Cysylltu â ni

Afghanistan

Dywed Gwlad Groeg bod lluoedd y ffin yn effro i osgoi ailadrodd argyfwng mudol 2015

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Mae cychod cyflym wedi'u gadael, a ddefnyddir gan ffoaduriaid ac ymfudwyr ers 2015 i groesi rhan o'r Môr Aegean o Dwrci i Wlad Groeg, i'w gweld mewn safle dympio sbwriel ger tref Mithymna (a elwir hefyd yn Molyvos) ar ynys Lesbos, Gwlad Groeg. REUTERS / Alkis Konstantinidis

Mae lluoedd ffin Gwlad Groeg ar eu gwyliadwriaeth i osgoi ailadrodd nifer y mewnfudwyr a brofodd y wlad yn 2015, meddai llefarydd ar ran y llywodraeth yr wythnos diwethaf, yn dilyn dychwelyd y Taliban i rym yn Afghanistan, yn ysgrifennu George Georgiopoulos, Reuters.

Roedd Gwlad Groeg ar reng flaen argyfwng mudo Ewrop yn 2015, pan laniodd bron i filiwn o bobl sy’n ffoi rhag gwrthdaro yn Syria, Irac ac Affghanistan ar ei hynysoedd.

Fel aelod-wladwriaethau eraill yr Undeb Ewropeaidd, mae Gwlad Groeg yn nerfus y gallai datblygiadau yn Afghanistan sbarduno ailchwarae’r argyfwng hwnnw ac mae wedi ceisio safbwynt cyffredin yr UE ar y mater. darllen mwy

hysbyseb

"Mae'r holl heddluoedd ar eu gwyliadwraeth ar y ffiniau, ni fyddwn yn caniatáu ail-fyw golygfeydd 2015," meddai llefarydd ar ran y llywodraeth, Yannis Economou, wrth gynhadledd newyddion.

Mae gweinidogaeth dramor Gwlad Groeg yn cydlynu gweithredoedd i ddod ag wyth o wladolion Afghanistan a weithiodd gyda’i lluoedd yno yn ôl, ychwanegodd.

"Ni fyddwn yn stopio nes i ni ddod â nhw yn ôl i'n gwlad," meddai Economou.

hysbyseb

Rhannwch yr erthygl hon:

Afghanistan

A oes angen fframwaith ymgysylltu â Taliban?

cyhoeddwyd

on

Roedd meddiant Taliban o Afghanistan yn gyflym ac yn dawel. Ac eithrio ychydig o adroddiadau newyddion yn ystod y pythefnos cyntaf, ymddengys bod distawrwydd llwyr ar Taliban heb fawr o gynnydd ar y mater hwn. Beth sy'n digwydd nawr? Trefnwyd cynhadledd undydd yn Sefydliad Rheoli India-Rohtak, sefydliad rheoli uchaf yn rhanbarth cyfalaf cenedlaethol India. Prif amcan y gynhadledd oedd darganfod beth a wnaed i Afghanistan yn yr ugain mlynedd diwethaf gan y gymuned ryngwladol a beth allai fod y ffordd ymlaen. Mae trafodaeth y gynhadledd yn awgrymu bod angen dull pwyllog tuag at ymgysylltiad posibl ag Afghanistan trwy'r Genedl Unedig, ysgrifennu Yr Athro Dheeraj Sharma, Sefydliad Rheoli Indiaidd-Rohtak, a Dr Marvin Weinbaum.

Yn ystod yr ugain mlynedd diwethaf, arllwysodd y gymuned ryngwladol driliynau o ddoleri i helpu i adeiladu strwythurau, systemau, sefydliadau a phrosesau i ysgogi gweithgaredd economaidd a chreu cymdeithas sifil. Fodd bynnag, gyda'r llywodraeth orfodol a ffug-weithredol ar waith nawr, yn edrych yn ofynol ar y datblygiadau a wnaed hyd yn hyn; beth sy'n digwydd i'r strwythurau, systemau, sefydliadau a phrosesau hynny? Er, mae Taliban wedi penodi llywodraeth ofalwr gyda sawl gweinidog ond sut y bydd y gweinidogion hynny yn gweithredu.

Yn absenoldeb gweithredoedd, deddfau, rheolau a rheoliadau, mae'r llywodraeth ac arweinyddiaeth yn parhau i fod yn aneglur. Roedd gan Afghanistan gyfansoddiad ar waith rhwng 1964 a 1973, ac yna mabwysiadwyd cyfansoddiad newydd yn 2004. Yn nodweddiadol, mae cyfansoddiad yn ynganu egwyddorion sylfaenol gwladwriaeth ac yn gosod y broses ar gyfer deddfu'r deddfau. Mae llawer o gyfansoddiadau hefyd yn darparu amodau ffiniau ar gyfer pŵer y wladwriaeth, yn darparu hawliau unigryw i ddinasyddion, a rhwymedigaeth y wladwriaeth i'w dinasyddion. Mewn geiriau eraill, er y gallai fod gan y Taliban reolaeth filwrol ar Afghanistan, mae absenoldeb cyfraith a threfn yn herio'r hyn sy'n drosedd a beth sydd ddim?

Mae posibilrwydd uchel o arwain y wlad i gyflwr o anarchiaeth lwyr. Hefyd, sut fydd Afghanistan nawr yn cael ei rhedeg? Mae Cronfa Ffederal yr Unol Daleithiau, Cronfa Ariannol Ryngwladol (IMF), a Banc y Byd wedi rhoi’r gorau i bob cyllid. Mae'n ffaith adnabyddus bod rhoddwyr rhyngwladol yn ariannu mwy nag wyth deg y cant o gyllideb Afghanistan. Pwy fydd yn talu cyflogau gweithwyr? Sut y bydd ysgolion, ysbytai, marchnadoedd grawn bwyd, a darparwyr gwasanaeth yn gweithredu? Heb y rhain, daw ymdrechion dyngarol yn amhosibl. O ystyried y sefyllfa, beth yw'r ffordd ymlaen? Yn seiliedig ar y safbwyntiau arbenigol yn y gynhadledd o'r Unol Daleithiau, Affghanistan ac India, gallai'r canlynol fod yn fframwaith ymgysylltu â'r Taliban.

hysbyseb

Yn gyntaf, mae angen rhywfaint o fecanwaith o ymgysylltu diplomyddol â'r gymuned ryngwladol. Mae cwestiwn, fodd bynnag, pwy fyddai’n cynrychioli Afghanistan yn y gymuned ryngwladol. Ynghyd â'r cyhuddiadau o fod yn ffug-lywodraeth ormesol a gormesol, beth fydd safbwynt y genedl o flaen y gymuned ryngwladol? Felly, gallai fod yn bwysig bod cenhedloedd yn crwydro o dan adain y Cenhedloedd Unedig. Dylai'r Cenhedloedd Unedig ystyried penodi cenhadwr arbennig sy'n ymroddedig i gymodi yn Afghanistan ac i fyny yn erbyn yr argyfyngau niferus. Gall y llysgennad sicrhau allgymorth i rai cynrychiolwyr Taliban i gael y systemau a'r sefydliadau i weithio eto.

Yn ail, mae'n ymddangos bod gan y Taliban reolaeth filwrol dros Afghanistan. Fodd bynnag, mae dysgu o brofiadau'r gorffennol yn dangos nad oes gan unrhyw lywodraeth reolaeth effeithiol dros lywodraethu'r wlad gyfan. Hynny yw, mae milisia lleol ac arweinwyr lleol yn aml yn gweithredu'n annibynnol yn eu rhanbarth brodorol. O ganlyniad, rhaid i'r Cenhedloedd Unedig ymgysylltu ar y lefel leol i gyflawni ei nod o gytgord byd-eang, gwell safonau byw pobl, a hyrwyddo hawliau dynol. Gall llysgennad y Cenhedloedd Unedig estyn ei gymorth i'r arweinwyr lleol ymgysylltu â Loya Jirga (cynulliad traddodiadol o arweinwyr lleol). Gall y Loya Jirga drafod gyda'r Taliban i sefydlogi'r sefyllfa a'r sail y gall cenhadon arbennig o wledydd sy'n darparu cymorth dyngarol weithio gyda'r gollyngiad presennol. Trwy Loya Jirga, gallai'r llywodraeth / cenhedloedd ddod o hyd i ffyrdd o ddefnyddio llywodraethau lleol i hwyluso'r broses o ddarparu cymorth.

Yn drydydd, er mwyn sicrhau diogelwch y personél sy'n bresennol yn Afghanistan, gellir defnyddio Lluoedd Cadw Heddwch y Cenhedloedd Unedig o leiaf am gyfnod rhesymol o amser. Efallai y bydd y Cenhedloedd Unedig yn anfon lluoedd cadw heddwch yn Afghanistan am ddarparu taith ddiogel i'r rhai sy'n gadael y wlad, diogelwch darparwyr cymorth, cenhadon arbennig, a phersonél sy'n ymwneud â helpu i drawsnewid y llywodraeth. Yn bedwerydd, o ystyried y sefyllfa ddyngarol yn Afghanistan, efallai y bydd angen rhaglen arbennig y Cenhedloedd Unedig ar gyfer helpu'r rhai mewn angen dybryd. Yn benodol, mae angen datblygu mecanwaith i ddarparu cymorth critigol heb gydnabod llywodraeth Taliban na dileu sancsiynau trwy raglen unigryw y Cenhedloedd Unedig. Roedd Afghanistan yn derbyn bron i $ 1 biliwn mewn cymorth bob mis gan y gymuned ryngwladol, ac yn unol ag adroddiad Bloomberg, roedd i dderbyn bron i $ 1.2 biliwn y mis diwethaf. Fodd bynnag, heb raglen unigryw ar waith, ni all y gwahanol fathau o gymorth ddod i'r fei.

hysbyseb

Ar ben hynny, heb bresenoldeb lluoedd cadw heddwch y Cenhedloedd Unedig ac llysgennad arbennig i'w fonitro, ni all y cymorth ei wneud i'r rhai sydd ei angen ac sy'n ei haeddu. Yn olaf, efallai y bydd angen i gynrychiolwyr y Cenhedloedd Unedig weithio a thrafod gyda'r Taliban i drefnu etholiadau ar amser priodol. Bydd hyn yn helpu i adfer cenedl-wladwriaeth Afghanistan ac yn helpu i gyfreithloni awdurdod y llywodraeth. Ers cwymp brenhinoedd yn raddol, mae'r genedl-wladwriaeth wedi dod i'r amlwg fel prif floc adeiladu ymrwymiadau rhyngwladol a llais y bobl. Er y gall milisia arfog a brigadau hunanladdiad allu dymchwel llywodraethau, mae llywodraethu'r boblogaeth yn gofyn am fwy na breichiau a bwledi. O ganlyniad, gallai fod o fudd i bawb dan sylw ddechrau'r broses ymgysylltu. Dim ond canlyniadau is-optimaidd i bawb y bydd caniatáu i'r sefyllfa eu crynhoi a sicrhau sefyllfa “colli-colli”.

Mae'r holl safbwyntiau a fynegir yn yr erthygl uchod o'r awduron yn unig, ac nid ydynt yn cynrychioli barn Gohebydd UE.

Rhannwch yr erthygl hon:

Parhau Darllen

Afghanistan

'Dim ond rhoi ein harian i ni': Gwthiad Taliban i ddatgloi biliynau Afghanistan dramor

cyhoeddwyd

on

By

Mae mam yn siopa gyda'i phlant yn y farchnad yn Kabul, Afghanistan Hydref 29, 2021. REUTERS / Zohra Bensemra
Sameerullah, 11, bachgen esgidiau yn glanhau esgid ar hyd y farchnad yn Kabul, Afghanistan Hydref 29, 2021. REUTERS / Zohra Bensemra

Mae llywodraeth Taliban Afghanistan yn pwyso am ryddhau biliynau o ddoleri o gronfeydd wrth gefn banc canolog wrth i’r genedl sy’n dioddef o sychder wynebu wasgfa arian, llwgu torfol ac argyfwng mudo newydd, ysgrifennu Karin Strohecker yn Llundain a James MacKenzie, John O'Donnell a John O'Donnell.

Fe barciodd Afghanistan biliynau o ddoleri mewn asedau dramor gyda Chronfa Ffederal yr Unol Daleithiau a banciau canolog eraill yn Ewrop, ond mae’r arian hwnnw wedi’i rewi ers i’r Taliban Islamaidd ousted y llywodraeth a gefnogir gan y Gorllewin ym mis Awst.

Dywedodd llefarydd ar ran y weinidogaeth gyllid y byddai'r llywodraeth yn parchu hawliau dynol, gan gynnwys addysg menywod, wrth iddo geisio arian o'r newydd ar ben cymorth dyngarol a ddywedodd ei fod yn cynnig "rhyddhad bach" yn unig.

O dan reol Taliban rhwng 1996-2001, roedd menywod i raddau helaeth yn cael eu cau allan o gyflogaeth ac addysg â thâl ac fel rheol roedd yn rhaid iddynt orchuddio eu hwynebau a bod perthynas wrywaidd gyda nhw pan adawsant gartref.

hysbyseb

"Mae'r arian yn perthyn i genedl Afghanistan. Dim ond rhoi ein harian ein hunain i ni," meddai llefarydd ar ran y weinidogaeth Ahmad Wali Haqmal wrth Reuters. "Mae rhewi'r arian hwn yn anfoesegol ac mae yn erbyn yr holl ddeddfau a gwerthoedd rhyngwladol."

Galwodd un swyddog banc canolog gorau ar wledydd Ewrop gan gynnwys yr Almaen i ryddhau eu cyfran o’r cronfeydd wrth gefn er mwyn osgoi cwymp economaidd a allai sbarduno mudo torfol tuag at Ewrop.

"Mae'r sefyllfa'n anobeithiol ac mae swm yr arian parod yn prinhau," meddai Shah Mehrabi, aelod o fwrdd Banc Canolog Afghanistan, wrth Reuters. "Mae yna ddigon ar hyn o bryd ... i gadw Afghanistan i fynd tan ddiwedd y flwyddyn.

hysbyseb

"Mae Ewrop yn mynd i gael ei heffeithio fwyaf, os na fydd Afghanistan yn cael mynediad at yr arian hwn," meddai Mehrabi.

"Bydd gennych whammy dwbl o fethu â dod o hyd i fara a methu ei fforddio. Bydd pobl yn ysu. Maen nhw'n mynd i fynd i Ewrop," meddai.

Daw’r alwad am gymorth wrth i Afghanistan wynebu cwymp yn ei heconomi fregus. Gadawodd ymadawiad lluoedd dan arweiniad yr Unol Daleithiau a llawer o roddwyr rhyngwladol y wlad heb grantiau a ariannodd dri chwarter y gwariant cyhoeddus.

Dywedodd y weinidogaeth gyllid ei bod yn cymryd tua 400 miliwn o Afghanis ($ 4.4 miliwn) bob dydd.

Er bod pwerau’r Gorllewin eisiau osgoi trychineb ddyngarol yn Afghanistan, maent wedi gwrthod cydnabod llywodraeth y Taliban yn swyddogol.

Dywedodd Haqmal y byddai Afghanistan yn caniatáu addysg i ferched, er nad yn yr un ystafelloedd dosbarth â dynion.

Byddai hawliau dynol, meddai, yn cael eu parchu ond o fewn fframwaith cyfraith Islamaidd, na fyddai’n cynnwys hawliau hoyw.

"LGBT ... Mae hynny yn erbyn ein cyfraith Sharia," meddai.

Mae Mehrabi yn gobeithio, er bod yr Unol Daleithiau wedi dweud yn ddiweddar na fydd yn rhyddhau cyfran ei llew o oddeutu $ 9 biliwn o gronfeydd, gallai gwledydd Ewropeaidd.

Dywedodd fod yr Almaen yn dal hanner biliwn o ddoleri o arian Afghanistan ac y dylai hi a gwledydd Ewropeaidd eraill ryddhau'r cronfeydd hynny.

Dywedodd Mehrabi fod angen $ 150m bob mis ar Afghanistan i “atal argyfwng sydd ar ddod”, gan gadw’r arian lleol a’r prisiau’n sefydlog, gan ychwanegu y gallai unrhyw drosglwyddiad gael ei fonitro gan archwilydd.

"Os bydd cronfeydd wrth gefn yn parhau i fod wedi'u rhewi, ni fydd mewnforwyr o Afghanistan yn gallu talu am eu llwythi, bydd banciau'n dechrau cwympo, bydd bwyd yn mynd yn brin, bydd siopau groser yn wag," meddai Mehrabi.

Dywedodd fod tua $ 431m o gronfeydd wrth gefn banc canolog yn cael eu dal gyda benthyciwr Almaeneg Commerzbank, yn ogystal â thua $ 94m arall gyda banc canolog yr Almaen, y Bundesbank.

Mae gan y Banc dros Aneddiadau Rhyngwladol, grŵp ymbarél ar gyfer banciau canolog byd-eang yn y Swistir, oddeutu $ 660m arall. Gwrthododd y tri wneud sylw.

Cipiodd y Taliban rym yn Afghanistan ym mis Awst ar ôl i’r Unol Daleithiau dynnu ei filwyr allan, bron i 20 mlynedd ar ôl i’r lluoedd dan arweiniad yr Unol Daleithiau gael eu hesgusodi gan yr Islamyddion yn dilyn ymosodiadau 11 Medi 2001 ar yr Unol Daleithiau.

Rhannwch yr erthygl hon:

Parhau Darllen

Afghanistan

Pryder Kazakhstan ynghylch 'gwaethygu tensiynau' yn Afghanistan

cyhoeddwyd

on

Dywed arlywydd Kazakhstan fod y wlad yn “monitro’n agos” y sefyllfa bresennol yn Afghanistan gyfagos yn dilyn i’r Taliban feddiannu, yn ysgrifennu Colin Stevens.

Mae pryderon yn tyfu yn Kazakstan ynghylch ansefydlogrwydd parhaus dros y ffin, a hefyd am fewnlifiad cynyddol o ffoaduriaid sy'n ceisio ailsefydlu o Afghanistan a rwygwyd gan ryfel.

Yn ddiweddar, cynullodd Arlywydd Kazakh Kassym-Jomart Tokayev gyfarfod lefel uchel o weinidogion a swyddogion y llywodraeth i drafod yr hyn y mae llawer yn ei ystyried yn sefyllfa sy'n gwaethygu yn Afghanistan. Roedd penaethiaid asiantaethau gorfodaeth cyfraith yn Afghanistan hefyd yn rhan o'r trafodaethau.

Ymhlith y cyfranogwyr eraill roedd Prif Weinidog Kazak Askar Mamin, penaethiaid y Pwyllgor Diogelwch Cenedlaethol, gweinidogaethau Materion Tramor, Amddiffyn, Materion Mewnol a'r Sefyllfa Frys, ynghyd â Swyddfa'r Erlynydd Cyffredinol a Gwasanaeth Diogelwch y Wladwriaeth.

hysbyseb

Dywedodd llefarydd yr Arlywydd Berik Uali bod “ymateb prydlon i’r sefyllfa yn Afghanistan o ystyried buddiannau cenedlaethol Kazakhstan a materion o sicrhau diogelwch ein pobl” yn cael eu trafod.

Ychwanegodd, “Fe gyfarwyddodd yr Arlywydd y llywodraeth i barhau i fonitro datblygiad y sefyllfa yn Afghanistan yn agos, sy’n hynod bwysig ar gyfer gwneud penderfyniadau ynghylch cydweithredu pellach gyda’r wlad hon.”

Siaradodd yr Arlywydd Tokayev, ar ôl y cyfarfod, am “waethygu tensiynau” yn Afghanistan a’r angen “i gymryd mesurau i sicrhau diogelwch ein pobl a’n diplomyddion yn Afghanistan.”

hysbyseb

Mae llawer o genhedloedd wedi sgramblo'n daer i wagio eu diplomyddion a'u dinasyddion ers i'r Taliban feddiannu ym mis Awst.

Mater arall sydd dan y chwyddwydr yw setliad ffoaduriaid o Afghanistan dros dro a bygythiad posibl i ddiogelwch.

 Mae Cadeirydd Cyngor Kazakhstan ar Gysylltiadau Rhyngwladol Erlan Karin wedi ceisio tawelu ofnau o’r fath, gan ddweud nad yw’r sefyllfa yn Afghanistan yn fygythiad uniongyrchol i Ganolbarth Asia.

Ond cyfaddefodd, “Wrth gwrs, fel pobl mae gennym ni rywfaint o bryder. Mae un o'r bygythiadau a achosir gan fudiad y Taliban yn gysylltiedig â'r ffaith eu bod wedi rhoi lloches i amrywiol grwpiau radical eraill.

Yn y cyfamser, dywed Kazakhstan ei fod wedi gwagio grŵp o wladolion ethnig-Kazakh Afghanistan o Kabul i genedl Canol Asia wrth i wledydd barhau i geisio symud pobl allan o’r wlad a rwygwyd gan y rhyfel yn dilyn atafaelu pŵer y Taliban.

Yn ôl swyddogion Kazakh, mae tua 200 o Affghaniaid ethnig-Kazakh yn Afghanistan er y credir bod y ffigur go iawn yn llawer uwch.

Ers i filwriaethwyr y Taliban gymryd rheolaeth ar bron pob un o Afghanistan mae nifer o Affghaniaid wedi annog awdurdodau Kazakh i fynd â nhw i Kazakhstan, gan honni eu bod yn Kazakhs ethnig.

Ond credir bod anfodlonrwydd cynyddol o rai Kazakhstanis gyda'r sefyllfa lle'r oedd y wladwriaeth i fod i ddarparu cefnogaeth ddyngarol sylweddol i Afghanistan yn lle helpu ei dinasyddion ei hun mewn angen.

Dywedodd Dauren Abayev, Dirprwy Bennaeth Cyntaf Gweinyddiaeth Arlywyddol Kazakhstan, “Nid Kazakhstan yw’r unig wlad sy’n rhoi cymorth i Afghanistan. Rhaid i’r gymuned ryngwladol gynorthwyo i ddarparu’r amgylchedd angenrheidiol ar gyfer dychwelyd normalrwydd i Afghanistan ar ôl degawdau o wrthdaro arfog. Oni bai bod hynny'n digwydd, oni bai bod y bywyd arferol yn cael ei adfer yn y wlad honno sydd wedi'i rhwygo gan ryfel, bydd y risg o ymosodiadau ac ymosodiadau gan heddluoedd eithafol, bygythiad masnachu cyffuriau a radicaliaeth bob amser yn anweledig dros bob un ohonom ”.

Wrth i’r gymuned ryngwladol ymateb i Afghanistan a reolir gan y Taliban, un cynnig a awgrymwyd yw defnyddio cenhadaeth cadw heddwch dan arweiniad y Cenhedloedd Unedig i Kabul er mwyn creu parth diogel ar gyfer gwacáu yn y dyfodol. Mae gan y Cenhedloedd Unedig genhadaeth eisoes yn Afghanistan, sydd wedi adleoli rhai staff dros dro i Kazakhstan i barhau â'i gweithrediadau.

Dywedodd arbenigwr ar Ganolbarth Asia ym Mrwsel, “Mae Afghanistan wedi bod yn wynebu cyfyngiadau ariannol difrifol oherwydd blocio’r llif cymorth tramor i’r wlad. Mae poblogaeth Afghanistan yn dioddef prinder cyflenwadau bwyd. Felly, mae ailddechrau dosbarthu bwyd i Afghanistan yn bwysig iawn ar gyfer normaleiddio'r sefyllfa yn y wlad.

“Y ffordd y mae pethau, ymddengys mai Kazakhstan sydd â’r cyfran uchaf mewn adfer sefydlogrwydd economaidd yn Afghanistan.”

Rhannwch yr erthygl hon:

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd