#Coronavirus ac Eglwys Shincheonji yn Ne Korea - Yn gwahanu ffaith oddi wrth ffuglen

| Mawrth 24, 2020

Ar hyn o bryd mae'r byd i gyd yn wynebu pandemig coronafirws a darddodd yn Tsieina ac a ehangodd yn gyflym i Dde Korea lle cafodd eglwys ei phardduo am yr honnir iddi ledaenu'r firws ledled y wlad, yn ysgrifennu Willy Fautré, cyfarwyddwr Human Rights Without Frontiers.

Yn y cacophony cyfryngau rhyngwladol sydd wedi bod yn gynddeiriog ers cwpl o fisoedd ar y mater hwn, mae yna lawer o newyddion ffuglen a ffug amdano. Tudalen 30 tudalen Papur Gwyn newydd gael ei gyhoeddi mewn pum iaith gan ysgolhaig amlwg mewn astudiaethau crefyddol, gweithredwyr hawliau dynol, gohebydd a chyfreithiwr sydd wedi ymchwilio i'r ffenomen hon yn Ne Korea. Gwahaniaethu rhwng ffeithiau a ffuglen oedd eu hunig amcan. Ar ôl ymchwiliad trylwyr, maent wedi dad-adeiladu tua 20 stori ragfarnllyd a ffug, ymhlith llawer o straeon eraill, y maent wedi gwrthwynebu ffeithiau iddynt. Dyma rai o'r newyddion ffug dadleuol hyn a gylchredwyd yn Ne Korea:

Ffuglen: Mae’r Claf 31, fel y’i gelwir, a nodwyd fel aelod Shincheonji o Daegu wedi’i gyhuddo o wrthod cael ei brofi ddwywaith oherwydd ei chredoau crefyddol, o ymosod ar nyrs ac o heintio llawer o grefyddwyr craidd eraill drwy hyn.

Ffaith: Ar 7 Chwefror, fe’i derbyniwyd i Ysbyty Meddygaeth Corea Saeronan am fân ddamwain car a datblygodd annwyd a briodolwyd, meddai, i ffenestr agored yn yr ysbyty. Mae hi’n mynnu na soniodd neb am coronafirws fel posibilrwydd iddi, nac awgrymu prawf. Dim ond yr wythnos ganlynol, ar ôl i'w symptomau waethygu, cafodd ddiagnosis o niwmonia, ac yna cafodd ei phrofi am COVID-19. Fe ddechreuodd hi, pan gafodd ei rhoi mewn cwarantîn, sgrechian ac ymosod ar y nyrs â gofal yn yr ysbyty, gan rai newyddion ond gwadodd hi a'r nyrs.

Ffuglen: Mae Shincheonji wedi’i gyhuddo o ddysgu ei aelodau i ddibynnu ar unig amddiffyniad Duw ac i wrthod unrhyw driniaeth feddygol.

Ffaith: Nid yw Shincheonji yn dysgu ei aelodau eu bod yn rhydd rhag salwch ac y dylent wrthod triniaeth feddygol pan fydd ei hangen. I'r gwrthwyneb, ei neges i'w aelodau fu dilyn cyfarwyddiadau swyddogion iechyd ac awdurdodau gwleidyddol mewn ymateb i'r achos o COVID-19. Nid yw'n wir ychwaith bod gwasanaethau crefyddol Shincheonji yn unigryw aflan oherwydd bod cyfranogwyr yn eistedd ar y llawr yn hytrach nag ar gadeiriau neu feinciau; mewn gwirionedd, mae hyn yn gyffredin mewn llawer o grefyddau, megis Bwdhaeth neu Islam.

Ffuglen: Cyhuddwyd Shincheonji o beidio â phoeni am yr epidemig ac o ohirio cau ei wasanaethau crefyddol.

Ffaith: Ar 25 Ionawr 2020, ac eto ar 28 Ionawr, cyhoeddodd arweinyddiaeth Shincheonji orchmynion na allai unrhyw aelodau Shincheonji a oedd wedi cyrraedd China yn ddiweddar fynychu gwasanaethau eglwysig. Ar ben hynny, yr un diwrnod y profwyd y claf yn bositif, ataliodd Shincheonji yr holl weithgareddau yn ei eglwysi a'i ganolfannau cenhadol, yn gyntaf yn Daegu ac o fewn ychydig oriau ledled De Korea.

Ffuglen: Cyhuddwyd Shincheonji o lusgo’i draed pan ofynnodd yr awdurdodau am restr eu holl aelodau eglwysig. Ceryddwyd hefyd ei fod wedi gohirio llunio a chyflwyno'r rhestr hon, a'i bod yn fwriadol anghyflawn.

Ffaith: Nid oes tystiolaeth o'r fath bod Shincheonji wedi ceisio rhwystro ymdrechion yr awdurdodau yn fwriadol. Mae gan Shincheonji fwy na 120,000 o aelodau ac felly cymerodd amser i gasglu gwybodaeth o'r fath. Cydymffurfiodd Shincheonji mor gyflym ag y gallai. Efallai na fyddai'r Eglwys Gatholig neu'r Eglwysi Protestannaidd wedi gallu darparu gwybodaeth o'r fath neu efallai eu bod wedi gwrthod ar sail preifatrwydd. Yn anffodus, ar ôl i Shincheonji gyflwyno'r rhestr hon, gollyngwyd hunaniaeth nifer o'i aelodau i'r cyhoedd. Cafodd hyn ganlyniadau trychinebus i lawer ohonynt, megis gwarthnodi cyhoeddus a cholli swyddi.

Y cwestiwn yw: Pam mae ymgyrch gwrth-Shincheonji yn Ne Korea a phwy sydd y tu ôl iddi?

Mae'r straeon ffug a'r newyddion rhagfarnllyd wedi'u creu a'u cylchredeg yn bennaf gan Eglwysi Protestannaidd ffwndamentalaidd sy'n eu defnyddio i alw am wahardd Shincheonji. Am flynyddoedd, maent wedi bod yn ymladd yn ofer yn erbyn Shincheonji o dan eu croesgad yn erbyn heresïau diwinyddol, ond mewn gwirionedd, mae Shincheonji yn cael ei dargedu oherwydd ei fod yn fudiad sy'n tyfu'n gyflym ac sy'n bygwth eu haelodaeth. Mae'r eglwysi ffwndamentalaidd hynny yn geidwadol ac yn wrth-ryddfrydol, ac yn cynrychioli mwyafrif pwerus yn Ne Korea. Maen nhw'n trefnu ralïau ac weithiau'n troi at drais yn erbyn grwpiau maen nhw'n eu labelu fel “cyltiau,” pobl LGBTQI, a ffoaduriaid Mwslimaidd sy'n ceisio lloches yng Nghorea. Maent yn ystyried Islam yn grefydd ddemonig sydd yn ei hanfod yn tueddu at derfysgaeth.

Ar 6 Chwefror 2020, cyhoeddodd Comisiwn yr Unol Daleithiau dros Ryddid Crefyddol Rhyngwladol (USCIRF), endid llywodraeth ffederal annibynnol, dwybleidiol, ddatganiad yn nodi: “Mae USCIRF yn pryderu gan adroddiadau bod aelodau eglwys Shincheonji wedi cael y bai am ledaenu #coronavirus. Rydym yn annog llywodraeth De Corea i gondemnio bwch dihangol ac i barchu rhyddid crefyddol wrth iddi ymateb i’r achosion. ”

Mae awduron y Papur Gwyn yn eilio'r casgliad hwn ac yn apelio at awdurdodau De Corea. Ni all COVID-19 fod yn esgus i fynd yn groes i hawliau dynol a rhyddid crefyddol cannoedd ar filoedd o gredinwyr.

Mae Willy Fautré yn gyfarwyddwr Human Rights Without Frontiers.

Darllenwch y papur gwyn yma.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , , , , , ,

categori: Tudalen flaen, Iechyd, Hawliau Dynol, Hawliau Dynol

Sylwadau ar gau.