Cysylltu â ni

france

Yn yr UE ôl-Merkel, ni all Macron arwain heb gynghreiriaid

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

LLUN Y FFEIL; Mae Arlywydd Ffrainc, Emmanuel Macron, yn edrych ymlaen wrth iddo ymweld â safle Richelieu y Bibliotheque Nationale de France (Llyfrgell Genedlaethol Ffrainc), ar ôl cwblhau'r prosiect adnewyddu a 300 mlynedd ers gosod y casgliadau brenhinol, ym Mharis, Ffrainc, Medi. 28, 2021. Guay / Pwll Bertrand trwy REUTERS

Mae ymadawiad Angela Merkel o lwyfan yr UE y bu’n dominyddu am 16 mlynedd wedi rhoi cyfle i Arlywydd Ffrainc Emmanuel Macron ymgymryd â mantell arweinyddiaeth Ewropeaidd a phwyso ymlaen gyda’i gynlluniau ar gyfer Ewrop fwy annibynnol, ysgrifennu Michel Rose, John Gwyddelig a Leigh Thomas.

Ddim mor gyflym, dywed diplomyddion o wledydd ledled yr Undeb Ewropeaidd.

Mae arweinydd egnïol Ffrainc wedi ceisio dod â eglurder gweledigaeth strategol bod y bloc o dan Merkel, a alwyd yn aml yn “Frenhines Ewrop”, yn brin ar brydiau ac yn aml mae Brwsel wedi mabwysiadu ei frodorol.

Ond mewn Ewrop ar ôl y rhyfel a seiliwyd ar gonsensws, mae arddull uniongyrchol a sgraffiniol Macron, ynghyd â pharodrwydd i fynd ar ei ben ei hun mewn ymgais i lunio strategaeth yr UE, yn golygu y bydd yn cael trafferth llenwi esgidiau Merkel, meddai uwch ddiplomyddion ledled y rhanbarth.

hysbyseb

"Nid yw fel y gall Macron arwain Ewrop ar ei ben ei hun. Na. Mae'n rhaid iddo sylweddoli bod yn rhaid iddo fod yn ofalus. Ni all ddisgwyl i bobl neidio ar fandwagon Ffrainc," meddai un diplomydd a bostiwyd i Baris o un o genhedloedd sefydlol yr UE. .

"Roedd gan Merkel le anghyffredin. Roedd hi'n gwrando ar bawb, yn parchu pawb."

Yn frawychus, ni chanfu Macron lawer o leisiau cyflym o gefnogaeth ymhlith cynghreiriaid Ewropeaidd pan wnaeth Awstralia ddileu cytundeb amddiffyn mega ar gyfer llongau tanfor o Ffrainc. Darllen mwy.

hysbyseb

Cyfeiriodd y distawrwydd at wrthwynebiad dwfn ymhlith gwledydd canolog ac Ewropeaidd gyda gweledigaeth Macron o ymreolaeth amddiffyn Ewropeaidd a llai o ddibyniaeth ar amddiffyniad milwrol yr Unol Daleithiau rhag Rwsia.

Er gwaethaf ymdrech i ddangos mwy o gariad i wledydd dwyrain yr UE na chyn-lywyddion Ffrainc, cafodd gwledydd o’r Baltig i’r Môr Du, sy’n gweld yr Unol Daleithiau fel yr unig darian gredadwy o Rwsia, eu brawychu pan alwodd Macron NATO yn “farw-ymennydd” ac anogodd deialog gyda Moscow.

Ni wnaeth swyddfa Macron ymateb i gais am sylw ar y feirniadaeth. Mae swyddogion Ffrainc yn cyfaddef yn breifat bod ei strategaeth i ymgysylltu ag Arlywydd Rwseg Vladimir Putin wedi esgor ar ganlyniadau prin.

"Fe allen ni fod wedi dweud wrtho sut y byddai'r polisi hwn yn Rwsia yn y pen draw," meddai llysgennad i Ffrainc o wlad yn nwyrain Ewrop. "Rydyn ni'n deall bod angen cysylltiadau â Macron â Rwsia ar Macron. Gwnaeth Merkel hefyd. Ond dyna'r ffordd yr aeth ati."

WOOING DRAGHI, RUTTE

I fod yn sicr, fe wnaeth Merkel hefyd wthio prosiectau a oedd yn rhannu aelodau’r UE yn ddwfn, fel piblinell Nordstream 2 rhwng Rwsia a’r Almaen. Ond roedd hi bob amser yn ofalus i osgoi'r math o rethreg herfeiddiol y mae Macron wedi arfer ag ef, meddai'r diplomyddion.

"Mae gan Ffrainc weledigaeth ond yn aml mae'n rhy bendant a gall arweinyddiaeth Macron aflonyddu weithiau," meddai Georgina Wright o felin drafod Institut Montaigne ym Mharis. "Mae'r tandem Franco-Almaeneg yn bwysig iawn ond mae Macron, er clod iddo, yn sylweddoli nad yw'n ddigon," ychwanegodd.

Cyfeiriodd sawl diplomydd at ddau arweinydd a fyddai’n hanfodol i lwyddiant Macron yn Ewrop yn y dyfodol waeth beth fydd canlyniad trafodaethau clymblaid yr Almaen ar ôl yr etholiad ddydd Sul, lle cwympodd bloc ceidwadol Merkel i ganlyniad isel erioed: Prif Weinidog yr Eidal Mario Draghi a Phrif Weinidog yr Iseldiroedd Mark Rutte .

Mae Macron eisoes wedi dechrau woo Draghi, cyn-bennaeth uchel ei barch Banc Canolog Ewrop a gredydwyd am achub yr ewro, gan wahodd yr Eidalwr i’w encil haf cyn i’r ymweliad gael ei ganslo oherwydd cythrwfl yn Afghanistan, meddai ffynhonnell.

Mae hefyd wedi dechrau ymgysylltu â Rutte, sydd wedi uno grŵp o wledydd ceidwadol cyllidol o'r enw "the Frugals" yn llwyddiannus.

Dywedodd Macron unwaith wrth Rutte "rydych chi'n dod yn debycach i ni, ac rydyn ni'n dod yn debycach i chi", meddai diplomydd sy'n gyfarwydd â'r gyfnewidfa.

Dywedodd pob un o'r pum uwch ddiplomydd y siaradodd Reuters â nhw fod llawer o wledydd yr UE bellach yn dod o gwmpas i syniadau Macron. Mae priflythrennau a welodd unwaith yn sôn am amddiffyn cwmnïau Ewropeaidd rhag cystadleuwyr Asiaidd neu Americanaidd wrth i fads Ffrengig bellach fod yn llai amharod, ar ôl i Beijing a Washington fabwysiadu polisïau mwy ymosodol.

"Roedd yn ymddangos ychydig yn radical ond fe wnaethon ni ddarganfod bod rhai o'r pethau y gwnaeth wthio amdanyn nhw'n eithaf synhwyrol," meddai diplomydd o wlad Baltig.

Mae Brexit hefyd wedi symud y ddeinameg o fewn y bloc wrth i Ffrainc baratoi i ymgymryd â llywyddiaeth gylchdroi'r UE ym mis Ionawr.

"Roedden ni'n arfer gallu cuddio y tu ôl i'r Prydeinwyr, ond fe wnaethon ni golli cefn mawr i guddio y tu ôl," meddai'r diplomydd. "Felly rydyn ni'n dechrau estyn allan."

Rhannwch yr erthygl hon:

Cyflogaeth

Cronfa Addasu Globaleiddio Ewropeaidd: € 3.7 miliwn i gefnogi bron i 300 o weithwyr Airbus a ddiswyddwyd yn Ffrainc

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cynnig y bydd 297 o weithwyr Airbus a ddiswyddwyd yn Ffrainc, a gollodd eu swyddi oherwydd y pandemig, yn cael eu cefnogi gyda € 3.7 miliwn o'r Gronfa Addasu Globaleiddio Ewropeaidd ar gyfer Gweithwyr Dadleoledig (EGF). Bydd yr arian yn eu helpu i ddod o hyd i swyddi newydd trwy gyngor ar sut i gychwyn eu busnes eu hunain a grantiau cychwyn busnes.

Dywedodd y Comisiynydd Swyddi a Hawliau Cymdeithasol, Nicolas Schmit: “Yn enwedig ar adegau o argyfwng, mae undod yr UE yn hanfodol. Trwy'r Gronfa Addasu Globaleiddio Ewropeaidd, byddwn yn grymuso 297 o bobl yn y sector awyrenneg yn Ffrainc a gollodd eu swyddi oherwydd pandemig COVID-19 i ail-lansio eu gyrfaoedd gyda chyngor wedi'i dargedu ar greu busnes a grantiau i'w helpu i sefydlu eu cwmni eu hunain. . ”

Fe wnaeth cyfyngiadau pandemig a theithio cysylltiedig COVID-19 daro’r sector aeronautig yn galed a gostyngodd yr argyfwng economaidd cysylltiedig bŵer prynu llawer o gwsmeriaid trafnidiaeth awyr. Gohiriwyd neu ganslwyd cynlluniau i brynu awyrennau newydd, ac ymddeolwyd llawer o awyrennau yn gynamserol fel rhan o gynlluniau ailstrwythuro cwmnïau hedfan.

Yn Ffrainc, er gwaethaf y defnydd eang o gynlluniau gwaith amser byr, bu’n rhaid i Airbus weithredu cynllun ailstrwythuro a chollodd llawer o weithwyr eu swyddi. Diolch i'r EGF, bydd 297 o gyn weithwyr Airbus yn derbyn cefnogaeth weithredol yn y farchnad lafur i'w helpu i gychwyn eu busnes eu hunain a dychwelyd i'r gwaith.

hysbyseb

Bydd y € 3.7m gan yr EGF yn helpu i ariannu hyfforddiant ar gyfer creu busnes a grantiau cychwyn o hyd at € 15,000 y cyfranogwr. Bydd cyfranogwyr hefyd yn derbyn cyfraniad tuag at eu costau llety, bwyd a chludiant sy'n gysylltiedig â chymryd rhan yn yr hyfforddiant. Yn ogystal, gall cyn weithwyr sy'n cymryd swydd newydd fod yn gymwys i ychwanegu at eu cyflogau, os ydyn nhw'n is nag yn eu swydd flaenorol. 

Cyfanswm cost amcangyfrifedig y mesurau cymorth yw € 4.4m, a bydd yr EGF yn talu 85% (€ 3.7m). Bydd Airbus yn darparu'r swm sy'n weddill (€ 0.7m). Mae'r gefnogaeth EGF yn rhan o'r pecyn cymorth cyffredinol a gynigir gan Airbus i'r gweithwyr a ddiswyddwyd. Fodd bynnag, mae cefnogaeth EGF yn mynd y tu hwnt i'r hyn y mae'n ofynnol yn gyfreithiol i Airbus ei ddarparu.

Mae cynnig y Comisiwn yn gofyn am gymeradwyaeth Senedd Ewrop a'r Cyngor.

hysbyseb

Cefndir

Cynhyrchodd cynhyrchiad awyrennau masnachol Airbus 67% o drosiant cyffredinol Airbus. Ym mis Ebrill 2020, roedd lefelau cynhyrchu wedi gostwng un rhan o dair a gostyngwyd gweithlu Airbus yn unol â hynny.

Rhagwelodd y cynllun ailstrwythuro cychwynnol doriad o 4,248 o swyddi yn Ffrainc. Diolch i fesurau a gyflwynwyd gan lywodraeth Ffrainc i unioni canlyniadau economaidd y pandemig (megis deddfwriaeth sy'n caniatáu i fentrau logi staff dros dro i fentrau eraill a chynlluniau gwaith tymor byr), gostyngwyd nifer y diswyddiadau yn sylweddol i 2,246 o swyddi.

Serch hynny, disgwylir i'r diswyddiadau gael effaith sylweddol, yn enwedig ar farchnad lafur ranbarthol ac economi Occitan. Mae dinas Toulouse a'r rhanbarth o'i chwmpas yn glwstwr awyrennau mawr yn Ewrop gyda 110,000 o bobl yn cael eu cyflogi yn y sector. Mae'r rhanbarth yn ddibynnol iawn ar awyrenneg ac Airbus yw'r cyflogwr preifat mwyaf yn y rhanbarth. Mae'n debygol y bydd y gostyngiad o 35% mewn cynlluniau cynhyrchu yn Airbus yn arwain at ganlyniadau difrifol ar gyflogaeth yn y sector cyfan, gan effeithio hefyd ar y nifer fawr o gyflenwyr. Mae'r diswyddiadau hefyd yn debygol o gael effaith ar ranbarth Pays de la Loire, hyd yn oed os yw'r economi ranbarthol hon yn fwy amrywiol.

O dan y newydd Rheoliad EGF 2021-2027, mae'r Gronfa'n parhau i gefnogi gweithwyr sydd wedi'u dadleoli a'r hunangyflogedig y mae eu gweithgaredd wedi'i golli. Gyda'r rheolau newydd, mae cefnogaeth EGF ar gael yn haws i bobl y mae digwyddiadau ailstrwythuro yn effeithio arnynt: gall pob math o ddigwyddiadau ailstrwythuro mawr annisgwyl fod yn gymwys i gael cefnogaeth, gan gynnwys canlyniadau economaidd argyfwng COVID-19, yn ogystal â thueddiadau economaidd mwy fel datgarboneiddio. ac awtomeiddio. Gall aelod-wladwriaethau wneud cais am arian yr UE pan fydd o leiaf 200 o weithwyr yn colli eu swyddi o fewn cyfnod cyfeirio penodol.

Er 2007, mae'r EGF wedi darparu tua € 652m mewn 166 o achosion, gan gynnig help i bron i 164,000 o bobl mewn 20 aelod-wladwriaeth. Mae mesurau a gefnogir gan EGF yn ychwanegu at fesurau'r farchnad lafur weithredol genedlaethol.

Mwy information

Cynnig y Comisiwn am gefnogaeth EGF i weithwyr Airbus a ddiswyddwyd
Taflen Ffeithiau ar yr EGF
Datganiad i'r wasg: Mae'r Comisiwn yn croesawu cytundeb gwleidyddol ar Gronfa Addasu Globaleiddio Ewrop ar gyfer gweithwyr sydd wedi'u dadleoli
Gwefan Cronfa Addasu Globaleiddio Ewrop
Rheoliad EGF 2021-2027
Dilynwch Nicolas Schmit ymlaen Facebook a Twitter
Tanysgrifiwch i e-bost rhad ac am ddim y Comisiwn Ewropeaidd cylchlythyr ar gyflogaeth, materion cymdeithasol a chynhwysiant

Rhannwch yr erthygl hon:

Parhau Darllen

coronafirws

Mae Ffrainc yn taro un mis yn uchel ar gyfer cleifion yn yr ysbyty ar gyfer COVID-19

cyhoeddwyd

on

By

Claf COVID-19 wedi'i gysylltu â thiwb awyrydd yn yr Uned Gofal Dwys (ICU) yn ysbyty preifat Center Cardiologique du Nord yn Saint-Denis, ger Paris, yng nghanol pandemig y clefyd coronafirws yn Ffrainc. REUTERS / Benoit Tessier

Dywedodd awdurdodau iechyd Ffrainc ddydd Llun (8 Tachwedd) fod nifer y bobl yn yr ysbyty oherwydd COVID-19 wedi cynyddu 156 dros y 24 awr ddiwethaf, y codiad dyddiol uchaf ers 23 Awst, i gyrraedd uchafbwynt un mis o 6,865, yn ysgrifennu Benoit Van Overstraeten.

Cynyddodd nifer y cleifion mewn unedau gofal dwys (ICUs) ar gyfer y clefyd 40 i 1,141, nawfed cynnydd mewn 10 diwrnod.

Bydd yr Arlywydd Emmanuel Macron yn siarad â'r genedl ddydd Mawrth am atgyfodiad heintiau COVID-19 yn ogystal â'i raglen diwygio economaidd. Darllen mwy.

hysbyseb

Adroddwyd am 2,197 o heintiau newydd dros 24 awr, gan ddod â'r cyfanswm i 7.22 miliwn ers dechrau'r achosion.

Daw hynny â chyfartaledd symudol saith diwrnod o achosion newydd - sy'n llyfnhau afreoleidd-dra adrodd yn ddyddiol - i 7,277, lefel nas gwelwyd ers 18 Medi, o isafswm tri mis o 4,172 ar 10 Hydref.

Roedd wedi gosod record 2021 o 42,225 ganol mis Ebrill cyn cwympo i isafswm 2021 o 1,816 ddiwedd mis Mehefin.

hysbyseb

Cofrestrodd Ffrainc 57 o farwolaethau newydd o'r epidemig hefyd, gan gymryd y doll marwolaeth COVID i agos at 117,950. Y cyfartaledd symudol saith diwrnod o farwolaethau newydd yw 41, uchaf ers Hydref 6 yn erbyn 25 ar ddechrau'r mis.

Rhannwch yr erthygl hon:

Parhau Darllen

Bwlgaria

Rhwymo'r Gwarcheidwad - astudiaeth a gomisiynwyd gan ASE Clare Daly

cyhoeddwyd

on

Rhwymo'r Gwarcheidwad, astudiaeth a gomisiynwyd gan ASE Clare Daly ac a ysgrifennwyd gan academydd arobryn Albena Azmanova, yn ymchwilio i adroddiadau rheol cyfraith flynyddol y Comisiwn Ewropeaidd (2020 a 2021). Mae'r astudiaeth yn cwestiynu parodrwydd y Comisiwn i amddiffyn rheolaeth y gyfraith, gan gyfeirio at ei adroddiadau ar Ffrainc, Sbaen a Bwlgaria. Mae'n ymchwilio i fethiant y Comisiwn i fynd i'r afael yn iawn â defnydd cynyddol Ffrainc o gyfreithiau diogelwch carlam a deddfwriaeth wahaniaethol yn erbyn sefydliadau cymdeithas sifil Fwslimaidd, yr ymosodiad ar ryddid gwleidyddol yn Sbaen, a sut y trodd llygad dall at y cysylltiadau agos rhwng gwladwriaeth Bwlgaria a y maffia oligarchig.

Yn y pen draw, mae'n canfod nad yw'r Comisiwn yn cyflawni ei ddyletswyddau fel 'Gwarcheidwad y Cytuniadau' gyda'r adroddiadau hyn gan ei fod yn "methu â rhoi cyfiawnhad dros ddetholusrwydd gwybodaeth y mae wedi'i chynnwys, yn dueddol o ddefnyddio iaith aneglur sy'n cyd-fynd â bygythiadau cynhenid ​​iddi. rheolaeth y gyfraith a diffygion sefydliadol systemig, ac mae gogwydd gwleidyddol yn dylanwadu arni. ”

Er nad yw’r adroddiadau Rheol Cyfraith gwlad blynyddol hyn yn rhwymol, mae’r astudiaeth yn canfod “wrth gam-drin, gall yr offeryn polisi hwn sy’n ymddangos yn ddiniwed wneud difrod difrifol.” Byddai'r Comisiwn Ewropeaidd ar seiliau cryfach o ran rheolaeth y gyfraith yng Ngwlad Pwyl a Hwngari pe bai wedi gwthio i lywodraethau ei diogelu ym mhob aelod-wladwriaeth.

Dadl yr awduron yw bod yn rhaid cyflwyno adroddiadau’r wlad yn unol â rheolaeth y gyfraith ac maent yn nodi cyfres o argymhellion i’r perwyl hwn. Yn ogystal â newidiadau i fethodoleg a chyflwyniad yr adroddiadau gwlad-benodol, maent yn dadlau dros greu platfform rheol cyfraith sy'n canolbwyntio ar y dinesydd lle mae dinasyddion yn rhannu profiadau o dorri rheol cyfraith ac yn galw'r Comisiwn i gyfrif am y ffordd y mae'n monitro rheolaeth y gyfraith.

hysbyseb

Dywedodd Clare Daly, Aelod Gwyddelig Senedd Ewrop yn y grŵp The Left, am y canfyddiadau: “Mae Rheol y Gyfraith wedi dod yn ddalfa yn sefydliadau’r UE, ond yn lle bod yn sylfaen ar gyfer sicrhau bod pob dinesydd yn byw mewn cymdeithas gyfiawn sy’n amddiffyn eu hawliau sylfaenol, mae'n cael ei danddefnyddio, neu ei ddefnyddio'n ddetholus fel ffon achlysurol i guro'r rhai y tu allan i brif ffrwd Ewrop. Mae'r cymhwysiad pleidiol ac anghyson hwn o'r hyn a ddylai fod yn system fyd-eang yn dwyn dinasyddion o offeryn gwerthfawr ar gyfer bywyd gwell. Mae'r astudiaeth hon yn alwad i weithredu, i ddinasyddion ei honni fel eu rhai eu hunain ”.

Roedd yr astudiaeth yn cynnwys cydweithredu â newyddiadurwyr cenedlaethol, cyrff anllywodraethol, meddylwyr meddwl ac ysgolheigion amlwg rheolaeth y gyfraith, gan gynnwys yr Athrawon Laurent Pech a Kalypso Nicolaïdis - a ddarparodd gyfrifon personol o ddiffygion rheolaeth y gyfraith a'u barn ar ymateb y Comisiwn.

Cefndir

hysbyseb

A Tachwedd 2017 Llythyr Agored i Arlywydd y Comisiwn Ewropeaidd Juncker ac Arlywydd y Cyngor Ewropeaidd Tusk a gychwynnwyd gan Barbara Spinelli, Albena Azmanova, Etienne Balibar, Kalypso Nicolaïdis ac eraill rhybuddiodd eto’r duedd gynyddol o ddefnyddio rheolaeth y gyfraith fel arf gormes gwleidyddol, gan nodi bod gan y Comisiwn Ewropeaidd ei hun wedi methu â chyflawni ei gyfrifoldebau dros ddiogelu rheolaeth y gyfraith yn yr UE. Mewn cyd-awdur erthygl Dadleuodd Nicolaïdis ac Azmanova (2020) 'Mae'r UE ei hun wedi cydymffurfio â'r egwyddorion hyn yn anghyson ac yn ddetholus, ac felly'n torri ysbryd rheolaeth y gyfraith. Mae hyn wedi bod yn amlwg mewn sawl achos - o ddiffyg pryder gyda monopoli cyfryngau Silvio Berlusconi yn yr Eidal i gyflwr argyfwng lled-barhaol Ffrainc ... Yn aml, mae'r UE yn fodlon â lleihau cylch gwaith rheol y gyfraith o drwch blewyn i fater syml o cyfreithlondeb - anwybyddu torri gwerthoedd craidd yn rheolaidd, fel yr hawl i ymgynnull yn heddychlon, rhyddid i lefaru neu hyd yn oed yr hawl i ryddid a bywyd ei hun. '

Rhannwch yr erthygl hon:

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd