Cysylltu â ni

technoleg gyfrifiadurol

Rhaid i Ewrop weithio gyda'i gilydd i aros ar y blaen ym maes uwch-dechnoleg - Merkel

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Rhaid i wledydd Ewrop weithio gyda'i gilydd ar weithgynhyrchu sglodion y genhedlaeth nesaf, meddai Angela Merkel, gan dynnu ar ei 16 mlynedd o brofiad yn y swyddfa uchaf i rybuddio na allai unrhyw wlad Ewropeaidd aros ar y blaen ym maes uwch-dechnoleg ar ei phen ei hun, ysgrifennu Andreas Rinke a Thomas Escritt.

Dywedodd canghellor yr Almaen sy’n gadael allan wrth Reuters mewn cyfweliad bod costau symud i’r lefel nesaf mewn meysydd o ddatblygu sglodion i gyfrifiadura cwmwl a cwantwm a chynhyrchu batri yn golygu y byddai angen cefnogaeth y wladwriaeth ar y sector preifat.

Cynhaliodd Merkel ei hun ymchwil sylfaenol mewn cemeg cwantwm yn Nwyrain yr Almaen cyn mynd i wleidyddiaeth ar ôl ailuno’r Almaen ym 1990. Cyfeiriodd at becyn ysgogi Korea, Taiwan ac Arlywydd yr UD Joe Biden fel enghreifftiau o’r hyn oedd yn bosibl.

"Bydd yn rhaid i'r wladwriaeth chwarae rhan sylweddol. Mae De Korea a Taiwan yn mynd i ddangos bod cynhyrchu sglodion cystadleuol yn yr ystod 3- neu 2-nanometr, er enghraifft, yn amhosibl yn y bôn heb gymorthdaliadau'r wladwriaeth," meddai.

hysbyseb

Mae brwydr bresennol yr economi fyd-eang i adfer cadwyni cyflenwi wedi'u bachu gan brinder adnoddau ac mae'r pandemig coronafirws yn tynnu sylw ymhellach at yr angen i sicrhau bod gan Ewrop ei chyfleusterau cynhyrchu ei hun mewn meysydd allweddol, meddai.

Ond roedd hi hefyd yn galaru am fethiant cwmnïau Almaeneg i fanteisio ar sylfaen ymchwil ragorol.

Yn benodol, dywedodd ei bod wedi “synnu” at ddiffyg diddordeb cwmnïau Almaeneg mewn cyfrifiadura cwantwm, er bod yr Almaen yn arwain y byd mewn ymchwil mewn maes a allai wneud cyfrifiaduron yn gyflymach ac yn fwy pwerus nag erioed o'r blaen.

hysbyseb

DIM ALEXA I ANGELA

Dywedodd fod ei llywodraeth wedi cymryd camau tuag at wella arloesedd a diwylliannau cychwyn yr Almaen, gan dynnu sylw at brosiect dan arweiniad yr Almaen i greu seilwaith data cwmwl diogel ac effeithlon ar gyfer Ewrop, o'r enw Gaia-X.

"Ond yn y tymor hir ni all fod y wladwriaeth sy'n gyrru datblygiadau newydd," meddai arweinydd yr Undeb Ewropeaidd sy'n gwasanaethu hiraf.

Gallai strwythur gwasgarog, datganoledig yr Almaen hefyd fod yn rhwystr i arloesi.

Dywedodd Merkel fod presenoldeb cyngor moeseg a swyddog diogelu data ym mhob un o'r 16 talaith ffederal yn rhoi baich trwm ar gwmnïau yn y gwyddorau bywyd, er enghraifft, lle'r oedd yr Almaen ar ei hôl hi.

Fodd bynnag, roedd ar flaen y gad ym maes ymchwil fel ffiseg cwantwm, ymchwil hinsawdd, ffiseg, cemeg a roboteg, meddai.

Nid y gellid dweud yr un peth am ddefnydd Merkel ei hun o dechnoleg cartref.

"Rwy'n ddigon hapus pan allaf sefydlu oedi cyn cychwyn ar fy mheiriant golchi, ond y tu hwnt i hynny, a bod yn onest, nid oes gennyf yr amser na'r tueddiad i reoli fy nghartref cyfan o bell," meddai.

"Efallai y byddaf yn datblygu diddordeb pan fydd gen i fwy o amser yn y dyfodol agos."

Rhannwch yr erthygl hon:

Bwlgaria

Urddo uwchgyfrifiadur Ewropeaidd newydd ym Mwlgaria

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiynydd Arloesi, Ymchwil, Diwylliant, Addysg ac Ieuenctid Mariya Gabriel wedi urddo uwchgyfrifiadur diweddaraf y Ymgymryd ar y Cyd Cyfrifiadura Perfformiad Uchel Ewrop: Darganfyddwr, ym Mharc Tech Sofia, Bwlgaria. Gweinidog yr Economi Bwlgaria, Daniela Vezieva; y Gweinidog Addysg a Gwyddoniaeth, Nikolay Denkov; Dirprwy Faer Sofia, Doncho Barbalov; a chyfarwyddwr Gweithredol Cyd-ymgymeriad Cyfrifiadura Perfformiad Uchel Ewrop, Anders Dam Jensen, hefyd wedi cymryd rhan yn y seremoni. Dywedodd y Comisiynydd Gabriel: “Gyda’r EuroHPC Discoverer, gall Bwlgaria feithrin ymchwil a chael ei integreiddio’n well mewn ecosystemau arloesi pan-Ewropeaidd. Bydd yn ysgogi ymchwil hynod ddwys o ran data mewn meysydd fel meddygaeth, diwydiant neu ddiogelwch. Bydd yr uwchgyfrifiadur newydd hwn yn cynorthwyo defnyddwyr Ewropeaidd i yrru ymchwil ac arloesi, waeth ble maent wedi'u lleoli yn Ewrop. "

Bydd Discoverer yn gallu mwy na 4.5 petaflops (neu gyfrifiadau 4.5 miliwn biliwn yr eiliad) o bŵer prosesu. Bydd yn helpu i hybu ymchwil yn yr UE trwy, er enghraifft, ddarparu modelu pwerus o ryngweithio moleciwlaidd, neu redeg efelychiadau effaith tonnau seismig, yn ogystal â llawer o gymwysiadau ymchwil eraill ym meysydd iechyd, ynni, neu beirianneg. Discoverer yw'r trydydd uwchgyfrifiadur a gychwynnwyd gan Ymgymeriad Cyd-Gyfrifiadura Perfformiad Uchel Ewrop (EuroHPC) eleni.

Yn y gorffennol, mae wedi sefydlu dau uwchgyfrifiadur petascale arall: MeluXina, yn Lwcsembwrg a Vega, yn Slofenia. Mae pedwar uwchgyfrifiadur arall ar y gweill: Karolina, yn Tsieceia, Deucalion ym Mhortiwgal, LUMI yn y Ffindir, a LEONARDO yn yr Eidal. Ym mis Gorffennaf 2021, mabwysiadodd y Cyngor y Cyd-reoliad Ymgymeriad EuroHPC newydd, gan ddod â buddsoddiad pellach o € 7 biliwn i ddarparu'r uwchgyfrifiaduron a'r cyfrifiaduron cwantwm mwyaf newydd, ac i gefnogi agenda ymchwil ac arloesi uchelgeisiol yr UE. Mae mwy o wybodaeth ar gael yn hyn Datganiad i'r wasg gan Ymgymeriad ar y Cyd EuroHPC.

hysbyseb

Rhannwch yr erthygl hon:

Parhau Darllen

technoleg gyfrifiadurol

OASI, y peiriant chwilio cyntaf i ddod o hyd i'r algorithmau y mae llywodraethau a chwmnïau yn eu defnyddio ar ddinasyddion

cyhoeddwyd

on

  • Wedi'i greu gan Eticas Foundation, mae'r Arsyllfa Algorithmau ag Effaith Gymdeithasol, OASI, yn casglu gwybodaeth o ddwsinau o algorithmau a ddefnyddir gan Weinyddiaethau Cyhoeddus a chwmnïau ledled y byd i ddysgu mwy am eu heffaith gymdeithasol.
  • Yr amcan yw rhoi mynediad cyhoeddus i wybodaeth am lywodraethau ac algorithmau cwmnïau, a gwybod pwy sy'n eu defnyddio, pwy sy'n eu datblygu, pa fygythiadau y maent yn eu cynrychioli ac a ydynt wedi cael eu harchwilio, ymhlith nodweddion eraill.
  • Mae gogwydd a gwahaniaethu algorithm fel arfer yn digwydd yn seiliedig ar oedran, rhyw, hil neu anabledd, ymhlith gwerthoedd eraill, ond oherwydd y diffyg tryloywder cyffredinol, nid yw'n bosibl gwybod ei holl ganlyniadau ar y grwpiau yr effeithir arnynt o hyd.

Mae Eticas Foundation, sefydliad dielw sy'n hyrwyddo'r defnydd cyfrifol o algorithmau a systemau Deallusrwydd Artiffisial (AI), wedi creu'r Arsyllfa Algorithmau ag Effaith Gymdeithasol (OASI). Mae'r Arsyllfa hon yn cyflwyno peiriant chwilio i wybod mwy am yr offer sy'n gwneud penderfyniadau awtomataidd pwysig ar ddinasyddion, defnyddwyr a defnyddwyr ledled y byd.

Ar hyn o bryd, mae cwmnïau a Gweinyddiaethau Cyhoeddus yn awtomeiddio penderfyniadau diolch i algorithmau. Fodd bynnag, nid yw ei ddatblygiad a'i gomisiynu yn dilyn rheolaethau ansawdd allanol, ac nid yw mor dryloyw ag y dylai fod, sy'n gadael y boblogaeth heb ddiogelwch. Gyda'r peiriant chwilio hwn, gall unrhyw un ddarganfod mwy am yr algorithmau hyn: pwy sydd wedi'u datblygu, pwy sy'n eu defnyddio, cwmpas eu cymhwysiad, p'un a ydynt wedi cael eu harchwilio, eu hamcanion neu eu heffaith gymdeithasol a'r bygythiadau y maent yn eu cynrychioli.

Ar hyn o bryd, Mae OASI yn casglu 57 algorithm, ond mae'n disgwyl cyrraedd y 100 yn ystod y misoedd canlynol. Yn eu plith, mae 24 eisoes yn cael eu cymhwyso yn UDA gan y Llywodraeth a chwmnïau Big Tech. Er enghraifft, ShotSpotter, offeryn algorithm a ddefnyddir gan Adran Heddlu Oakland i ymladd a lleihau trais gynnau trwy feicroffonau monitro sain, ac algorithm i ragweld cam-drin ac esgeuluso plant posibl a ddefnyddir gan Allegheny County, Pennsylvania. Enghraifft arall gan gorfforaeth yw Rekognition, system adnabod wynebau Amazon, a archwiliwyd gan MIT Media Lab yn gynnar yn 2019, ac y canfuwyd ei fod yn perfformio'n sylweddol waeth wrth nodi rhyw unigolyn os oedd yn fenywaidd neu â chroen tywyllach.

Mae'r gwahaniaethu mwyaf cyffredin ar sail oedran, rhyw, hil neu anabledd, a gynhyrchir yn anfwriadol gan ddatblygwyr sydd â diffyg sgiliau economaidd-gymdeithasol i ddeall effaith y dechnoleg hon. Yn yr ystyr hwn, mae'r peirianwyr hyn yn dylunio'r algorithmau yn seiliedig ar sgiliau technegol yn unig, a chan nad oes unrhyw reolaethau allanol ac mae'n ymddangos eu bod yn gweithio yn ôl y disgwyl, mae'r algorithm yn parhau i ddysgu o ddata diffygiol.

hysbyseb

O ystyried y diffyg tryloywder ynghylch gweithrediad rhai o'r algorithmau hyn, mae Sefydliad Eticas, ar wahân i lansiad OASI, yn datblygu prosiect o archwiliadau allanol. Y cyntaf yw VioGén, yr algorithm a ddefnyddir gan Weinyddiaeth Mewnol Sbaen i neilltuo risg i fenywod sy'n ceisio amddiffyniad ar ôl dioddef achosion o drais domestig. Bydd Eticas yn cynnal archwiliad allanol trwy beirianneg gwrthdroi a data gweinyddol, cyfweliadau, adroddiadau neu sgriptiau dylunio, i gasglu canlyniadau ar raddfa. Hyn i gyd gyda'r nod o ganfod cyfleoedd i wella amddiffyn y menywod hyn.

“Er gwaethaf bodolaeth dulliau rheoli algorithmig ac archwilio i sicrhau bod technoleg yn parchu rheoliadau cyfredol a hawliau sylfaenol, mae’r Weinyddiaeth a llawer o gwmnïau yn parhau i droi clust fyddar at geisiadau am dryloywder gan ddinasyddion a sefydliadau,” datganodd Gemma Galdon, sylfaenydd Sefydliad Eticas . “Yn ogystal ag OASI, ar ôl sawl blwyddyn rydym wedi datblygu mwy na dwsin o archwiliadau ar gyfer cwmnïau fel Alpha Telefónica, y Cenhedloedd Unedig, Koa Health neu'r Banc Datblygu Rhyng-Americanaidd, rydym hefyd wedi cyhoeddi Canllaw i Archwilio Algorithmig felly y gall unrhyw un eu perfformio. Yr amcan bob amser yw codi ymwybyddiaeth, darparu tryloywder ac adfer hyder mewn technoleg, nad oes yn rhaid iddo ynddo'i hun fod yn niweidiol. ”

Yn yr ystyr hwn, algorithmau sydd wedi'u hyfforddi gyda tecnhiques dysgu peiriannau gan ddefnyddio llawer iawn o ddata hanesyddol i'w "dysgu" i'w dewis yn seiliedig ar benderfyniadau'r gorffennol. Fel arfer nid yw'r data hyn yn gynrychioliadol o'r realiti economaidd-gymdeithasol a diwylliannol y cânt eu defnyddio arno, ond ar sawl achlysur maent yn adlewyrchu sefyllfa annheg na fwriedir ei chyflawni. Yn y modd hwn, byddai'r algorithm yn dechnegol yn gwneud penderfyniadau "cywir" yn ôl ei hyfforddiant, er mai'r gwir amdani yw bod ei argymhellion neu ei ragfynegiadau yn rhagfarnllyd neu'n gwahaniaethu.

hysbyseb

Am Sefydliad Eticas

Mae Sefydliad Eticas yn gweithio i drosi i fanylebau technegol yr egwyddorion sy'n arwain cymdeithas, megis cyfle cyfartal, tryloywder a pheidio â gwahaniaethu sydd yn y technolegau sy'n gwneud penderfyniadau awtomataidd am ein bywydau. Mae'n ceisio cydbwysedd rhwng newid gwerthoedd cymdeithasol, posibiliadau technegol y datblygiadau diweddaraf a'r fframwaith cyfreithiol. I'r perwyl hwn, mae'n archwilio algorithmau, yn gwirio bod gwarantau cyfreithiol yn cael eu cymhwyso i'r byd digidol, yn enwedig i Ddeallusrwydd Artiffisial, ac yn gwneud gwaith dwys i godi ymwybyddiaeth a lledaenu'r angen am dechnoleg gyfrifol o ansawdd.

Rhannwch yr erthygl hon:

Parhau Darllen

technoleg gyfrifiadurol

Artel i gryfhau ei safle fel arloeswr blaenllaw yng Nghanol Asia

cyhoeddwyd

on

Mae Artel Electronics LLC (Artel), prif wneuthurwr offer cartref ac electroneg Canol Asia ac un o gwmnïau mwyaf Uzbekistan, yn parhau i gryfhau ei safle Ymchwil a Datblygu (Ymchwil a Datblygu) i ddod â chynhyrchion newydd, arloesol i'w gwsmeriaid.

Mae canolfan Ymchwil a Datblygu arfer Artel yn Tashkent yn un o'r cyfleusterau ymchwil gweithgynhyrchu mwyaf helaeth yng Nghanol Asia. Mae dylunwyr, peirianwyr a thechnegwyr y ganolfan yn datblygu technolegau newydd i hyrwyddo'r genhedlaeth nesaf o gynhyrchion cyfoes ar gyfer y cartref modern.

Mae ehangu canolfan Ymchwil a Datblygu Artel wrth wraidd strategaeth flaengar y cwmni. Yn y dyfodol agos, bydd y cwmni'n cryfhau ei arbenigedd mewnol trwy gyflogi dros 100 o arbenigwyr ychwanegol a thrwy ddenu talent ryngwladol flaenllaw. Bydd y ganolfan hefyd yn sefydlu nifer o adrannau sy'n ymroddedig i flaenoriaethau ymchwil, gan gynnwys ym maes awtomeiddio a roboteg. Ar ben hynny, er mwyn manteisio ar dueddiadau rhyngwladol, mae Artel yn archwilio sefydlu canghennau’r ganolfan Ymchwil a Datblygu dramor, gan gynnwys yn Nhwrci a China, a chyfleoedd partneriaeth â phrifysgolion technegol ledled y byd.

Mae'r ganolfan Ymchwil a Datblygu hefyd yn chwarae rhan ganolog wrth nodi a hyfforddi'r genhedlaeth nesaf o dechnegwyr, dylunwyr a pheirianwyr Wsbeceg. Mae'r ganolfan Ymchwil a Datblygu wedi cydweithredu ers amser maith gyda'r Adran Mecatroneg a Roboteg ym Mhrifysgol Dechnegol y Wladwriaeth Islam Karimov Tashkent, ac mae cangen o'r ganolfan sy'n canolbwyntio ar awtomeiddio a robotization cynhyrchu yn gweithredu ar y safle. Ers ei sefydlu, mae'r ganolfan wedi darparu hyfforddiant o'r radd flaenaf i dros 250 o arbenigwyr ifanc sydd bellach yn gweithio trwy gydol gweithrediadau Artel. Trwy fuddsoddi mewn a meithrin talent sydd wedi tyfu gartref, mae Artel yn sianelu arbenigedd, syniadau a chreadigrwydd yn ei weithrediadau.

hysbyseb

Dywedodd Rustem Lenurovich, cyfarwyddwr y Ganolfan Ymchwil a Datblygu: “Yn Artel, rydym yn gwybod bod datblygu cynhyrchion a phrosesau newydd, soffistigedig yn gyson yn sylfaenol i’n busnes a’n twf. Trwy ein gwaith caled a'n harloesedd, a thrwy fuddsoddi mewn talent ifanc egnïol, byddwn yn parhau i ddarparu'r offer a'r electroneg mwyaf datblygedig i'n cwsmeriaid. Rydym yn edrych ymlaen at gryfhau ein safle Ymchwil a Datblygu hyd yn oed ymhellach yn y blynyddoedd i ddod. ”

Sefydlwyd cyfleuster Ymchwil a Datblygu Artel yn 2016, ac agorwyd y brif ganolfan yn 2017. Mae tîm arbenigwyr y ganolfan yn datblygu technolegau i adnewyddu portffolio cynnyrch y cwmni yn barhaus a gwneud y gorau o brosesau cynhyrchu. Defnyddir y labordy VR ar y safle a chyfleusterau cynhyrchu peilot i greu a phrofi prototeipiau. Yn hanner cyntaf 2021 yn unig, cychwynnodd y ganolfan dros 30 o brosiectau. Yn ddiweddar, mae'r ganolfan hefyd wedi partneru â chwmni Gree ar ddatblygu technolegau peiriannau golchi a chyflyrydd aer.

Mae Artel Electronics LLC yn cynhyrchu ystod eang o offer cartref ac electroneg, ac yn gweithredu ym mhob rhanbarth yn Uzbekistan. Ar hyn o bryd mae'r cwmni'n allforio ei gynhyrchion i dros 20 o wledydd ledled y CIS a'r Dwyrain Canol, ac mae hefyd yn bartner rhanbarthol Samsung a Viessmann.

hysbyseb

Am ragor o wybodaeth, os gwelwch yn dda cliciwch yma.

Rhannwch yr erthygl hon:

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd