Cysylltu â ni

coronafirws

'Rydw i yma o'r diwedd': Gwlad Groeg yn agor yn ffurfiol i dwristiaid

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Mae twristiaid yn bwyta yn ardal Monastiraki, wrth i dymor twristiaeth y wlad agor yn swyddogol, yn Athen, Gwlad Groeg Mai 15, 2021. REUTERS / Costas Baltas
Mae twristiaid yn ymweld â theml hynafol Hephaestus, wrth i dymor twristiaeth y wlad agor yn swyddogol, yn Athen, Gwlad Groeg Mai 15, 2021. REUTERS / Costas Baltas

Agorodd Gwlad Groeg yn ffurfiol i ymwelwyr ddydd Sadwrn (15 Mai), gan gychwyn tymor yr haf y mae'n gobeithio y bydd yn atgyfodi ei diwydiant twristiaeth hanfodol wedi'i daro gan y pandemig coronafirws.

Ar ôl misoedd o gyfyngiadau cloi, agorodd Gwlad Groeg ei hamgueddfeydd yr wythnos hon hefyd, gan gynnwys amgueddfa Acropolis, cartref i gerfluniau enwog o hynafiaeth Gwlad Groeg.

"Rwy'n teimlo'n wirioneddol fyw a da oherwydd mae wedi bod yn flwyddyn mor galed a hir oherwydd COVID," meddai Victoria Sanchez, myfyriwr 22 oed ar wyliau o'r Weriniaeth Tsiec.

hysbyseb

"Rwy'n teimlo'n fyw eto," meddai, wrth iddi gerdded ger yr Agora Rhufeinig yn Athen yn y ddinas.

O ddydd Sadwrn ymlaen, caniateir i dwristiaid tramor yng Ngwlad Groeg os ydynt wedi cael eu brechu neu os gallant ddangos canlyniadau profion COVID-19 negyddol. Caniateir teithio rhwng rhanbarthau, gan gynnwys i'r ynysoedd, hefyd ar gyfer y rhai sydd â phrofion neu frechiadau negyddol.

"Mae Gwlad Groeg yn cynnig yr hyn sydd ei angen ar bobl," trydarodd y Gweinidog Twristiaeth Harry Theoharis. "Eiliadau tawel a di-ofal ar y ffordd tuag at normalrwydd."

hysbyseb

Roedd twristiaid yn Athen yn frwd.

"Rydw i yma o'r diwedd," meddai Rebecca, twristiaid yn Athen o Florida, a wrthododd roi ei henw olaf. "Rydw i wedi bod yn aros dwy flynedd - dwy flynedd gyda'r COVID."

Mae Gwlad Groeg wedi bod yn cyflwyno brechlynnau i’w hynysoedd ac yn gobeithio brechu’r mwyafrif ohonyn nhw erbyn diwedd mis Mehefin. Dywed y llywodraeth fod brechlynnau a phrofion cyflym, yn ogystal â thywydd cynhesach yn caniatáu gweithgareddau awyr agored, yn golygu y gall ymwelwyr deithio'n ddiogel.

Wrth i’r pandemig ddod â theithio rhyngwladol i ben yn 2020, dioddefodd Gwlad Groeg ei blwyddyn waethaf ar gyfer twristiaeth, gyda 7 miliwn o ymwelwyr o’i gymharu â’r record o 33 miliwn yn 2019. Cwympodd refeniw twristiaid i 4 biliwn ewro ($ 4.9 biliwn) o 18 biliwn ewro .

Eleni, mae'n anelu at 40% o lefelau 2019.

Ar ynys Mykonos, rhoddwyd saliwt dŵr i un hediad wrth lanio. Derbyniodd pedair ynys yn ne Aegean, gan gynnwys Mykonos, 32 hediad rhyngwladol ddydd Sadwrn o wledydd gan gynnwys Sweden, yr Almaen a Qatar.

Croesawodd Corfu, ym môr Ionian, ymwelwyr o'r Almaen a Ffrainc.

"Rydyn ni mor hapus. Rwy'n hapus i fod yma," meddai Pierre-Olivier Garcia, yn fuan ar ôl cyrraedd yr ynys.

Roedd Groegiaid hefyd yn croesawu codi mesurau cloi, gyda ugeiniau o bobl yn gadael am yr ynysoedd neu gartrefi gwyliau ar y tir mawr ddydd Sadwrn.

"Penwythnos cyntaf rhyddid," cyhoeddodd Alpha TV yn ystod darllediad o borthladd prysur Piraeus.

Gwnaeth Gwlad Groeg yn well na llawer o Ewrop yn ystod ton gyntaf y pandemig, ond gorfododd heintiau cynyddol yn ddiweddarach yn 2020 iddi orfodi sawl cloi i amddiffyn ei system iechyd sy'n ei chael hi'n anodd.

Yn wlad o 11 miliwn, mae wedi cofnodi 373,881 o heintiau ac 11,322 o farwolaethau.

(Ewros $ 1 0.8237 =)

coronafirws

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo cynllun Latfia € 1.8 miliwn i gefnogi ffermwyr gwartheg yr effeithiwyd arnynt gan yr achosion o coronafirws

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo cynllun Latfia gwerth € 1.8 miliwn i gefnogi ffermwyr sy'n weithgar yn y sector bridio gwartheg yr effeithiwyd arnynt gan yr achosion o goronafirws. Cymeradwywyd y cynllun o dan y Cymorth Gwladwriaethol Fframwaith Dros Dro. O dan y cynllun, bydd y cymorth ar ffurf grantiau uniongyrchol. Nod y mesur yw lliniaru'r prinder hylifedd y mae'r buddiolwyr yn ei wynebu ac wrth fynd i'r afael â rhan o'r colledion a achoswyd ganddynt oherwydd yr achosion o coronafirws a'r mesurau cyfyngol y bu'n rhaid i lywodraeth Latfia eu rhoi ar waith i gyfyngu ar ledaeniad y firws. Canfu'r Comisiwn fod y cynllun yn unol ag amodau'r Fframwaith Dros Dro.

Yn benodol, ni fydd y cymorth (i) yn fwy na € 225,000 y buddiolwr; a (ii) yn cael ei ganiatáu erbyn 31 Rhagfyr 2021. fan bellaf. Daeth y Comisiwn i'r casgliad bod y mesur yn angenrheidiol, yn briodol ac yn gymesur i unioni aflonyddwch difrifol yn economi aelod-wladwriaeth, yn unol ag Erthygl 107 (3) (b) TFEU ​​a'r amodau a nodir yn y Fframwaith Dros Dro. Ar y sail hon, cymeradwyodd y Comisiwn y cynllun o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE. Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am y Fframwaith Dros Dro a chamau eraill a gymerwyd gan y Comisiwn i fynd i'r afael ag effaith economaidd y pandemig coronafirws yma. Bydd fersiwn nad yw'n gyfrinachol o'r penderfyniad ar gael o dan y rhif achos SA.64541 yn y cofrestr cymorth gwladwriaethol ar y Comisiwn cystadleuaeth wefan unwaith y bydd unrhyw faterion cyfrinachedd wedi'u datrys.

hysbyseb

Parhau Darllen

coronafirws

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo cynllun Portiwgaleg € 500,000 i gefnogi'r sector cludo teithwyr ymhellach yn Azores yng nghyd-destun yr achosion o coronafirws

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo cynllun Portiwgaleg € 500,000 i gefnogi'r sector cludo teithwyr ymhellach yn Rhanbarth yr Asores yng nghyd-destun yr achosion o coronafirws. Cymeradwywyd y mesur o dan y Cymorth Gwladwriaethol Fframwaith Dros Dro. Mae'n dilyn cynllun Portiwgaleg arall i gefnogi'r sector trafnidiaeth teithwyr yn Azores y cymeradwyodd y Comisiwn arno 4 2021 Mehefin (SA.63010). O dan y cynllun newydd, bydd y cymorth ar ffurf grantiau uniongyrchol. Bydd y mesur yn agored i gwmnïau cludo teithwyr ar y cyd o bob maint sy'n weithredol yn yr Azores. Pwrpas y mesur yw lliniaru'r prinder hylifedd sydyn y mae'r cwmnïau hyn yn eu hwynebu a mynd i'r afael â cholledion a gafwyd dros 2021 oherwydd yr achosion o coronafirws a'r mesurau cyfyngol y bu'n rhaid i'r llywodraeth eu rhoi ar waith i gyfyngu ar ledaeniad y firws.

Canfu'r Comisiwn fod y cynllun Portiwgaleg yn unol â'r amodau a nodir yn y Fframwaith Dros Dro. Yn benodol, ni fydd y cymorth (i) yn fwy na € 1.8 miliwn y cwmni; a (ii) yn cael ei ganiatáu erbyn 31 Rhagfyr 2021. fan bellaf. Daeth y Comisiwn i'r casgliad bod y mesur yn angenrheidiol, yn briodol ac yn gymesur i unioni aflonyddwch difrifol yn economi aelod-wladwriaeth, yn unol ag Erthygl 107 (3) (b) TFEU ​​ac amodau'r Fframwaith Dros Dro. Ar y sail hon, cymeradwyodd y Comisiwn y mesur o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE. Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am y Fframwaith Dros Dro a chamau eraill a gymerwyd gan y Comisiwn i fynd i'r afael ag effaith economaidd y pandemig coronafirws yma. Bydd fersiwn nad yw'n gyfrinachol o'r penderfyniad ar gael o dan y rhif achos SA.64599 yn y cymorth gwladwriaethol cofrestru ar Gomisiwn y Comisiwn wefan y gystadleuaeth unwaith y bydd unrhyw faterion cyfrinachedd wedi'u datrys.

hysbyseb

Parhau Darllen

coronafirws

Mae'r Comisiwn yn awdurdodi cynllun cymorth Ffrainc o € 3 biliwn i gefnogi, trwy fenthyciadau a buddsoddiadau ecwiti, gwmnïau y mae'r pandemig coronafirws yn effeithio arnynt

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi clirio, o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE, gynlluniau Ffrainc i sefydlu cronfa € 3 biliwn a fydd yn buddsoddi trwy offerynnau dyled ac offerynnau ecwiti a hybrid mewn cwmnïau y mae'r pandemig yn effeithio arnynt. Awdurdodwyd y mesur o dan y Fframwaith Cymorth Gwladwriaethol Dros Dro. Gweithredir y cynllun trwy gronfa, o'r enw 'Cronfa Drosglwyddo ar gyfer Busnesau y mae'r Pandemig COVID-19 yn Effeithio arnynt, gyda chyllideb o € 3bn.

O dan y cynllun hwn, bydd cefnogaeth ar ffurf (i) benthyciadau israddedig neu gyfranogol; a (ii) mesurau ailgyfalafu, yn enwedig offerynnau cyfalaf hybrid a chyfranddaliadau a ffefrir heb bleidlais. Mae'r mesur yn agored i gwmnïau a sefydlwyd yn Ffrainc ac sy'n bresennol ym mhob sector (ac eithrio'r sector ariannol), a oedd yn hyfyw cyn y pandemig coronafirws ac sydd wedi dangos hyfywedd tymor hir eu model economaidd. Disgwylir i rhwng 50 a 100 o gwmnïau elwa o'r cynllun hwn. Roedd y Comisiwn o'r farn bod y mesurau'n cydymffurfio â'r amodau a nodwyd yn y fframwaith dros dro.

Daeth y Comisiwn i'r casgliad bod y mesur yn angenrheidiol, yn briodol ac yn gymesur i unioni aflonyddwch difrifol yn economi Ffrainc, yn unol ag Erthygl 107 (3) (b) TFEU a'r amodau a nodwyd yn yr oruchwyliaeth dros dro. Ar y sail hon, awdurdododd y Comisiwn y cynlluniau hyn o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE.

hysbyseb

Is-lywydd Gweithredol Margrethe Vestager (llun), dywedodd polisi cystadlu: “Bydd y cynllun ailgyfalafu € 3bn hwn yn caniatáu i Ffrainc gefnogi cwmnïau y mae pandemig coronafirws yn effeithio arnynt trwy hwyluso eu cyllid mynediad yn yr amseroedd anodd hyn. Rydym yn parhau i weithio'n agos gyda'r aelod-wladwriaethau i ddod o hyd i atebion ymarferol i liniaru effaith economaidd y pandemig coronafirws wrth barchu rheoliadau'r UE. "

hysbyseb
Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd