Cysylltu â ni

Hwngari

Mae banciau Canol a Dwyrain Ewrop yn rhuthro i gynyddu cronfeydd aur

cyhoeddwyd

on

Hwngari treblu ei gronfeydd wrth gefn aur i gyfanswm o 95 tunnell, y mwyaf y pen yn Nwyrain a Chanol Ewrop. Ychwanegodd Gwlad Pwyl dros 200 tunnell o’r metel gwerthfawr i’w gwarchodfa genedlaethol dros ddwy flynedd, ac mae hyd yn oed Banc Canolog Serbia wedi bod yn cynyddu pryniannau aur yn gyson dros y blynyddoedd diwethaf, yn ysgrifennu Cristian Gherasim.

Mae'r penchant am aur yng ngwledydd Canol a Dwyrain Ewrop wedi bod ar gynnydd. Dywedodd Llywodraethwr Banc Canolog Hwngari, aelod agos o PM Viktor Orban, fod y cam yn fwriadol i sefydlogi'r economi yng nghyd-destun pandemig COVID, cynyddu risgiau chwyddiant a chwyddo dyled gyhoeddus. Banc Canolog y wlad roedd hyd yn oed yn brolio ar ei wefan ynglŷn â chael y cronfeydd aur uchaf y pen yn rhanbarth CEE.

Esboniodd banc canolog Hwngari brynu bariau aur yn ddramatig, gan dynnu sylw nad oes gan aur unrhyw risg credyd a dim risg gwrthbartïon, ac felly mae'n atgyfnerthu ymddiriedaeth sofran ym mhob amgylchedd economaidd

Gwlad arall sydd ar fin cynyddu ei chronfeydd aur yw Gwlad Pwyl. Dywedodd y Llywodraethwr Adam Glapinski, sydd hefyd yn agos at y blaid lywodraethol, y dylai aur gyrraedd 20% o gronfeydd wrth gefn y banc canradd yn ystod ei dymor nesaf, wrth iddo lansio ei gynnig i'w ailethol. Dywedodd Glapinski y bydd y sefydliad y mae’n ei redeg yn prynu o leiaf 100 tunnell o aur yn y blynyddoedd i ddod i ddangos cryfder economaidd y wlad.

Prynodd banc canolog Gwlad Pwyl 126 tunnell o aur yn 2018 a 2019 gan ddychwelyd 100 tunnell o Fanc Lloegr, gan ddyblu ei gronfeydd wrth gefn.

Mae cronfeydd wrth gefn aur hefyd wedi cael eu defnyddio fel rhan o rethreg boblogaidd, fel y digwyddodd yn 2019 yn Rwmania, pan geisiodd y llywodraeth â gofal yn aflwyddiannus i symud cronfa aur y wlad o Lundain i Bucharest.

Mae celciwr aur arall, Serbia hefyd wedi gwneud penawdau gyda'i grynhoad aur mwy graddol. "Y sbardun allweddol y tu ôl i'r pryniannau hyn oedd sicrhau sefydlogrwydd system ariannol Serbeg yn ystod cyfnod o ansicrwydd a gwarchod rhag y risg uwch o argyfwng byd-eang," meddai'r Cyngor Buddsoddwyr Tramor yn Serbia, gan ychwanegu bod y COVID-19 mae pandemig yn parhau i fod yn sbardun pwysig i fod eisiau mwy o amlygiad i aur banciau canolog Canol a Dwyrain Ewrop.

Dros y degawd diwethaf mae rhai gwledydd yn Nwyrain Ewrop wedi cynyddu pryniannau aur fel ffordd i leihau dibyniaeth ar asedau eraill.

Ar y llaw arall, cychwynnodd cenhedloedd Ewropeaidd eraill y mileniwm trwy leihau eu daliadau aur. Gwerthodd Ardal yr Ewro sydd hefyd yn cynnwys cronfeydd wrth gefn Banc Canolog Ewrop gyfanswm o 1,885.3 tunnell dros y ddau ddegawd diwethaf, gan leihau daliadau aur oddeutu 15%. Er gwaethaf hynny mae'r Almaen, yr Eidal a Ffrainc yn dal i gadw rhai o'r cronfeydd aur mwyaf.

Mae Banc Canolog Ewrop yn credu bod aur yn parhau i fod yn “elfen bwysig o gronfeydd wrth gefn ariannol byd-eang, wrth iddo barhau i ddarparu buddion arallgyfeirio asedau”. Mae gan ei gronfeydd wrth gefn cynyddu'n raddol dros y ddau ddegawd diwethaf.

Wrth siarad â Cristian Paun, athro ym Mhrifysgol Astudiaethau Economaidd Bucharest a phennaeth y Ganolfan Ymchwil mewn Cysylltiadau Economaidd Rhyngwladol, bwriad cronfeydd wrth gefn aur yw cynnig sefydlogrwydd i arian cyfred gwlad a chefnogi ei pholisi ariannol.

Dywedodd Păun wrth Gohebydd yr UE, o ystyried y polisïau cyfredol o hylifedd sylweddol a dywalltwyd i'r farchnad, mae aur yn parhau i fod yn ddeniadol fel ased wrth gefn i fanciau canolog ddangos hygrededd.

Esboniodd i Gohebydd yr UE fod rhai banciau canolog yn pentyrru ar aur ac nad yw eraill yn seiliedig ar sut maen nhw'n ystyried rôl aur yn economi heddiw. Mae rheswm arall a allai bwyso a mesur yn drwm o blaid neu yn erbyn aur yn gysylltiedig â'r costau sy'n gysylltiedig â thrin y metel.

“Mae gan aur broblem hylifedd rhyngwladol. Os ydych chi am gael gwared ag aur yn gyflym, fel banc canolog, heddiw dim ond ychydig o bosibiliadau manteisiol sydd gennych chi heddiw. Ar ben hynny, mae gan aur ei broblemau o ran storio, cludo, trin a diogelwch. Mae yna gostau pwysig na ellir eu hanwybyddu ac na all llawer o fanciau canolog eu fforddio ”, meddai Păun Gohebydd UE.

Mae Cristian Păun o'r farn y gallai cronfeydd aur hefyd gael effaith gadarnhaol wrth atal chwyddiant yn yr UE trwy system o begio cyflenwad arian i gronfeydd wrth gefn aur banciau canolog.

“Gallai gwahaniaethau economaidd rhwng aelod-wladwriaethau’r ewro ac eraill nad ydynt yn ewro dyfu oherwydd chwyddiant cynyddol. Cyn belled â bod symiau enfawr o Ewros yn cael eu hargraffu yn ardal yr ewro, gallai’r ehangu ariannol hwn effeithio ar wledydd nad ydynt yn Eeuro ”, meddai Gohebydd UE.

Ac eto, gallai pentyrru aur hefyd nodi ansefydlogrwydd gwleidyddol neu economaidd mewnol, yn ôl Armand Gosu, arbenigwr geopolitig ar wledydd o'r hen gylch dylanwad Sofietaidd. Dywedodd wrth Gohebydd yr UE fod caffael aur braidd yn duedd sydd i'w gweld ledled y byd mewn sefyllfaoedd o argyfwng.

Y Comisiwn Ewropeaidd

Mae'r UE yn rhestru pryderon rheolaeth y gyfraith ar gyfer Hwngari, Gwlad Pwyl, sy'n ganolog i ryddhau cronfeydd COVID

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi rhestru pryderon difrifol ynghylch rheolaeth y gyfraith yng Ngwlad Pwyl a Hwngari mewn adroddiad a allai helpu i benderfynu a ydyn nhw'n derbyn biliynau o ewro yng nghronfeydd yr UE i helpu i wella o'r pandemig coronafirws, yn ysgrifennu Jan Strupczewski.

Fe roddodd cangen weithredol yr Undeb Ewropeaidd hefyd i Wlad Pwyl tan Awst 16 gydymffurfio â dyfarniad gan brif lys yr UE yr wythnos diwethaf, a anwybyddwyd gan Warsaw, bod system Gwlad Pwyl ar gyfer disgyblu barnwyr yn torri cyfraith yr UE ac y dylid ei hatal. Darllen mwy.

Os na fydd Gwlad Pwyl yn cydymffurfio, byddai’r comisiwn yn gofyn i lys yr UE osod sancsiynau ariannol ar Warsaw, meddai Is-lywydd y comisiwn, Vera Jourova, wrth gynhadledd newyddion.

Roedd y comisiwn eisoes wedi codi llawer o’r pryderon mewn adroddiad y llynedd ond efallai eu bod bellach yn arwain at ganlyniadau gwirioneddol gan fod Brwsel wedi sicrhau bod ei gronfa adfer o grantiau a benthyciadau gwerth cyfanswm o 800 biliwn ewro yn amodol ar gadw at reol y gyfraith.

Dywedodd y comisiwn fod Gwlad Pwyl a Hwngari yn tanseilio plwraliaeth y cyfryngau ac annibyniaeth llys. Nhw yw'r unig ddwy wlad yn y bloc 27 aelod o dan ymchwiliad ffurfiol yr UE am beryglu rheolaeth y gyfraith.

"Efallai y bydd y Comisiwn yn ystyried adroddiad Rheol y Gyfraith ... wrth nodi ac asesu torri egwyddorion rheol y gyfraith sy'n effeithio ar fuddiannau ariannol yr Undeb," meddai'r comisiwn mewn datganiad.

Dywedodd llefarydd ar ran llywodraeth Gwlad Pwyl, Piotr Muller, ar Twitter y byddai’r llywodraeth yn dadansoddi dogfennau gan y comisiwn ynglŷn â’r angen i gydymffurfio â dyfarniadau llys yr UE.

Dywedodd Gweinidog Cyfiawnder Hwngari, Judit Varga, ar Facebook fod y comisiwn yn blacmelio Hwngari oherwydd deddf amddiffyn plant na fydd yn caniatáu i "weithredwyr LGBTQ ac unrhyw bropaganda rhywiol ddod i mewn i ysgolion meithrin ac ysgolion Hwngari".

Mae gweithrediaeth yr UE eisoes wedi gohirio ei gymeradwyaeth ar 7.2 biliwn ewro ar gyfer Hwngari mewn ymgais i ennill consesiynau rheolaeth y gyfraith gan lywodraeth y Prif Weinidog Viktor Orban ac nid yw eto wedi rhoi sêl bendith i 23 biliwn ewro mewn grantiau a 34 biliwn mewn benthyciadau rhad. dros Wlad Pwyl.

Dywedodd Jourova na allai ragweld pryd y gallai arian i Wlad Pwyl gael ei gymeradwyo a nododd fod yn rhaid i Warsaw argyhoeddi'r comisiwn yn gyntaf fod ganddo system gredadwy o reoli ac archwilio ar gyfer gwario arian yr UE.

Dywedodd yr adroddiad nad oedd Hwngari wedi dilyn cais y comisiwn i gryfhau annibyniaeth farnwrol a bod ei strategaeth gwrth-lygredd yn rhy gyfyngedig o ran cwmpas.

Mewn degawd mewn grym, mae Orban wedi defnyddio biliynau o ewros o gronfeydd y wladwriaeth a’r UE yn rhannol i adeiladu elit busnes ffyddlon sy’n cynnwys rhai aelodau o’r teulu a ffrindiau agos.

Cyfeiriodd y comisiwn at ddiffygion parhaus yng nghyllid plaid wleidyddol Hwngari a risgiau clientelism a nepotiaeth mewn gweinyddiaeth gyhoeddus lefel uchel.

Mae symiau sylweddol o hysbysebu gan y wladwriaeth yn mynd i gyfryngau sy’n cefnogi’r llywodraeth, tra bod allfeydd annibynnol a newyddiadurwyr yn wynebu rhwystr a dychryn, meddai.

Mynegodd yr adroddiad bryder hefyd ynghylch dylanwad plaid y Gyfraith a Chyfiawnder cenedlaetholgar Gwlad Pwyl (PiS) dros y system gyfiawnder.

Roedd yn rhestru'r hyn a ddywedodd a wnaed yn benodiadau a newidiadau anghyfreithlon gan PiS i'r tribiwnlys cyfansoddiadol a chyrff eraill, a gwrthod Warsaw o ddyfarniadau llys yr UE yn rhwymo pob aelod-wladwriaeth.

Nododd y comisiwn fod yr erlynydd cyffredinol, a oedd yn gyfrifol am olrhain llygredd y wladwriaeth, ar yr un pryd yn weinidog cyfiawnder Gwlad Pwyl ac yn wleidydd gweithredol PiS.

Ers y llynedd, mae'r amgylchedd proffesiynol i newyddiadurwyr yng Ngwlad Pwyl wedi dirywio oherwydd "achos barnwrol bygythiol, methiant cynyddol i amddiffyn newyddiadurwyr a gweithredoedd treisgar yn ystod protestiadau, gan gynnwys gan heddluoedd", meddai.

Parhau Darllen

Hwngari

Mae Hwngari yn cynllunio refferendwm ar faterion amddiffyn plant mewn brwydr â'r UE

cyhoeddwyd

on

By

Mae arddangoswyr yn protestio yn erbyn Prif Weinidog Hwngari Viktor Orban a'r gyfraith gwrth-LGBTQ ddiweddaraf yn Budapest, Hwngari, Mehefin 14, 2021. REUTERS / Marton Monus / File Photo
Mae arddangoswyr yn protestio yn erbyn Prif Weinidog Hwngari Viktor Orban a'r gyfraith gwrth-LGBTQ ddiweddaraf yn Budapest, Hwngari, Mehefin 14, 2021. REUTERS / Marton Monus / File Photo

Cyhoeddodd Hwngari gynlluniau ddydd Mercher (21 Gorffennaf) i alw refferendwm ar faterion amddiffyn plant i frwydro yn erbyn pwysau gan yr Undeb Ewropeaidd dros ddeddfwriaeth y dywed y bloc sy'n gwahaniaethu yn erbyn pobl LGBT, ysgrifennu Gergely Szakacs ac Anita Komuves, Reuters.

Wrth gamu i fyny brwydr diwylliannau gyda’r Comisiwn Ewropeaidd, cyhuddodd y Prif Weinidog Viktor Orban weithrediaeth yr UE o gam-drin ei bwerau wrth herio gwelliannau diweddar i gyfreithiau addysg ac amddiffyn plant Hwngari.

"Mae dyfodol ein plant yn y fantol, felly allwn ni ddim clymu tir yn y rhifyn hwn," meddai mewn fideo ar Facebook.

Ni wnaeth y Comisiwn Ewropeaidd sylwadau ar unwaith ar gynllun Orban i gynnal refferendwm.

Mae'r prif weinidog, sydd wedi bod mewn grym ers 2010 ac sy'n wynebu etholiad fis Ebrill nesaf, yn ei bortreadu ei hun fel amddiffynwr gwerthoedd Cristnogol traddodiadol o ryddfrydiaeth y Gorllewin ac mae wedi cynyddu ymgyrch yn erbyn pobl LGBT.

Mae deddf gwrth-LGBT, a ddaeth i rym y mis hwn, yn gwahardd defnyddio deunyddiau yr ystyrir eu bod yn hyrwyddo gwrywgydiaeth a newid rhyw mewn ysgolion. Mae wedi achosi pryder yn y gymuned LGBT ac wedi cynyddu ffrithiant gyda'r Comisiwn.

Gallai camau cyfreithiol a lansiwyd gan Frwsel yr wythnos diwethaf dros y ddeddfwriaeth ddal cyllid yr UE ar gyfer Budapest. darllen mwy

"Yn ystod yr wythnosau diwethaf, mae Brwsel wedi ymosod yn amlwg ar Hwngari dros ei chyfraith amddiffyn plant. Nid yw deddfau Hwngari yn caniatáu propaganda rhywiol mewn ysgolion meithrin, ysgolion, ar y teledu ac mewn hysbysebion," meddai Orban.

Ni chyhoeddodd pryd y byddai'r refferendwm arfaethedig yn cael ei gynnal ond dywedodd y byddai'n cynnwys pum cwestiwn.

Byddai'r rhain yn cynnwys gofyn i Hwngariaid a ydyn nhw'n cefnogi cynnal gweithdai cyfeiriadedd rhywiol mewn ysgolion heb eu caniatâd, neu a ydyn nhw'n credu y dylid hyrwyddo gweithdrefnau ailbennu rhywedd ymysg plant.

Dywedodd Orban y byddai'r cwestiynau hefyd yn cynnwys a ddylid dangos cynnwys a allai effeithio ar gyfeiriadedd rhywiol plant heb unrhyw gyfyngiadau, neu y dylid sicrhau bod gweithdrefnau ailbennu rhywedd ar gael i blant hefyd.

Parhau Darllen

Hwngari

Mae llywydd y Comisiwn yn disgrifio'r defnydd o ysbïwedd NSO yn erbyn newyddiadurwyr fel 'cwbl annerbyniol'

cyhoeddwyd

on

Pan ofynnwyd iddo am y datgeliadau o’r defnydd o ysbïwedd gan lywodraethau i ysbïo ar wrthblaid a beirniaid, disgrifiodd Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd Ursula von der Leyen y sefyllfa fel un “hollol annerbyniol”, gan ychwanegu bod rhyddid y cyfryngau yn werth craidd yr UE. 

Cynhaliodd allfa newyddiaduraeth ymchwiliol o Baris, Forbidden Stories, ymchwiliad, mewn cydweithrediad â sawl papur newydd ar gwmni o Israel, NSO, sydd wedi gwerthu ysbïwedd gradd filwrol o'r enw 'Pegasus' i gleientiaid mewn mwy na 50 o wledydd ers 2016 .

Canfu Forbidden Stories fod y cwmni wedi trwyddedu ysbïwedd i lywodraethau i arolygu cyrff anllywodraethol beirniadol, pobl fusnes, newyddiadurwyr ac arweinwyr yr wrthblaid. 

Hwngari

Un o'r llywodraethau a nodwyd yw Hwngari, lle defnyddiwyd y dechnoleg i fonitro newyddiadurwyr ymchwiliol beirniadol, meiri dinas o'r gwrthbleidiau a chyfreithwyr.

300 Hwngari targedau eu hadnabod gan Telex.hu gan gynnwys: pedwar newyddiadurwr (Direkt36, HVG.hu ac un sydd wedi dewis aros yn ddienw), ffotograffydd o Hwngari a gydweithiodd â newyddiadurwr Americanaidd yn ymdrin â'r symudiad gan Fanc Buddsoddi Rhyngwladol Rwsia (IIB) i Budapest a'r penderfyniad i roi imiwnedd i weithwyr y banc, a Zoltán Varga, perchennog Central Media Group sydd wedi bod yn feirniadol o’r llywodraeth, ymhlith eraill.

Tra bod Telex.hu yn ysgrifennu nid oes prawf clir bod llywodraeth Orbán wedi defnyddio'r feddalwedd, mae cyhuddiadau yn erbyn y llywodraeth yn gryf iawn o ystyried bod NSO yn honni ei bod yn cynnig ei gwasanaethau i awdurdodau cenedlaethol yn unig.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd