Cysylltu â ni

Gwlad Groeg

ASEau yn pryderu am fygythiadau i werthoedd yr UE yng Ngwlad Groeg 

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Roedd dirprwyaeth o’r Pwyllgor Rhyddid Sifil yn Athen ar 6-8 Mawrth 2023, i bwyso a mesur materion a honiadau yn ymwneud â chyflwr gwerthoedd yr UE yng Ngwlad Groeg.

Roedd yr ymweliad yn cwmpasu ystod eang o bynciau, gan gynnwys rhyddid cyfryngau a diogelwch newyddiadurwyr, polisïau mudo, hawliau dynol a thriniaeth gyfartal, y defnydd o ysbïwedd, rheolaeth y gyfraith, a'r frwydr yn erbyn llygredd. Ar ddiwedd yr ymweliad, Cadeirydd y ddirprwyaeth Sophie IN 'T VELD (RE, NL) cyhoeddi'r datganiad canlynol ar ran y ddirprwyaeth.

“Mae aelodau’r ddirprwyaeth yn cydymdeimlo’n ddwys â theuluoedd ac anwyliaid dioddefwyr y drasiedi yn Tempi. Dymunwn hefyd dalu parch i'r Groegiaid. Mae’r geiriau “Pare me otan phtaseis” wedi dod yn fynegiant o’r boen a’r galar aruthrol, o anghrediniaeth cynifer o fywydau ifanc a gollwyd. Mae'r drasiedi hon yn effeithio ar y genedl gyfan. Fel Ewropeaid rydym yn sefyll gyda'r Groegiaid.

"Mae'r ddirprwyaeth yn ddiolchgar am y cyfnewid cyfoethog a di-flewyn-ar-dafod gyda'r holl gyd-ymgynghorwyr. Mae'n gresynu nad oedd y Prif Weinidog, gweinidogion y llywodraeth, cynrychiolwyr yr heddlu, Erlynydd y Goruchaf Lys a swyddogion eraill ar gael neu wedi gwrthod cyfarfod.

"Er bod gan Wlad Groeg fframwaith sefydliadol a chyfreithiol cadarn, cymdeithas sifil fywiog a chyfryngau annibynnol, mae'r ddirprwyaeth yn nodi bod bygythiadau difrifol iawn i reolaeth y gyfraith a hawliau sylfaenol. Mae rhwystrau a balansau, sy'n hanfodol ar gyfer democratiaeth gadarn, dan bwysau trwm. Mae craffu gan gyrff ymroddedig a chan y wasg rydd yn cael ei wagio, mae cyfiawnder yn hynod o araf ac aneffeithiol, gan arwain at ddiwylliant o gael eu cosbi Mae llygredd yn erydu gwasanaethau a nwyddau cyhoeddus Mae sefydliadau cymdeithas sifil dan bwysau aruthrol.

"Bron i ddwy flynedd ar ôl llofruddiaeth Giorgos Karaivaz, nid oes unrhyw gynnydd gweladwy yn ymchwiliad yr heddlu. Nid yn unig nad oes cyfiawnder yn cael ei wneud i'w deulu, ond mae'n anfon neges nad yw diogelwch newyddiadurwyr yn flaenoriaeth i'r llywodraeth. Rhaid i'r achos ymchwilio heb oedi pellach, ac mae'r ddirprwyaeth yn annog yr awdurdodau i ofyn am gymorth gan Europol.

"Yn ogystal, mae llawer o newyddiadurwyr yn wynebu bygythiadau corfforol, ymosodiadau geiriol, gan gynnwys gan wleidyddion a gweinidogion uchel eu statws, torri eu preifatrwydd ag ysbïwedd, neu SLAPPs. Mae perchnogaeth cyfryngau gan nifer fach o oligarchiaid yn effeithio'n negyddol ar blwraliaeth y cyfryngau, gan arwain at dan-ddrama dramatig. adrodd ar rai pynciau Yn dilyn y ddamwain trên, amlygodd datganiad cyffredin gan gymdeithasau newyddiadurwyr Groegaidd y broblem hon hefyd.

hysbyseb

Cyfiawnder, gwiriadau a balansau

“Rydym yn mynegi ein pryder am y tanariannu, diffyg staffio, cwtogi’r pwerau, gweithdrefnau penodi afloyw, ac aflonyddu a brawychu swyddogion cyrff cyhoeddus annibynnol fel yr Ombwdsmon, yr Awdurdod Diogelu Data, a’r Awdurdod Diogelwch a Phreifatrwydd Cyfathrebu. nodi hefyd nad yw’n ymddangos bod yr Asiantaeth Tryloywder Cenedlaethol, a ddylai chwarae rhan hanfodol yn y gwaith o graffu ar awdurdodau cyhoeddus, yn effeithiol a bod pryderon wedi’u codi ynghylch ei hannibyniaeth Mae aflonyddu parhaus yr erlynydd gwrth-lygredd Eleni Touloupaki hefyd yn destun pryder difrifol .

“Mae hyd achosion barnwrol, ynghyd ag amheuon ynghylch uniondeb rhannau o’r heddlu, a gwrthdaro buddiannau ar y lefel uchaf, yn arwain at ddiwylliant o gosbedigaeth lle gall llygredd ffynnu. Rhaid unioni’r materion hyn fel mater o flaenoriaeth. Mae'n rhaid gweithredu dyfarniadau Llys Hawliau Dynol Ewrop.

Cydraddoldeb, rheolaeth y gyfraith, a pharch at hawliau dynol

"Mae'r ffordd y caiff ymfudwyr eu trin ar y ffiniau allanol ac yn ddomestig, gan gynnwys adroddiadau am wthiadau systematig, trais, cadw mympwyol a dwyn eu heiddo, yn gythryblus iawn. Dylid codi'r cyfyngiadau a osodir ar gyrff anllywodraethol a newyddiadurwyr sy'n adrodd ar fudo ar unwaith. i fwy o dryloywder, megis mecanwaith adrodd gwthio'n ôl gan y Comisiwn Hawliau Dynol, a'i wella.

"O ran triniaeth gyfartal, mae gan Wlad Groeg fframwaith cyfreithiol cadarn ac mae camau cadarnhaol wedi'u cymryd megis creu'r Comisiwn Hawliau Dynol newydd. Fodd bynnag, mae'r arfer yn wahanol iawn i bobl LGBTI, Roma a lleiafrifoedd ethnig a menywod eraill. A Mae mwyafrif y ddirprwyaeth yn galw ar yr holl heddluoedd gwleidyddol i ddangos arweiniad a hyrwyddo newid cymdeithasol, a materion penodol i fynd i'r afael â nhw yw trais domestig, trais yr heddlu a chydraddoldeb priodas.

“Yn olaf, mae angen gwella’r broses ddeddfwriaethol drwy gyflwyno ymgynghoriad gwirioneddol ac ystyrlon a thrwy ddileu arfer dadleuol deddfwriaeth omnibws.”

Gallwch wylio'r gynhadledd i'r wasg a gynhaliwyd ar ddiwedd ymweliad y ddirprwyaeth yma.

Cefndir

Mae ASEau y Y Pwyllgor ar Hawliau Sifil, Cyfiawnder a Materion Cartref a deithiodd i Athen oedd:

Roedd rhaglen derfynol y ddirprwyaeth yn cynnwys cyfarfodydd ag awdurdodau Groeg annibynnol (Awdurdod Tryloywder Cenedlaethol, Awdurdod Diogelu Data, Diogelwch Cyfathrebu a Phreifatrwydd, Ombwdsmon, y Comisiwn Cenedlaethol dros Hawliau Dynol, Gwasanaeth Lloches), yn ogystal â chynrychiolwyr cymdeithas sifil, newyddiadurwyr, Frontex, y teulu o'r newyddiadurwr llofruddiaeth Giorgos Karaivaz, a'r cyn-erlynydd llygredd Eleni Touloupaki.

Trefnwyd y genhadaeth canfod ffeithiau o dan gylch gorchwyl y Pwyllgor Rhyddid Sifil (LIBE) ac yn unol â'r DRFMG (gweithgor ar Ddemocratiaeth, Rheolaeth y Gyfraith a Hawliau Sylfaenol) mandad. Nod y genhadaeth yw cymryd stoc o'r datblygiadau newydd yn y wlad, a pharhau â'r Gwaith DRFMG ymroddedig i'r sefyllfa yng Ngwlad Groeg, gyda ffocws arbennig ar sefyllfa rheolaeth y gyfraith, ymladd yn erbyn llygredd a rhyddid y cyfryngau.

Mwy o wybodaeth 

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd