywodraethau yn methu ag achub y genhedlaeth ifanc o ddyfodol sydd y tu hwnt i ddychymyg. Sy'n erchyll. Rydyn ni'n mynd i wynebu rhyfel ynglŷn ag adnoddau fel dŵr, bwyd a thir ac mae hyn eisoes yn realiti i llawer o bobl yn y byd. "

Gyda llai na phythefnos i etholiad cyffredinol yr Almaen, mae Jacob a'i gyd-brotestwyr yn mynnu bod y tri ymgeisydd blaenllaw i gymryd lle Angela Merkel fel Canghellor yr Almaen yn dod i siarad â nhw.

Streicwyr newyn dros bolisi hinsawdd yn Berlin, 2021

Gellir dadlau mai newid yn yr hinsawdd yw'r mater etholiad mwyaf yma. Mae gwleidyddion yr Almaen wedi cael eu dylanwadu gan brotestiadau stryd fawr gweithredwyr newid hinsawdd ifanc yn ystod y blynyddoedd diwethaf ond mae llifogydd marwol yr haf hwn yng ngorllewin y wlad hefyd wedi canolbwyntio pryder y cyhoedd.

Er hynny, dywedwch y streicwyr newyn, nid oes yr un o’r prif bleidiau gwleidyddol - gan gynnwys y blaid Werdd - yn cynnig mesurau digonol i fynd i’r afael â’r broblem.

"Nid oes unrhyw un o'u rhaglenni yn ystyried y gwir ffeithiau gwyddonol hyd yn hyn, yn enwedig nid y perygl o dipio pwyntiau (newidiadau hinsoddol mawr na ellir eu gwrthdroi) a'r ffaith ein bod yn agos iawn at eu cyrraedd," meddai'r llefarydd Hannah Luebbert.

Mae hi’n dweud bod y protestwyr eisiau i’r Almaen sefydlu cynulliad dinasyddion, fel y’i gelwir - grŵp o bobl a ddewiswyd i adlewyrchu pob rhan o gymdeithas - er mwyn dod o hyd i atebion.

"Mae'r argyfwng hinsawdd hefyd yn argyfwng gwleidyddol ac efallai'n argyfwng yn ein democratiaeth, oherwydd mae'r sefydlu gydag etholiadau bob pedair blynedd a dylanwad mawr lobïwyr a buddiannau economaidd yn ein seneddau yn aml yn arwain at y ffaith bod buddiannau economaidd yn bwysicach na ein gwareiddiad, ein goroesiad, "meddai Ms Luebbert.

"Nid yw lobïwyr yn dylanwadu ar gynulliadau dinasyddion o'r fath ac nid gwleidyddion yno sy'n ofni peidio â chael eu hailethol, dim ond pobl sy'n defnyddio eu rhesymoledd."

Golygfa o wersyll gweithredwyr hinsawdd ger adeilad Reichstag ar Fedi 12, 2021 yn Berlin, yr Almaen.
Dywed y streicwyr newyn nad oes yr un o’r ymgeiswyr yn gwneud digon i atal trychineb hinsawdd

Dywed y streicwyr newyn mai dim ond un o ymgeiswyr y Canghellor - Annalena Baerbock o’r blaid Werdd - sydd wedi ymateb, ond iddi siarad â nhw dros y ffôn yn hytrach na chwrdd â’u galw am sgwrs gyhoeddus. Mae hi wedi apelio arnyn nhw i ddod â'u streic newyn i ben.

Ond mae'r grŵp - sy'n denu cyhoeddusrwydd cynyddol - wedi addo parhau, er eu bod yn cydnabod trallod eu teuluoedd a'u ffrindiau.

Er hynny, meddai Jacob, mae ei fam yn ei gefnogi.

"Mae ofn arni. Mae hi'n ofnus iawn, ond mae hi'n deall pam fy mod i'n cymryd y camau hyn. Mae hi'n crio bob dydd ac yn galw bob dydd ac yn gofyn i mi onid yw'n well stopio? Ac rydyn ni bob amser yn dod i'r pwynt lle rydyn ni'n dweud na, mae'n angenrheidiol parhau, "meddai.

"Mae'n wirioneddol angenrheidiol deffro pobl ledled y byd."

Parhau Darllen

Brexit

Nid yw Prydain bellach yn y 10 uchaf ar gyfer masnach gyda'r Almaen wrth i Brexit frathu

cyhoeddwyd

on

By

Mae baneri’r Undeb Ewropeaidd, Prydain a’r Almaen yn gwibio o flaen cangelldy cyn ymweliad Prif Weinidog Prydain Theresa May ym Merlin, yr Almaen, Ebrill 9, 2019. REUTERS / Hannibal Hanschke / Files

Mae Prydain ar y trywydd iawn i golli ei statws fel un o 10 partner masnachu gorau’r Almaen eleni am y tro cyntaf er 1950, wrth i rwystrau masnach sy’n gysylltiedig â Brexit yrru cwmnïau yn economi fwyaf Ewrop i chwilio am fusnes yn rhywle arall, ysgrifennu Michael Nienaber a Rene Wagner.

Gadawodd Prydain farchnad sengl yr Undeb Ewropeaidd ar ddiwedd 2020, yn dilyn mwy na phedair blynedd o ymryson dros delerau ei ysgariad pan oedd yr Almaen gorfforaethol eisoes wedi dechrau lleihau cysylltiadau â'r Deyrnas Unedig.

Yn ystod chwe mis cyntaf eleni, suddodd mewnforion Almaeneg o nwyddau Prydain bron i 11% flwyddyn ar ôl blwyddyn i 16.1 biliwn ewro ($ 19.0 biliwn), dangosodd data'r Swyddfa Ystadegau Ffederal a adolygwyd gan Reuters.

hysbyseb

Tra cododd allforion nwyddau o’r Almaen i Brydain 2.6% i 32.1 biliwn ewro, ni allai hynny atal dirywiad mewn masnach ddwyochrog, 2.3% i 48.2 biliwn ewro - gan wthio Prydain i lawr i’r 11eg safle o’r nawfed, ac o’r pumed cyn iddi bleidleisio i adael y UE yn 2016.

Dangosodd arolwg ym mis Rhagfyr 2020 o gymdeithas fasnach BGA yr Almaen fod un o bob pum cwmni yn ad-drefnu cadwyni cyflenwi i gyfnewid cyflenwyr Prydain i eraill yn yr UE.

Roedd y duedd honno’n dod yn fwy amlwg, er bod busnesau Prydain hyd yn oed yn waeth eu byd, meddai Michael Schmidt, Llywydd Siambr Fasnach Prydain yn yr Almaen, gan wneud unrhyw droi ymlaen cyn diwedd eleni yn annhebygol.

hysbyseb

"Mae mwy a mwy o gwmnïau bach a chanolig yn peidio â masnachu (ym Mhrydain) oherwydd y rhwystrau hyn (sy'n gysylltiedig â Brexit)," meddai Schmidt wrth Reuters.

Cafodd y dirywiad sydyn yn yr hanner cyntaf hefyd ei yrru gan effeithiau tynnu ymlaen cyn i'r rhwystrau newydd, megis rheolaethau tollau, ddechrau ym mis Ionawr.

"Roedd llawer o gwmnïau'n rhagweld y problemau ... felly fe wnaethant benderfynu tynnu mewnforion ymlaen trwy gynyddu stociau," meddai.

Er i'r effaith hon gynyddu masnach ddwyochrog yn y pedwerydd chwarter, fe wnaeth dorri'r galw yn gynnar eleni, tra bod problemau gyda'r gwiriadau tollau newydd hefyd yn cymhlethu masnach o fis Ionawr ymlaen.

Nid mis Ionawr gwael yn unig oedd perfformiad gwael y DU yn llusgo i lawr y cyfartaledd yn ystod chwe mis cyntaf 2021.

Ym mis Mai a mis Mehefin, arhosodd masnach nwyddau dwyochrog rhwng yr Almaen a'r DU yn is na lefelau diwedd 2019 - mewn cyferbyniad â phob partner masnach mawr arall yn yr Almaen.

"Colli pwysigrwydd y DU mewn masnach dramor yw canlyniad rhesymegol Brexit. Mae'n debyg bod y rhain yn effeithiau parhaol," meddai Gabriel Felbermayr, Llywydd Sefydliad Economi y Byd (IfW) yn Kiel, wrth Reuters.

Dangosodd dadansoddiad o ddata fod mewnforion Almaeneg o gynhyrchion amaethyddol Prydain wedi cwympo mwy nag 80% yn ystod y chwe mis cyntaf tra bod mewnforion cynhyrchion fferyllol bron â haneru.

"Yn syml, ni all llawer o gwmnïau bach fforddio'r baich ychwanegol o gadw'n gyfoes a chydymffurfio â'r holl reolau tollau cicio i mewn fel tystysgrifau iechyd ar gyfer caws a chynhyrchion ffres eraill," meddai Schmidt.

Ond roedd y realiti masnach newydd wedi niweidio cwmnïau Prydeinig hyd yn oed yn fwy na rhai Almaeneg, a oedd yn fwy cyfarwydd â delio â gwahanol gyfundrefnau tollau ledled y byd gan fod llawer wedi bod yn allforio i amrywiol wledydd nad ydynt yn rhai Ewropeaidd ers degawdau.

"Ym Mhrydain, mae'r darlun yn wahanol," meddai Schmidt, gan ychwanegu bod llawer o gwmnïau bach yno wedi allforio i'r UE yn bennaf felly roedd yn rhaid iddynt ddechrau o'r dechrau wrth wynebu rheolaethau tollau newydd.

"I lawer o gwmnïau bach o Brydain, roedd Brexit yn golygu colli mynediad i'w marchnad allforio bwysicaf ... Mae fel saethu'ch hun yn y droed. Ac mae hyn yn esbonio pam mae mewnforion yr Almaen o Brydain yn cwympo'n rhydd nawr."

Lleisiodd obaith y gallai peth o'r dirywiad fod dros dro. "Fel rheol mae cwmnïau bob amser mewn sefyllfa dda i addasu'n gyflym - ond mae angen amser ar hyn."

($ 1 0.8455 = €)

Parhau Darllen

etholiadau Ewropeaidd

Gostyngodd ceidwadwyr Merkel i recordio'n isel cyn pleidlais yr Almaen

cyhoeddwyd

on

By

Cefnogaeth i Ganghellor Angela Merkel (Yn y llun) mae bloc ceidwadol wedi gostwng i lefel isaf erioed o 19%, dangosodd arolwg barn Forsa ddydd Mawrth (7 Medi), lai na thair wythnos cyn etholiad yn yr Almaen, tra bod y Democratiaid Cymdeithasol (SPD) wedi ymestyn eu harweiniad i 6 phwynt, yn ysgrifennu Madeline Chambers, Reuters.

Mae arolwg barn Forsa ar gyfer RTL / n-tv wedi rhoi’r bloc ceidwadol dan arweiniad Armin Laschet, y mae ei obeithion o olynu Merkel fel canghellor economi fwyaf Ewrop yn pylu, i lawr 2 bwynt o’r wythnos flaenorol.

Dywedodd N-tv mai dyna'r lefel isaf a gafodd ei tharo erioed gan y bloc ceidwadol, sy'n cynnwys CDU Merkel a'i chwaer blaid CSU Bafaria.

hysbyseb

Rhoddodd yr arolwg SPD ar 25%, y Gwyrddion ar 17% a'r Democratiaid Rhydd (FDP) ar 13%. Roedd y Linke chwith pellaf, a allai ymuno'n ddamcaniaethol mewn cynghrair chwith gyda'r SPD a'r Gwyrddion, ar 6% a'r AfD dde-dde ar 11%

hysbyseb
Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd