Cysylltu â ni

coronafirws

Cynddeiriau pandemig yn Nwyrain Ewrop gan adael ysbytai yn ei chael hi'n anodd ymdopi

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Mae ysbytai Hwngari dan bwysau “anghyffredin” yn sgil heintiau coronafirws cynyddol, meddai ei lawfeddyg cyffredinol ddydd Mercher (24 Mawrth), wrth i’r wlad ddod yn fan problemus yn nhrydedd don pandemig sydd wedi taro Canol Ewrop yn arbennig o galed, ysgrifennu Krisztina Than a Jan Lopatka.

Fel llawer o'r rhanbarth, llwyddodd Hwngari i ffrwyno heintiau yn ystod cam cychwynnol y pandemig ym mis Mawrth-Ebrill y llynedd gyda mesurau cloi cyflym a llym.

Fodd bynnag, mae ton newydd o heintiau sydd wedi ysgubo drwy’r rhanbarth yn 2021 wedi gweld Hwngari yr wythnos hon yn goddiweddyd y Weriniaeth Tsiec fel y wlad sydd â marwolaethau COVID-19 dyddiol uchaf y byd, yn ôl ffigurau o Ein Byd mewn Data.

hysbyseb

Mae arbenigwyr wedi rhoi hyn i lawr i ymlediad yr amrywiad firws llawer mwy heintus a ddarganfuwyd gyntaf ym Mhrydain, sy'n cyfrif am y mwyafrif o achosion yr adroddir amdanynt nawr ac sy'n heintio teuluoedd cyfan.

Mae'r rhanbarth hefyd yn gartref i lawer o ffatrïoedd mawr lle nad yw gwaith o bell wedi bod yn bosibl ac, y tro hwn, mae llywodraethau wedi bod yn amharod i orfodi cau i lawr yn gyflym, gan ofni ergyd arall i'w heconomïau ar ôl dirwasgiad y llynedd.

Er bod heintiau newydd yn y Weriniaeth Tsiec a Slofacia wedi dechrau dirywio, nododd Gwlad Pwyl y nifer uchaf erioed o achosion newydd ychydig yn swil o 30,000 ac fe wnaeth y llywodraeth anfon cleifion i wahanol ranbarthau i helpu ysbytai i ymdopi.

hysbyseb

Gorchmynnodd i theatrau, canolfannau siopa, gwestai a sinemâu gau yr wythnos diwethaf wrth i heintiau godi, ond mae mwy o gyfyngiadau yn gwibio cyn gwyliau'r Pasg, a farciwyd yn nodweddiadol gan wasanaethau eglwys dan eu sang yn y wlad Babyddol ddwfn.

Yn Hwngari, gwlad sydd â phoblogaeth o bron i 10 miliwn, mae cyfanswm o 18,952 o bobl wedi marw o coronafirws.

“Rwy’n gofyn ichi wneud popeth posibl i osgoi cael eich heintio ac osgoi gorfod mynd i’r ysbyty gan fod ysbytai’n cael trafferth o dan faich anghyffredin,” meddai’r Llawfeddyg Cyffredinol Cecilia Muller wrth sesiwn friffio.

Dywedodd Muller fod tua 500 o wirfoddolwyr - myfyrwyr iechyd a staff gofal iechyd medrus - wedi mynd i helpu mewn ysbytai ar ôl i bledio allan gan y llywodraeth yr wythnos hon.

Yn gynharach y mis hwn, rhoddodd tua 4,000 o weithwyr meddygol y gorau i system iechyd y cyhoedd dros ddiwygiadau a ddechreuwyd gan lywodraeth y Prif Weinidog Viktor Orban, gan waethygu prinder blynyddoedd o staff meddygol. Sioe sioe (4 delwedd)

Ddydd Mercher, dywedodd Tamas Sved, ysgrifennydd Siambr Feddygol Hwngari, wrth y gwefan genedlaethol pe na bai heintiau newydd yn cael eu ffrwyno trwy lai o gyswllt cymdeithasol, gallai Hwngari ddod yn byword newydd ar gyfer gwaethaf yr argyfwng.

“Heb hyn, gallem gyrraedd y pwynt y bydd yn Ewrop yn ddinas Hwngari fwy ac nid Bergamo mwyach (yn yr Eidal) sy’n cael ei dyfynnu fel enghraifft drasig,” meddai.

Mae Hwngari, sy'n arwain yr UE ar gyfer mewnforio brechlyn a chyfraddau brechu y pen yn ôl data gan y Ganolfan Ewropeaidd ar gyfer Atal a Rheoli Clefydau, wedi rhoi o leiaf un dos brechlyn i 1.7 miliwn o bobl. Ond nid yw'n ddigon o hyd.

“Am ryw reswm mae’r rhan fwyaf o ddwyrain Ewrop wedi methu yn y frwydr yn erbyn y pandemig,” meddai’r cymdeithasegydd Daniel Prokop, sydd wedi bod yn olrhain ymddygiad Tsieciaid drwy’r pandemig.

Dywedodd mewn erthygl yr wythnos hon fod gwaith ar y safle yn fwy cyffredin yng Nghanol Ewrop oherwydd nifer y ffatrïoedd - gan gynnwys gwneuthurwyr ceir mawr - sydd wedi'u lleoli yma. Mae hyn wedi arwain at heintiau cynyddol.

Mae incwm is hefyd yn golygu bod mwy o bobl yn cael eu gorfodi i weithio hyd yn oed os yw hynny'n golygu datgelu eu hunain neu eraill i heintiad, meddai. Mae llywodraethau yn y rhanbarth yn talu llai am absenoldeb salwch nag yng ngorllewin Ewrop.

Ar ôl i ysbytai daro lefelau critigol, cyflwynodd y Weriniaeth Tsiec gloi llymach ar Fawrth 1 a gweithredu profion eang mewn gweithleoedd. Ers hynny mae wedi gweld rhywfaint o welliant yn nifer yr achosion.

Cyfaddefodd Prif Weinidog Tsiec Andrej Babis gamgymeriadau ar ôl beirniadaeth roedd y llywodraeth yn araf yn cyflwyno cyfyngiadau yn yr hydref pan gododd y niferoedd yn flaenorol.

Yn Hwngari, fodd bynnag, mae'r Prif Weinidog Orban eisoes yn trafod gydag opsiynau busnes ar gyfer ailagor siopau yn ofalus, hyd yn oed wrth i achosion godi. Bydd y llywodraeth yn penderfynu ar fesurau ar gyfer y Pasg yn fuan. Mae pob ysgol mewn dysgu o bell tan 7 Ebrill.

coronafirws

HERA: Y cam cyntaf tuag at sefydlu EU FAB, rhwydwaith o alluoedd cynhyrchu cynnes byth

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi cyhoeddi'r Hysbysiad Gwybodaeth Blaenorol, sy'n rhoi gwybodaeth ragarweiniol i weithgynhyrchwyr brechlyn a therapiwteg am alwad FAB yr UE am gystadleuaeth, a gynlluniwyd ar gyfer dechrau 2022. Amcan FAB yr UE yw creu rhwydwaith o 'gynnes byth' galluoedd cynhyrchu ar gyfer gweithgynhyrchu brechlyn a meddygaeth y gellir eu gweithredu rhag ofn argyfyngau yn y dyfodol. Bydd FAB yr UE yn ymdrin â nifer o dechnolegau brechlyn a therapiwtig. I fod yn weithredol bob amser, disgwylir i'r safleoedd cynhyrchu sy'n cymryd rhan sicrhau bod staff cymwys ar gael, prosesau gweithredol clir a rheolaethau ansawdd, gan ganiatáu i'r UE baratoi'n well ac ymateb i fygythiadau iechyd yn y dyfodol. Bydd FAB yr UE yn gallu actifadu ei rwydwaith o alluoedd gweithgynhyrchu yn gyflym ac yn hawdd i ateb y galw am frechlynnau a / neu anghenion therapiwteg, nes bod y farchnad wedi cynyddu galluoedd cynhyrchu. Bydd FAB yr UE yn rhan allweddol o ddimensiwn diwydiannol Awdurdod Parodrwydd ac Ymateb Brys Iechyd Ewrop (HERA), fel y cyhoeddwyd yn y Cyfathrebu Cyflwyno HERA, y cam nesaf tuag at gwblhau Undeb Iechyd Ewrop, ar 16 Medi. Mae'r Hysbysiad Gwybodaeth Blaenorol ar FAB yr UE ar gael yma.

hysbyseb

Parhau Darllen

coronafirws

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo cynllun Latfia € 1.8 miliwn i gefnogi ffermwyr gwartheg yr effeithiwyd arnynt gan yr achosion o coronafirws

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo cynllun Latfia gwerth € 1.8 miliwn i gefnogi ffermwyr sy'n weithgar yn y sector bridio gwartheg yr effeithiwyd arnynt gan yr achosion o goronafirws. Cymeradwywyd y cynllun o dan y Cymorth Gwladwriaethol Fframwaith Dros Dro. O dan y cynllun, bydd y cymorth ar ffurf grantiau uniongyrchol. Nod y mesur yw lliniaru'r prinder hylifedd y mae'r buddiolwyr yn ei wynebu ac wrth fynd i'r afael â rhan o'r colledion a achoswyd ganddynt oherwydd yr achosion o coronafirws a'r mesurau cyfyngol y bu'n rhaid i lywodraeth Latfia eu rhoi ar waith i gyfyngu ar ledaeniad y firws. Canfu'r Comisiwn fod y cynllun yn unol ag amodau'r Fframwaith Dros Dro.

Yn benodol, ni fydd y cymorth (i) yn fwy na € 225,000 y buddiolwr; a (ii) yn cael ei ganiatáu erbyn 31 Rhagfyr 2021. fan bellaf. Daeth y Comisiwn i'r casgliad bod y mesur yn angenrheidiol, yn briodol ac yn gymesur i unioni aflonyddwch difrifol yn economi aelod-wladwriaeth, yn unol ag Erthygl 107 (3) (b) TFEU ​​a'r amodau a nodir yn y Fframwaith Dros Dro. Ar y sail hon, cymeradwyodd y Comisiwn y cynllun o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE. Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am y Fframwaith Dros Dro a chamau eraill a gymerwyd gan y Comisiwn i fynd i'r afael ag effaith economaidd y pandemig coronafirws yma. Bydd fersiwn nad yw'n gyfrinachol o'r penderfyniad ar gael o dan y rhif achos SA.64541 yn y cofrestr cymorth gwladwriaethol ar y Comisiwn cystadleuaeth wefan unwaith y bydd unrhyw faterion cyfrinachedd wedi'u datrys.

hysbyseb

Parhau Darllen

coronafirws

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo cynllun Portiwgaleg € 500,000 i gefnogi'r sector cludo teithwyr ymhellach yn Azores yng nghyd-destun yr achosion o coronafirws

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo cynllun Portiwgaleg € 500,000 i gefnogi'r sector cludo teithwyr ymhellach yn Rhanbarth yr Asores yng nghyd-destun yr achosion o coronafirws. Cymeradwywyd y mesur o dan y Cymorth Gwladwriaethol Fframwaith Dros Dro. Mae'n dilyn cynllun Portiwgaleg arall i gefnogi'r sector trafnidiaeth teithwyr yn Azores y cymeradwyodd y Comisiwn arno 4 2021 Mehefin (SA.63010). O dan y cynllun newydd, bydd y cymorth ar ffurf grantiau uniongyrchol. Bydd y mesur yn agored i gwmnïau cludo teithwyr ar y cyd o bob maint sy'n weithredol yn yr Azores. Pwrpas y mesur yw lliniaru'r prinder hylifedd sydyn y mae'r cwmnïau hyn yn eu hwynebu a mynd i'r afael â cholledion a gafwyd dros 2021 oherwydd yr achosion o coronafirws a'r mesurau cyfyngol y bu'n rhaid i'r llywodraeth eu rhoi ar waith i gyfyngu ar ledaeniad y firws.

Canfu'r Comisiwn fod y cynllun Portiwgaleg yn unol â'r amodau a nodir yn y Fframwaith Dros Dro. Yn benodol, ni fydd y cymorth (i) yn fwy na € 1.8 miliwn y cwmni; a (ii) yn cael ei ganiatáu erbyn 31 Rhagfyr 2021. fan bellaf. Daeth y Comisiwn i'r casgliad bod y mesur yn angenrheidiol, yn briodol ac yn gymesur i unioni aflonyddwch difrifol yn economi aelod-wladwriaeth, yn unol ag Erthygl 107 (3) (b) TFEU ​​ac amodau'r Fframwaith Dros Dro. Ar y sail hon, cymeradwyodd y Comisiwn y mesur o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE. Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am y Fframwaith Dros Dro a chamau eraill a gymerwyd gan y Comisiwn i fynd i'r afael ag effaith economaidd y pandemig coronafirws yma. Bydd fersiwn nad yw'n gyfrinachol o'r penderfyniad ar gael o dan y rhif achos SA.64599 yn y cymorth gwladwriaethol cofrestru ar Gomisiwn y Comisiwn wefan y gystadleuaeth unwaith y bydd unrhyw faterion cyfrinachedd wedi'u datrys.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd