Cysylltu â ni

Hwngari

Mae dwy ar bymtheg o daleithiau'r UE yn sefyll i fyny i Hwngari dros gyfraith LGBTIQ

cyhoeddwyd

on

Trefnodd gweinidogion yr UE wrandawiad ar gydymffurfiad Hwngari â rheolaeth y gyfraith - gweithdrefn erthygl 7 - yng nghyngor Materion Cyffredinol ddoe (22 Mehefin). Cynhaliwyd y gwrandawiad olaf ar gyfer Hwngari ym mis Rhagfyr 2019. Ers hynny mae problemau ychwanegol wedi codi, a'r diweddaraf yw deddf sy'n gwarthnodi'r gymuned LGBTIQ. 

Yn ôl y sôn, cynhyrchodd y rhifyn diwethaf hwn drafodaeth frwd yn y cyfarfod. Cyhoeddodd gwledydd Benelux (Gwlad Belg, yr Iseldiroedd, Lwcsembwrg) ddatganiad ar y cyd (gweler isod) yn mynegi pryder dwfn ynghylch mabwysiadu trwy welliannau sy'n gwahaniaethu yn erbyn pobl LGBTIQ ac yn torri'r hawl i ryddid mynegiant dan gochl amddiffyn plant. Mae'r datganiad yn disgrifio hyn fel “math amlwg o wahaniaethu ar sail cyfeiriadedd rhywiol, hunaniaeth rhyw a mynegiant ... Mae cynhwysiant, urddas dynol a chydraddoldeb yn werthoedd craidd ein Hundeb Ewropeaidd, a rhaid inni beidio â chyfaddawdu ar yr egwyddorion hyn. ”

Heddiw (23 Mehefin), yn dilyn dadansoddiad cychwynnol o’r cynnig, cyhoeddodd Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd von der Leyen y bydd llythyr yn cael ei anfon i Hwngari yn mynegi pryderon cyfreithiol ynghylch y gwelliannau cyn iddynt ddod i rym. Disgrifiodd Von der Leyen fel cywilydd. Disgrifiodd gweinidog tramor Lwcsembwrg ei fod yn “annheilwng o Ewrop” a dywedodd “nid ydym bellach yn y canol oesoedd”.  

hysbyseb

Yn ogystal â gwledydd Benelux, cymeradwyodd Denmarc, Estonia, y Ffindir, Ffrainc, yr Almaen, Iwerddon, Lithwania, Sbaen, Sweden a Latfia y datganiad hwn hefyd. Heddiw, mae’r Eidal, Gwlad Groeg, Awstria a Chyprus wedi ychwanegu eu cefnogaeth i’r datganiad gan fynd â’r nifer i 17. Lleisiodd Portiwgal ei gefnogaeth ond fel deiliad yr arlywyddiaeth roedd yn teimlo bod yn rhaid iddi aros yn niwtral. 

Hwngari a Rheol y Gyfraith

Lansiodd Senedd Ewrop y broses Erthygl 7 yn dilyn methiant y Comisiwn Ewropeaidd i gychwyn y weithdrefn. Roedd Adroddiad Sargentini yn ymdrin ag ystod eang o faterion 'rheolaeth y gyfraith' o weithrediad y system gyfansoddiadol ac etholiadol, annibyniaeth y farnwriaeth, llygredd a gwrthdaro buddiannau, rhyddid academaidd, rhyddid crefydd, rhyddid i gymdeithasu a'r hawl i triniaeth gyfartal. 

Roedd y trafodaethau ddoe yn cynnwys datblygiadau newydd eraill ar wahân i'r gyfraith wahaniaethol ar LGBTIQ. O ran annibyniaeth farnwrol bu penodiadau i'r llys cyfansoddiadol a goruchaf sydd wedi cael eu beirniadu'n hallt am anwybyddu barn negyddol y cyngor barnwrol cenedlaethol. O ran annibyniaeth y cyfryngau, gwrthododd y llywodraeth adnewyddu trwydded ddarlledu gorsaf radio annibynnol Klubradio. Mae'r Comisiwn wedi lansio gweithdrefn dorri ar y mater olaf hwn. 

diweddaraf

Mae’r Comisiwn Ewropeaidd wedi anfon llythyr y prynhawn yma. Mae'r llythyr yn galw Siarter yr UE ar Hawliau Sylfaenol sy'n darparu ar gyfer peidio â gwahaniaethu ar sail cyfeiriadedd rhywiol, ond mae'r Siarter yn berthnasol i aelod-wladwriaethau dim ond lle maent yn gweithredu cyfraith yr UE felly mae'r llythyr yn cyfeirio at effaith y gyfraith ar ryddid i ddarparu gwasanaethau ( Erthygl 56, TFEU), y rhyddid i ddarparu nwyddau, megis llyfrau a chylchgronau (Erthygl 34 a 36, ​​TFEU) a chyfarwyddebau gwasanaethau e-fasnach a chyfryngau clyweledol yr UE. Dyma a cyswllt.

Datganiad ar y cyd

Rydym yn bryderus iawn ynghylch mabwysiadu gwelliannau gan Senedd Hwngari sy'n gwahaniaethu yn erbyn pobl LGBTIQ ac yn torri'r hawl i ryddid mynegiant dan gochl amddiffyn plant.

Mae'r diwygiadau hyn i nifer o gyfreithiau Hwngari (y Ddeddf Amddiffyn Plant, y Ddeddf Hysbysebu Busnes, Deddf y Cyfryngau, y Ddeddf Amddiffyn Teuluoedd a'r Ddeddf Addysg Gyhoeddus) yn gwahardd "portreadu a hyrwyddo hunaniaeth rhywedd heblaw rhyw wrth eni, rhyw. ailbennu a gwrywgydiaeth "ar gyfer pobl o dan 18 oed.

Mae hwn yn fath amlwg o wahaniaethu ar sail cyfeiriadedd rhywiol, hunaniaeth rhyw a mynegiant, ac felly mae'n rhaid ei gondemnio. Mae cynhwysiant, urddas dynol a chydraddoldeb yn werthoedd craidd ein Hundeb Ewropeaidd, ac ni ddylem gyfaddawdu ar yr egwyddorion hyn. 

Mae'r gwelliannau hyn hefyd yn torri rhyddid mynegiant, trwy gyfyngu ar y rhyddid i arddel barn ac i dderbyn a rhannu gwybodaeth heb ymyrraeth gan unrhyw awdurdod cyhoeddus, fel y mae wedi'i ymgorffori yn Siarter Hawliau Sylfaenol yr Undeb Ewropeaidd.

Mae gwarthnodi pobl LGBTIQ yn groes amlwg i'w hawl sylfaenol i urddas, fel y mae wedi'i ymgorffori yn Siarter yr UE a chyfraith ryngwladol.

Ar wahân i'r trafodaethau yn y Cyngor Materion Cyffredinol, rydym yn annog y Comisiwn Ewropeaidd, fel gwarcheidwad y Cytuniadau, i ddefnyddio'r holl offerynnau sydd ar gael iddo i sicrhau parch llawn at gyfraith yr UE, gan gynnwys trwy gyfeirio'r mater at Lys Cyfiawnder Ewrop. . 

Rydym yn barod i amddiffyn hawliau holl ddinasyddion yr UE.

Hwngari

Mae Pab yn annog Hwngari i fod yn fwy agored i bobl o'r tu allan i anghenus

cyhoeddwyd

on

By

Pope Francis (Yn y llun) dywedodd ddydd Sul (12 Medi) y gallai Hwngari warchod ei gwreiddiau Cristnogol wrth agor i fyny i’r anghenus, ymateb ymddangosiadol i stondin y Prif Weinidog cenedlaetholgar Viktor Orban y gallai mewnfudo Mwslimaidd ddinistrio ei threftadaeth, ysgrifennu philip Pullella a Gergely Szakacs.

Roedd Francis yn Hwngari am arhosiad anarferol o fyr a danlinellodd y gwahaniaethau gyda’r Orban gwrth-fewnfudwr, ei gyferbyn gwleidyddol.

Gan gau cyngres Eglwys gydag Offeren i ddegau o filoedd o bobl yng nghanol Budapest, defnyddiodd Francis ddelweddau croes i ddangos nad oedd rhywbeth mor wreiddiau â chred grefyddol yn eithrio agwedd groesawgar.

hysbyseb

"Mae'r groes, wedi'i phlannu yn y ddaear, nid yn unig yn ein gwahodd i fod â gwreiddiau da, mae hefyd yn codi ac yn ymestyn ei breichiau tuag at bawb," meddai yn ei sylwadau ar ôl yr Offeren.

"Mae'r groes yn ein hannog i gadw ein gwreiddiau'n gadarn, ond heb amddiffynnol; i dynnu o'r ffynhonnau, gan agor ein hunain i syched dynion a menywod ein hoes," meddai ar ddiwedd yr Offeren awyr agored, a nododd Orban mynychu gyda'i wraig.

"Fy nymuniad yw eich bod chi fel yna: yn ddaearol ac yn agored, wedi'i wreiddio ac yn ystyriol," meddai'r Pab.

hysbyseb

Mae Francis yn aml wedi gwadu’r hyn y mae’n ei ystyried yn atgyfodiad symudiadau cenedlaetholgar a phoblogaidd, ac wedi galw am undod Ewropeaidd, ac wedi beirniadu gwledydd sy’n ceisio datrys yr argyfwng ymfudo gyda gweithredoedd unochrog neu ynysig.

Mewn cyferbyniad, dywedodd Orban wrth Fforwm Strategol Bled yn Slofenia yr wythnos diwethaf mai'r unig ateb i fudo oedd i'r Undeb Ewropeaidd "roi'r holl hawliau yn ôl i'r genedl-wladwriaeth".

Mae'r Pab Ffransis yn cyrraedd i gwrdd â chynrychiolwyr Cyngor Eciwmenaidd Eglwysi yn Amgueddfa'r Celfyddydau Cain yn Budapest, Hwngari, Medi 12, 2021. REUTERS / Remo Casilli
Mae'r Pab Ffransis yn cyfarch pobl wrth iddo gyrraedd Sgwâr yr Arwyr yn Budapest, Hwngari, Medi 12, 2021. REUTERS / Remo Casilli
Mae'r Pab Ffransis yn cyrraedd Maes Awyr Rhyngwladol Budapest yn Budapest, Hwngari, Medi 12, 2021. Cyfryngau / Taflen y Fatican trwy OLYGIADAU SYLW REUTERS - DARPARWYD Y DELWEDD HON GAN DRYDEDD PARTI.

Mae'r pab wedi galw am groesawu ac integreiddio ymfudwyr i fynd i'r afael â'r hyn y mae wedi'i alw'n "aeaf demograffig" Ewrop. Dywedodd Orban yn Slofenia fod ymfudwyr heddiw "i gyd yn Fwslimiaid" ac mai dim ond "y polisi teulu Cristnogol traddodiadol all ein helpu ni allan o'r argyfwng demograffig hwnnw."

Cyfarfu Francis, 84, a dreuliodd oddeutu saith awr yn unig yn Budapest, ag Orban a'r Arlywydd Janos Ader ar ddechrau ei ymweliad.

Dywedodd y Fatican fod y cyfarfod a fynychwyd hefyd gan ddau ddiplomydd gorau'r Fatican a chardinal o Hwngari, wedi para tua 40 munud a'i fod yn gynnes.

“Gofynnais i’r Pab Ffransis beidio â gadael i Christian Hwngari ddifetha,” meddai Orban ar Facebook. Dywedodd asiantaeth newyddion Hwngari, MTI, fod Orban wedi rhoi ffacsimili i Francis o lythyr a anfonodd y Brenin Bela IV o’r 13eg ganrif at y Pab Innocent IV yn gofyn am help i ymladd y Tartars.

Yn ddiweddarach ddydd Sul fe gyrhaeddodd Francis Slofacia, lle bydd yn aros yn llawer hirach, gan ymweld â phedair dinas cyn dychwelyd i Rufain ddydd Mercher.

Mae byrder ei arhosiad yn Budapest wedi ysgogi diplomyddion a'r cyfryngau Catholig i awgrymu bod y pab yn rhoi blaenoriaeth i Slofacia, i bob pwrpas yn snwcio Hwngari. Darllen mwy.

Mae'r Fatican wedi galw ymweliad Budapest yn "bererindod ysbrydol". Mae swyddfa Orban wedi dweud y byddai cymariaethau â choes Slofacia yn “gamarweiniol”.

Y daith yw'r gyntaf i'r pab ers cael llawdriniaeth fawr ym mis Gorffennaf. Dywedodd Francis wrth ohebwyr ar yr awyren yn mynd ag ef i Budapest ei fod yn “teimlo’n iawn”.

Parhau Darllen

Amaethyddiaeth

Amaethyddiaeth: Y Comisiwn yn cymeradwyo arwydd daearyddol newydd o Hwngari

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi cymeradwyo ychwanegu 'Szegedi tükörponty ' o Hwngari yn y gofrestr o Arwyddion Daearyddol Gwarchodedig (PGI). Pysgodyn o'r rhywogaeth garp yw 'Szegedi tükörponty', a gynhyrchwyd yn rhanbarth Szeged, ger ffin ddeheuol Hwngari, lle crëwyd system o byllau pysgod. Mae dŵr alcalïaidd y pyllau yn rhoi bywiogrwydd a gwytnwch penodol i'r pysgodyn. Gellir priodoli cnawd fflach, cochlyd, blasus y pysgod a ffermir yn y pyllau hyn, a'i arogl ffres heb chwaeth ochr, yn uniongyrchol i'r tir hallt penodol.

Mae ansawdd a blas y pysgod yn cael eu dylanwadu'n uniongyrchol gan y cyflenwad ocsigen da wrth wely'r llyn yn y pyllau pysgod a grëir ar bridd halwynog. Mae cnawd 'Szegedi tükörponty' yn cynnwys llawer o brotein, yn isel mewn braster ac yn flasus iawn. Bydd yr enwad newydd yn cael ei ychwanegu at y rhestr o 1563 o gynhyrchion sydd eisoes wedi'u gwarchod yn y eAmbrosia cronfa ddata. Mwy o wybodaeth ar-lein ar cynnyrch o ansawdd.

hysbyseb

Parhau Darllen

Hwngari

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo arwydd daearyddol newydd ar gyfer Hwngari

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo'r cais i gynnwys “Jászsági nyári szarvasgomba” o Hwngari yn y Gofrestr o Arwyddion Daearyddol Gwarchodedig (PGI). Ystyr "Jászsági nyári szarvasgomba" yw'r amrywiaeth ffres leol o ffwng tanddaearol trwffl haf gwyn y rhywogaeth, a gasglwyd yn rhanbarth Jászság, yng ngogledd-orllewin Gwastadedd Mawr Hwngari. Mae ei arogl yn unigryw ac yn ddymunol. Pan gaiff ei bigo, mae'n arddangos aroglau o ŷd wedi'i goginio neu haidd braenog wedi'i rostio a'i eplesu, ynghyd ag arogl nodweddiadol glaswellt wedi'i dorri'n ffres.

Yn ystod cyfnod y cynhaeaf ac yn ystod y storfa, mae'r arogl yn newid, ond mae'n cadw'r arogl nodweddiadol o laswellt wedi'i dorri'n ffres. Mae ei flas ei hun yn ddwys. Mae'r “Jászsági nyári szarvasgomba” yn tyfu o ddiwedd mis Mai tan ddiwedd mis Awst. Mae'r amodau yn rhanbarth Jászság yn arbennig o ffafriol ar gyfer sefydlu a lluosi tryciau haf. Mae rhai o’r enwau eraill a ddefnyddir gan y boblogaeth i gymhwyso “Jászsági nyári szarvasgomba”, fel “diemwnt du Jászság”, “aur Jászság” neu hyd yn oed “Jász trifla”, oll yn nodi bod y cynnyrch yn cael ei werthfawrogi’n fawr yn y rhanbarth. Bydd yr enw newydd hwn yn ymuno â'r 1,561 o gynhyrchion bwyd sydd eisoes wedi'u cofrestru, y mae eu rhestr ar gael yn y gronfa ddata eAmbrosia.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd