Cysylltu â ni

coronafirws

Mae India yn addo mwy o frechlynnau wrth i farwolaethau dyddiol COVID-19 aros yn uwch na 4,000

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Mae aelodau teulu Vijay Raju, a fu farw oherwydd y clefyd coronafirws, yn galaru cyn ei amlosgi ar dir amlosgfa ym mhentref Giddenahalli ar gyrion Bengaluru, India, Mai 13, 2021. REUTERS / Samuel Rajkumar / File Photo
Mae gwirfoddolwyr yn cymryd hoe yn ystod amlosgiad pobl a fu farw oherwydd y clefyd coronafirws (COVID-19), ar dir amlosgfa ym mhentref Giddenahalli ar gyrion Bengaluru, India, Mai 13, 2021. REUTERS / Samuel Rajkumar

Dywedodd rhai taleithiau Indiaidd ddydd Sul (16 Mai) y byddent yn estyn cloeon COVID-19 i helpu i gynnwys y pandemig, sydd wedi lladd mwy na 270,000 o bobl yn y wlad, wrth i’r llywodraeth ffederal addo cryfhau cyflenwadau brechlyn, ysgrifennu Manas Mishra ac Aishwarya Nair.

Mae nifer y marwolaethau o COVID-19 yn India wedi codi mwy na 4,000 am y pedwerydd tro mewn wythnos, gyda 311,170 o heintiau newydd ddydd Sul yn cynrychioli’r codiad undydd isaf mewn mwy na thair wythnos.

Rhybuddiodd swyddogion iechyd ffederal yn erbyn unrhyw hunanfoddhad dros "lwyfandir" wrth i'r heintiau gynyddu, fodd bynnag, ac annog gwladwriaethau i ychwanegu unedau gofal dwys a chryfhau eu gweithluoedd meddygol.

hysbyseb

Fe wnaeth taleithiau gogleddol Delhi a Haryana estyn cloeon, llechi i ddod i ben ddydd Llun, gan wythnos.

Dywedodd Prif Weinidog Delhi, Arvind Kejriwal, fod cyfradd yr achosion cadarnhaol o gymharu â phrofion cyffredinol a gynhaliwyd wedi gostwng i 10% o gymaint â 30% yn gynharach y mis hwn.

"Yr enillion rydyn ni wedi'u gwneud dros yr wythnos ddiwethaf, dydyn ni ddim eisiau eu colli. Felly rydyn ni'n mynd i ymestyn y cloi am wythnos arall," meddai Kejriwal wrth gohebwyr.

hysbyseb

Cyflwynodd talaith ddeheuol Kerala, sydd eisoes wedi cyhoeddi estyniad cloi, gyfyngiadau llymach mewn rhai ardaloedd ddydd Sadwrn. Rhybuddiodd fod pobl nad oeddent yn gwisgo masgiau yn ôl yr angen neu'n torri protocolau cwarantîn yn wynebu cael eu harestio, gyda dronau'n cael eu defnyddio i helpu i adnabod troseddwyr.

Dywedodd y llywodraeth y byddai'n anfon 5.1 miliwn dos ychwanegol o frechlynnau COVID-19 i wladwriaethau dros y tridiau nesaf.

Er mai India yw cenedl fwyaf y byd sy'n cynhyrchu brechlyn, dim ond 141.6 miliwn o bobl sydd wedi derbyn o leiaf un dos brechlyn, neu oddeutu 10% o'i phoblogaeth o 1.35 biliwn, yn ôl data'r weinidogaeth iechyd.

Mae'r wlad wedi brechu ychydig dros 40.4 miliwn o bobl yn llawn, neu 2.9% o'i phoblogaeth.

Dylai cyflenwad India o ddosau brechlyn godi i 516 miliwn erbyn mis Gorffennaf, a mwy na 2 biliwn rhwng Awst a Rhagfyr, gyda hwb gan gynhyrchu domestig a mewnforion, meddai’r Gweinidog Iechyd, Harsh Vardhan. Derbyniodd y wlad 60,000 dos arall o'r brechlyn Sputnik V o Rwsia ddydd Sul.

Syrthiodd cyfradd frechu gyfartalog y wlad dros saith diwrnod i 1.7 miliwn ddydd Sul, o 1.8 miliwn yr wythnos yn ôl, ar ôl i Maharashtra, y wladwriaeth gyfoethocaf, a Karnataka yn y de roi’r broses o gyflwyno ergydion i oedolion iau na 45 oed.

Trydarodd prif arweinydd yr wrthblaid Rahul Gandhi boster yn cwestiynu symudiad y Prif Weinidog Narendra Modi i allforio a rhoi brechlynnau dramor yn gynharach eleni yn lle cwrdd â gofynion y wlad.

Roedd hyn mewn ymateb i adroddiadau yn y cyfryngau bod yr heddlu yn y brifddinas New Delhi wedi arestio dwsinau o unigolion am godi posteri tebyg mewn rhannau o Delhi.

Trydarodd Gandhi y poster gyda'r pennawd "Arrest Me Too", a ddaeth yn un o'r eitemau tueddiadol gorau ar Twitter ledled y wlad ddydd Sul yn dilyn gwrthdaro am yr arestiadau.

Agorodd Modi frechiadau i bob oedolyn o Fai 1, gan ddyblu nifer y rhai sy'n gymwys i amcangyfrif o 800 miliwn, er y bydd cynhyrchu domestig yn aros yn wastad i raddau helaeth tan fis Gorffennaf, ar oddeutu 80 miliwn dos y mis.

Dywedodd awdurdodau yn nhalaith gartref orllewinol Modi yn Gujarat y byddent yn atal brechiadau ddydd Llun a dydd Mawrth i gymryd mesurau amddiffynnol yn eu herbyn mae disgwyl i seiclon daro’r wythnos nesaf.

Yn nhalaith gyfagos Maharashtra, mae'r llywodraeth wedi symud cleifion COVID-19 mewn canolfannau meddygol dros dro ym Mumbai, ar yr arfordir gorllewinol, i ysbytai eraill wrth i'r seiclon symud ymlaen tuag at Gujarat, meddai swyddfa'r prif weinidog. Darllen mwy

Roedd brechiadau hefyd yn debygol o aros yn y ddalfa ym mol ariannol India Mumbai ddydd Llun, adroddodd ANI, partner Reuters, gan nodi maer y ddinas.

Er bod cloeon wedi helpu i gyfyngu ar achosion mewn rhannau o'r wlad a gafodd eu taro gan ymchwydd cychwynnol o heintiau ym mis Chwefror ac Ebrill, megis Maharashtra a Delhi, mae ardaloedd gwledig a rhai taleithiau yn delio ag ymchwyddiadau ffres.

Cyhoeddodd y llywodraeth ganllawiau manwl ddydd Sul ar gyfer monitro achosion COVID-19 a oedd yn ymledu yng nghefn gwlad helaeth India.

Gofynnodd y weinidogaeth iechyd i bentrefi edrych allan am achosion o salwch tebyg i ffliw a chael cleifion o'r fath i brofi am COVID-19.

Mae cyfanswm heintiau India wedi codi mwy na 2 filiwn yr wythnos hon, a marwolaethau bron i 28,000. Cododd marwolaethau 4,077 ddydd Sul.

Canfuwyd bod cyrff dioddefwyr COVID-19 wedi cael eu dympio mewn rhai afonydd, meddai llywodraeth talaith fwyaf poblog Uttar Pradesh mewn llythyr a welwyd gan Reuters, yn y cydnabyddiaeth swyddogol gyntaf o'r arfer brawychus.

Traciwr brechu byd-eang.

coronafirws

HERA: Y cam cyntaf tuag at sefydlu EU FAB, rhwydwaith o alluoedd cynhyrchu cynnes byth

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi cyhoeddi'r Hysbysiad Gwybodaeth Blaenorol, sy'n rhoi gwybodaeth ragarweiniol i weithgynhyrchwyr brechlyn a therapiwteg am alwad FAB yr UE am gystadleuaeth, a gynlluniwyd ar gyfer dechrau 2022. Amcan FAB yr UE yw creu rhwydwaith o 'gynnes byth' galluoedd cynhyrchu ar gyfer gweithgynhyrchu brechlyn a meddygaeth y gellir eu gweithredu rhag ofn argyfyngau yn y dyfodol. Bydd FAB yr UE yn ymdrin â nifer o dechnolegau brechlyn a therapiwtig. I fod yn weithredol bob amser, disgwylir i'r safleoedd cynhyrchu sy'n cymryd rhan sicrhau bod staff cymwys ar gael, prosesau gweithredol clir a rheolaethau ansawdd, gan ganiatáu i'r UE baratoi'n well ac ymateb i fygythiadau iechyd yn y dyfodol. Bydd FAB yr UE yn gallu actifadu ei rwydwaith o alluoedd gweithgynhyrchu yn gyflym ac yn hawdd i ateb y galw am frechlynnau a / neu anghenion therapiwteg, nes bod y farchnad wedi cynyddu galluoedd cynhyrchu. Bydd FAB yr UE yn rhan allweddol o ddimensiwn diwydiannol Awdurdod Parodrwydd ac Ymateb Brys Iechyd Ewrop (HERA), fel y cyhoeddwyd yn y Cyfathrebu Cyflwyno HERA, y cam nesaf tuag at gwblhau Undeb Iechyd Ewrop, ar 16 Medi. Mae'r Hysbysiad Gwybodaeth Blaenorol ar FAB yr UE ar gael yma.

hysbyseb

Parhau Darllen

coronafirws

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo cynllun Latfia € 1.8 miliwn i gefnogi ffermwyr gwartheg yr effeithiwyd arnynt gan yr achosion o coronafirws

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo cynllun Latfia gwerth € 1.8 miliwn i gefnogi ffermwyr sy'n weithgar yn y sector bridio gwartheg yr effeithiwyd arnynt gan yr achosion o goronafirws. Cymeradwywyd y cynllun o dan y Cymorth Gwladwriaethol Fframwaith Dros Dro. O dan y cynllun, bydd y cymorth ar ffurf grantiau uniongyrchol. Nod y mesur yw lliniaru'r prinder hylifedd y mae'r buddiolwyr yn ei wynebu ac wrth fynd i'r afael â rhan o'r colledion a achoswyd ganddynt oherwydd yr achosion o coronafirws a'r mesurau cyfyngol y bu'n rhaid i lywodraeth Latfia eu rhoi ar waith i gyfyngu ar ledaeniad y firws. Canfu'r Comisiwn fod y cynllun yn unol ag amodau'r Fframwaith Dros Dro.

Yn benodol, ni fydd y cymorth (i) yn fwy na € 225,000 y buddiolwr; a (ii) yn cael ei ganiatáu erbyn 31 Rhagfyr 2021. fan bellaf. Daeth y Comisiwn i'r casgliad bod y mesur yn angenrheidiol, yn briodol ac yn gymesur i unioni aflonyddwch difrifol yn economi aelod-wladwriaeth, yn unol ag Erthygl 107 (3) (b) TFEU ​​a'r amodau a nodir yn y Fframwaith Dros Dro. Ar y sail hon, cymeradwyodd y Comisiwn y cynllun o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE. Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am y Fframwaith Dros Dro a chamau eraill a gymerwyd gan y Comisiwn i fynd i'r afael ag effaith economaidd y pandemig coronafirws yma. Bydd fersiwn nad yw'n gyfrinachol o'r penderfyniad ar gael o dan y rhif achos SA.64541 yn y cofrestr cymorth gwladwriaethol ar y Comisiwn cystadleuaeth wefan unwaith y bydd unrhyw faterion cyfrinachedd wedi'u datrys.

hysbyseb

Parhau Darllen

coronafirws

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo cynllun Portiwgaleg € 500,000 i gefnogi'r sector cludo teithwyr ymhellach yn Azores yng nghyd-destun yr achosion o coronafirws

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo cynllun Portiwgaleg € 500,000 i gefnogi'r sector cludo teithwyr ymhellach yn Rhanbarth yr Asores yng nghyd-destun yr achosion o coronafirws. Cymeradwywyd y mesur o dan y Cymorth Gwladwriaethol Fframwaith Dros Dro. Mae'n dilyn cynllun Portiwgaleg arall i gefnogi'r sector trafnidiaeth teithwyr yn Azores y cymeradwyodd y Comisiwn arno 4 2021 Mehefin (SA.63010). O dan y cynllun newydd, bydd y cymorth ar ffurf grantiau uniongyrchol. Bydd y mesur yn agored i gwmnïau cludo teithwyr ar y cyd o bob maint sy'n weithredol yn yr Azores. Pwrpas y mesur yw lliniaru'r prinder hylifedd sydyn y mae'r cwmnïau hyn yn eu hwynebu a mynd i'r afael â cholledion a gafwyd dros 2021 oherwydd yr achosion o coronafirws a'r mesurau cyfyngol y bu'n rhaid i'r llywodraeth eu rhoi ar waith i gyfyngu ar ledaeniad y firws.

Canfu'r Comisiwn fod y cynllun Portiwgaleg yn unol â'r amodau a nodir yn y Fframwaith Dros Dro. Yn benodol, ni fydd y cymorth (i) yn fwy na € 1.8 miliwn y cwmni; a (ii) yn cael ei ganiatáu erbyn 31 Rhagfyr 2021. fan bellaf. Daeth y Comisiwn i'r casgliad bod y mesur yn angenrheidiol, yn briodol ac yn gymesur i unioni aflonyddwch difrifol yn economi aelod-wladwriaeth, yn unol ag Erthygl 107 (3) (b) TFEU ​​ac amodau'r Fframwaith Dros Dro. Ar y sail hon, cymeradwyodd y Comisiwn y mesur o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE. Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am y Fframwaith Dros Dro a chamau eraill a gymerwyd gan y Comisiwn i fynd i'r afael ag effaith economaidd y pandemig coronafirws yma. Bydd fersiwn nad yw'n gyfrinachol o'r penderfyniad ar gael o dan y rhif achos SA.64599 yn y cymorth gwladwriaethol cofrestru ar Gomisiwn y Comisiwn wefan y gystadleuaeth unwaith y bydd unrhyw faterion cyfrinachedd wedi'u datrys.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd