Cysylltu â ni

EU

Mae'r UE yn brwydro gyda'i drefn hawliau dynol newydd

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Fel Uchel Gomisiynydd Hawliau Dynol y Cenhedloedd Unedig, Michelle Bachelet condemnio Mae Iran am ddienyddio’r beirniad cyfundrefn Ruhollah Zam (yn y llun), yn galw am gosbi troseddau hawliau dynol mewn modd mwy effeithiol unwaith eto yn tyfu’n uwch. Yng ngoleuni hyn, mae'r UE mabwysiadu mae ei drefn sancsiynau hawliau dynol byd-eang newydd hir-ddisgwyliedig yn gam i’w groesawu yng ngwleidyddiaeth fyd-eang - ac i’r UE ei hun, a oedd hyd yn hyn wedi gorfod beirniadu am ei ddiffyg cyfundrefn hawliau dynol yn null Magnitsky i gosbi troseddwyr hawliau dynol ledled y byd. , yn ysgrifennu Louis Auge.

Tra tynnodd cyfundrefn yr UE ysbrydoliaeth o system America, roedd Brwsel yn ddoeth i beidio â chreu copi carbon o Ddeddf Magnitsky. Wedi'r cyfan, mae'r Ddeddf wedi bod ar dân am sawl diffyg cyfreithiol sy'n cael eu hystyried yn droseddau hawliau dynol ynddynt eu hunain. Mae rhain yn canolbwyntio o gwmpas ei feini prawf dethol annelwig, diffyg proses ddyledus ac, yn dilyn o hyn, cam-drin at ddibenion gwleidyddol gan weinyddiaeth yr UD - mae pob un ohonynt wedi taflu amheuaeth ynghylch dilysrwydd Deddf Magnitsky fel offeryn ar gyfer gorfodi hawliau dynol.

Yn dal i fod, hyd yn oed os yw'r UE wedi llwyddo i greu mecanwaith deddfwriaethol sy'n llai mympwyol na rhai Washington, erys cwestiynau pwysig y bydd angen i'r bloc fynd i'r afael â nhw os yw'n ceisio gwneud ei drefn sancsiynau yn offeryn effeithiol yn y frwydr yn erbyn cam-drin hawliau dynol - heb wneud mae'n fater hawl dynol ei hun.

hysbyseb

Gwarantu proses ddyledus

Yr UE nawr yn meddu ar “Fframwaith a fydd yn caniatáu iddo dargedu unigolion, endidau a chyrff… yn gyfrifol am, yn ymwneud â, neu'n gysylltiedig â throseddau a cham-drin hawliau dynol difrifol ledled y byd, ni waeth ble y gwnaethant ddigwydd.” Yn yr uchelgais ddatganedig hon, mae'n adlewyrchu Magnitsky yn fras, ac o'i archwilio'n agosach, mae ganddo rai o'r un canlyniadau hefyd, p'un a fwriadwyd hyn ai peidio.

Yn union fel Deddf Magnitsky, mae cyfundrefn yr UE yn darparu cyfreithlondeb cyfreithiol i rewi'r holl gronfeydd, asedau ac adnoddau economaidd eraill sy'n gysylltiedig â'r unigolyn wedi'i dargedu. Gall y rhewi asedau fod yn arbennig estynedig i gynnwys “endidau heb eu dynodi” yn ogystal ag i unigolion sydd ddim ond yn “gysylltiedig” â'r targedau cosbau. Hynny yw, gall graddfa'r difrod cyfochrog sy'n deillio o sancsiynau'r UE fod yn llawer mwy helaeth na'r disgwyl, yn enwedig yn ystyried bod y pwyslais ar dargedu unigolion yn ddewis bwriadol gan Frwsel yn union i gyfyngu ar ddifrod y tu hwnt i'r unigolyn a gymeradwywyd ei hun.

Mae gan y gallu hwn i daflu'r rhwyd ​​net ganlyniadau difrifol i'r unigolyn wedi'i dargedu. Os yw canlyniadau cyfundrefn sancsiynau America yn wers, yna mae rhewi adnoddau ariannol yn golygu bod dod o hyd i gynrychiolaeth gyfreithiol yn ymarferol amhosibl. Gwaethygir yr effeithiau andwyol yn unig o ystyried blaenoriaeth y Comisiwn Ewropeaidd dros y blynyddoedd diwethaf i ddyrchafu statws yr Ewro mewn materion byd-eang o'i gymharu â Doler yr UD. Gallai ymateb i amhriodoldeb cosbau’r Unol Daleithiau, gan gryfhau’r Ewro gynyddu’r eironig yn eironig effaith o'r drefn sancsiynau Ewropeaidd y tu allan i'r farchnad allanol - gan eu gwneud yn allfydol eu natur i bob pwrpas.

Mae'n amlwg bod yr amodau hyn yn cael effaith ddifrifol ar broses briodol o dan drefn cosbau'r UE. Byddai llawer eisoes yn cael ei wella dros Ddeddf Magnitsky pe bai'r UE yn sicrhau bod yr hawl i amddiffyniad yn cael ei chadarnhau, syniad a bwysleisiodd Llys Cyfiawnder Ewrop mewn dyfarniad arloesol yn 2008 a wedi'i nodi bod angen parchu “hawliau’r amddiffyniad, yn enwedig yr hawl i gael gwrandawiad, a’r hawl i adolygiad barnwrol effeithiol o’r hawliau hynny”. Mae'n amlwg bod Brwsel, os yn ddiarwybod iddo, wedi creu amgylchiadau sy'n gwrthddweud y gofyniad hwn. Yn wir, mae cyfundrefnau cosbau blaenorol yr UE wedi bod yn enwog am dorri'r hawl sylfaenol hon, fel y gellir ei bennu'n rhwydd gan y niferus dirymiadau of gwrthderfysgaeth a gwlad sancsiynau a osodwyd gan yr UE yn y gorffennol.

Euogrwydd a diniweidrwydd 

Mae twyll mater sy'n gysylltiedig yn agos ag ansicrwydd yn ymwneud â'r meini prawf rhestru a darparu tystiolaeth y mae penderfyniadau rhestru yn seiliedig arni. Y drefn Ewropeaidd ddim yn cael ei lywodraethu gan gorff annibynnol ar gyfer argymell sancsiynau, ac nid oes set o feini prawf gwrthrychol, unffurf yn bodoli i benderfynu pryd i'w cymhwyso. Cyfrifoldeb aelod-wladwriaethau yw diffinio meini prawf clir ac unigryw ond hyd yn hyn dim ond yng nghyd-destun deddfwriaeth sancsiynau llorweddol yr UE, hynny yw heb ei thargedu, y gwnaed hyn.

Mae'r bwlch hwn yng nghyd-destun y drefn sancsiynau newydd yn gadael llawer o le i osod agenda yn fympwyol, yn enwedig pan fo'r aelod-wladwriaethau gwybodaeth yn dibynnu ar lunio meini prawf penodol eisoes yn cael ei lygru gan gogwydd gwleidyddol. Nid oes gan sefydliadau cymdeithas sifil fel cyrff anllywodraethol y pŵer i awgrymu sancsiynau yn uniongyrchol, fel y gwnânt yn yr UD, sy'n tynnu fector gwleidyddoli o'r broses sancsiynau, ar bapur o leiaf. Fodd bynnag, o ystyried y pŵer y mae rhai cyrff anllywodraethol yn ei wario mewn disgyrsiau cyhoeddus a dylanwadu gwneud penderfyniadau gwleidyddol ar y lefel uchaf, yn enwedig mewn gwledydd fel yr Almaen, mae perygl gwirioneddol y bydd meini prawf yn cael eu llunio gyda syniadau euogrwydd a ragdybiwyd mewn golwg.

Yn hynny o beth, gallai Brwsel gael ei demtio i aseinio beiusrwydd yn gyflym, gan adlewyrchu fframwaith colli Deddf Magnitsky lle gall trysorlys yr UD dyfynnu Mae “achos i gredu” yn ddigonol i gyfiawnhau rhestru. Daw pam mae hynny'n broblemus yn amlwg nid yn unig gan y ffaith nad oes gan y targed lawer o hawl i amddiffyn ei hun, ond hefyd yng ngoleuni'r effeithiau pellgyrhaeddol y mae'r sancsiynau yn eu cael ar fywyd yr unigolyn.

Nid popeth yw bwriadau da

Mae sancsiynau, yn ôl eu natur, cyfyngiadau tymor hir, na ddylid ei osod yn ysgafn ac felly angen prawf anadferadwy cyn gwneud hynny. Dylai safon yr hyn sy'n dystiolaeth gyfreithlon i gyfiawnhau rhewi asedau a mesurau cosbol lled-barhaol eraill fod yn uchel ac mae wrth wraidd a yw sancsiynau'n gyfiawn ac yn unol â chyfraith hawliau dynol Ewropeaidd a rhyngwladol - yn enwedig oherwydd, mewn gwirionedd, mae sancsiynau cosbau a fwriadwyd fel dewis arall yn lle treial.

Beth mae hyn i gyd yn ei olygu i'r UE? Mae angen ateb llawer o gwestiynau a datrys manylion cyn i drefn sancsiynau newydd y bloc gael ei chymhwyso am y tro cyntaf. Mae gan aelod-wladwriaethau nad ydynt eto cynnig unrhyw endidau i'w rhoi o dan sancsiynau, felly mae amser i fynd i'r afael â'r materion pwysig hyn. Mae Brwsel wedi ymdrechu’n galed i osgoi ailadrodd Deddf Magnitsky, ond mae angen gwneud mwy i sicrhau bod ei threfn sancsiynau newydd yn ychwanegiad teilwng i’r blwch offer hawliau dynol yn hytrach nag un o’i broblemau.

Gwlad Belg

Golchodd ceir a phalmentydd i ffwrdd wrth i dref Gwlad Belg gael ei tharo gan y llifogydd gwaethaf mewn degawdau

cyhoeddwyd

on

By

Cafodd tref ddeheuol Gwlad Belg, Dinant, ei tharo gan y llifogydd trymaf mewn degawdau ddydd Sadwrn (24 Gorffennaf) ar ôl i storm fellt a tharanau dwy awr droi strydoedd yn nentydd cenllif a olchodd geir a phalmentydd ond na laddodd neb, yn ysgrifennu Jan Strupczewski, Reuters.

Cafodd Dinant ei arbed rhag y llifogydd marwol 10 diwrnod yn ôl a laddodd 37 o bobl yn ne-ddwyrain Gwlad Belg a llawer mwy yn yr Almaen, ond fe wnaeth trais storm dydd Sadwrn synnu llawer.

"Rwyf wedi bod yn byw yn Dinant ers 57 mlynedd, ac nid wyf erioed wedi gweld unrhyw beth felly," meddai Richard Fournaux, cyn-faer y dref ar afon Meuse a man geni'r dyfeisiwr y sacsoffon, Adolphe Sax o'r 19eg ganrif. ar gyfryngau cymdeithasol.

hysbyseb
Mae menyw yn gweithio i adfer ei heiddo yn dilyn glawiad trwm yn Dinant, Gwlad Belg Gorffennaf 25, 2021. REUTERS / Johanna Geron
Mae menyw yn cerdded mewn ardal yr effeithiwyd arni gan lawiad trwm yn Dinant, Gwlad Belg Gorffennaf 25, 2021. REUTERS / Johanna Geron

Fe wnaeth dŵr glaw yn llifo i lawr strydoedd serth ysgubo dwsinau o geir i ffwrdd, eu pentyrru mewn tomen wrth groesfan, a golchi cerrig coblau, palmantau a darnau cyfan o darmac wrth i drigolion wylio mewn arswyd o ffenestri.

Nid oedd unrhyw amcangyfrif manwl gywir o’r difrod, gydag awdurdodau tref yn rhagweld yn unig y byddai’n “sylweddol”, yn ôl teledu RTL Gwlad Belg.

Fe wnaeth y storm ddryllio hafoc tebyg, hefyd heb golli bywyd, yn nhref fach Anhee ychydig gilometrau i'r gogledd o Dinant.

Parhau Darllen

Gweriniaeth Tsiec

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn cymeradwyo cynllun adfer a gwytnwch Tsiecia € 7 biliwn

cyhoeddwyd

on

Heddiw (19 Gorffennaf) mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi mabwysiadu asesiad cadarnhaol o gynllun adfer a gwytnwch Tsiec. Mae hwn yn gam pwysig tuag at yr UE yn talu € 7 biliwn mewn grantiau o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Bydd y cyllid hwn yn cefnogi gweithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Tsiec. Bydd yn chwarae rhan allweddol wrth helpu Tsiecia i ddod yn gryfach o'r pandemig COVID-19.

Mae'r RRF wrth galon NextGenerationEU a fydd yn darparu € 800bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ledled yr UE. Mae'r cynllun Tsiec yn rhan o ymateb cydgysylltiedig digynsail yr UE i argyfwng COVID-19, i fynd i'r afael â heriau Ewropeaidd cyffredin trwy gofleidio'r trawsnewidiadau gwyrdd a digidol, i gryfhau gwytnwch economaidd a chymdeithasol a chydlyniant y Farchnad Sengl.

Asesodd y Comisiwn gynllun Tsiecia yn seiliedig ar y meini prawf a nodir yn y Rheoliad RRF. Ystyriodd dadansoddiad y Comisiwn, yn benodol, a yw'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a nodwyd yng nghynllun Tsiec yn cefnogi'r trawsnewidiadau gwyrdd a digidol; cyfrannu at fynd i'r afael yn effeithiol â'r heriau a nodwyd yn y Semester Ewropeaidd; a chryfhau ei botensial i dyfu, creu swyddi a gwytnwch economaidd a chymdeithasol.

hysbyseb

Sicrhau trosglwyddiad gwyrdd a digidol Tsiec  

Mae asesiad y Comisiwn o gynllun Tsiecia yn canfod ei fod yn neilltuo 42% o gyfanswm ei ddyraniad i fesurau sy'n cefnogi amcanion hinsawdd. Mae'r cynllun yn cynnwys buddsoddiadau mewn ynni adnewyddadwy, moderneiddio rhwydweithiau dosbarthu gwres ardal, amnewid boeleri glo a gwella effeithlonrwydd ynni adeiladau preswyl a chyhoeddus. Mae'r cynllun hefyd yn cynnwys mesurau ar gyfer amddiffyn natur a rheoli dŵr ynghyd â buddsoddiad mewn symudedd cynaliadwy.

Mae asesiad y Comisiwn o gynllun Tsiecia yn canfod ei fod yn neilltuo 22% o gyfanswm ei ddyraniad i fesurau sy'n cefnogi'r trawsnewidiad digidol. Mae'r cynllun yn darparu ar gyfer buddsoddiadau mewn seilwaith digidol, digideiddio gweinyddiaeth gyhoeddus, gan gynnwys meysydd iechyd, cyfiawnder a gweinyddu trwyddedau adeiladu. Mae'n hyrwyddo digideiddio busnesau a phrosiectau digidol yn y sectorau diwylliannol a chreadigol. Mae'r cynllun hefyd yn cynnwys mesurau i wella sgiliau digidol ar bob lefel, fel rhan o'r system addysg a thrwy raglenni uwchsgilio ac ailsgilio pwrpasol.

Atgyfnerthu gwytnwch economaidd a chymdeithasol Tsiec

Mae'r Comisiwn o'r farn bod cynllun Tsiecia yn mynd i'r afael yn effeithiol â'r cyfan neu is-set sylweddol o'r heriau economaidd a chymdeithasol a amlinellir yn yr argymhellion gwlad-benodol a gyfeiriwyd at Tsiecia gan y Cyngor yn y Semester Ewropeaidd yn 2019 ac yn 2020.

Mae'r cynllun yn darparu ar gyfer mesurau i fynd i'r afael â'r angen am fuddsoddiad mewn effeithlonrwydd ynni a ffynonellau ynni adnewyddadwy, trafnidiaeth gynaliadwy a seilwaith digidol. Nod sawl mesur yw mynd i'r afael â'r angen i feithrin sgiliau digidol, gwella ansawdd a chynhwysiant addysg, a chynyddu argaeledd cyfleusterau gofal plant. Mae'r cynllun hefyd yn darparu ar gyfer gwella'r amgylchedd busnes, yn bennaf trwy fesurau e-lywodraeth helaeth, diwygio'r gweithdrefnau o roi trwyddedau adeiladu a mesurau gwrth-lygredd. Bydd heriau ym maes Ymchwil a Datblygu yn cael eu gwella trwy fuddsoddiad sydd â'r nod o gryfhau cydweithrediad cyhoeddus-preifat a chefnogaeth ariannol ac anariannol i gwmnïau arloesol.

Mae'r cynllun yn cynrychioli ymateb cynhwysfawr a chytbwys digonol i sefyllfa economaidd a chymdeithasol Tsiec, a thrwy hynny gyfrannu'n briodol at bob un o'r chwe philer y cyfeirir atynt yn y Rheoliad RRF.

Cefnogi buddsoddiadau blaenllaw a phrosiectau diwygio

Mae'r cynllun Tsiec yn cynnig prosiectau ym mhob un o saith ardal flaenllaw Ewrop. Mae'r rhain yn brosiectau buddsoddi penodol sy'n mynd i'r afael â materion sy'n gyffredin i bob aelod-wladwriaeth mewn meysydd sy'n creu swyddi a thwf ac sydd eu hangen ar gyfer y trawsnewidiad deublyg. Er enghraifft, mae Tsiecia wedi cynnig € 1.4bn i gefnogi adnewyddu effeithlonrwydd ynni adeiladau a € 500 miliwn i hybu sgiliau digidol trwy addysg a buddsoddiadau mewn rhaglenni uwchsgilio ac ailsgilio ar gyfer y gweithlu cyfan.  

Mae asesiad y Comisiwn yn canfod nad oes unrhyw fesur a gynhwysir yn y cynllun yn gwneud unrhyw niwed sylweddol i'r amgylchedd, yn unol â'r gofynion a nodir yn y Rheoliad RRF.

Mae'r trefniadau a gynigir yn y cynllun adfer a gwytnwch mewn perthynas â systemau rheoli yn ddigonol i atal, canfod a chywiro llygredd, twyll a gwrthdaro buddiannau sy'n ymwneud â defnyddio cronfeydd. Disgwylir i'r trefniadau hefyd osgoi cyllid dwbl i bob pwrpas o dan y Rheoliad hwnnw a rhaglenni eraill yr Undeb. Ategir y systemau rheoli hyn gan fesurau archwilio a rheoli ychwanegol sydd wedi'u cynnwys yng nghynnig y Comisiwn ar gyfer Penderfyniad Gweithredu Cyngor fel cerrig milltir. Rhaid cyflawni'r cerrig milltir hyn cyn i Tsiecia gyflwyno ei chais am daliad cyntaf i'r Comisiwn.

Dywedodd yr Arlywydd Ursula von der Leyen: “Heddiw, mae’r Comisiwn Ewropeaidd wedi penderfynu rhoi ei olau gwyrdd i gynllun adfer a gwytnwch Tsiec. Bydd y cynllun hwn yn chwarae rhan hanfodol wrth gefnogi symudiad tuag at ddyfodol mwy gwyrdd a mwy digidol i Tsiecia. Mae mesurau sy'n gwella effeithlonrwydd ynni, yn digideiddio gweinyddiaeth gyhoeddus ac yn atal camddefnyddio arian cyhoeddus yn unol ag amcanion NextGenerationEU yn union. Rwyf hefyd yn croesawu’r pwyslais cryf y mae’r cynllun yn ei roi ar gryfhau gwytnwch system gofal iechyd Tsiec i’w baratoi ar gyfer heriau yn y dyfodol. Byddwn yn sefyll gyda chi bob cam o'r ffordd i sicrhau bod y cynllun yn cael ei weithredu'n llawn.

Dywedodd Comisiynydd yr Economi, Paolo Gentiloni: “Bydd cynllun adferiad a gwytnwch Tsiec yn rhoi hwb cryf i ymdrechion y wlad i fynd yn ôl ar ôl i’r sioc economaidd achosi’r pandemig. Bydd y € 7bn yng nghronfeydd NextGenerationEU a fydd yn llifo i Tsiecia dros y pum mlynedd nesaf yn cefnogi rhaglen eang o ddiwygiadau a buddsoddiadau i adeiladu economi fwy cynaliadwy a chystadleuol. Maent yn cynnwys buddsoddiadau sylweddol iawn mewn adnewyddu adeiladau, ynni glân a symudedd cynaliadwy, ynghyd â mesurau i hybu seilwaith a sgiliau digidol a digideiddio gwasanaethau cyhoeddus. Bydd yr amgylchedd busnes yn elwa o hyrwyddo mesurau e-lywodraeth a gwrth-lygredd. Bydd y cynllun hefyd yn cefnogi gwelliannau mewn gofal iechyd, gan gynnwys gofal atal canser ac adferiad wedi'i atgyfnerthu. "

Y camau nesaf

Heddiw mae'r Comisiwn wedi mabwysiadu cynnig ar gyfer Penderfyniad Gweithredu Cyngor i ddarparu € 7bn mewn grantiau i Tsiecia o dan y RRF. Bellach bydd gan y Cyngor bedair wythnos, fel rheol, i fabwysiadu cynnig y Comisiwn.

Byddai cymeradwyaeth y Cyngor i'r cynllun yn caniatáu ar gyfer talu € 910m i Tsiecia cyn ei ariannu. Mae hyn yn cynrychioli 13% o'r cyfanswm a ddyrannwyd i Tsiecia.

Dywedodd Is-lywydd Gweithredol Economi sy’n Gweithio i Bobl, Valdis Dombrovskis: “Bydd y cynllun hwn yn rhoi Tsiecia ar y llwybr i adferiad ac yn hybu ei dwf economaidd wrth i Ewrop baratoi ar gyfer y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol. Mae Tsiecia yn bwriadu buddsoddi mewn ynni adnewyddadwy a thrafnidiaeth gynaliadwy, wrth wella effeithlonrwydd ynni adeiladau. Ei nod yw cyflwyno mwy o gysylltedd digidol ledled y wlad, hyrwyddo addysg a sgiliau digidol, a digideiddio llawer o'i wasanaethau cyhoeddus. Ac mae'n rhoi ffocws i'w groesawu ar wella'r amgylchedd busnes a'r system gyfiawnder, wedi'i ategu gan fesurau i ymladd yn erbyn llygredd a hyrwyddo e-lywodraeth - i gyd mewn ymateb cytbwys i sefyllfa economaidd a chymdeithasol Tsiec. Ar ôl ei roi ar waith yn iawn, bydd y cynllun hwn yn helpu i roi Tsiecia ar sylfaen gadarn ar gyfer y dyfodol. ”

Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar gyflawni'r cerrig milltir a'r targedau a amlinellir ym Mhenderfyniad Gweithredu'r Cyngor yn foddhaol, gan adlewyrchu'r cynnydd o ran gweithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau. 

Mwy o wybodaeth

Cwestiynau ac atebion: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn cymeradwyo cynllun adfer a gwytnwch Tsiec

Cyfleuster Adfer a Gwydnwch: Cwestiynau ac atebion

Ftaflen act ar gynllun adfer a gwytnwch Tsiec

Cynnig ar gyfer Cyngor sy'n Gweithredu Penderfyniad ar gymeradwyo'r asesiad o'r cynllun adfer a gwytnwch ar gyfer Tsiecia

Atodiad i'r Cynnig am Gyngor sy'n Gweithredu Penderfyniad ar gymeradwyo'r asesiad o'r cynllun adfer a gwytnwch ar gyfer Tsiecia

Dogfen gweithio staff sy'n cyd-fynd â'r cynnig am Benderfyniad Gweithredu'r Cyngor

Cyfleuster Adfer a Gwydnwch

Rheoliad Cyfleuster Adfer a Gwydnwch

Parhau Darllen

Gwlad Belg

Mae doll marwolaeth yn codi i 170 yn llifogydd yr Almaen a Gwlad Belg

cyhoeddwyd

on

Cododd y doll marwolaeth mewn llifogydd dinistriol yng ngorllewin yr Almaen a Gwlad Belg io leiaf 170 ddydd Sadwrn (17 Gorffennaf) ar ôl i afonydd byrstio a fflach-lifogydd yr wythnos hon gwympo tai a rhwygo ffyrdd a llinellau pŵer, ysgrifennu Petra Wischgoll,
David Sahl, Matthias Inverardi yn Duesseldorf, Philip Blenkinsop ym Mrwsel, Christoph Steitz yn Frankfurt a Bart Meijer yn Amsterdam.

Bu farw tua 143 o bobl yn y llifogydd yn nhrychineb naturiol gwaethaf yr Almaen mewn mwy na hanner canrif. Roedd hynny’n cynnwys tua 98 yn ardal Ahrweiler i’r de o Cologne, yn ôl yr heddlu.

Roedd cannoedd o bobl yn dal ar goll neu'n anghyraeddadwy gan fod sawl ardal yn anhygyrch oherwydd lefelau dŵr uchel tra bod cyfathrebu mewn rhai lleoedd yn dal i fod i lawr.

hysbyseb

Trigolion a pherchnogion busnes brwydro i godi'r darnau mewn trefi cytew.

"Mae popeth wedi'i ddinistrio'n llwyr. Nid ydych chi'n adnabod y golygfeydd," meddai Michael Lang, perchennog siop win yn nhref Bad Neuenahr-Ahrweiler yn Ahrweiler, gan ymladd yn ôl dagrau.

Ymwelodd Arlywydd yr Almaen Frank-Walter Steinmeier ag Erftstadt yn nhalaith Gogledd Rhine-Westphalia, lle lladdodd y drychineb o leiaf 45 o bobl.

"Rydyn ni'n galaru gyda'r rhai sydd wedi colli ffrindiau, cydnabod, aelodau'r teulu," meddai. "Mae eu tynged yn rhwygo ein calonnau ar wahân."

Cafodd tua 700 o drigolion eu symud yn hwyr ddydd Gwener ar ôl i argae dorri yn nhref Wassenberg ger Cologne, meddai awdurdodau.

Ond dywedodd maer Wassenberg, Marcel Maurer, fod lefelau dŵr wedi bod yn sefydlogi ers y nos. "Mae'n rhy gynnar i roi'r cwbl yn glir ond rydyn ni'n obeithiol iawn," meddai.

Fodd bynnag, roedd argae Steinbachtal yng ngorllewin yr Almaen yn parhau i fod mewn perygl o dorri, meddai awdurdodau ar ôl i ryw 4,500 o bobl gael eu symud o gartrefi i lawr yr afon.

Dywedodd Steinmeier y byddai'n cymryd wythnosau cyn y gellid asesu'r difrod llawn, y disgwylir iddo ofyn am sawl biliynau o ewros mewn cronfeydd ailadeiladu.

Dywedodd Armin Laschet, premier gwladwriaethol Gogledd Rhine-Westphalia ac ymgeisydd y blaid CDU sy’n rheoli yn etholiad cyffredinol mis Medi, y byddai’n siarad â’r Gweinidog Cyllid Olaf Scholz yn y dyddiau nesaf am gymorth ariannol.

Roedd disgwyl i’r Canghellor Angela Merkel deithio ddydd Sul i Rhineland Palatinate, y wladwriaeth sy’n gartref i bentref dinistriol Schuld.

Mae aelodau o luoedd Bundeswehr, wedi'u hamgylchynu gan geir rhannol o dan y dŵr, yn rhydio trwy'r dŵr llifogydd yn dilyn glawiad trwm yn Erftstadt-Blessem, yr Almaen, Gorffennaf 17, 2021. REUTERS / Thilo Schmuelgen
Mae aelodau tîm achub Awstria yn defnyddio eu cychod wrth iddynt fynd trwy ardal y mae llifogydd yn effeithio arni, yn dilyn glawiad trwm, yn Pepinster, Gwlad Belg, Gorffennaf 16, 2021. REUTERS / Yves Herman

Yng Ngwlad Belg, cododd y doll marwolaeth i 27, yn ôl y ganolfan argyfwng genedlaethol, sy’n cydlynu’r ymgyrch rhyddhad yno.

Ychwanegodd fod 103 o bobl "ar goll neu'n anghyraeddadwy". Roedd rhai yn debygol o fod yn anghyraeddadwy oherwydd na allent ail-wefru ffonau symudol neu eu bod yn yr ysbyty heb bapurau adnabod, meddai'r ganolfan.

Dros y dyddiau diwethaf mae'r llifogydd, sydd wedi taro taleithiau Almaeneg Rhineland Palatinate a Gogledd Rhine-Westphalia a dwyrain Gwlad Belg yn bennaf, wedi torri cymunedau cyfan rhag pŵer a chyfathrebu.

RWE (RWEG.DE)Dywedodd cynhyrchydd pŵer mwyaf yr Almaen, ddydd Sadwrn, effeithiwyd yn aruthrol ar ei fwynglawdd agored yn Inden a gwaith pŵer glo Weisweiler, gan ychwanegu bod y planhigyn yn rhedeg ar gapasiti is ar ôl i'r sefyllfa sefydlogi.

Yn nhaleithiau de Gwlad Belg, Lwcsembwrg a Namur, rhuthrodd awdurdodau i gyflenwi dŵr yfed i aelwydydd.

Gostyngodd lefelau dŵr llifogydd yn araf yn y rhannau a gafodd eu taro waethaf yng Ngwlad Belg, gan ganiatáu i breswylwyr ddidoli eiddo a ddifrodwyd. Ymwelodd y Prif Weinidog Alexander De Croo ac Arlywydd y Comisiwn Ewropeaidd Ursula von der Leyen â rhai ardaloedd brynhawn Sadwrn.

Cyhoeddodd gweithredwr rhwydwaith rheilffyrdd Gwlad Belg, Infrabel, gynlluniau i atgyweirio llinellau, a byddai rhai ohonynt yn ôl mewn gwasanaeth ar ddiwedd mis Awst yn unig.

Roedd gwasanaethau brys yn yr Iseldiroedd hefyd yn wyliadwrus iawn wrth i afonydd oedd yn gorlifo fygwth trefi a phentrefi ledled talaith ddeheuol Limburg.

Mae degau o filoedd o drigolion y rhanbarth wedi cael eu gwagio yn ystod y ddau ddiwrnod diwethaf gweithiodd milwyr, brigadau tân a gwirfoddolwyr yn wyllt trwy gydol nos Wener (16 Gorffennaf) i orfodi clawdd ac atal llifogydd.

Hyd yn hyn mae'r Iseldiroedd wedi dianc rhag trychineb ar raddfa ei chymdogion, ac o fore Sadwrn ni adroddwyd am unrhyw anafusion.

Mae gwyddonwyr wedi dweud ers amser maith y bydd newid yn yr hinsawdd yn arwain at orlifiadau trymach. Ond bydd penderfynu ar ei rôl yn y rhaeadrau didostur hyn yn cymryd o leiaf sawl wythnos i ymchwilio, meddai gwyddonwyr ddydd Gwener.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd