Cysylltu â ni

Hwngari

Mae llywydd y Comisiwn yn disgrifio'r defnydd o ysbïwedd NSO yn erbyn newyddiadurwyr fel 'cwbl annerbyniol'

cyhoeddwyd

on

Pan ofynnwyd iddo am y datgeliadau o’r defnydd o ysbïwedd gan lywodraethau i ysbïo ar wrthblaid a beirniaid, disgrifiodd Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd Ursula von der Leyen y sefyllfa fel un “hollol annerbyniol”, gan ychwanegu bod rhyddid y cyfryngau yn werth craidd yr UE. 

Cynhaliodd allfa newyddiaduraeth ymchwiliol o Baris, Forbidden Stories, ymchwiliad, mewn cydweithrediad â sawl papur newydd ar gwmni o Israel, NSO, sydd wedi gwerthu ysbïwedd gradd filwrol o'r enw 'Pegasus' i gleientiaid mewn mwy na 50 o wledydd ers 2016 .

Canfu Forbidden Stories fod y cwmni wedi trwyddedu ysbïwedd i lywodraethau i arolygu cyrff anllywodraethol beirniadol, pobl fusnes, newyddiadurwyr ac arweinwyr yr wrthblaid. 

Hwngari

Un o'r llywodraethau a nodwyd yw Hwngari, lle defnyddiwyd y dechnoleg i fonitro newyddiadurwyr ymchwiliol beirniadol, meiri dinas o'r gwrthbleidiau a chyfreithwyr.

300 Hwngari targedau eu hadnabod gan Telex.hu gan gynnwys: pedwar newyddiadurwr (Direkt36, HVG.hu ac un sydd wedi dewis aros yn ddienw), ffotograffydd o Hwngari a gydweithiodd â newyddiadurwr Americanaidd yn ymdrin â'r symudiad gan Fanc Buddsoddi Rhyngwladol Rwsia (IIB) i Budapest a'r penderfyniad i roi imiwnedd i weithwyr y banc, a Zoltán Varga, perchennog Central Media Group sydd wedi bod yn feirniadol o’r llywodraeth, ymhlith eraill.

Tra bod Telex.hu yn ysgrifennu nid oes prawf clir bod llywodraeth Orbán wedi defnyddio'r feddalwedd, mae cyhuddiadau yn erbyn y llywodraeth yn gryf iawn o ystyried bod NSO yn honni ei bod yn cynnig ei gwasanaethau i awdurdodau cenedlaethol yn unig.

Hwngari

Hwngari i gynnal refferendwm ar faterion LGBT erbyn dechrau 2022

cyhoeddwyd

on

By

Mae arddangoswyr yn mynychu protest yn erbyn deddf sy'n gwahardd cynnwys LGBTQ mewn ysgolion a'r cyfryngau ym Mhalas yr Arlywydd yn Budapest, Hwngari, Mehefin 16, 2021. REUTERS / Bernadett Szabo / File Photo

Mae Hwngari yn bwriadu cynnal refferendwm ar ddeddfwriaeth sy'n cyfyngu ar ddysgu ysgolion am gyfunrywioldeb a materion trawsryweddol yn hwyr eleni neu'n gynnar y flwyddyn nesaf, meddai pennaeth staff y Prif Weinidog Viktor Orban, ysgrifennu Gergely Szakacs ac Anita Komuves yn Budapest a Gabriela Baczynska ym Mrwsel.

Cyhoeddodd Orban y refferendwm ddydd Mercher (21 Gorffennaf), gan gamu i fyny rhyfel diwylliant gyda'r Undeb Ewropeaidd. Darllen mwy.

Yr wythnos diwethaf cychwynnodd y Comisiwn Ewropeaidd gamau cyfreithiol dros y mesurau, sydd wedi'u cynnwys mewn diwygiadau i ddeddfau addysg ac amddiffyn plant. Pe bai'n llwyddiannus, gallai Brwsel ddal i fyny gyllid ar gyfer Hwngari tra bod y cyfyngiadau'n cael eu cynnal.

"O ran Hwngari, mae yna lawer mwy o ddadleuon o blaid aelodaeth o'r Undeb Ewropeaidd nag yn ei erbyn. Ymuno â'r UE oedd y penderfyniad cywir, roedd er ein budd cenedlaethol ac mae'n parhau i fod yn wir," Gergely Gulyas, pennaeth staff Orban, wrth sesiwn friffio newyddion wythnosol.

Ond dywedodd fod Hwngari yn credu bod ganddo'r hawl i wneud sylwadau ar yr hyn a alwodd yn "rheolau'r clwb" a gwneud penderfyniadau ar ei ben ei hun ar faterion lle nad oedd wedi trosglwyddo awdurdod i sefydliadau'r UE.

Pan ofynnwyd iddo am y refferendwm, dywedodd Comisiwn yr UE nad yw’n ymyrryd â’r dulliau a ddewiswyd gan aelod-wladwriaethau o lunio polisi, er ei fod yn ystyried cyfraith Hwngari yn wahaniaethol.

Mae'r mesurau, sydd wedi achosi pryder yn y gymuned LGBT, yn gwahardd defnyddio deunyddiau sy'n cael eu hystyried yn hyrwyddo gwrywgydiaeth a newid rhyw mewn ysgolion, yn ôl pob golwg fel mesur i atal cam-drin plant.

Mae sawl grŵp hawliau sifil wedi beirniadu diwygiadau Orban a darganfu arolwg byd-eang y mis diwethaf gan sefydliad pleidleisio Ipsos fod 46% o Hwngariaid yn cefnogi priodas o’r un rhyw.

Dywedodd Gulyas fod Hwngari yn dal i gynnal trafodaethau gyda’r Comisiwn ar ei gynllun adfer pandemig cenedlaethol. Ond ychwanegodd y byddai'r llywodraeth yn dechrau rhag-ariannu prosiectau o'r gyllideb genedlaethol.

Rhestrodd y Comisiwn Ewropeaidd bryderon difrifol ynghylch rheolaeth y gyfraith yng Ngwlad Pwyl a Hwngari mewn adroddiad ddydd Mawrth a allai helpu i benderfynu a ydyn nhw'n derbyn biliynau o ewro yng nghronfeydd yr UE i helpu i wella o'r pandemig. Darllen mwy.

Mae Orban, sydd wedi bod mewn grym ers 2010 ac yn wynebu etholiad fis Ebrill nesaf, yn portreadu ei hun fel amddiffynwr gwerthoedd Cristnogol traddodiadol yn erbyn rhyddfrydiaeth y Gorllewin.

Mae rhywfaint o'i lwyddiant etholiadol yn ddyledus iddo i linell galed yn erbyn mewnfudo, ond gan fod y pwnc hwnnw wedi peidio â dominyddu'r agenda, mae wedi hoelio'i liwiau ar faterion rhyw a rhywioldeb.

Parhau Darllen

Y Comisiwn Ewropeaidd

Mae'r UE yn rhestru pryderon rheolaeth y gyfraith ar gyfer Hwngari, Gwlad Pwyl, sy'n ganolog i ryddhau cronfeydd COVID

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi rhestru pryderon difrifol ynghylch rheolaeth y gyfraith yng Ngwlad Pwyl a Hwngari mewn adroddiad a allai helpu i benderfynu a ydyn nhw'n derbyn biliynau o ewro yng nghronfeydd yr UE i helpu i wella o'r pandemig coronafirws, yn ysgrifennu Jan Strupczewski.

Fe roddodd cangen weithredol yr Undeb Ewropeaidd hefyd i Wlad Pwyl tan Awst 16 gydymffurfio â dyfarniad gan brif lys yr UE yr wythnos diwethaf, a anwybyddwyd gan Warsaw, bod system Gwlad Pwyl ar gyfer disgyblu barnwyr yn torri cyfraith yr UE ac y dylid ei hatal. Darllen mwy.

Os na fydd Gwlad Pwyl yn cydymffurfio, byddai’r comisiwn yn gofyn i lys yr UE osod sancsiynau ariannol ar Warsaw, meddai Is-lywydd y comisiwn, Vera Jourova, wrth gynhadledd newyddion.

Roedd y comisiwn eisoes wedi codi llawer o’r pryderon mewn adroddiad y llynedd ond efallai eu bod bellach yn arwain at ganlyniadau gwirioneddol gan fod Brwsel wedi sicrhau bod ei gronfa adfer o grantiau a benthyciadau gwerth cyfanswm o 800 biliwn ewro yn amodol ar gadw at reol y gyfraith.

Dywedodd y comisiwn fod Gwlad Pwyl a Hwngari yn tanseilio plwraliaeth y cyfryngau ac annibyniaeth llys. Nhw yw'r unig ddwy wlad yn y bloc 27 aelod o dan ymchwiliad ffurfiol yr UE am beryglu rheolaeth y gyfraith.

"Efallai y bydd y Comisiwn yn ystyried adroddiad Rheol y Gyfraith ... wrth nodi ac asesu torri egwyddorion rheol y gyfraith sy'n effeithio ar fuddiannau ariannol yr Undeb," meddai'r comisiwn mewn datganiad.

Dywedodd llefarydd ar ran llywodraeth Gwlad Pwyl, Piotr Muller, ar Twitter y byddai’r llywodraeth yn dadansoddi dogfennau gan y comisiwn ynglŷn â’r angen i gydymffurfio â dyfarniadau llys yr UE.

Dywedodd Gweinidog Cyfiawnder Hwngari, Judit Varga, ar Facebook fod y comisiwn yn blacmelio Hwngari oherwydd deddf amddiffyn plant na fydd yn caniatáu i "weithredwyr LGBTQ ac unrhyw bropaganda rhywiol ddod i mewn i ysgolion meithrin ac ysgolion Hwngari".

Mae gweithrediaeth yr UE eisoes wedi gohirio ei gymeradwyaeth ar 7.2 biliwn ewro ar gyfer Hwngari mewn ymgais i ennill consesiynau rheolaeth y gyfraith gan lywodraeth y Prif Weinidog Viktor Orban ac nid yw eto wedi rhoi sêl bendith i 23 biliwn ewro mewn grantiau a 34 biliwn mewn benthyciadau rhad. dros Wlad Pwyl.

Dywedodd Jourova na allai ragweld pryd y gallai arian i Wlad Pwyl gael ei gymeradwyo a nododd fod yn rhaid i Warsaw argyhoeddi'r comisiwn yn gyntaf fod ganddo system gredadwy o reoli ac archwilio ar gyfer gwario arian yr UE.

Dywedodd yr adroddiad nad oedd Hwngari wedi dilyn cais y comisiwn i gryfhau annibyniaeth farnwrol a bod ei strategaeth gwrth-lygredd yn rhy gyfyngedig o ran cwmpas.

Mewn degawd mewn grym, mae Orban wedi defnyddio biliynau o ewros o gronfeydd y wladwriaeth a’r UE yn rhannol i adeiladu elit busnes ffyddlon sy’n cynnwys rhai aelodau o’r teulu a ffrindiau agos.

Cyfeiriodd y comisiwn at ddiffygion parhaus yng nghyllid plaid wleidyddol Hwngari a risgiau clientelism a nepotiaeth mewn gweinyddiaeth gyhoeddus lefel uchel.

Mae symiau sylweddol o hysbysebu gan y wladwriaeth yn mynd i gyfryngau sy’n cefnogi’r llywodraeth, tra bod allfeydd annibynnol a newyddiadurwyr yn wynebu rhwystr a dychryn, meddai.

Mynegodd yr adroddiad bryder hefyd ynghylch dylanwad plaid y Gyfraith a Chyfiawnder cenedlaetholgar Gwlad Pwyl (PiS) dros y system gyfiawnder.

Roedd yn rhestru'r hyn a ddywedodd a wnaed yn benodiadau a newidiadau anghyfreithlon gan PiS i'r tribiwnlys cyfansoddiadol a chyrff eraill, a gwrthod Warsaw o ddyfarniadau llys yr UE yn rhwymo pob aelod-wladwriaeth.

Nododd y comisiwn fod yr erlynydd cyffredinol, a oedd yn gyfrifol am olrhain llygredd y wladwriaeth, ar yr un pryd yn weinidog cyfiawnder Gwlad Pwyl ac yn wleidydd gweithredol PiS.

Ers y llynedd, mae'r amgylchedd proffesiynol i newyddiadurwyr yng Ngwlad Pwyl wedi dirywio oherwydd "achos barnwrol bygythiol, methiant cynyddol i amddiffyn newyddiadurwyr a gweithredoedd treisgar yn ystod protestiadau, gan gynnwys gan heddluoedd", meddai.

Parhau Darllen

Hwngari

Mae Hwngari yn cynllunio refferendwm ar faterion amddiffyn plant mewn brwydr â'r UE

cyhoeddwyd

on

By

Mae arddangoswyr yn protestio yn erbyn Prif Weinidog Hwngari Viktor Orban a'r gyfraith gwrth-LGBTQ ddiweddaraf yn Budapest, Hwngari, Mehefin 14, 2021. REUTERS / Marton Monus / File Photo
Mae arddangoswyr yn protestio yn erbyn Prif Weinidog Hwngari Viktor Orban a'r gyfraith gwrth-LGBTQ ddiweddaraf yn Budapest, Hwngari, Mehefin 14, 2021. REUTERS / Marton Monus / File Photo

Cyhoeddodd Hwngari gynlluniau ddydd Mercher (21 Gorffennaf) i alw refferendwm ar faterion amddiffyn plant i frwydro yn erbyn pwysau gan yr Undeb Ewropeaidd dros ddeddfwriaeth y dywed y bloc sy'n gwahaniaethu yn erbyn pobl LGBT, ysgrifennu Gergely Szakacs ac Anita Komuves, Reuters.

Wrth gamu i fyny brwydr diwylliannau gyda’r Comisiwn Ewropeaidd, cyhuddodd y Prif Weinidog Viktor Orban weithrediaeth yr UE o gam-drin ei bwerau wrth herio gwelliannau diweddar i gyfreithiau addysg ac amddiffyn plant Hwngari.

"Mae dyfodol ein plant yn y fantol, felly allwn ni ddim clymu tir yn y rhifyn hwn," meddai mewn fideo ar Facebook.

Ni wnaeth y Comisiwn Ewropeaidd sylwadau ar unwaith ar gynllun Orban i gynnal refferendwm.

Mae'r prif weinidog, sydd wedi bod mewn grym ers 2010 ac sy'n wynebu etholiad fis Ebrill nesaf, yn ei bortreadu ei hun fel amddiffynwr gwerthoedd Cristnogol traddodiadol o ryddfrydiaeth y Gorllewin ac mae wedi cynyddu ymgyrch yn erbyn pobl LGBT.

Mae deddf gwrth-LGBT, a ddaeth i rym y mis hwn, yn gwahardd defnyddio deunyddiau yr ystyrir eu bod yn hyrwyddo gwrywgydiaeth a newid rhyw mewn ysgolion. Mae wedi achosi pryder yn y gymuned LGBT ac wedi cynyddu ffrithiant gyda'r Comisiwn.

Gallai camau cyfreithiol a lansiwyd gan Frwsel yr wythnos diwethaf dros y ddeddfwriaeth ddal cyllid yr UE ar gyfer Budapest. darllen mwy

"Yn ystod yr wythnosau diwethaf, mae Brwsel wedi ymosod yn amlwg ar Hwngari dros ei chyfraith amddiffyn plant. Nid yw deddfau Hwngari yn caniatáu propaganda rhywiol mewn ysgolion meithrin, ysgolion, ar y teledu ac mewn hysbysebion," meddai Orban.

Ni chyhoeddodd pryd y byddai'r refferendwm arfaethedig yn cael ei gynnal ond dywedodd y byddai'n cynnwys pum cwestiwn.

Byddai'r rhain yn cynnwys gofyn i Hwngariaid a ydyn nhw'n cefnogi cynnal gweithdai cyfeiriadedd rhywiol mewn ysgolion heb eu caniatâd, neu a ydyn nhw'n credu y dylid hyrwyddo gweithdrefnau ailbennu rhywedd ymysg plant.

Dywedodd Orban y byddai'r cwestiynau hefyd yn cynnwys a ddylid dangos cynnwys a allai effeithio ar gyfeiriadedd rhywiol plant heb unrhyw gyfyngiadau, neu y dylid sicrhau bod gweithdrefnau ailbennu rhywedd ar gael i blant hefyd.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd