Cysylltu â ni

Hwngari

Mae panel etholiad Hwngari yn clirio cwestiynau refferendwm LGBT

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Mae arddangoswyr yn protestio yn erbyn Prif Weinidog Hwngari Viktor Orban a'r gyfraith gwrth-LGBTQ ddiweddaraf yn Budapest, Hwngari, Mehefin 14, 2021. REUTERS / Marton Monus / File Photo

Mae Pwyllgor Etholiad Cenedlaethol Hwngari (NEC) wedi cymeradwyo rhestr o gwestiynau’r llywodraeth ar faterion LGBT y mae am eu rhoi ar refferendwm fel rhan o’r hyn y mae’r Prif Weinidog Viktor Orban wedi’i alw’n “ryfel ideolegol” gyda’r Undeb Ewropeaidd, ysgrifennu Gergely Szakacs a Anita Komuves.

Cynigiodd Orban, cenedlaetholwr sydd wedi bod mewn grym ers 2010, refferendwm ar ddeddfwriaeth plaid sy'n rheoli dysgu ysgolion am gyfunrywioldeb a materion trawsryweddol, gan gamu i fyny rhyfel diwylliant gyda'r UE. Darllen mwy.

Cadarnhaodd llefarydd ar ran yr NEC fod y panel wedi cymeradwyo cwestiynau’r llywodraeth.

hysbyseb

Yn wynebu etholiad anodd y flwyddyn nesaf, mae Orban wedi ceisio hyrwyddo polisïau cymdeithasol fwyfwy, meddai, sy'n diogelu gwerthoedd Cristnogol traddodiadol yn erbyn rhyddfrydiaeth y Gorllewin.

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi lansio achos cyfreithiol yn erbyn llywodraeth Orban dros y gyfraith newydd, a ddaeth i rym y mis hwn, gan ddweud ei fod yn wahaniaethol ac yn mynd yn groes i werthoedd goddefgarwch a rhyddid unigol Ewrop.

Nod Orban yw cynnal y refferendwm erbyn dechrau 2022 cyn etholiad seneddol, lle bydd chwe gwrthblaid yn uno yn ei erbyn am y tro cyntaf.

hysbyseb

Nid oedd set arall o gwestiynau refferendwm ar bolisïau allweddol y llywodraeth a gyflwynwyd gan Faer Budapest Gergely Karacsony, sy'n cystadlu ag ymgeiswyr eraill yr wrthblaid i ddod yn heriwr Orban y flwyddyn nesaf, ar agenda Dydd Gwener (30 Gorffennaf) yr NEC.

Gofynnir i Hwngariaid a ydyn nhw'n cefnogi cynnal gweithdai cyfeiriadedd rhywiol mewn ysgolion heb gydsyniad rhieni, ac a ydyn nhw'n credu y dylid hyrwyddo gweithdrefnau ailbennu rhywedd ymysg plant.

Gofynnir iddynt hefyd a ddylid dangos cynnwys a allai effeithio ar gyfeiriadedd rhywiol i blant heb unrhyw gyfyngiadau, ac a ddylid sicrhau bod gweithdrefnau ailbennu rhywedd ar gael i blant.

Mae'r diwygiadau, sydd wedi achosi pryder yn y gymuned LGBT, yn gwahardd defnyddio deunyddiau sy'n cael eu hystyried yn hyrwyddo gwrywgydiaeth a newid rhyw mewn ysgolion, yn ôl pob golwg fel mesur i atal cam-drin plant.

Mae sawl grŵp hawliau sifil wedi beirniadu diwygiadau Orban a darganfu arolwg byd-eang y mis diwethaf gan sefydliad pleidleisio Ipsos fod 46% o Hwngariaid yn cefnogi priodas o’r un rhyw.

Mae Orban yn ddyledus i rywfaint o'i lwyddiant etholiadol i linell galed ar fewnfudo. Gan fod y mater hwnnw wedi cilio o'r agenda wleidyddol, mae ei ffocws wedi symud i faterion rhyw a rhywioldeb.

Fe wnaeth arolwg ym mis Mehefin gan y felin drafod Zavecz Research roi cefnogaeth y cyhoedd i blaid Fidesz sy'n rheoli Orban ar 37% o'r holl bleidleiswyr, tra bod cefnogaeth ar y cyd gan wrthblaid yn 39%. Fe wnaeth arolwg barn arall gan Median ym mis Mehefin roi cefnogaeth i Fidesz ar 39% o'i gymharu â 33% i'r gwrthbleidiau.

Hwngari

Mae Pab yn annog Hwngari i fod yn fwy agored i bobl o'r tu allan i anghenus

cyhoeddwyd

on

By

Pope Francis (Yn y llun) dywedodd ddydd Sul (12 Medi) y gallai Hwngari warchod ei gwreiddiau Cristnogol wrth agor i fyny i’r anghenus, ymateb ymddangosiadol i stondin y Prif Weinidog cenedlaetholgar Viktor Orban y gallai mewnfudo Mwslimaidd ddinistrio ei threftadaeth, ysgrifennu philip Pullella a Gergely Szakacs.

Roedd Francis yn Hwngari am arhosiad anarferol o fyr a danlinellodd y gwahaniaethau gyda’r Orban gwrth-fewnfudwr, ei gyferbyn gwleidyddol.

Gan gau cyngres Eglwys gydag Offeren i ddegau o filoedd o bobl yng nghanol Budapest, defnyddiodd Francis ddelweddau croes i ddangos nad oedd rhywbeth mor wreiddiau â chred grefyddol yn eithrio agwedd groesawgar.

hysbyseb

"Mae'r groes, wedi'i phlannu yn y ddaear, nid yn unig yn ein gwahodd i fod â gwreiddiau da, mae hefyd yn codi ac yn ymestyn ei breichiau tuag at bawb," meddai yn ei sylwadau ar ôl yr Offeren.

"Mae'r groes yn ein hannog i gadw ein gwreiddiau'n gadarn, ond heb amddiffynnol; i dynnu o'r ffynhonnau, gan agor ein hunain i syched dynion a menywod ein hoes," meddai ar ddiwedd yr Offeren awyr agored, a nododd Orban mynychu gyda'i wraig.

"Fy nymuniad yw eich bod chi fel yna: yn ddaearol ac yn agored, wedi'i wreiddio ac yn ystyriol," meddai'r Pab.

hysbyseb

Mae Francis yn aml wedi gwadu’r hyn y mae’n ei ystyried yn atgyfodiad symudiadau cenedlaetholgar a phoblogaidd, ac wedi galw am undod Ewropeaidd, ac wedi beirniadu gwledydd sy’n ceisio datrys yr argyfwng ymfudo gyda gweithredoedd unochrog neu ynysig.

Mewn cyferbyniad, dywedodd Orban wrth Fforwm Strategol Bled yn Slofenia yr wythnos diwethaf mai'r unig ateb i fudo oedd i'r Undeb Ewropeaidd "roi'r holl hawliau yn ôl i'r genedl-wladwriaeth".

Mae'r Pab Ffransis yn cyrraedd i gwrdd â chynrychiolwyr Cyngor Eciwmenaidd Eglwysi yn Amgueddfa'r Celfyddydau Cain yn Budapest, Hwngari, Medi 12, 2021. REUTERS / Remo Casilli
Mae'r Pab Ffransis yn cyfarch pobl wrth iddo gyrraedd Sgwâr yr Arwyr yn Budapest, Hwngari, Medi 12, 2021. REUTERS / Remo Casilli
Mae'r Pab Ffransis yn cyrraedd Maes Awyr Rhyngwladol Budapest yn Budapest, Hwngari, Medi 12, 2021. Cyfryngau / Taflen y Fatican trwy OLYGIADAU SYLW REUTERS - DARPARWYD Y DELWEDD HON GAN DRYDEDD PARTI.

Mae'r pab wedi galw am groesawu ac integreiddio ymfudwyr i fynd i'r afael â'r hyn y mae wedi'i alw'n "aeaf demograffig" Ewrop. Dywedodd Orban yn Slofenia fod ymfudwyr heddiw "i gyd yn Fwslimiaid" ac mai dim ond "y polisi teulu Cristnogol traddodiadol all ein helpu ni allan o'r argyfwng demograffig hwnnw."

Cyfarfu Francis, 84, a dreuliodd oddeutu saith awr yn unig yn Budapest, ag Orban a'r Arlywydd Janos Ader ar ddechrau ei ymweliad.

Dywedodd y Fatican fod y cyfarfod a fynychwyd hefyd gan ddau ddiplomydd gorau'r Fatican a chardinal o Hwngari, wedi para tua 40 munud a'i fod yn gynnes.

“Gofynnais i’r Pab Ffransis beidio â gadael i Christian Hwngari ddifetha,” meddai Orban ar Facebook. Dywedodd asiantaeth newyddion Hwngari, MTI, fod Orban wedi rhoi ffacsimili i Francis o lythyr a anfonodd y Brenin Bela IV o’r 13eg ganrif at y Pab Innocent IV yn gofyn am help i ymladd y Tartars.

Yn ddiweddarach ddydd Sul fe gyrhaeddodd Francis Slofacia, lle bydd yn aros yn llawer hirach, gan ymweld â phedair dinas cyn dychwelyd i Rufain ddydd Mercher.

Mae byrder ei arhosiad yn Budapest wedi ysgogi diplomyddion a'r cyfryngau Catholig i awgrymu bod y pab yn rhoi blaenoriaeth i Slofacia, i bob pwrpas yn snwcio Hwngari. Darllen mwy.

Mae'r Fatican wedi galw ymweliad Budapest yn "bererindod ysbrydol". Mae swyddfa Orban wedi dweud y byddai cymariaethau â choes Slofacia yn “gamarweiniol”.

Y daith yw'r gyntaf i'r pab ers cael llawdriniaeth fawr ym mis Gorffennaf. Dywedodd Francis wrth ohebwyr ar yr awyren yn mynd ag ef i Budapest ei fod yn “teimlo’n iawn”.

Parhau Darllen

Amaethyddiaeth

Amaethyddiaeth: Y Comisiwn yn cymeradwyo arwydd daearyddol newydd o Hwngari

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi cymeradwyo ychwanegu 'Szegedi tükörponty ' o Hwngari yn y gofrestr o Arwyddion Daearyddol Gwarchodedig (PGI). Pysgodyn o'r rhywogaeth garp yw 'Szegedi tükörponty', a gynhyrchwyd yn rhanbarth Szeged, ger ffin ddeheuol Hwngari, lle crëwyd system o byllau pysgod. Mae dŵr alcalïaidd y pyllau yn rhoi bywiogrwydd a gwytnwch penodol i'r pysgodyn. Gellir priodoli cnawd fflach, cochlyd, blasus y pysgod a ffermir yn y pyllau hyn, a'i arogl ffres heb chwaeth ochr, yn uniongyrchol i'r tir hallt penodol.

Mae ansawdd a blas y pysgod yn cael eu dylanwadu'n uniongyrchol gan y cyflenwad ocsigen da wrth wely'r llyn yn y pyllau pysgod a grëir ar bridd halwynog. Mae cnawd 'Szegedi tükörponty' yn cynnwys llawer o brotein, yn isel mewn braster ac yn flasus iawn. Bydd yr enwad newydd yn cael ei ychwanegu at y rhestr o 1563 o gynhyrchion sydd eisoes wedi'u gwarchod yn y eAmbrosia cronfa ddata. Mwy o wybodaeth ar-lein ar cynnyrch o ansawdd.

hysbyseb

Parhau Darllen

Hwngari

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo arwydd daearyddol newydd ar gyfer Hwngari

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo'r cais i gynnwys “Jászsági nyári szarvasgomba” o Hwngari yn y Gofrestr o Arwyddion Daearyddol Gwarchodedig (PGI). Ystyr "Jászsági nyári szarvasgomba" yw'r amrywiaeth ffres leol o ffwng tanddaearol trwffl haf gwyn y rhywogaeth, a gasglwyd yn rhanbarth Jászság, yng ngogledd-orllewin Gwastadedd Mawr Hwngari. Mae ei arogl yn unigryw ac yn ddymunol. Pan gaiff ei bigo, mae'n arddangos aroglau o ŷd wedi'i goginio neu haidd braenog wedi'i rostio a'i eplesu, ynghyd ag arogl nodweddiadol glaswellt wedi'i dorri'n ffres.

Yn ystod cyfnod y cynhaeaf ac yn ystod y storfa, mae'r arogl yn newid, ond mae'n cadw'r arogl nodweddiadol o laswellt wedi'i dorri'n ffres. Mae ei flas ei hun yn ddwys. Mae'r “Jászsági nyári szarvasgomba” yn tyfu o ddiwedd mis Mai tan ddiwedd mis Awst. Mae'r amodau yn rhanbarth Jászság yn arbennig o ffafriol ar gyfer sefydlu a lluosi tryciau haf. Mae rhai o’r enwau eraill a ddefnyddir gan y boblogaeth i gymhwyso “Jászsági nyári szarvasgomba”, fel “diemwnt du Jászság”, “aur Jászság” neu hyd yn oed “Jász trifla”, oll yn nodi bod y cynnyrch yn cael ei werthfawrogi’n fawr yn y rhanbarth. Bydd yr enw newydd hwn yn ymuno â'r 1,561 o gynhyrchion bwyd sydd eisoes wedi'u cofrestru, y mae eu rhestr ar gael yn y gronfa ddata eAmbrosia.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd