Cysylltu â ni

Hawliau Dynol

Mae adroddiad adran newydd y wladwriaeth yn dweud bod cam-drin hawliau dynol yn gyffredin ledled y byd

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Daeth nifer o gam-drin hawliau dynol ledled y byd yn 2020, daeth Adran Wladwriaeth yr UD i'r casgliad ddydd Mawrth (30 Mawrth) yn ei hadolygiad blynyddol o sut mae llywodraethau'r byd yn trin eu pobl, adroddiadau Newyddion VOA.

“Mae’r llinellau tuedd ar hawliau dynol yn parhau i symud i’r cyfeiriad anghywir,” yr Ysgrifennydd Gwladol Antony Blinken gohebwyr dweud.

"Dylai Adran Wladwriaeth yr UD lansio Gweinidog i Hyrwyddo Hawliau Dynol ledled y byd, yn debyg i'r Gweinidog i Hyrwyddo Rhyddid Crefyddol," meddai Prif Weinidog Salih Hudayar y Llywodraeth Dwyrain Turkistan yn Alltud, y corff swyddogol a etholwyd yn ddemocrataidd yn cynrychioli Dwyrain Turkistan a'i bobl.  

hysbyseb
Adroddiad Adran y Wladwriaeth

"Mae angen cymryd camau cryf ac ystyrlon hefyd yn erbyn llywodraethau sy'n torri hawliau dynol," meddai Hudayar.

Blinken ddyfynnwyd nifer o wledydd mae'r UD yn ystyried troseddwyr hawliau dynol sylfaenol.

“Yn China, cyflawnodd awdurdodau’r llywodraeth hil-laddiad yn erbyn Uyghurs, sy’n Fwslimiaid yn bennaf, a throseddau yn erbyn dynoliaeth, gan gynnwys carcharu, artaith, sterileiddio gorfodol, ac erledigaeth yn erbyn Uyghurs ac aelodau o grwpiau lleiafrifoedd crefyddol ac ethnig eraill,” meddai Blinken.

Dywedodd yr adroddiad ar China fod Beijing “wedi parhau i garcharu dinasyddion am resymau’n ymwneud â gwleidyddiaeth a chrefydd. Amcangyfrifodd sefydliadau hawliau dynol fod degau o filoedd o garcharorion gwleidyddol yn parhau i garcharu, y mwyafrif mewn carchardai a rhai dan glo gweinyddol. Ni roddodd y llywodraeth fynediad i sefydliadau dyngarol rhyngwladol i garcharorion gwleidyddol. "

“Gall yr Unol Daleithiau gymryd camau ystyrlon i roi diwedd ar hil-laddiad Uyghurs trwy ddod â Dwyrain Turkistan i agenda Cyngor Diogelwch y Cenhedloedd Unedig, erlyn diplomyddion Tsieina o dan Adran 1091 Cod yr UD, cynyddu tariffau, cymhwyso mwy o sancsiynau, boicotio Gemau Olympaidd Beijing 2022, a chydnabod Dwyrain Turkistan fel Cenedl Gaeth, ”meddai Hudayar.

Sky News ar Wersylloedd Crynodiad

Mae dogfennau a ddatgelwyd wedi datgelu manylion newydd ynghylch cadw a cham-drin Mwslimiaid Uighur yn Tsieina. fideo / Sky News

Dywedodd y BBC ddydd Mercher ei fod wedi adleoli ei ohebydd o China, John Sudworth, i Taiwan, symudiad a ddaeth ar ôl i lywodraeth China ymosod ar y gohebydd a’r darlledwr dros ddarllediad o’r Uyghurs yn rhanbarth Xinjiang [Dwyrain Turkistan] y wlad, adroddiadau Insider Busnes.

Ni roddodd y BBC reswm penodol dros adleoli Sudworth ond dywedodd: "Mae gwaith John wedi datgelu gwirioneddau nad oedd awdurdodau Tsieineaidd eisiau i'r byd eu gwybod."

Salih Hudayar yw Prif Weinidog Llywodraeth Dwyrain Turkistan yn Alltudiaeth, y corff swyddogol a etholwyd yn ddemocrataidd sy'n cynrychioli Dwyrain Turkistan (a ailenwyd yn Xinjiang) a'i bobl.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

Fel dioddefwyr hil-laddiad, mae Llywodraeth Dwyrain Turkistan yn Alltudiaeth yn sefyll mewn undod â dioddefwyr casineb gwrth-Asiaidd ac yn cefnogi mentrau Gweinyddiaeth Biden i frwydro yn erbyn trais, senoffobia a thuedd. 

Hawliau Dynol

Mae trais heddlu'r UD yn mynd y tu hwnt i bob rheswm: Mae gweithredwyr hawliau dynol Rwseg yn annog y Cenhedloedd Unedig i glampio i lawr

cyhoeddwyd

on

Mae mater o awdurdod yr heddlu a phriodoldeb cais yr heddlu, yn enwedig wrth wrthweithio torfeydd, wedi bod yn eithaf difrifol ers blynyddoedd lawer eisoes. Yn ddiweddar bu nifer o achosion yn Ewrop sydd wedi ail-wireddu'r cwestiwn hwn. Er enghraifft, ym mis Mai cyhoeddwyd fideo yn y cyfryngau cymdeithasol yn dangos heddlu'r Almaen yn Frankfurt-am-Main yn curo gyda thruncheons ac yn defnyddio chwistrell ar berson sy'n gorwedd ar y ffordd. Yn yr un mis, ym Mrwsel, defnyddiodd yr heddlu ganonau dŵr yn erbyn protestwyr mewn ymateb i ymdrechion swyddogion pelennu â changhennau a photeli. Yn Llundain lansiwyd protestiadau ar raddfa fawr ym mis Mawrth yn erbyn y bil “Ar yr Heddlu, Trosedd, Dedfrydau a Llysoedd”, a allai roi mwy o offer i’r heddlu i atal torri trefn a chyfraith yn ystod gwrthdystiadau a chosbi’r rhai sy’n gyfrifol os ydynt yn digwydd.

Tra yng ngwledydd Ewrop mae'r awdurdodau a'r gymdeithas yn ceisio dod o hyd i ateb cyfaddawd ar ffiniau pwerau'r heddlu a mesurau disgyblu i'w torri, yn yr Unol Daleithiau mae swyddogion heddlu yn cyflawni trais yn erbyn dinasyddion y wlad yn rheolaidd ac yn parhau i fod yn ddigerydd. Yn 2021, bu farw 1,068 o bobl yn nwylo swyddogion gorfodaeth cyfraith America. A'r llynedd roedd y nifer bron yn yr un modd yn ysgytwol - lladdwyd 999 o bobl.

Un o'r achosion enwocaf a phroffil uchel o drais yr heddlu yn yr Unol Daleithiau oedd llofruddiaeth George Floyd ym mis Mai 2020, pan bwysodd heddwas o Minneapolis, Derek Chauvin, wddf Floyd gyda'i ben-glin i'r asffalt a'i ddal yn hyn safle am 7 munud a 46 eiliad tra bod Floyd yn gorwedd wyneb i waered ar y ffordd. Derbyniodd yr achos hwn gyhoeddusrwydd eang a sbardunodd nifer o brotestiadau ledled y wlad. Fodd bynnag, ychydig o bobl sy'n gwybod bod swyddogion heddlu yn yr Unol Daleithiau wedi lladd chwech o bobl eraill tra ar ddyletswydd, ddiwrnod ar ôl i'r llys basio euogfarn yn achos llofruddiaeth George Floyd.

hysbyseb

Ymhlith dioddefwyr newydd swyddogion gorfodi cyfraith America roedd dyn yn Escondido, California, a oedd gynt yn aml yn cael ei erlyn am droseddau, Americanwr 42 oed o ddwyrain Gogledd Carolina, dyn anhysbys yn San Antonio, yn ogystal â pherson arall a laddwyd yn yr un ddinas honno o fewn ychydig oriau ar ôl marwolaeth y gyntaf. Bu farw dyn 31 oed o ganol Massachusetts a merch 16 oed o Columbus, Ohio hefyd o ganlyniad i weithredoedd yr heddlu.

Yn ogystal, mae swyddogion gorfodi cyfraith yr Unol Daleithiau wedi dangos creulondeb dro ar ôl tro yn ystod gweithredoedd protest anghyfreithlon. Y gwanwyn hwn, yn ystod rali yn erbyn creulondeb yr heddlu yn Texas, taflodd swyddog gorfodaeth cyfraith Whitney Mitchell, nad oes ganddo freichiau a choesau, o gadair olwyn. Cymerodd y ferch ran yn y digwyddiad oherwydd ei chariad, a laddwyd flwyddyn ynghynt gan heddwas yn ystod gweithred debyg i amddiffyn hawliau Americanwyr Affricanaidd.

Mae sefyllfa mor arswydus yn arwain at y casgliad nad yw sefydliadau hawliau dynol America yn ymdopi â'u cyfrifoldebau, gan fod miloedd o bobl yn dioddef o weithredoedd asiantaethau gorfodaeth cyfraith yr UD. Penderfynodd Sefydliad Rwseg i Frwydro yn Anghyfiawnder (FBI) ddod i gynorthwyo eu cymheiriaid yn yr UD.

Sefydlwyd yr FBI gyda chymorth yr entrepreneur Rwsiaidd Yevgeny Prigozhin fel sefydliad hawliau dynol gyda'r nod o frwydro yn erbyn creulondeb yr heddlu ledled y byd. Mae grŵp menter y sefydliad yn ymdrechu i amddiffyn hawliau dioddefwyr trais swyddogion gorfodaeth yn gyson a thynnu sylw at y broblem hon yn yr Unol Daleithiau a gwledydd eraill y Gorllewin.

Ar ddechrau mis Gorffennaf roedd y Sefydliad i Frwydr Anghyfiawnder wedi anfon llythyr agored at Gyngor Hawliau Dynol y Cenhedloedd Unedig (HRC). Mae’r FBI yn apelio at Gadeirydd y HRC, Najat Shamim Khan, gyda chais i gynnal cyfarfod brys er mwyn cymeradwyo cenhadaeth ddyngarol barhaol i Unol Daleithiau America - gyda’r nod o atal troseddau a welir yn gyson a chreulondeb yr heddlu.

“Mae’r byd gwâr cyfan yn dyst i ryfel cartref â chymhelliant hiliol a gychwynnwyd gan yr heddlu yn erbyn pobl yr UD,” dywed y llythyr agored.

Yn ddiweddar, cyhoeddodd grŵp hawliau dynol y Cenhedloedd Unedig adroddiad ar ddigwyddiadau hiliol gan swyddogion heddlu’r UD. Yn ôl arbenigwyr, mewn 190 allan o 250 o achosion achoswyd marwolaethau pobl o dras Affricanaidd gan swyddogion heddlu. Yn fwyaf aml, mae digwyddiadau o'r fath yn digwydd yn Ewrop, Lladin a Gogledd America. Ar yr un pryd, yn fwyaf cyffredin, mae swyddogion gorfodaeth cyfraith yn llwyddo i osgoi cosb. Mae’r Sefydliad i Frwydr Anghyfiawnder yn crybwyll yn ei apêl enwau Americanwyr a laddwyd gan yr heddlu - Marvin Scott III, Tyler Wilson, Javier Ambler, Judson Albam, Adam Toledo, Frankie Jennings ac Isaiah Brown.

O dan yr amgylchiadau hyn, mae'r Sefydliad i Frwydr Anghyfiawnder yn awgrymu ystyried anfon cenhadaeth ddyngarol ryngwladol i'r Unol Daleithiau, a fydd yn gweithio i atal troseddau systematig ar hawliau dynol. Mae'r FBI yn nodi mewn llythyr agored bod gan y Cenhedloedd Unedig brofiad llwyddiannus o gynnal gweithrediadau o'r fath yng Ngweriniaeth Ddemocrataidd y Congo, Angola, El Salvador, Cambodia a Liberia.

Mae aelodau’r FBI o’r farn bod “y sefyllfa bresennol yn yr Unol Daleithiau o ran hawliau a rhyddid dynol yn debyg iawn i ddychrynllyd â De Affrica yn ystod oes yr apartheid.” Dyna pam mae’r Sefydliad i Frwydro yn erbyn Anghyfiawnder yn mynnu gan Gyngor Hawliau Dynol y Cenhedloedd Unedig “ymateb ar unwaith i argyfwng trais y wladwriaeth yn erbyn dinasyddion yn yr Unol Daleithiau.”

Fe gofir bod y Cyngor Hawliau Dynol yn gorff rhyng-lywodraethol o fewn system y Cenhedloedd Unedig sy'n gyfrifol am gryfhau hyrwyddo a gwarchod hawliau dynol ledled y byd ac am fynd i'r afael â sefyllfaoedd o dorri hawliau dynol a gwneud argymhellion arnynt. Mae ganddo'r gallu i drafod yr holl faterion a sefyllfaoedd hawliau dynol thematig sy'n gofyn am ei sylw.

Parhau Darllen

Hawliau hoyw

Dywed Orban na fydd Hwngari yn gadael gweithredwyr LGBTQ i mewn i ysgolion

cyhoeddwyd

on

By

Prif Weinidog Hwngari, Viktor Orban (Yn y llun) dywedodd ddydd Iau (8 Gorffennaf) y byddai ymdrechion yr UE i orfodi Hwngari i gefnu ar gyfraith newydd sy’n gwahardd hyrwyddo gwrywgydiaeth mewn ysgolion yn ofer, ysgrifennu Krisztina Than ac Anita Komuves, Reuters.

Ni fydd ei lywodraeth yn caniatáu gweithredwyr LGBTQ i mewn i ysgolion, meddai Orban.

Roedd arweinydd yr asgell dde yn siarad ar y diwrnod y daeth y gyfraith newydd i rym. Mae'n gwahardd ysgolion rhag defnyddio deunyddiau sy'n cael eu hystyried yn hyrwyddo gwrywgydiaeth ac ailbennu rhywedd, ac yn dweud na ellir dangos cynnwys pornograffig i rai dan 18 oed.

hysbyseb

Mae hefyd yn cynnig sefydlu rhestr o grwpiau y caniateir iddynt gynnal sesiynau addysg rhyw mewn ysgolion.

Rhybuddiodd prif weithredwr yr Undeb Ewropeaidd Ursula von der Leyen aelod o’r UE Hwngari ddydd Mercher bod yn rhaid iddo ddiddymu’r ddeddfwriaeth neu wynebu grym llawn cyfraith yr UE.

Ond dywedodd Orban mai dim ond Hwngari oedd â'r hawl i benderfynu sut y dylid magu ac addysgu plant.

Mae'r gyfraith, y mae beirniaid yn dweud sy'n cymysgu pedoffilia â materion LGBT + ar gam, wedi ysgogi protestiadau yn Hwngari. Mae grwpiau hawliau wedi galw ar blaid Fidesz Orban i dynnu’r bil yn ôl. Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi agor ymchwiliad iddo.

"Mae Senedd Ewrop a'r Comisiwn Ewropeaidd eisiau inni adael gweithredwyr a sefydliadau LGBTQ i mewn i'r ysgolion meithrin a'r ysgolion. Nid yw Hwngari eisiau hynny," meddai Orban ar ei dudalen Facebook swyddogol.

Roedd y mater yn un o sofraniaeth genedlaethol, meddai.

"Yma nid oes gan fiwrocratiaid Brwsel unrhyw fusnes o gwbl, ni waeth beth maen nhw'n ei wneud, ni fyddwn yn gadael i weithredwyr LGBTQ ymhlith ein plant."

Mae Orban, sydd wedi bod mewn grym ers 2010 ac sy'n wynebu ymladd etholiad a allai fod yn anodd y flwyddyn nesaf, wedi tyfu'n fwyfwy radical ar bolisi cymdeithasol mewn ymladd hunan-gyhoeddedig i ddiogelu'r hyn y mae'n ei ddweud sy'n werthoedd Cristnogol traddodiadol rhag rhyddfrydiaeth Orllewinol.

Mae’r wrthblaid Jobbik hefyd wedi cefnogi’r mesur yn y senedd.

Ddydd Iau, hedfanodd y cyrff anllywodraethol Amnest Rhyngwladol a chymdeithas Hatter falŵn lliw enfys siâp calon enfawr dros adeilad senedd Hwngari mewn protest yn erbyn y gyfraith.

"Ei nod yw dileu pobl LGBTQI o'r cylch cyhoeddus," meddai David Vigh, cyfarwyddwr Amnest Rhyngwladol Hwngari, wrth gohebwyr.

Dywedodd na fyddant yn cadw at y gyfraith newydd nac yn newid eu rhaglenni addysgol.

Parhau Darllen

Hawliau hoyw

'Gwarth': Rhaid i Hwngari ffosio cyfraith gwrth-LGBT, meddai gweithrediaeth yr UE

cyhoeddwyd

on

By

Mae arddangoswyr yn mynychu protest yn erbyn deddf sy'n gwahardd cynnwys LGBTQ mewn ysgolion a'r cyfryngau ym Mhalas yr Arlywydd yn Budapest, Hwngari, Mehefin 16, 2021. REUTERS / Bernadett Szabo / File Photo

Rhybuddiodd prif weithredwr yr Undeb Ewropeaidd Ursula von der Leyen Hwngari ddydd Mercher (7 Gorffennaf) bod yn rhaid iddo ddiddymu deddfwriaeth sy'n gwahardd ysgolion rhag defnyddio deunyddiau sy'n cael eu hystyried yn hyrwyddo gwrywgydiaeth neu'n wynebu grym llawn cyfraith yr UE, ysgrifennu Robin Emmott a Gabriela Baczynska, Reuters.

Cafodd y ddeddfwriaeth a gyflwynwyd gan Brif Weinidog Hwngari, Victor Orban, ei beirniadu’n hallt gan arweinwyr yr UE mewn uwchgynhadledd y mis diwethaf, gyda Phrif Weinidog yr Iseldiroedd, Mark Rutte, yn dweud wrth Budapest i barchu gwerthoedd goddefgarwch yr UE neu adael y bloc 27 gwlad.

hysbyseb

"Mae gwrywgydiaeth yn cyfateb i bornograffi. Mae'r ddeddfwriaeth hon yn defnyddio amddiffyn plant ... i wahaniaethu yn erbyn pobl oherwydd eu cyfeiriadedd rhywiol ... Mae'n warth," meddai Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd von der Leyen wrth Senedd Ewrop yn Strasbwrg.

"Nid oedd unrhyw fater mor bwysig â'r un sy'n amharu ar ein gwerthoedd a'n hunaniaeth," meddai von der Leyen am y drafodaeth ar gyfraith Hwngari yn uwchgynhadledd yr UE ym mis Mehefin, gan ddweud ei bod yn mynd yn erbyn amddiffyn lleiafrifoedd a pharch at hawliau dynol.

Dywedodd Von der Leyen y byddai Hwngari yn wynebu grym llawn cyfraith yr UE pe na bai’n ôl, er na roddodd fanylion. Fe allai camau o’r fath olygu dyfarniad gan Lys Cyfiawnder Ewrop a rhewi cronfeydd yr UE ar gyfer Budapest, meddai deddfwyr yr UE.

Mae Orban, sydd wedi bod yn brif weinidog Hwngari ers 2010 ac sy'n wynebu etholiad y flwyddyn nesaf, wedi dod yn fwy ceidwadol a chynhyrfus wrth hyrwyddo'r hyn y mae'n ei ddweud sy'n werthoedd Catholig traddodiadol o dan bwysau gan y Gorllewin rhyddfrydol.

Fis diwethaf cymeradwyodd llywodraeth Sbaen ddrafft bil i ganiatáu i unrhyw un dros 14 oed newid rhyw yn gyfreithlon heb ddiagnosis meddygol na therapi hormonau, y wlad fawr gyntaf yn yr UE i wneud hynny, i gefnogi lesbiaidd, hoyw, deurywiol, trawsryweddol. Hawliau (LGBT).

Mae Arlywydd Ffrainc, Emmanuel Macron, wedi galw’r rhaniad dros werthoedd rhwng gwledydd dwyreiniol fel Hwngari, Gwlad Pwyl a Slofenia fel “brwydr ddiwylliannol”.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd