Cysylltu â ni

Y Comisiwn Ewropeaidd

Ymladd masnachu mewn pobl: Strategaeth newydd i atal masnachu pobl, torri modelau busnes troseddol, amddiffyn a grymuso dioddefwyr

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi cyflwyno rhaglen newydd Strategaeth ar Brwydro yn erbyn Masnachu mewn Pobl (2021-2025), gan ganolbwyntio ar atal y drosedd, dod â masnachwyr o flaen eu gwell ac amddiffyn a grymuso dioddefwyr. Rhwng 2017 a 2018, roedd mwy na 14,000 o ddioddefwyr cofrestredig o fewn yr Undeb Ewropeaidd. Yn fyd-eang, mae masnachwyr masnach yn gwneud elw amcangyfrifedig o € 29.4 biliwn mewn blwyddyn sengl. Gyda disgwyl i’r galw am ecsbloetio barhau, masnachwyr masnachu yn symud eu gweithredoedd ar-lein a’r pandemig yn debygol o greu’r amodau ar gyfer mwy o ecsbloetio, mae strategaeth heddiw yn nodi’r mesurau a fydd yn caniatáu i’r UE a’i aelod-wladwriaethau barhau i gryfhau eu hymateb.

Wrth hyrwyddo ein Is-lywydd Ffordd o Fyw Ewropeaidd, dywedodd Margaritis Schinas: "Mae brwydro yn erbyn masnachu mewn bodau dynol yn rhan o'n gwaith tuag at adeiladu Ewrop sy'n amddiffyn. Mae masnachwyr masnach yn ysglyfaethu ar wendidau pobl. Gyda'r Strategaeth heddiw, rydym yn cymryd dull tair darn, gan ddefnyddio deddfwriaeth, polisi a chefnogaeth weithredol a chyllid ochr yn ochr i leihau galw, torri busnes troseddol, a grymuso dioddefwyr y drosedd ffiaidd hon. "

Dywedodd y Comisiynydd Materion Cartref, Ylva Johansson: "Mae masnachu mewn pobl yn drosedd na ddylai fod â lle yn ein cymdeithasau. Ac eto, mae troseddwyr yn parhau i ddioddefwyr traffig, menywod a phlant yn bennaf, ac yn bennaf ar gyfer camfanteisio rhywiol. Mae arnom ni amddiffyniad y dioddefwyr, a mae angen i ni ddwyn gerbron y troseddwyr sy'n trin bodau dynol fel nwydd. Byddwn yn edrych ar y rheolau sydd ar waith i wirio a ydyn nhw'n dal i fod yn addas at y diben a byddwn yn asesu'r posibilrwydd o droseddoli'r defnydd o wasanaethau sy'n cael eu hecsbloetio gan ddioddefwyr masnachu mewn pobl. ”

hysbyseb

Mae'r strategaeth yn adeiladu ar fframwaith cyfreithiol a pholisi cynhwysfawr yr UE sydd ar waith i fynd i'r afael â masnachu mewn pobl, wedi'i wreiddio yn y Cyfarwyddeb Gwrth-fasnachu pobl. Bydd y Comisiwn yn parhau i gefnogi aelod-wladwriaethau i weithredu'r Gyfarwyddeb ac, os oes angen, bydd yn cynnig diwygiadau i sicrhau ei bod yn addas at y diben. Bydd cydlynydd gwrth-fasnachu mewn pobl yr UE yn parhau i chwarae rhan allweddol wrth roi'r strategaeth hon ar waith.

Yn ogystal, mae'r Strategaeth yn canolbwyntio ar:

  • Lleihau'r galw sy'n meithrin masnachu mewn pobl: Bydd y Comisiwn yn asesu'r posibilrwydd o sefydlu isafswm rheolau UE yn troseddoli'r defnydd o wasanaethau sy'n cael eu hecsbloetio i ddioddefwyr masnachu mewn pobl a bydd yn trefnu - ynghyd ag awdurdodau cenedlaethol a sefydliadau cymdeithas sifil - ymgyrch atal sy'n targedu sectorau risg uchel. Bydd y Comisiwn hefyd yn ystyried cryfhau Cyfarwyddeb Sancsiynau Cyflogwyr a bydd yn cynnig deddfwriaeth ar lywodraethu corfforaethol i egluro cyfrifoldebau cwmnïau a bydd yn darparu arweiniad ar ddiwydrwydd dyladwy i helpu i atal llafur gorfodol.
  • Torri model busnes masnachwyr masnach, ar-lein ac all-lein: Bydd y Comisiwn yn cynnal deialog gyda chwmnïau rhyngrwyd a thechnoleg i leihau'r defnydd o lwyfannau ar-lein ar gyfer recriwtio a chamfanteisio ar ddioddefwyr. Bydd y Comisiwn yn annog hyfforddiant systematig i orfodi'r gyfraith ac ymarferwyr barnwrol ar ganfod a mynd i'r afael â masnachu mewn pobl.
  • Amddiffyn, cefnogi a grymuso'r dioddefwyr gyda ffocws penodol ar fenywod a phlant: Mae'r Strategaeth yn ceisio gwella adnabod dioddefwyr yn gynnar a'u hatgyfeirio am gymorth ac amddiffyniad pellach, cryfhau rhaglenni grymuso dioddefwyr a hwyluso ail-integreiddio. Bydd y Comisiwn hefyd yn ariannu hyfforddiant rhyw-benodol a sensitif i blant i helpu'r heddlu, gweithwyr cymdeithasol, gwarchodwyr ffiniau neu staff gofal iechyd i ganfod dioddefwyr.
  • Hyrwyddo cydweithredu rhyngwladol: Gyda hanner y dioddefwyr a nodwyd yn yr UE yn ddinasyddion nad ydynt yn rhan o'r UE, mae cydweithredu â phartneriaid rhyngwladol yn allweddol i fynd i'r afael â masnachu pobl. Bydd yr UE yn defnyddio ystod o offerynnau polisi tramor a chydweithrediad gweithredol i helpu i frwydro yn erbyn masnachu mewn gwledydd tarddiad a thramwy gan gynnwys trwy ddeialogau hawliau dynol a diogelwch pwrpasol, gwell cydweithredu â Chyngor Ewrop a chyfathrebu, gweithredu a chyfnewid gwybodaeth yn rheolaidd ac wedi'i dargedu. gyda dirprwyaethau'r UE mewn gwledydd partner. Bydd y Cynllun Gweithredu sydd ar ddod yn erbyn Smyglo Mudol hefyd yn helpu i darfu ar fusnes masnachwyr masnachu wrth symud dioddefwyr i'w hecsbloetio i Ewrop.

Cefndir

Mae masnachu mewn pobl yn parhau i fod yn fygythiad difrifol yn yr UE er gwaethaf y cynnydd a gyflawnwyd yn ystod y blynyddoedd diwethaf. Merched a merched sy'n cael eu masnachu ar gyfer camfanteisio rhywiol yn bennaf yw'r dioddefwyr. Mae'r trydydd adroddiad ar y cynnydd a wnaed yn y frwydr yn erbyn masnachu mewn pobl, a gyhoeddwyd ym mis Hydref 2020, yn darparu trosolwg ffeithiol o'r cynnydd a wnaed, yn cyflwyno patrymau a heriau a materion allweddol wrth fynd i'r afael â masnachu mewn pobl yn yr UE.

Gan fod masnachu mewn pobl yn aml yn cyflawni masnachu mewn pobl, mae'r Strategaeth ar Brwydro yn erbyn Masnachu mewn Pobl wedi'i chysylltu'n agos â'r Strategaeth yr UE i Fynd i'r Afael â Throseddau Cyfundrefnol hefyd wedi'i gyflwyno. Mae amddiffyn cymdeithas rhag troseddau cyfundrefnol, gan gynnwys mynd i'r afael â masnachu mewn pobl, yn flaenoriaeth o dan y Strategaeth Undeb Diogelwch yr UE.

Newydd Cytundeb ar Ymfudo a Lloches amlygodd hefyd bwysigrwydd nodi dioddefwyr posibl masnachu mewn pobl nad ydynt yn rhan o'r UE mewn bodau dynol.

Mwy o wybodaeth  

Cyfathrebu ar Strategaeth yr UE ar Brwydro yn erbyn Masnachu mewn Pobl 2021-2025 

MEMO: Strategaeth yr UE i fynd i'r afael â Throsedd Cyfundrefnol a Strategaeth yr UE ar frwydro yn erbyn Masnachu mewn Pobl  

Taflen Ffeithiau: Ymladd Masnachu mewn Pobl

Datganiad i'r wasg: Ymladd yn erbyn troseddau cyfundrefnol: Strategaeth 5 mlynedd newydd ar gyfer hybu cydweithredu ledled yr UE ac ar gyfer gwell defnydd o offer digidol ar gyfer ymchwiliadau  

Trydydd adroddiad ar y cynnydd a wnaed yn y frwydr yn erbyn masnachu mewn pobl 

Gwefan Gwrth-Fasnachu UE 

Y Comisiwn Ewropeaidd

InvestEU: Comisiwn yn penodi Pwyllgor Buddsoddi

cyhoeddwyd

on

Penododd y Comisiwn Ewropeaidd ddydd Mawrth, 27 Gorffennaf, 12 arbenigwr allanol yn aelodau o'r Pwyllgor Buddsoddi'r Gronfa InvestEU am dymor o bedair blynedd. Dewiswyd a phenodwyd 12 aelod y Pwyllgor Buddsoddi - pedwar aelod parhaol ac wyth aelod nad ydynt yn barhaol - gan y Comisiwn ar argymhelliad Bwrdd Llywio InvestEU. Maent yn cynrychioli gwybodaeth ac arbenigedd eang yn y meysydd a'r sectorau perthnasol a gwmpesir gan raglen InvestEU. Bydd y Pwyllgor Buddsoddi yn gytbwys o ran rhyw ac yn cynnwys aelodau o bob rhan o'r UE i sicrhau mewnwelediadau dwfn mewn marchnadoedd daearyddol yn yr UE.

Mae penodi'r Pwyllgor Buddsoddi annibynnol yn garreg filltir arall ar gyfer gweithredu'r rhaglen InvestEU, a fydd yn rhoi cyllid hirdymor hanfodol i'r UE, gan orlenwi'r buddsoddiadau preifat pwysig angenrheidiol i gefnogi adferiad cynaliadwy a helpu i adeiladu mwy gwyrdd, mwy economi Ewropeaidd ddigidol a mwy gwydn. Mae'r Pwyllgor Buddsoddi yn penderfynu ar roi gwarant yr UE i weithrediadau buddsoddi ac ariannu a gynigiwyd gan y partneriaid gweithredu o dan y rhaglen InvestEU. Mae'r Pwyllgor cwbl annibynnol yn gwneud ei benderfyniadau yn seiliedig ar y ffurflen cais am warant a'r bwrdd sgorio a ddarperir gan y partneriaid gweithredu i sicrhau cydymffurfiad â'r Rheoliad InvestEU a'r Canllawiau Buddsoddi. Bydd y Pwyllgor Buddsoddi yn gweithredu mewn pedwar cyfansoddiad, sy'n cyfateb i bedair ffenestr bolisi rhaglen InvestEU: seilwaith cynaliadwy; ymchwil, arloesi a digideiddio; cwmnïau bach a chanolig eu maint; a buddsoddiad a sgiliau cymdeithasol.

hysbyseb
Parhau Darllen

Cyber ​​Security

Cybersecurity: Mae holl aelod-wladwriaethau'r UE yn ymrwymo i adeiladu seilwaith cyfathrebu cwantwm

cyhoeddwyd

on

Gyda'r llofnod diweddaraf gan Iwerddon o'r datganiad gwleidyddol i hybu galluoedd Ewropeaidd mewn technolegau cwantwm, seiberddiogelwch a chystadleurwydd diwydiannol, mae'r holl Aelod-wladwriaethau bellach wedi ymrwymo i weithio gyda'i gilydd, ynghyd â'r Comisiwn Ewropeaidd ac Asiantaeth Ofod Ewrop, i adeiladu'r EuroQCI, seilwaith cyfathrebu cwantwm diogel a fydd yn rhychwantu'r UE gyfan. Bydd rhwydweithiau cyfathrebu diogel, uchel eu perfformiad o'r fath yn hanfodol i ddiwallu anghenion seiberddiogelwch Ewrop yn y blynyddoedd i ddod. Dywedodd Margrethe Vestager, Is-lywydd Gweithredol Ewrop sy’n addas ar gyfer yr Oes Ddigidol: “Rwy’n hapus iawn gweld holl Aelod-wladwriaethau’r UE yn dod ynghyd i arwyddo datganiad EuroQCI - menter seilwaith Cyfathrebu Quantum Ewropeaidd - sylfaen gadarn iawn i gynlluniau Ewrop ddod yn brif. chwaraewr mewn cyfathrebu cwantwm. Yn hynny o beth, rwy’n eu hannog i gyd i fod yn uchelgeisiol yn eu gweithgareddau, gan mai rhwydweithiau cenedlaethol cryf fydd sylfaen yr EuroQCI. ”

Ychwanegodd Comisiynydd y Farchnad Fewnol Thierry Breton: “Fel y gwelsom yn ddiweddar, mae seiberddiogelwch yn rhan hanfodol o'n sofraniaeth ddigidol yn fwy nag erioed. Rwy’n falch iawn o weld bod yr holl aelod-wladwriaethau bellach yn rhan o fenter EuroQCI, cydran allweddol o’n menter cysylltedd diogel sydd ar ddod, a fydd yn caniatáu i bob Ewropeaidd gael mynediad at wasanaethau cyfathrebu dibynadwy a diogel. ”

Bydd yr EuroQCI yn rhan o weithred ehangach gan y Comisiwn i lansio system cysylltedd diogel wedi'i seilio ar loeren a fydd yn sicrhau bod band eang cyflym ar gael ym mhobman yn Ewrop. Bydd y cynllun hwn yn darparu gwell gwasanaethau digidol i wasanaethau cysylltedd dibynadwy, cost-effeithiol. O'r herwydd, bydd yr EuroQCI yn ategu'r isadeileddau cyfathrebu presennol gyda haen ychwanegol o ddiogelwch yn seiliedig ar egwyddorion mecaneg cwantwm - er enghraifft, trwy ddarparu gwasanaethau yn seiliedig ar ddosbarthiad allwedd cwantwm, math diogel iawn o amgryptio. Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth yma.

hysbyseb

Parhau Darllen

Y Comisiwn Ewropeaidd

Pysgodfeydd: Mae'r UE ac Ynysoedd Cook yn cytuno i barhau â'u partneriaeth pysgodfeydd cynaliadwy

cyhoeddwyd

on

Mae'r Undeb Ewropeaidd ac Ynysoedd Cook wedi cytuno i barhau â'u partneriaeth pysgodfeydd lwyddiannus fel rhan o'r Cytundeb Partneriaeth Pysgodfeydd Cynaliadwy, am gyfnod o dair blynedd. Mae'r cytundeb yn caniatáu i gychod pysgota'r UE sy'n gweithredu yn y Môr Tawel Gorllewinol a Chanolog barhau i bysgota ar dir pysgota Ynysoedd Cook. Yr Amgylchedd, Cefnforoedd a Physgodfeydd ComisiynyddDywedodd Virginijus Sinkevičius: “Gydag adnewyddiad y Protocol Pysgodfeydd hwn, bydd llongau’r Undeb Ewropeaidd yn gallu parhau i bysgota un o’r stociau tiwna trofannol iachaf. Rydym yn arbennig o falch o gyfrannu, trwy ein cefnogaeth sectoraidd, at ddatblygiad sector pysgodfeydd Ynysoedd Cook - Gwladwriaeth sy'n Datblygu Ynysoedd Bach sydd wedi cael ei chanmol yn aml am ei pholisïau rheoli pysgodfeydd effeithiol a chyfrifol. Dyma sut mae Cytundebau Partneriaeth Pysgodfeydd Cynaliadwy’r UE yn gweithio’n ymarferol. ”

Yn fframwaith y Protocol newydd, bydd yr UE a pherchnogion llongau yn cyfrannu gyda chyfanswm hyd at oddeutu € 4 miliwn (NZD 6.8m) am y tair blynedd nesaf, a € 1m (NZD 1.7m) ohono i gefnogi Ynysoedd Cook ' mentrau o fewn y polisi pysgodfeydd sectoraidd a morwrol. Ar y cyfan, wrth ymyl gwelliannau yn y sector pysgota, mae'r refeniw a gafwyd o'r Cytundeb hwn wedi caniatáu i lywodraeth Ynysoedd Cook wella ei system lles cymdeithasol o'r blaen. Mae mwy o wybodaeth yn y eitem newyddion.

hysbyseb
Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd