Cysylltu â ni

Hwngari

'Grotesque': Mae gwledydd yr UE yn condemnio Hwngari dros gyfraith gwrth-LGBTQ

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Mae Gweinidog Gwladol Ewrop yr Almaen, Michael Roth yn ystumio wrth iddo siarad ar ddechrau cyfarfod gweinidogion materion Ewropeaidd ym Mrwsel, Gwlad Belg, Mai 11, 2021. Olivier Hoslet / Pool trwy REUTERS

Roedd yr Almaen, yr Iseldiroedd, Sweden, Ffrainc ac Iwerddon ymhlith gwledydd yr Undeb Ewropeaidd yn condemnio eu cyfoedion Hwngari ddydd Mawrth am ddeddf gwrth-LGBTQ newydd wrth i'r bloc ymuno eto ar fethiannau democrataidd yn Budapest a'i chynghreiriad cenedlaetholgar Warsaw, ysgrifennu Sabine Siebold a Gabriela Baczynska.

Mae'r gyfraith newydd sy'n gwahardd "arddangos a hyrwyddo gwrywgydiaeth" ymhlith pobl dan 18 oed yn amlwg yn torri gwerthoedd yr Undeb Ewropeaidd, meddai gweinidog materion Ewropeaidd yr Almaen cyn trafodaethau gyda'i 27 o gymheiriaid yn yr UE am bryderon dwfn bod Hwngari a Gwlad Pwyl yn torri rheolaeth y gyfraith trwy sathru'r rhyddid llysoedd, academyddion a'r cyfryngau, ynghyd â chyfyngu ar hawliau menywod, ymfudwyr a lleiafrifoedd.

"Nid marchnad sengl nac undeb arian cyfred yw'r Undeb Ewropeaidd yn bennaf. Rydym yn gymuned o werthoedd, mae'r gwerthoedd hyn yn ein rhwymo ni i gyd," meddai Roth wrth gohebwyr cyn y cyfarfod yn Lwcsembwrg.

hysbyseb

"Ni ddylai fod unrhyw amheuaeth bod yn rhaid trin lleiafrifoedd, lleiafrifoedd rhywiol hefyd yn barchus."

Ysgrifennodd Gwlad Belg, yr Iseldiroedd a Lwcsembwrg ddatganiad ar y cyd yn condemnio'r newidiadau cyfreithiol diweddaraf o dan y Prif Weinidog Viktor Orban fel rhai sy'n torri'r hawl i ryddid mynegiant a "math blaenllaw o wahaniaethu ar sail cyfeiriadedd rhywiol."

Dywedodd gweinidog Sweden fod deddf Hwngari yn “grotesg”, galwodd ei gydweithiwr o’r Iseldiroedd ar Budapest i’w ddadwneud tra dywedodd eu cymar yn Iwerddon y dylai gweithrediaeth y bloc ei siwio ym mhrif lys yr UE. Dywedodd Awstria ei bod yn anghywir parcio'r darpariaethau gwrth-LGBTQ mewn bil sy'n cosbi pedoffilia.

hysbyseb

"Rwy'n bryderus iawn ... Mae'n anghywir beth sydd wedi digwydd yno ac mae'n rhaid iddo stopio," meddai Thomas Byrne o Iwerddon. "Mae'n foment beryglus iawn, iawn i Hwngari, ac i'r UE hefyd."

Yn wynebu etholiad y flwyddyn nesaf, mae Orban wedi tyfu fwyfwy radical ar bolisi cymdeithasol mewn ymladd hunan-gyhoeddedig i ddiogelu'r hyn y mae'n ei ddweud sy'n werthoedd Cristnogol traddodiadol rhag rhyddfrydiaeth y Gorllewin.

Wrth gyrraedd yr un cyfarfod ddydd Mawrth (22 Mehefin), dywedodd Gweinidog Tramor Hwngari, Peter Szijjarto, fod y gyfraith wedi'i hanelu at bedoffiliaid yn unig.

"Mae'r gyfraith yn amddiffyn y plant mewn ffordd sy'n ei gwneud hi'n hawl unigryw i'r rhieni addysgu eu plant ynglŷn â chyfeiriadedd rhywiol tan 18 oed," meddai. "Nid yw'r gyfraith hon yn dweud dim am gyfeiriadedd rhywiol oedolion."

Soniodd y gweinidogion eraill hefyd am bryderon ynghylch rhyddid y cyfryngau yn Hwngari, yn ogystal â phryderon ynghylch ailwampio Gwlad Pwyl yn barhaus y farnwriaeth.

Gan ddweud bod angen diwygio llysoedd Gwlad Pwyl, mae'r blaid sy'n rheoli'r Gyfraith a Chyfiawnder wedi gwthio llawer o farnwyr beirniadol ar draws y farnwriaeth, wedi cyflwyno rhai mwy disodli.

Yn fwyaf diweddar, anwybyddodd orchymyn gan lys uchaf yr UE i atal mwyngloddio yn ei ffatri Turow ar y ffin Tsiec cyhyd ag nad yw achos a ddaeth â Prague yn ei gylch yn erbyn Warsaw wedi'i setlo.

“Rhaid i ni gael sicrwydd o Wlad Pwyl a Hwngari eu bod yn mynd i ddilyn yr hyn y mae llys yr UE yn ei ddweud yn y dyfodol,” meddai Hans Dahlgren o Sweden. Adrodd gan Sabine Siebold ym Merlin

Hwngari

Mae Pab yn annog Hwngari i fod yn fwy agored i bobl o'r tu allan i anghenus

cyhoeddwyd

on

By

Pope Francis (Yn y llun) dywedodd ddydd Sul (12 Medi) y gallai Hwngari warchod ei gwreiddiau Cristnogol wrth agor i fyny i’r anghenus, ymateb ymddangosiadol i stondin y Prif Weinidog cenedlaetholgar Viktor Orban y gallai mewnfudo Mwslimaidd ddinistrio ei threftadaeth, ysgrifennu philip Pullella a Gergely Szakacs.

Roedd Francis yn Hwngari am arhosiad anarferol o fyr a danlinellodd y gwahaniaethau gyda’r Orban gwrth-fewnfudwr, ei gyferbyn gwleidyddol.

Gan gau cyngres Eglwys gydag Offeren i ddegau o filoedd o bobl yng nghanol Budapest, defnyddiodd Francis ddelweddau croes i ddangos nad oedd rhywbeth mor wreiddiau â chred grefyddol yn eithrio agwedd groesawgar.

hysbyseb

"Mae'r groes, wedi'i phlannu yn y ddaear, nid yn unig yn ein gwahodd i fod â gwreiddiau da, mae hefyd yn codi ac yn ymestyn ei breichiau tuag at bawb," meddai yn ei sylwadau ar ôl yr Offeren.

"Mae'r groes yn ein hannog i gadw ein gwreiddiau'n gadarn, ond heb amddiffynnol; i dynnu o'r ffynhonnau, gan agor ein hunain i syched dynion a menywod ein hoes," meddai ar ddiwedd yr Offeren awyr agored, a nododd Orban mynychu gyda'i wraig.

"Fy nymuniad yw eich bod chi fel yna: yn ddaearol ac yn agored, wedi'i wreiddio ac yn ystyriol," meddai'r Pab.

hysbyseb

Mae Francis yn aml wedi gwadu’r hyn y mae’n ei ystyried yn atgyfodiad symudiadau cenedlaetholgar a phoblogaidd, ac wedi galw am undod Ewropeaidd, ac wedi beirniadu gwledydd sy’n ceisio datrys yr argyfwng ymfudo gyda gweithredoedd unochrog neu ynysig.

Mewn cyferbyniad, dywedodd Orban wrth Fforwm Strategol Bled yn Slofenia yr wythnos diwethaf mai'r unig ateb i fudo oedd i'r Undeb Ewropeaidd "roi'r holl hawliau yn ôl i'r genedl-wladwriaeth".

Mae'r Pab Ffransis yn cyrraedd i gwrdd â chynrychiolwyr Cyngor Eciwmenaidd Eglwysi yn Amgueddfa'r Celfyddydau Cain yn Budapest, Hwngari, Medi 12, 2021. REUTERS / Remo Casilli
Mae'r Pab Ffransis yn cyfarch pobl wrth iddo gyrraedd Sgwâr yr Arwyr yn Budapest, Hwngari, Medi 12, 2021. REUTERS / Remo Casilli
Mae'r Pab Ffransis yn cyrraedd Maes Awyr Rhyngwladol Budapest yn Budapest, Hwngari, Medi 12, 2021. Cyfryngau / Taflen y Fatican trwy OLYGIADAU SYLW REUTERS - DARPARWYD Y DELWEDD HON GAN DRYDEDD PARTI.

Mae'r pab wedi galw am groesawu ac integreiddio ymfudwyr i fynd i'r afael â'r hyn y mae wedi'i alw'n "aeaf demograffig" Ewrop. Dywedodd Orban yn Slofenia fod ymfudwyr heddiw "i gyd yn Fwslimiaid" ac mai dim ond "y polisi teulu Cristnogol traddodiadol all ein helpu ni allan o'r argyfwng demograffig hwnnw."

Cyfarfu Francis, 84, a dreuliodd oddeutu saith awr yn unig yn Budapest, ag Orban a'r Arlywydd Janos Ader ar ddechrau ei ymweliad.

Dywedodd y Fatican fod y cyfarfod a fynychwyd hefyd gan ddau ddiplomydd gorau'r Fatican a chardinal o Hwngari, wedi para tua 40 munud a'i fod yn gynnes.

“Gofynnais i’r Pab Ffransis beidio â gadael i Christian Hwngari ddifetha,” meddai Orban ar Facebook. Dywedodd asiantaeth newyddion Hwngari, MTI, fod Orban wedi rhoi ffacsimili i Francis o lythyr a anfonodd y Brenin Bela IV o’r 13eg ganrif at y Pab Innocent IV yn gofyn am help i ymladd y Tartars.

Yn ddiweddarach ddydd Sul fe gyrhaeddodd Francis Slofacia, lle bydd yn aros yn llawer hirach, gan ymweld â phedair dinas cyn dychwelyd i Rufain ddydd Mercher.

Mae byrder ei arhosiad yn Budapest wedi ysgogi diplomyddion a'r cyfryngau Catholig i awgrymu bod y pab yn rhoi blaenoriaeth i Slofacia, i bob pwrpas yn snwcio Hwngari. Darllen mwy.

Mae'r Fatican wedi galw ymweliad Budapest yn "bererindod ysbrydol". Mae swyddfa Orban wedi dweud y byddai cymariaethau â choes Slofacia yn “gamarweiniol”.

Y daith yw'r gyntaf i'r pab ers cael llawdriniaeth fawr ym mis Gorffennaf. Dywedodd Francis wrth ohebwyr ar yr awyren yn mynd ag ef i Budapest ei fod yn “teimlo’n iawn”.

Parhau Darllen

Amaethyddiaeth

Amaethyddiaeth: Y Comisiwn yn cymeradwyo arwydd daearyddol newydd o Hwngari

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi cymeradwyo ychwanegu 'Szegedi tükörponty ' o Hwngari yn y gofrestr o Arwyddion Daearyddol Gwarchodedig (PGI). Pysgodyn o'r rhywogaeth garp yw 'Szegedi tükörponty', a gynhyrchwyd yn rhanbarth Szeged, ger ffin ddeheuol Hwngari, lle crëwyd system o byllau pysgod. Mae dŵr alcalïaidd y pyllau yn rhoi bywiogrwydd a gwytnwch penodol i'r pysgodyn. Gellir priodoli cnawd fflach, cochlyd, blasus y pysgod a ffermir yn y pyllau hyn, a'i arogl ffres heb chwaeth ochr, yn uniongyrchol i'r tir hallt penodol.

Mae ansawdd a blas y pysgod yn cael eu dylanwadu'n uniongyrchol gan y cyflenwad ocsigen da wrth wely'r llyn yn y pyllau pysgod a grëir ar bridd halwynog. Mae cnawd 'Szegedi tükörponty' yn cynnwys llawer o brotein, yn isel mewn braster ac yn flasus iawn. Bydd yr enwad newydd yn cael ei ychwanegu at y rhestr o 1563 o gynhyrchion sydd eisoes wedi'u gwarchod yn y eAmbrosia cronfa ddata. Mwy o wybodaeth ar-lein ar cynnyrch o ansawdd.

hysbyseb

Parhau Darllen

Hwngari

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo arwydd daearyddol newydd ar gyfer Hwngari

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo'r cais i gynnwys “Jászsági nyári szarvasgomba” o Hwngari yn y Gofrestr o Arwyddion Daearyddol Gwarchodedig (PGI). Ystyr "Jászsági nyári szarvasgomba" yw'r amrywiaeth ffres leol o ffwng tanddaearol trwffl haf gwyn y rhywogaeth, a gasglwyd yn rhanbarth Jászság, yng ngogledd-orllewin Gwastadedd Mawr Hwngari. Mae ei arogl yn unigryw ac yn ddymunol. Pan gaiff ei bigo, mae'n arddangos aroglau o ŷd wedi'i goginio neu haidd braenog wedi'i rostio a'i eplesu, ynghyd ag arogl nodweddiadol glaswellt wedi'i dorri'n ffres.

Yn ystod cyfnod y cynhaeaf ac yn ystod y storfa, mae'r arogl yn newid, ond mae'n cadw'r arogl nodweddiadol o laswellt wedi'i dorri'n ffres. Mae ei flas ei hun yn ddwys. Mae'r “Jászsági nyári szarvasgomba” yn tyfu o ddiwedd mis Mai tan ddiwedd mis Awst. Mae'r amodau yn rhanbarth Jászság yn arbennig o ffafriol ar gyfer sefydlu a lluosi tryciau haf. Mae rhai o’r enwau eraill a ddefnyddir gan y boblogaeth i gymhwyso “Jászsági nyári szarvasgomba”, fel “diemwnt du Jászság”, “aur Jászság” neu hyd yn oed “Jász trifla”, oll yn nodi bod y cynnyrch yn cael ei werthfawrogi’n fawr yn y rhanbarth. Bydd yr enw newydd hwn yn ymuno â'r 1,561 o gynhyrchion bwyd sydd eisoes wedi'u cofrestru, y mae eu rhestr ar gael yn y gronfa ddata eAmbrosia.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd