Cysylltu â ni

Hawliau hoyw

UE i Orban Hwngari: Parchwch hawliau LGBT neu adael

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Parchwch hawliau LGBT neu adael yr Undeb Ewropeaidd, dywedodd Prif Weinidog yr Iseldiroedd, Mark Rutte, wrth brif Hwngari wrth i arweinwyr yr UE wynebu Viktor Orban (Yn y llun) dros gyfraith sy'n gwahardd ysgolion rhag defnyddio deunyddiau sy'n cael eu hystyried yn hyrwyddo gwrywgydiaeth, yn ysgrifennu Gabriela Baczynska.

Siaradodd sawl cyfranogwr uwchgynhadledd yr UE am y gwrthdaro personol dwysaf ymhlith arweinwyr y bloc mewn blynyddoedd nos Iau (24 Mehefin).

"Roedd yn wirioneddol rymus, teimlad dwfn na allai hyn fod. Roedd yn ymwneud â'n gwerthoedd; dyma beth rydyn ni'n sefyll amdano," meddai Rutte wrth gohebwyr ddydd Gwener.

hysbyseb

"Dywedais 'Stopiwch hyn, rhaid i chi dynnu'r gyfraith yn ôl ac, os nad ydych chi'n hoffi hynny a dweud mewn gwirionedd nad eich gwerthoedd chi yw'r gwerthoedd Ewropeaidd, yna mae'n rhaid i chi feddwl a ddylech chi aros yn yr Undeb Ewropeaidd'."

Galwodd Arlywydd Ffrainc, Emmanuel Macron, yn “frwydr ddiwylliannol”, gan gydnabod rhwyg dyfnhau gydag arweinwyr afreolaidd cynyddol bendant sy’n brifo cydlyniant yr UE.

"Er mwyn ymladd yn erbyn deddfau homoffobig yw amddiffyn rhyddid unigol ac urddas dynol," meddai, gan ychwanegu y dylai Hwngari aros yn aelod o'r UE.

hysbyseb

Oni bai ei fod yn rhuthro yn ôl, mae Hwngari yn wynebu her gyfreithiol yn llys uchaf yr UE. Dywedodd Prif Weinidog Lwcsembwrg Xavier Bettel y dylai Orban hefyd fod yn destun gweithdrefn sydd heb ei phrofi eto i dorri cyllid yr UE ar gyfer y rhai sy'n torri rheolau.

Cyflwynwyd y mecanwaith newydd gan fod llywodraethau ceidwadol sydd wedi’u halinio’n agos yng Ngwlad Pwyl a Hwngari wedi cysgodi ei gilydd ers blynyddoedd rhag sancsiynau o dan y mesurau presennol i amddiffyn gwerthoedd democrataidd a hawliau dynol yr UE.

Mae arddangoswyr yn protestio yn erbyn Prif Weinidog Hwngari Viktor Orban a'r gyfraith gwrth-LGBTQ ddiweddaraf yn Budapest, Hwngari, Mehefin 14, 2021. REUTERS / Marton Monus / File Photo

Mae'r darpariaethau ar gyfer ysgolion wedi'u cynnwys mewn deddf sydd wedi'i hanelu'n bennaf at amddiffyn plant rhag pedoffiliaid, dolen a ddisgrifiodd Prif Weinidog Gwlad Belg Alexander De Croo fel un "cyntefig".

Mae Orban, sydd wedi bod yn brif weinidog Hwngari ers 2010 ac sy'n wynebu etholiad y flwyddyn nesaf, wedi dod yn fwy ceidwadol a chynhyrfus wrth hyrwyddo'r hyn y mae'n ei ddweud sy'n werthoedd Catholig traddodiadol o dan bwysau gan y Gorllewin rhyddfrydol.

Gan ddisgrifio’i hun fel “ymladdwr rhyddid”, dywedodd Orban wrth gohebwyr cyn y cyfarfod nad ymosodiad ar bobl hoyw oedd y gyfraith ond ei nod oedd gwarantu hawl rhieni i benderfynu ar addysg rywiol eu plant.

Mae'r UE yn gwthio Orban i ddiddymu'r gyfraith - y diweddaraf mewn cyfres o bolisïau cyfyngol tuag at gyfryngau, barnwyr, academyddion ac ymfudwyr.

Llofnododd dau ar bymtheg o 27 arweinydd yr UE, gan gynnwys Canghellor yr Almaen Angela Merkel, lythyr ar y cyd yn ailddatgan eu hymrwymiad i amddiffyn hawliau hoyw.

"Fe wnaethon ni i gyd yn glir iawn pa werthoedd sylfaenol rydyn ni'n cadw atynt," meddai Merkel.

Dywedodd iddi rannu asesiad Macron fod gan rai o wledydd yr UE "syniadau gwahanol iawn" am Ewrop.

Dywedodd Bettel, sy’n agored hoyw, mai’r unig wlad heblaw Gwlad Pwyl i gefnogi Orban yn y drafodaeth oedd Slofenia, y mae ei phrif weinidog hefyd wedi’i gyhuddo o danseilio annibyniaeth y cyfryngau.

Dywedodd Bettel ei bod yn bryd i Frwsel brofi ei gweithdrefn newydd: "Y rhan fwyaf o'r amser, mae arian yn fwy argyhoeddiadol na siarad.

Y Comisiwn Ewropeaidd

Undeb Cydraddoldeb: Mae'r Comisiynydd Dalli yn ymuno â Balchder y Byd 2021 i ddathlu amrywiaeth

cyhoeddwyd

on

Heddiw (17 Awst) y Comisiynydd Cydraddoldeb Helena Dalli yn cymryd rhan mewn digwyddiadau a drefnir o amgylch Balchder y Byd 2021 i hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth. Dywedodd y Comisiynydd Dalli: “Rwy’n ddiolchgar iawn fy mod yn gallu cymryd rhan yn y Balchder Byd cyntaf ers dechrau’r pandemig. Mae Balchder y Byd yn ddigwyddiad lliwgar sy'n ymgorffori amrywiaeth ac yn ein hatgoffa bod yn rhaid amddiffyn cydraddoldeb gyda'r penderfyniad mwyaf bob amser. "

Yn y bore, bydd y Comisiynydd Dalli yn cwrdd â Gweinidog Cydraddoldeb Rhyw Sweden, Märta Stenevi, am y tro cyntaf, i drafod materion fel tryloywder cyflog a chydraddoldeb LGBTIQ. Yna bydd yn cwrdd â Michael O'Flaherty, cyfarwyddwr yr Asiantaeth Hawliau Sylfaenol, a fydd yn ei briffio ar y gwaith a wneir gan yr Asiantaeth i gefnogi strategaethau'r Comisiwn ar gydraddoldeb a gwahaniaethu yn erbyn Roma, pobl ag anableddau a phobl LGBTIQ.

Yn y prynhawn, bydd y Comisiynydd Dalli yn cymryd rhan mewn trafodaeth banel ar rôl yr UE wrth hyrwyddo cynnwys pobl LGBTIQ yn Ewrop ac yn fyd-eang yn y gynhadledd hawliau dynol. Bydd yn gorffen y diwrnod gyda chyfarfod â Dirprwy Brif Weinidog Gwlad Belg, Petra De Sutter, i drafod materion LGBTIQ, gan gynnwys hawliau pobl drawsryweddol.

hysbyseb

Parhau Darllen

Hawliau hoyw

Dywed Orban na fydd Hwngari yn gadael gweithredwyr LGBTQ i mewn i ysgolion

cyhoeddwyd

on

By

Prif Weinidog Hwngari, Viktor Orban (Yn y llun) dywedodd ddydd Iau (8 Gorffennaf) y byddai ymdrechion yr UE i orfodi Hwngari i gefnu ar gyfraith newydd sy’n gwahardd hyrwyddo gwrywgydiaeth mewn ysgolion yn ofer, ysgrifennu Krisztina Than ac Anita Komuves, Reuters.

Ni fydd ei lywodraeth yn caniatáu gweithredwyr LGBTQ i mewn i ysgolion, meddai Orban.

Roedd arweinydd yr asgell dde yn siarad ar y diwrnod y daeth y gyfraith newydd i rym. Mae'n gwahardd ysgolion rhag defnyddio deunyddiau sy'n cael eu hystyried yn hyrwyddo gwrywgydiaeth ac ailbennu rhywedd, ac yn dweud na ellir dangos cynnwys pornograffig i rai dan 18 oed.

hysbyseb

Mae hefyd yn cynnig sefydlu rhestr o grwpiau y caniateir iddynt gynnal sesiynau addysg rhyw mewn ysgolion.

Rhybuddiodd prif weithredwr yr Undeb Ewropeaidd Ursula von der Leyen aelod o’r UE Hwngari ddydd Mercher bod yn rhaid iddo ddiddymu’r ddeddfwriaeth neu wynebu grym llawn cyfraith yr UE.

Ond dywedodd Orban mai dim ond Hwngari oedd â'r hawl i benderfynu sut y dylid magu ac addysgu plant.

hysbyseb

Mae'r gyfraith, y mae beirniaid yn dweud sy'n cymysgu pedoffilia â materion LGBT + ar gam, wedi ysgogi protestiadau yn Hwngari. Mae grwpiau hawliau wedi galw ar blaid Fidesz Orban i dynnu’r bil yn ôl. Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi agor ymchwiliad iddo.

"Mae Senedd Ewrop a'r Comisiwn Ewropeaidd eisiau inni adael gweithredwyr a sefydliadau LGBTQ i mewn i'r ysgolion meithrin a'r ysgolion. Nid yw Hwngari eisiau hynny," meddai Orban ar ei dudalen Facebook swyddogol.

Roedd y mater yn un o sofraniaeth genedlaethol, meddai.

"Yma nid oes gan fiwrocratiaid Brwsel unrhyw fusnes o gwbl, ni waeth beth maen nhw'n ei wneud, ni fyddwn yn gadael i weithredwyr LGBTQ ymhlith ein plant."

Mae Orban, sydd wedi bod mewn grym ers 2010 ac sy'n wynebu ymladd etholiad a allai fod yn anodd y flwyddyn nesaf, wedi tyfu'n fwyfwy radical ar bolisi cymdeithasol mewn ymladd hunan-gyhoeddedig i ddiogelu'r hyn y mae'n ei ddweud sy'n werthoedd Cristnogol traddodiadol rhag rhyddfrydiaeth Orllewinol.

Mae’r wrthblaid Jobbik hefyd wedi cefnogi’r mesur yn y senedd.

Ddydd Iau, hedfanodd y cyrff anllywodraethol Amnest Rhyngwladol a chymdeithas Hatter falŵn lliw enfys siâp calon enfawr dros adeilad senedd Hwngari mewn protest yn erbyn y gyfraith.

"Ei nod yw dileu pobl LGBTQI o'r cylch cyhoeddus," meddai David Vigh, cyfarwyddwr Amnest Rhyngwladol Hwngari, wrth gohebwyr.

Dywedodd na fyddant yn cadw at y gyfraith newydd nac yn newid eu rhaglenni addysgol.

Parhau Darllen

Hawliau hoyw

'Gwarth': Rhaid i Hwngari ffosio cyfraith gwrth-LGBT, meddai gweithrediaeth yr UE

cyhoeddwyd

on

By

Mae arddangoswyr yn mynychu protest yn erbyn deddf sy'n gwahardd cynnwys LGBTQ mewn ysgolion a'r cyfryngau ym Mhalas yr Arlywydd yn Budapest, Hwngari, Mehefin 16, 2021. REUTERS / Bernadett Szabo / File Photo

Rhybuddiodd prif weithredwr yr Undeb Ewropeaidd Ursula von der Leyen Hwngari ddydd Mercher (7 Gorffennaf) bod yn rhaid iddo ddiddymu deddfwriaeth sy'n gwahardd ysgolion rhag defnyddio deunyddiau sy'n cael eu hystyried yn hyrwyddo gwrywgydiaeth neu'n wynebu grym llawn cyfraith yr UE, ysgrifennu Robin Emmott a Gabriela Baczynska, Reuters.

Cafodd y ddeddfwriaeth a gyflwynwyd gan Brif Weinidog Hwngari, Victor Orban, ei beirniadu’n hallt gan arweinwyr yr UE mewn uwchgynhadledd y mis diwethaf, gyda Phrif Weinidog yr Iseldiroedd, Mark Rutte, yn dweud wrth Budapest i barchu gwerthoedd goddefgarwch yr UE neu adael y bloc 27 gwlad.

hysbyseb

"Mae gwrywgydiaeth yn cyfateb i bornograffi. Mae'r ddeddfwriaeth hon yn defnyddio amddiffyn plant ... i wahaniaethu yn erbyn pobl oherwydd eu cyfeiriadedd rhywiol ... Mae'n warth," meddai Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd von der Leyen wrth Senedd Ewrop yn Strasbwrg.

"Nid oedd unrhyw fater mor bwysig â'r un sy'n amharu ar ein gwerthoedd a'n hunaniaeth," meddai von der Leyen am y drafodaeth ar gyfraith Hwngari yn uwchgynhadledd yr UE ym mis Mehefin, gan ddweud ei bod yn mynd yn erbyn amddiffyn lleiafrifoedd a pharch at hawliau dynol.

Dywedodd Von der Leyen y byddai Hwngari yn wynebu grym llawn cyfraith yr UE pe na bai’n ôl, er na roddodd fanylion. Fe allai camau o’r fath olygu dyfarniad gan Lys Cyfiawnder Ewrop a rhewi cronfeydd yr UE ar gyfer Budapest, meddai deddfwyr yr UE.

hysbyseb

Mae Orban, sydd wedi bod yn brif weinidog Hwngari ers 2010 ac sy'n wynebu etholiad y flwyddyn nesaf, wedi dod yn fwy ceidwadol a chynhyrfus wrth hyrwyddo'r hyn y mae'n ei ddweud sy'n werthoedd Catholig traddodiadol o dan bwysau gan y Gorllewin rhyddfrydol.

Fis diwethaf cymeradwyodd llywodraeth Sbaen ddrafft bil i ganiatáu i unrhyw un dros 14 oed newid rhyw yn gyfreithlon heb ddiagnosis meddygol na therapi hormonau, y wlad fawr gyntaf yn yr UE i wneud hynny, i gefnogi lesbiaidd, hoyw, deurywiol, trawsryweddol. Hawliau (LGBT).

Mae Arlywydd Ffrainc, Emmanuel Macron, wedi galw’r rhaniad dros werthoedd rhwng gwledydd dwyreiniol fel Hwngari, Gwlad Pwyl a Slofenia fel “brwydr ddiwylliannol”.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd