Cysylltu â ni

Bwlgaria

Polisi Cydlyniant yr UE: € 2.7 biliwn i gefnogi'r adferiad yn Sbaen, Bwlgaria, yr Eidal, Hwngari a'r Almaen

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Mae'r Comisiwn wedi cymeradwyo addasu chwe Rhaglen Weithredol (OP) ar gyfer y Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop (ERDF) a'r Cronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF) yn Sbaen, Bwlgaria, yr Eidal, Hwngari a'r Almaen o dan REACT-EU am gyfanswm o € 2.7 biliwn. Yn yr Eidal, ychwanegir € 1bn at Raglen Weithredol Genedlaethol ERDF-ESF ar gyfer Dinasoedd Metropolitan. Nod yr adnoddau hyn yw cryfhau'r trawsnewidiad gwyrdd a digidol yn ogystal â gwytnwch dinasoedd metropolitan. Clustnodir € 80 miliwn hefyd i gryfhau'r system gymdeithasol mewn dinasoedd metropolitan. Yn Hwngari, mae'r Rhaglen Weithredol Datblygu Economaidd ac Arloesi (EDIOP) yn derbyn adnoddau ychwanegol o € 881m.

Defnyddir yr arian hwn ar gyfer offeryn benthyciad cyfalaf gweithio di-log i gefnogi mwy nag 8,000 o fusnesau bach a chanolig a chefnogi cynllun cymhorthdal ​​cyflog i weithwyr mewn mentrau yr effeithir arnynt gan fesurau cloi COVID-19. Yn Sbaen, bydd Rhaglen Weithredol ERDF ar gyfer yr Ynysoedd Dedwydd yn derbyn swm ychwanegol o € 402 miliwn ar gyfer offer amddiffyn a seilwaith ar gyfer iechyd, gan gynnwys prosiectau Ymchwil a Datblygu cysylltiedig â COVID-19. Mae'r dyraniadau hefyd yn cefnogi'r newid i economi werdd a digidol, gan gynnwys twristiaeth gynaliadwy. Bydd bron i 7,000 o fusnesau bach a chanolig yn bennaf o'r sector twristiaeth yn derbyn cefnogaeth i oresgyn yr anawsterau ariannol a ysgogwyd gan argyfwng COVID-19. Bydd y rhanbarth hefyd yn neilltuo rhan sylweddol o'r adnoddau i seilwaith y gwasanaethau cymdeithasol ac argyfwng. Yn ardal Galicia, mae € 305m diolch i REACT-EU ychwanegu at Raglen Weithredol ERDF.

Mae'r dyraniad hwn wedi'i glustnodi ar gyfer cynhyrchion a gwasanaethau ar gyfer iechyd, y newid i economi ddigidol gan gynnwys digideiddio'r weinyddiaeth a busnesau bach a chanolig. Maent hefyd yn cefnogi prosiectau 'gwyrdd' fel Ymchwil a Datblygu mewn coedwigaeth, cadwyn bio-wastraff, symudedd trefol, trafnidiaeth rhyngfoddol, yn ogystal ag atal tân ac adnewyddu canolfannau iechyd ac ysgolion. Ym Mwlgaria, mae 'Cystadleurwydd ac Arloesedd' ERDF OP yn derbyn € 120m ychwanegol. Defnyddir yr adnoddau hyn ar gyfer cymorth cyfalaf gweithio i fusnesau bach a chanolig.

hysbyseb

Amcangyfrifir y dylai tua 2,600 o fusnesau bach a chanolig elwa o'r gefnogaeth. Yn yr Almaen, bydd rhanbarth Brandenburg yn derbyn € 30 miliwn ychwanegol ar gyfer ei Raglen Weithredol ERDF i gefnogi'r sector twristiaeth a'r busnesau bach a chanolig sy'n cael eu taro gan y pandemig coronafirws ac ar gyfer mesurau digideiddio mewn sefydliadau diwylliannol a siambrau crefftau. Mae REACT-EU yn rhan o NextGenerationEU ac mae'n darparu € 50.6bn o gyllid ychwanegol (yn y prisiau cyfredol) yn ystod 2021 a 2022 i raglenni polisi Cydlyniant.

hysbyseb

Bwlgaria

Mae gofalwr llywydd Bwlgaria yn cuddio trychineb ecolegol yn y Môr Du

cyhoeddwyd

on

Mae diffyg gweithredu ac anghymhwysedd troseddol ym Mwlgaria, mae dinasyddion a'r cyfryngau yn gwneud gwaith y llywodraeth. Fe wnaeth llong oedd yn cludo gwrteithwyr nitrogen Vera SU glynu ar greigiau oddi ar arfordir Môr Du Bwlgaria ar 20. Medi, nid nepell o Kavarna. Mae'r llong o dan faner Panamanian ac wedi hwylio o'r Wcráin i borthladd Bwlgaria yn Varna. Mae archwiliad yn system Equasis yn dangos ei fod yn eiddo i gwmnïau Twrci ac yn cael eu rheoli ganddo. Yn ôl arbenigwyr, gwall dynol oedd achos mwyaf tebygol y ddamwain.   

Nid oes unrhyw anafusion wedi digwydd ymhlith y criw, sy'n cynnwys dinasyddion Twrcaidd a Sioraidd. Nid oes unrhyw ollyngiad tanwydd na gwastraff ar y cyd â’r digwyddiad, yn ôl gwybodaeth gychwynnol awdurdodau Bwlgaria. Gwarchodwyd y llong gan Heddlu'r Gororau ac archwiliwyd y criw yn ofalus i beidio â gadael. Ac nid oedd unrhyw beth i awgrymu y gallai digwyddiad o'r fath ddangos emasculation llywodraeth ofalwr Bwlgaria, a benodwyd gan yr Arlywydd Rumen Radev. Boed hynny oherwydd anghymhwysedd neu esgeulustod syml, am ddyddiau ni roddodd neb sylw i'r llong gargo a lwythwyd â gwrteithwyr nitrogen yn sownd oddi ar lannau'r Warchodfa Archeolegol Genedlaethol Yailata.

Hyd yn oed mor gynnar â 21 Medi, roedd yn hysbys bod tyllau yng nghraidd y llong, ac roedd 20 tunnell o danwydd a 3 000 tunnell o wrtaith nitrogen - carbamid ar ei bwrdd. Ond dim ond mewn cyflwr sefydlog y cyhoeddodd y sefydliadau ac nad oedd unrhyw berygl o ollwng tanwydd. Roedd pawb yn dawel ynglŷn â cholli gwrteithwyr nitrogen yn y môr, tra bod pysgotwyr a phobl leol yn poeni am drychineb amgylcheddol. Fodd bynnag, ni chymerodd yr un weinidogaeth unrhyw gamau. Yn lle ei ddadosod, fe wnaethant ei glymu â rhaffau i'r graig gyfagos i'w gryfhau.

hysbyseb

Cyhoeddodd yr eco-gymdeithas sifil “Let's Save Coral” luniau, a oedd yn dangos yn glir bod gan y llong sawl twll, y bu gollyngiad ohonynt. Mae'n debyg bod rhan fawr o'r cargo wedi cwympo i'r môr, mae amgylcheddwyr yn awgrymu. Ni chawsant unrhyw ymatebion erioed gan awdurdodau'r wladwriaeth. Rhoddwyd yr atebion gan ddinesydd - y cyn ddeifiwr milwrol, perchennog ysgol ddeifio, Nayden Nedev. Bum niwrnod ar ôl y digwyddiad, gwnaeth arolygiad yn annibynnol ar y sefydliadau. Ac fe ddychrynodd: mae gwrteithwyr yn gollwng i'r môr. Awgrymodd hyd yn oed sut y dylid dadlwytho'r llong trwy gychod symudol.

Rhyddhawyd canfyddiadau Nedev gan y cyfryngau. Daeth yn amlwg, er gwaethaf sicrwydd gan y llywodraeth ofalwyr, fod popeth o dan reolaeth, y bu colled. A sef arllwysiad o'r gwrteithwyr nitrogen mwyaf dwys.

Trosglwyddodd y Weinyddiaeth Amgylchedd a Dŵr y cyfrifoldeb i berchennog y llong a’r yswiriwr, a sicrhaodd y Gweinidog Assen Lichev nad yw dŵr y môr yn gwyro oddi wrth y normau. Wedi'i wasgu gan gyhoeddiadau cyfryngau a phwysau cyhoeddus, dim ond ar y chweched diwrnod y llofnododd y Gweinidog Trafnidiaeth Hristo Alexiev orchymyn i strwythurau'r wladwriaeth ddechrau “camau ar unwaith i ryddhau'r llong sownd Vera SU”.

hysbyseb

Er bod perchnogion 53 o gychod pysgota o Gymdeithas Codiad Haul y Môr Du wedi datgan eu parodrwydd i gymryd rhan yn y gwaith o ddadlwytho a thynnu allan y llong cargo “Vera Su”, mae’r llywodraeth ofalwyr wedi creu sgandal enfawr.

A byddai wedi aros yn gudd, a’r Môr Du yn “bwydo” gyda 3 000 tunnell o carbamid, pe na bai camera un cyfryngau - Maritime.bg. Ar noson 27 Medi, dechreuodd y gorlwytho gwrtaith. Dangosodd ffrydio byw ar Facebook o'r cyfryngau sut mewn gwirionedd y cafodd o leiaf 40% o'r cargo ei ddympio i'r môr. Aeth y fideo yn firaol ar gyfryngau cymdeithasol a chyfryngau eraill, ac roedd anghymhwysedd ymddangosiadol yn gorfodi llywodraeth y gofalwr i geisio cyfiawnhad. Cafwyd hyd i fwch dihangol ym mherson cyfarwyddwr y Weinyddiaeth Forwrol, y Capten Zhivko Petrov. Roedd y gweinidog trafnidiaeth hyd yn oed yn amau ​​sabotage, ond sicrhaodd fod sawl cynllun gweithredu wedi'u paratoi a bod achub y llong wedi'i sicrhau. Ac mae’r gweinidogaethau wedi dechrau aros am “ffenestr” lle bydd y tywydd yn caniatáu iddynt eu rhoi ar waith, ond ni fu ffenestr o’r fath hyd heddiw.

Hyd yn hyn, nid yw llywodraeth arlywydd Bwlgaria Rumen Radev hyd yn oed wedi ceisio cymorth gan y sefydliadau Ewropeaidd. Ar yr un pryd, mae'n gwneud datganiadau, sesiynau briffio a sicrwydd ofer. Mae cyfarfodydd rhyngadrannol yn nodi mesurau i ryddhau'r llong sownd. Yn y cyfamser, mae awdurdodau Bwlgaria wedi cyfyngu mynediad i'r ardal wrth gefn i'r cyfryngau ac ymwelwyr fel nad oes gan unrhyw un fynediad gweledol i'r llong.

18 diwrnod ar ôl iddi fynd ar y lan oddi ar lannau'r warchodfa natur, mae'n amlwg bod y llong wedi dechrau suddo. Tra bod y Gweinidog Trafnidiaeth yn cyfiawnhau ei hun â chyfraith Ewropeaidd, roedd yn rhaid iddo gyfaddef o hyd bod cyflwr “VERA SU” yn dyngedfennol a bod y llong yn suddo. Mae'r Gweinidog Ecoleg yn parhau i sicrhau nad oes unrhyw berygl llygredd, hyd yn oed os yw'r holl gargo'n mynd i'r môr.

Rhybuddiodd Denitsa Sacheva, cyn Weinidog Llafur a Pholisi Cymdeithasol a dirprwy GERB yn y 45fed a'r 46ain Cynulliad Cenedlaethol, am y broblem a diffyg gweithredu’r sefydliadau yn y dyddiau cyntaf. „Yn y dechrau, roedd y cargo o'r llong yn fygythiad. Nawr mae'r Weinyddiaeth Amgylchedd a Dŵr yn hawlio'r gwrthwyneb heb astudiaeth o'r sylwedd. Byddai'r dadansoddiad yn cymryd un diwrnod ar y mwyaf. Yn y diwedd, bydd yn fuddiol i’r amgylchedd i’r llong suddo ”, meddai. Yn ôl iddi, mae diffyg y gweithredoedd mwyaf sylfaenol yn arwydd o lefel y llywodraeth nid yn unig yn y sefyllfa argyfwng hon, ond ar gyfer lefel y llywodraethu yn gyffredinol.

Gofynnodd aelod EPP Bwlgaria o Senedd Ewrop, Emil Radev, i’r Comisiwn Ewropeaidd a yw llywodraeth Bwlgaria wedi actifadu’r Mecanwaith Amddiffyn, sy’n caniatáu i ofyn am gefnogaeth mewn sefyllfa o argyfwng gan ein partneriaid yn yr UE.

Beth fydd tynged y llong a'i chargo, pa ddifrod fydd yn suddo 3 000 tunnell o garbamid yn y Môr Du i'r ecosystem, pysgodfeydd a thwristiaeth yn y rhanbarth, sy'n darparu bywoliaethau i ddegau o filoedd o bobl - yw y cwestiynau nad yw'r llywodraeth ofalwyr yn rhoi unrhyw atebion iddynt hyd yn hyn. Oherwydd y byddant yn disgleirio’r drosedd enfawr a gyflawnodd y llywodraeth dros dro a benodwyd gan yr Arlywydd Rumen Radev yn erbyn y Môr Du a phobl y rhanbarth.

Parhau Darllen

Bwlgaria

Mae ail-ethol y Cadfridog Radev o blaid Rwseg yn Arlywydd Bwlgaria dan fygythiad athro astudiaethau Lladin

cyhoeddwyd

on

Roedd ailethol Cyffredinol Radev o blaid Rwseg yn Arlywydd Bwlgaria yn amheus iawn ar ôl i bwyllgor menter o amgylch lluoedd asgell dde pro-Ewropeaidd y wlad enwebu Rheithor Prifysgol Sofia, yr Athro Anastas Gerdjikov.

Hyd yn ddiweddar, ystyriodd dadansoddwyr fod yr etholiadau arlywyddol, a gynhelir ar 14 Tachwedd, ynghyd â'r etholiadau seneddol, yn gasgliad o blaid pennaeth presennol y wladwriaeth Rumen Radev.

Fodd bynnag, dychwelodd cynnwys yr Athro Gerdjikov yn yr ymgyrch y chwilfrydedd oherwydd y newidiadau amlwg a ddeuai yn sgil ei ddewis. Graddiodd Gerdjikov ym Mhrifysgol Humboldt yn yr Almaen gyda gradd meistr mewn Athroniaeth Glasurol ac mae'n cyflwyno cyrsiau darlithoedd ar yr iaith Ladin ym Mhrifysgol Sofia “St. Kliment Ohridski ”.

hysbyseb

Mae'n rhugl mewn Lladin, Ffrangeg, Almaeneg, Saesneg a Rwseg. Mae'n Gadeirydd Cyngor Rheithor Sefydliadau Addysg Uwch yng Ngweriniaeth Bwlgaria. Roedd yn rheolwr ar y Gronfa Ymchwil Wyddonol ym Mwlgaria, yn ogystal â dirprwy weinidog addysg a gwyddoniaeth. Y gwahaniaeth mwyaf rhyngddo ef a'r Cadfridog Radev, fodd bynnag, yw bod yr athro yn esemplastig, yn ddeialog, yn gyfaddawdu yn ei weithredoedd ac yn anad dim - gyda chyfeiriadedd Ewropeaidd clir.

Mae'n ymddangos bod ymddangosiad cystadleuydd cryf ar y llwyfan gwleidyddol wedi cythruddo'r arlywydd presennol a chaniataodd iddo wneud sylw rhywiaethol yn amlwg i'r newyddiadurwyr yn Sofia. Pan ofynnwyd iddo am gynnwys yr Athro Gerdjikov yn yr etholiadau, atebodd yr Arlywydd Radev gydag un frawddeg yn unig, wedi'i chyfeirio yn erbyn ei brif wrthwynebydd gwleidyddol - cyn Brif Weinidog Bwlgaria Boyko Borissov.

“Bum mlynedd yn ôl, fe guddiodd Borissov ei hun y tu ôl i sgert Tsacheva, nawr mae’n cuddio y tu ôl i adeilad y rheithor,” meddai Radev yn ddiamynedd, a rhedeg i ffwrdd oddi wrth y newyddiadurwyr.

hysbyseb

Yn ôl dadansoddwyr gwleidyddol ym Mwlgaria, mae pennaeth y wladwriaeth yn amlwg wedi cael ei dynnu allan o’i barth cysur ac mae sylwadau hysterig o’r fath yn arwydd clir na all reoli nid yn unig ei ddicter ond hefyd ei banig.  

Parhau Darllen

Bwlgaria

Anhrefn traffig yn datblygu ar y ffin rhwng Rwmania a Bwlgaria

cyhoeddwyd

on

Mae gyrwyr tryciau Bwlgaria yn protestio wrth y groesfan ar y ffin dros amodau traffig garw. Dywedodd Gweinidog Trafnidiaeth Bwlgaria, Gheorghi Todorov, y bydd yn estyn allan at y Comisiynydd Trafnidiaeth Adina Vălean, am gymorth i brosesu traffig yn gyflymach sy'n dod i mewn i Rwmania. Mae cwynion bod gyrwyr tryciau yn gorfod aros hyd at 30 awr i groesi'r Pwynt Gwirio Ffiniau, yn ysgrifennu Cristian Gherasim, gohebydd Bucharest.

Ar hyn o bryd, nid oes unrhyw wybodaeth swyddogol ynglŷn â pham y mae'n rhaid i yrwyr tryciau aros 30 awr i groesi ffin fewnol o'r Undeb Ewropeaidd, mae datganiad i'r wasg gan Siambr y Cludwyr Ffyrdd yn dangos.

Mae yna sawl rheswm dros y cynnydd mewn traffig ar ffin Bwlgaria Rwmania. Fel ffin fewnol yr UE, dim ond ychydig funudau y dylai'r groesfan ei gwneud, ond mae'r awdurdodau ffiniau yn cynnal gwiriadau trylwyr oherwydd mwy o fewnfudo. Mae hyn yn cynyddu'r amser ar gyfer gwirio tryc, dywedodd gwarchodwyr ffiniau wrth y wasg. Mae pob tryc yn cael ei wirio gyda synhwyrydd carbon deuocsid. Os yw'r swm o CO2 a ganfyddir yn rhy fawr, chwilir y cerbyd i weld a oes unrhyw fewnfudwyr yn cuddio'n anghyfreithlon mewn tryciau tra bod gyrwyr yn gorffwys.

hysbyseb

Yn ôl awdurdodau trafnidiaeth Bwlgaria rheswm arall dros y cynnydd mewn traffig yw dychweliad gweithwyr i Orllewin Ewrop ac yn ychwanegol at hynny, mae Albaniaid yn mynd i ffwrdd trwy Fwlgaria er mwyn osgoi croesi Serbia sydd wedi cynyddu trethi ffyrdd yn fawr yn ystod y mis diwethaf.

Hefyd aeth Bwlgaria i mewn i barth melyn gwledydd sydd â risg epidemiolegol uchel o drosglwyddo coronafirws ac mae pawb sy'n dod o'r wladwriaeth hon yn cael eu rhoi mewn cwarantîn os nad ydyn nhw'n cael eu brechu neu os nad oes ganddyn nhw brawf PCR negyddol. Felly ceisiodd Rhufeiniaid a oedd ar wyliau ym Mwlgaria wneud eu ffordd yn ôl i'w mamwlad cyn gorfodi cyfyngiadau newydd er mwyn osgoi cwarantin.

Yn ystod dyddiau olaf mis Awst croesodd oddeutu 1.2 miliwn o bobl a dros 300,000 o gerbydau'r ffin.

hysbyseb

Nid oedd hyd yn oed y pwynt mynediad i Fwlgaria o Rwmania heb broblemau. Cafodd llawer o dwristiaid eu synnu. Gyda chiwiau aros yn ymestyn am dros 5 km, cafodd mynychwyr gwyliau i Fwlgaria eu dal oddi ar eu gwyliadwraeth.

Gall Rhufeiniaid fynd i mewn i Fwlgaria ar ôl dangos tystysgrif COVID digidol yr UE, prawf o frechu, profi neu ddogfen debyg sy'n cynnwys yr un data â thystysgrif ddigidol COVID yr UE.

Ymhlith y categorïau arbennig o bobl sydd wedi'u heithrio o'r gofyniad i gyflwyno dogfennau COVID wrth gael mynediad i Weriniaeth Bwlgaria mae pobl sy'n trosglwyddo Bwlgaria.

Yn ddiweddar mae Bwlgaria wedi gweld pigyn mewn achosion COVID-19 a chyflwynwyd cyfyngiadau newydd. Bydd bwytai a bariau Bwlgaria yn cau am 22:00 amser lleol gan ddechrau Medi 7fed, tra bydd cystadlaethau chwaraeon dan do yn cael eu cynnal heb wylwyr. Bydd gwyliau cerdd yn cael eu gwahardd a bydd theatrau a sinemâu yn gweithredu ar uchafswm o 50%.

Bwlgaria sydd â'r gyfradd isaf o frechu COVID-19 yn yr Undeb Ewropeaidd, gyda Rwmania yn dilyn yr un peth.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd