Cysylltu â ni

Gwlad Groeg

Mae streic Gwlad Groeg yn erbyn bil diwygio llafur yn tarfu ar drafnidiaeth Athen

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Fe aeth staff trafnidiaeth gyhoeddus yn Athen ar streic am yr eildro mewn wythnos ddydd Mercher (16 Mehefin) cyn pleidlais seneddol ar gyfraith y dywed y llywodraeth a fydd yn ailwampio rheolau llafur sydd wedi dyddio ond y mae undebau yn ofni a ddaw ag oriau hirach a hawliau gwannach, yn ysgrifennu Angeliki Koutantou, Reuters.

Arhosodd llongau mewn dociau mewn porthladdoedd, a gwaharddwyd llawer o wasanaethau bysiau, isffordd a rheilffordd wrth i staff trafnidiaeth gerdded i ffwrdd o'r gwaith. Cynhaliodd gweithwyr o sectorau eraill stopiau gwaith hefyd ac roedd disgwyl iddynt ymuno â sawl rali protest yng nghanol Athen cyn y bleidlais ar y mesur yn ddiweddarach ddydd Mercher.

Dywedodd llywodraeth geidwadol y Prif Weinidog Kyriakos Mitsotakis, a ddaeth i rym yn 2019, y byddai'r diwygiad yn moderneiddio deddfau "hynafol" sy'n dyddio'n ôl ddegawdau i amser cyn y rhyngrwyd pan glociodd y mwyafrif o weithwyr i mewn i swyddfeydd a ffatrïoedd ar yr un oriau penodol.

hysbyseb

Mae undebau llafur wedi disgrifio'r gyfraith ddrafft fel "monstrosity". Maen nhw am i'r llywodraeth dynnu'r bil yn ôl, a fydd, yn eu barn nhw, yn gwrthdroi hawliau gweithwyr hirsefydlog ac yn caniatáu i gwmnïau ddod ag oriau hirach trwy'r drws cefn.

Mae'r rhan fwyaf dadleuol o'r bil yn caniatáu i weithwyr weithio hyd at 10 awr ar un diwrnod a llai o amser ar ddiwrnod arall. Mae undebau'n ofni a fydd yn galluogi cyflogwyr i orfodi gweithwyr i dderbyn oriau hirach.

Byddai'r bil hefyd yn rhoi hawl i weithwyr ddatgysylltu y tu allan i oriau swyddfa a chyflwyno "cerdyn gwaith digidol" o'r flwyddyn nesaf ymlaen i fonitro oriau gwaith gweithwyr mewn amser real, yn ogystal â chynyddu goramser cyfreithiol i 150 awr y flwyddyn.

hysbyseb

Y Comisiwn Ewropeaidd

Mae'r Comisiwn yn cyhoeddi adroddiad gwyliadwriaeth gwell ar gyfer Gwlad Groeg

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi cyhoeddi'r unfed adroddiad gwyliadwriaeth gwell ar gyfer Gwlad Groeg. Paratoir yr adroddiad yng nghyd-destun y fframwaith gwyliadwriaeth gwell sy'n sicrhau cefnogaeth barhaus i gyflawni ymrwymiadau diwygio Gwlad Groeg ar ôl cwblhau'r rhaglen cymorth ariannol yn llwyddiannus yn 2018. Daw'r adroddiad i'r casgliad bod Gwlad Groeg wedi cymryd y camau angenrheidiol i gyflawni ei ymrwymiadau penodol dyladwy, er gwaethaf yr amgylchiadau heriol a achosir gan y pandemig.

Cyflawnodd awdurdodau Gwlad Groeg ymrwymiadau penodol ar draws amrywiol feysydd, gan gynnwys preifateiddio, gwella'r amgylchedd busnes a gweinyddu treth, wrth symud ymlaen ar ddiwygiadau strwythurol ehangach gan gynnwys ym maes addysg ysgol a gweinyddiaeth gyhoeddus. Mae'r sefydliadau Ewropeaidd yn croesawu'r ymgysylltiad agos ac adeiladol ym mhob maes ac yn annog awdurdodau Gwlad Groeg i gadw'r momentwm a, lle bo angen, atgyfnerthu'r ymdrechion i unioni'r oedi a achosir yn rhannol gan y pandemig.

hysbyseb

Parhau Darllen

cydgysylltedd trydan

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo mesurau Gwlad Groeg i gynyddu mynediad i drydan i gystadleuwyr PPC

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi gwneud mesurau sy'n rhwymo'n gyfreithiol, o dan reolau gwrthglymblaid yr UE, fesurau a gynigiwyd gan Wlad Groeg i ganiatáu i gystadleuwyr Public Power Corporation (PPC), periglor trydan Gwlad Groeg sy'n eiddo i'r wladwriaeth, brynu mwy o drydan yn y tymor hwy. Cyflwynodd Gwlad Groeg y mesurau hyn i gael gwared ar yr ystumiad a grëwyd gan fynediad unigryw PPC i gynhyrchu tanio lignit, yr oedd y Comisiwn a'r llysoedd Undeb wedi canfod ei fod yn creu anghydraddoldeb cyfle ym marchnadoedd trydan Gwlad Groeg. Bydd y meddyginiaethau arfaethedig yn darfod pan fydd planhigion lignit presennol yn rhoi'r gorau i weithredu'n fasnachol (y disgwylir ar hyn o bryd erbyn 2023) neu, fan bellaf, erbyn 31 Rhagfyr 2024.

Yn ei penderfyniad Mawrth 2008, canfu'r Comisiwn fod Gwlad Groeg wedi torri rheolau cystadlu trwy roi hawliau mynediad breintiedig i PPC i lignit. Galwodd y Comisiwn ar Wlad Groeg i gynnig mesurau i gywiro effeithiau gwrth-gystadleuol y tramgwydd hwnnw. Oherwydd apeliadau yn y Llys Cyffredinol a Llys Cyfiawnder Ewrop, ac anawsterau gyda gweithredu cyflwyniad meddyginiaethau blaenorol, nid yw mesurau cywiro o'r fath wedi'u rhoi ar waith hyd yn hyn. Ar 1 Medi 2021, cyflwynodd Gwlad Groeg fersiwn ddiwygiedig o'r meddyginiaethau.

Mae'r Comisiwn wedi dod i'r casgliad bod y mesurau arfaethedig yn mynd i'r afael yn llawn â'r tramgwydd a nodwyd gan y Comisiwn yn ei Benderfyniad yn 2008, yng ngoleuni cynllun Gwlad Groeg i ddadgomisiynu'r holl genhedlaeth danwydd lignit bresennol erbyn 2023 yn unol ag amcanion amgylcheddol Gwlad Groeg a'r UE. Dywedodd yr Is-lywydd Gweithredol Margrethe Vestager, sy’n gyfrifol am bolisi cystadlu: “Bydd y penderfyniad a’r mesurau a gynigiwyd gan Wlad Groeg yn galluogi cystadleuwyr PPC i wrych yn well yn erbyn anwadalrwydd prisiau, sy’n elfen hanfodol iddynt gystadlu yn y farchnad am drydan manwerthu a cynnig prisiau sefydlog i ddefnyddwyr. Mae'r mesurau'n gweithio law yn llaw â chynllun Gwlad Groeg i ddadgomisiynu ei gweithfeydd pŵer sy'n llosgi llygredig lignit trwy annog pobl i beidio â defnyddio'r planhigion hyn, yn unol yn llwyr â Bargen Werdd Ewrop ac amcanion hinsawdd yr UE. "

hysbyseb

Mae datganiad i'r wasg lawn ar gael ar-lein.

hysbyseb
Parhau Darllen

Gwlad Groeg

Mae'r entrepreneur Dragos Savulescu yn sicrhau buddugoliaeth dros awdurdodau Rwmania

cyhoeddwyd

on

Dragos Savulescu (Yn y llun), cyhoeddodd yr entrepreneur a’r cynhyrchydd ffilm, a’i wraig Angela Martini, awdur a chyn Miss Universe Albania, ar 10 Medi fod llys yng Ngwlad Groeg wedi rhwystro ymgais gan Rwmania i’w estraddodi. Mae’r penderfyniad yn nodi’r eildro i lys Ewropeaidd wrthod cais estraddodi yn ei achos ac yn dod â’r bennod ddiweddaraf i ben o’r hyn y mae Mr Savulescu yn ei ddisgrifio fel “camesgoriad cyfiawnder 16 mlynedd”.

Ochrodd Llys Apêl Aegean yn Syros â Mr Savulescu, gan gytuno nad oedd gan Rwmania unrhyw bŵer i orfodi ei estraddodi o Wlad Groeg a gorchmynnodd ddiswyddo gwarant arestio Rwmania ar unwaith. Cafodd Mr Savulescu ei arestio ar ynys Mykonos ar Awst 9 ar ôl i lys yn Rwmania gyflwyno gwarant hir-ddarfodedig yn ymwneud â’i euogfarn mewn achos adfer tir yn 2005, yn cyhuddo Mr Savulescu yn gwadu’n gryf. Mae Llys Apêl Napoli, yn yr Eidal, lle mae Savulescu yn breswylydd, wedi gwrthod cais estraddodi Romania o’r blaen, tra hefyd yn cydnabod yr achos yn yr Eidal yn gyfreithiol ac yn cymhwyso amnest i’r ddedfryd o dan gyfraith yr Eidal.

Wrth iddo adael y llys yn Syros, dywedodd Dragos Savulescu, 47: “Rydyn ni wrth ein bodd bod y llys yng Ngwlad Groeg wedi cydnabod bod y gorchymyn estraddodi yn gyfreithiol heb rinwedd, a bod gen i hawl i ddychwelyd i’r Eidal.

hysbyseb

“Er bod yr wythnosau diwethaf wedi bod yn uffern, mae fy arestio yn Mykonos o leiaf wedi profi eto sut mae awdurdodau Rwmania yn barod i gam-drin cyfraith yr Eidal ac Ewrop trwy fynd ar drywydd gwarant lle nad oes ganddyn nhw awdurdod i wneud hynny. Rwy’n ddiolchgar iawn i’r llys yng Ngwlad Groeg, a hoffwn ddiolch i’m cyfreithiwr, Mr Michalis Dimitrakopoulos am ei waith aruthrol. Nid yw'r profiad hwn ond wedi cryfhau fy mhenderfyniad i ddatgelu'r camdriniaeth fawr yn fy achos i ac mewn llawer o rai eraill yn Rwmania. "

Gadawodd y cwpl Mykonos ar ôl y gwrandawiad llys ddydd Mercher ac maen nhw wedi dychwelyd i'w cartref ym Milan.

Soniodd ei wraig, Angela Martini, 35, hefyd am ei rhyddhad: “Rydw i mor hapus. Mae'n teimlo bod yr hunllef hon drosodd o'r diwedd. ”

hysbyseb

Fel actor, mae Mr Savulescu wedi ymddangos mewn ffilmiau ochr yn ochr â Kevin Costner a Ryan Reynolds. Er gwaethaf cael dogfennau gan awdurdodau’r Eidal i ddweud ei fod yn rhydd i deithio, dywed iddo gael ei arestio mewn bwyty Mykonos o flaen ei wraig a’i ffrindiau mewn ymgyrch yn cynnwys dros 30 o heddweision a threuliodd ddau ddiwrnod dan arestiad yn Syros cyn cael ei ryddhau , hyd nes y ceir penderfyniad dydd Mercher. Ers hynny, mae'r cwpl wedi bod yn byw mewn llety ar rent ar yr ynys.

Dywed Mr Savulescu ei fod wedi cael ei orfodi i logi gwarchodwyr corff ac wedi dioddef blynyddoedd o honiadau ffug sydd wedi niweidio ei fusnes ac wedi dinistrio ei deulu. Ymhlith y rhai mwyaf diweddar mae honiad ffug bod ei wraig wedi arwain awdurdodau Rwmania i Mykonos ar ôl iddi bostio eu lleoliad ar Instagram. “Nid oedd ein lleoliad yn gyfrinachol ac nid oedd gennym reswm i guddio,” meddai Mr Savulescu, “Roeddem wedi bod i Ffrainc a’r Swistir cyn y daith hon, gan bostio ar Instagram drwyddi draw, ac yna aethom i mewn i Wlad Groeg yn agored mewn awyren - felly mae’n hurt awgrymu roeddem yn ceisio osgoi'r gyfraith. ” Fe wfftiodd hefyd honiadau iddo ffoi o Rwmania i ddianc o’r carchar, gan fynnu ei fod eisoes yn breswylydd cyfreithiol yn yr Eidal pan basiwyd ei ddedfryd ym mis Chwefror 2019, bron i 16 mlynedd ar ôl lansio’r achos gyntaf.

“Fe wnaeth awdurdodau Rwmania gamarwain awdurdodau Gwlad Groeg yn fwriadol, er eu bod yn ymwybodol bod fy sefyllfa wedi ei hegluro’n gyfreithiol yn yr Eidal. Mae hwn yn gamdriniaeth warthus o gyfraith ryngwladol gan yr awdurdodau yn Rwmania sy'n amlwg yn dal i fyw yn oes Ceausescu, ac yn rhan o ymgyrch i'm herlid am drosedd na wnes i ei chyflawni. Profwyd camdriniaeth o’r fath heddiw gan benderfyniad llys Gwlad Groeg. ”

“Y person yr effeithir arno fwyaf yw fy ngwraig,” ychwanegodd Mr Savulescu. “Mae hi’n fod dynol hardd, cariadus ac anhygoel sydd wedi cael ei gosbi oherwydd fy sefyllfa. Mae hynny'n faich enfawr arna i, a dyma un o'r rhesymau pam fy mod i mor ddig wrth yr anghyfiawnder hwn. "

Wrth siarad am ddioddefaint ei gŵr, dywedodd Ms Martini: “Roedd arestiad Dragos yn Mykonos yn galed iawn ar ôl i ni ymladd dros gyfiawnder cyhyd. Mae'n ddyn gofalgar, gyda chalon dda ac rwy'n ei garu. I mi, cariad yw popeth ac os nad ydych chi'n ymladd am gariad, beth ddylech chi ymladd drosto? Cariad yw ein pŵer mwyaf a gyda chryfder ein cariad, rydyn ni'n barod i ymladd byddin. ”

Dywed y cwpl, a oedd yn briod yn yr Unol Daleithiau yn 2017, eu bod yn benderfynol o glirio enw Mr Savulescu ac i ddatgelu’r system “ymosodol” yn Rwmania. “Rydyn ni wedi bod yn dawel ers tair blynedd, ond mae digon yn ddigon,” meddai Mr Savulescu. “Mae’n bryd dweud y gwir am gyfiawnder bondigrybwyll yn Rwmania.”

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd