Cysylltu â ni

cyffredinol

Mae Flutter Entertainment yn ymuno â marchnad gamblo India

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Mae marchnad gamblo India yn parhau i dyfu, ac mae wedi cael hwb mawr yn ddiweddar, gydag un o'r enwau mwyaf ym myd gamblo yn ymuno â'r farchnad. Mae Flutter Entertainment, sy'n gweithredu llawer o gasinos a llyfrau chwaraeon gan gynnwys Paddy Power a Betfair, wedi ymuno trwy brynu cyfran yng Ngemau Junglee.

Adroddir mai Junglee Games yw'r trydydd gweithredwr rummy mwyaf yn India, felly maen nhw wedi mynd i mewn a chymryd un o'r gweithredwyr lleol blaenllaw. Er bod hwn yn gwmni sydd wedi cael digon o lwyddiant, gallwch ddisgwyl buddsoddiad gan Flutter, mewn ymgais i gymryd hyd yn oed mwy o'r farchnad.

Mae'r fargen yn gweld Flutter bellach yn berchen ar 50.06% o Gemau Junglee, gyda'r gwerth wedi'i osod ar £ 48 miliwn.

hysbyseb

Newyddion mawr ar gyfer hapchwarae Indiaidd

Gallai'r symudiad sydd wedi gweld Flutter fuddsoddi ym marchnad India fod yn un mawr i'r diwydiant cyfan. Mae rhai o'r chwaraewyr mwy eisoes yn ymwneud ag India, er bod Flutter yn enw newydd a mwy sydd bellach ar fwrdd y llong.

Dyma eu cam cyntaf i'r farchnad ond efallai nad hwn yw'r olaf. Byddai naill ai buddsoddiad pellach gan Flutter Entertainment, neu fuddsoddiad pellach o fannau eraill oherwydd bod Flutter wedi ymuno yn sylweddol ac yn parhau i wthio’r diwydiant yn ei flaen yn ei flaen.

hysbyseb

Mae tirlun cyfnewidiol mewn gamblo Indiaidd, gyda llawer o weithredwyr newydd yn cymryd rhan i geisio cymryd eu darn o'r gyfran o'r farchnad. Hyn canllaw luckydice mae gamblo yn India yn dangos yn union beth sydd ar gael i'r rhai sydd eisiau cofrestru a chwarae, ac mae'r rhestr yn parhau i dyfu.

Dyfodol marchnad gamblo India

Gyda symudiad mor fawr â'r un hon, mae dyfodol marchnad gamblo India yn sicr yn edrych yn llawer mwy disglair. Mae twf gwirioneddol mewn hapchwarae Indiaidd a betio chwaraeon, a gallai hynny gael hwb pellach os yw Flutter Entertainment naill ai'n buddsoddi'n helaeth yng Ngemau Junglee neu os ydyn nhw'n dod â rhai o'u brandiau eraill i'r wlad.

Mae siawns hefyd y bydd enwau mawrion eraill yn edrych ar y farchnad, wrth iddyn nhw geisio dilyn ôl troed Flutter. Golwg ar y newyddion y byd yn dangos cwmnïau yn buddsoddi mewn llawer o wahanol rannau, ond yn aml nid nhw yw'r unig rai sy'n gwneud hynny. Mae cwmnïau eraill yn dilyn yr un peth ac yn buddsoddi yn yr un meysydd hefyd, oherwydd mae'n gyfnod lle maen nhw'n rhagweld twf.

Dros y misoedd nesaf, bydd yn ddiddorol iawn gweld a fydd unrhyw weithredwyr gamblo eraill yn troi at farchnad India, naill ai i sefydlu eu brandiau cyfredol yn yr ardal honno, neu i brynu brand sydd eisoes yn perfformio yn yr ardal a cheisio gwthio hynny ymlaen. .

Wrth i'r farchnad barhau i symud ymlaen, gallai'r symudiad hwn o Flutter Entertainment i gymryd rhan weithredu fel cyflymydd ar gyfer y sefyllfa, gan anfon pethau ymlaen yn gyflym oherwydd eu bod nhw eu hunain, ac eraill o bosibl, yn buddsoddi yn y wlad a'r farchnad gamblo sydd ganddi ar hyn o bryd. Gallai hyn fod yn foment fawr i olygfa gamblo India. 

Mae'r erthygl hon yn cynnwys dolenni noddedig.

cyffredinol

Eich canllaw 2021 i fasnachu Ripple

cyhoeddwyd

on

Mae'r darn arian Ripple a ddynodir gan y ticiwr (XRP) yn un o'r darnau arian crypto mwyaf gwydn. Mae hanes y geiniog yn dyddio'n ôl i 2012 pan gafodd ei rhyddhau gyntaf. Heddiw, mae'r darn arian wedi ymuno â'r rhestr o'r 10 cryptocurrencies gorau trwy gyfalafu marchnad.

Fel buddsoddwr cryptocurrency, rydych chi am ddarganfod a yw masnachu darn arian Ripple (XRP) yn dal yn ymarferol yn 2021, gan ystyried rhai o'r negyddoldebau sy'n amgylchynu'r geiniog.

Ffeithiau Cyflym XRP

Yn gyntaf, gadewch inni siarad am rai o'r pethau pwysig y mae'n rhaid i chi eu gwybod am ddarn arian Ripple (XRP).

hysbyseb

Rhyddhawyd y darn arian yn 2012 gydag uchafswm cyflenwad o 100 biliwn o unedau. Efallai mai dyma un o'r cyhoeddiadau cryptocurrency mwyaf.

Yn ail, XRP yw un o'r asedau crypto sydd wedi'i gynllunio i darfu ar y system ariannol draddodiadol. Ar un olwg, mae gan y darn arian un o'r rhwydweithiau trosglwyddo trawsffiniol gorau sydd wedi'u cynllunio i wneud trafodion byd-eang yn gyflymach ac yn rhatach. Mae hyn yn tueddu i roi rhediad am eu harian i bobl fel PayPal a phroseswyr talu byd-eang eraill.

Yn drydydd ac yn bwysicaf oll, mae'r darn arian Ripple (XRP) wedi cael ei graffu yn ystod yr ychydig fisoedd diwethaf, diolch i'r achos cyfreithiol wedi'i ffeilio yn ei erbyn gan Gomisiwn Gwarantau a Chyfnewid yr Unol Daleithiau (SEC). Mae'r achos cyfreithiol yn honni nad yw'r darn arian XRP a'i rwydweithiau talu wedi'u cofrestru fel gwarantau.

hysbyseb

Fel y mae, bydd canlyniad yr achos cyfreithiol yn cadarnhau cred y gymuned XRP ar ragolygon y geiniog a'r rhwydwaith talu mellt byd-eang sylfaenol.

Sut i Fasnachu Ripple yn Ddiogel yn 2021

Er gwaethaf yr achos cyfreithiol a llu o negyddion eraill yn ymwneud â XRP, nid yw wedi atal cred y rhan fwyaf o'r buddsoddwyr. Er bod XRP wedi gostwng o'r trydydd safle i'r seithfed, mae'r gobeithion yn dal yn uchel y bydd yn adlam.

Os ydych chi am fasnachu darn arian Ripple (XRP), nawr yw'r amser gorau i wneud hynny. Dyma rai o'r awgrymiadau i helpu i fasnachu XRP yn ddiogel:

1.  Darganfyddwch Lle mae Ripple wedi'i restru

Efallai bod y darn arian Ripple (XRP) wedi bod mewn cylchrediad ers 2012, ond nid yw ar gael yn rhwydd ar yr holl gyfnewidfeydd.

Hefyd, arweiniodd yr achos cyfreithiol diweddar a ffeiliwyd yn ei erbyn gan SEC yr UD at ddiarddel y darn arian o rai cyfnewidiadau.

Felly, eich gweithred gyntaf yw darganfod rhai o'r cyfnewidiadau sy'n cynnig y darn arian XRP ar gyfer gweithgareddau masnachu.

2. Cofrestrwch ar y Gyfnewidfa

Cam # 2 yw cofrestru ar gyfer cyfrif ar y gyfnewidfa. Sicrhewch eich bod wedi gwneud cwpl o ymchwiliadau am weithrediad y gyfnewidfa. Ymgyfarwyddo â sut mae'r gyfnewidfa'n gweithio, yn ogystal â'r bensaernïaeth ddiogelwch sydd ar waith i amddiffyn eich cronfeydd.

Efallai y cewch eich annog hefyd i wirio'ch hunaniaeth trwy uwchlwytho rhai dogfennau pwysig, cysylltu'ch banc / cerdyn credyd, a chychwyn dilysiad wyneb.

3. Datblygu Cynllun Masnachu Proffidiol

Eich prif nod ar gyfer masnachu darn arian Ripple (XRP) yw gwneud elw. Mae hyn yn gofyn am gynllun masnachu wedi'i ddadansoddi'n ofalus sy'n eich helpu i wneud penderfyniadau masnachu proffidiol.

4. Rhowch eich Gorchymyn

Nawr, ewch ymlaen a gosodwch eich archeb gyntaf ar gyfer y darn arian XRP. Arhoswch i'r archeb lenwi, yna gadewch iddo redeg am beth amser.

5. Cymerwch Elw Bob Cam o'r Ffordd

Mae'r farchnad cryptocurrency yn gyfnewidiol iawn - ac mae masnachu Ripple (XRP) ar yr adeg hon yn ddistaw iawn. Am y rheswm hwn, cymerwch elw bob amser fel na fyddech chi'n synnu pan fydd y farchnad yn amrywio ac rydych chi'n colli'r elw a'r cyfalaf.

Strategaethau Masnachu XRP Eraill sy'n Werth eu hystyried

Mae'r rhain yn rhai o'r ffyrdd ychwanegol o fasnachu darn arian Ripple (XRP) a gwneud elw yn 2021:

1. Masnach XRP yn erbyn y Doler

O ran masnachu cryptocurrency, un o'r strategaethau yw gwrych eich crypto-asedau yn erbyn y ddoler. Cynrychiolir y ddoler fel arfer gan y Tether USD (USDT), sefydlogcoin.

Wrth fasnachu'r XRP, ystyriwch ei fasnachu yn erbyn yr USDT. Fel hyn, ni fyddai'r symudiad yn y farchnad yn effeithio'n ormodol arnoch chi.

Heblaw, gallai masnachu eich XRP yn erbyn y BTC neu barau altcoins eraill fod yn beryglus, oherwydd gallai dirywiad ym mhrisiau'r crypto-asedau hynny ysgogi mwy o golledion i chi.

2. Masnach XRP CFDs

Arall canllaw i fasnachu'r darn arian Ripple (XRP) yw masnachu Contractau XRP ar gyfer Gwahaniaethau (CFDs). Mae hyn yn ddelfrydol ar gyfer masnachwyr nad ydyn nhw am fod yn berchen ar y darn arian, ond sydd ddim ond eisiau dyfalu arni.

Yn syml, mae'r cysyniad o CFDs yn ei gwneud yn ofynnol i fasnachwyr ddyfalu ar neu ragweld gweithred prisiau nesaf y darn arian XRP. Gallai naill ai fod yn rhagfynegiad ar gyfer symudiad ar i fyny neu symudiad ar i lawr.

Os ydych chi am ragweld symudiad ar i fyny, byddwch chi'n "Hir" y darn arian XRP. Gallwch hefyd "Fer" y darn arian XRP os ydych chi'n credu y bydd y gwerth cyfredol yn dibrisio mwy.

3. Meistroli Agweddau Technegol Masnachu XRP

Mae Dadansoddiad Sylfaenol (FA) a Dadansoddiad Technegol (TA) yn helpu masnachwyr i gymryd swyddi a fydd yn eu helpu i wneud eu helw o fasnachu'r darn arian Ripple (XRP).

Hefyd, dysgwch sut i ddarllen y patrymau siart, monitro symudiadau prisiau, ac astudio data prisiau hanesyddol y geiniog.

Casgliad: Trade Ripple (XRP) yn 2021

Mae'r darn arian Ripple (XRP), heb os, mewn lle eithaf anodd, ond nid yw hyn yn atal yr hype a'r brwdfrydedd sy'n amgylchynu'r geiniog. Gallwch ddarganfod mwy am hyn ar Rhestr Coin.

Cofiwch bob amser i fod yn ddi-sentimental wrth fasnachu'r darn arian. Cyfunwch eich meistrolaeth ar strategaethau masnachu effeithiol a rheoli risg i gydbwyso'ch portffolio XRP a gwneud elw o'r geiniog.

Mae'r erthygl hon yn cynnwys dolenni noddedig.

Parhau Darllen

cyffredinol

Sut i Brynu a Buddsoddi'n Ddall mewn Cryptocurrency

cyhoeddwyd

on

Mae'r farchnad cryptocurrency yn un o'r marchnadoedd ariannol mwyaf diddorol i'w gwylio. Mae'r farchnad nid yn unig wedi'i llenwi ag asedau cyfnewidiol ond mae dirgelwch yn amlwg iawn.

Buddsoddwyr sy'n edrych i wneud elw o masnachu cryptocurrency yn aml ar golled ar y ffyrdd gorau o fynd ati. Er y gall rhai gymryd y naid i brynu a dal darnau arian crypto, nid yw eraill yn siŵr ei bod yn werth y risg.

Ein nod wrth ysgrifennu'r canllaw hwn yw eich helpu i ddeall rhai o'r strategaethau buddugol ar gyfer buddsoddiadau cryptocurrency. Darllenwch yma am ragor o wybodaeth am hynny.

hysbyseb

1.  Bob amser yn DYOR

Gall y cyffro o ddal crypto, y llawenydd o wneud elw, a rhagamcanion y farchnad yn y dyfodol wneud ichi ddechrau buddsoddi mewn crypto ar unwaith.

Ac eto, rhaid i chi beidio ag anghofio bod y farchnad yn gyfnewidiol. Mae Bitcoin (BTC), y cryptocurrency blaenllaw trwy gyfalafu marchnad yn parhau i fod yn rym mawr i'w ystyried. Gall rali BTC anfon darnau arian eraill yn pwyso am genhadaeth darganfod prisiau newydd. Yn yr un modd, gall dibrisiant o werth Bitcoin anfon y farchnad crypto gyfan yn chwilfriwio fel pecyn o gardiau.

Rheol gyffredinol yw Gwneud Eich Ymchwil Eich Hun (DYOR) bob amser cyn buddsoddi mewn unrhyw crypto. Dyma rai o'r ffactorau sy'n werth eu hystyried wrth ymchwilio:

hysbyseb

· Cyfalafu marchnad y darn arian crypto.

· Cyflenwad mwyaf y geiniog.

· Darganfyddwch ragolygon tymor hir perthnasedd y darn arian crypto.

2. Peidiwch â Buddsoddi Eich Arbedion

Gall masnachu cryptocurrency eich helpu i wneud mwy o arian. Sôn am luosi'ch arian! Serch hynny, byddwch yn ofalus gyda'ch penderfyniadau buddsoddi, oherwydd gall y farchnad fod yn “ddoniol” ar brydiau.

Peidiwch â buddsoddi'ch cynilion neu'ch arian y bydd eu hangen arnoch ar frys. Yn lle hynny, ystyriwch fuddsoddi yn unig “beth allwch chi fforddio ei golli. "

Fel hyn, ni fyddech yn poeni gormod pe bai'r tanciau marchnad crypto a'ch cronfeydd yn mynd i lawr y draen.

3. Peidiwch â Phrynu Bitcoin

Mae hyn yn ymddangos yn lletchwith, iawn? Pam y dylem eich cynghori i beidio â buddsoddi yn Bitcoin? Mae yna sawl rheswm am hynny ac maen nhw'n cynnwys:

· Dylai prynu Bitcoin fod ar gyfer buddsoddiad tymor hir yn unig. Felly, os ydych chi'n chwilio am grefftau tymor byr, nid yw buddsoddi mewn Bitcoin yn ddelfrydol.

· Yr ail reswm yw bod rhai Darnau Amgen (Altcoins) sydd â photensial yn tueddu i rali mwy na Bitcoin. Er enghraifft, gall gymryd dau fis neu fwy i Bitcoin ennill 50%. Dyma'r gwrthwyneb gydag Altcoins, oherwydd gall rhai o'r rhain wneud 50% neu fwy mewn pythefnos neu lai.

4. Lledaenwch Risgiau trwy Arallgyfeirio Eich Portffolio

Mae rheoli risg yn sgil bwysig ar gyfer masnachu cryptocurrency yn llwyddiannus. I bod yn fuddsoddwr crypto craff, ystyriwch ledaenu'ch risgiau trwy arallgyfeirio'ch portffolio.

Gwnewch hyn trwy brynu mwy nag un crypto. Y syniad yw, os yw un o'ch darnau arian crypto yn tancio, gallai'r llall fod “lleuad. "

Ar ben hynny, fe'ch cynghorir i fuddsoddi mewn mwy nag un darn arian crypto oherwydd bydd yn helpu i gydbwyso'ch portffolio.

Sylwch y gall arallgyfeirio portffolio fod yn beryglus hefyd. Mae hyn fel arfer pan fyddwch chi'n buddsoddi mewn darnau arian crypto heb unrhyw “gwerth go iawn. ” Felly mae'n bwysig dim ond buddsoddi mewn cryptocurrencies sydd â chynhyrchion gweithio ac sy'n adeiladu rhywbeth buddiol ar gyfer yr ecosystem cryptocurrency.

Ceisiwch beidio â gorwneud y peth arallgyfeirio portffolio. Mae'n well dal 4 darn arian crypto na dal 10 neu fwy. Po leiaf a mwy darpar ddarpar y darnau arian, uchaf fydd eich siawns o wneud elw gweddus.

5. Peidiwch â dibynnu'n ormodol ar yr hyn y mae'r dorf yn ei ddweud

Nid yw'r mwyafrif bob amser yn iawn, cyn belled ag y mae buddsoddiad cryptocurrency yn y cwestiwn. Bydd o ddiddordeb ichi wybod bod rhai prosiectau crypto yn llogi gwasanaethau dylanwadwyr i hyrwyddo neu “swllt”Y prosiectau.

Peidiwch â dibynnu'n ormodol ar yr hyn y mae'r rhan fwyaf o fuddsoddwyr cryptocurrency yn ei ddweud. Mae'r farchnad cryptocurrency yn gyfnewidiol ac yn anrhagweladwy.

Felly, mae'n eithaf anodd gwneud penderfyniadau buddsoddi gwybodus o'r hyn y mae'r rhan fwyaf o fuddsoddwyr yn ei ddweud.

Braich eich hun gyda'r wybodaeth gywir fel y gallwch ddeall y tueddiadau cyfredol yn y farchnad cyn buddsoddi mewn unrhyw crypto.

6. Cynnal Disgyblaeth Buddsoddi

Nid yw buddsoddwr cryptocurrency llwyddiannus yn cyfyngu'r cyfan y mae ef neu hi'n ei wneud i wneud elw o fasnachu crypto.

Mae mwyafrif o fuddsoddwyr llwyddiannus yn dysgu hefyd. Mae hyn fel arfer yn dechrau gyda datblygu a chynnal disgyblaeth fuddsoddi.

Mae'n well gan rai buddsoddwyr gadw at y farchnad Spot. I rai eraill, masnachu crypto Futures yw'r gorau. Er bod rhai buddsoddwyr cryptocurrency yn syml yn prynu ac yn dal darnau arian crypto am flynyddoedd.

Y rheol gyffredinol yw datblygu disgyblaeth fuddsoddi sy'n gweithio i chi a chadw at yr un peth.

7. Dewiswch Fodel Diogelwch Cadarn ar gyfer Eich Crypto

Mae storio eich darnau arian crypto yn hanfodol iawn. Nid ydych am ei golli na chael eich temtio i'w werthu pan nad ydych yn barod.

Yr opsiwn poblogaidd yw gadael y darnau arian crypto ar blatfform / cyfnewid masnachu cryptocurrency.

Oherwydd yr haciau ar rai o'r cyfnewidiadau hyn, daeth yn hanfodol defnyddio “waledi meddal,” fel Trust Wallet a Waled Blockchain.

Efallai y byddwch hefyd am ystyried waledi caledwedd, sydd yn ei hanfod yn eich helpu i storio'ch darnau arian crypto mewn dyfais llaw, all-lein.

Casgliad

Mae masnachu'n drwsiadus yn bwysig i'ch helpu chi i sicrhau'r elw mwyaf posibl fel buddsoddwr cryptocurrency. Mae'r awgrymiadau uchod wedi cael eu defnyddio gan rai o'r personoliaethau nodedig yn yr ecosystem crypto ac mae wedi bod yn gweithio iddyn nhw.

Ydych chi wedi rhoi cynnig ar unrhyw un o'r opsiynau buddsoddi cryptocurrency hynny? Pa un ohonyn nhw a weithiodd orau i chi?

Mae'r erthygl hon yn cynnwys dolenni noddedig.

Parhau Darllen

cyffredinol

Sut y bydd technoleg blockchain yn helpu i frwydro yn erbyn newid yn yr hinsawdd?

cyhoeddwyd

on

“Nid yw Bitcoin yn gyfeillgar i’r amgylchedd - mae’n defnyddio cymaint o drydan â Sweden!” Dyma un o'r gwrthwynebiadau cyffredin i dechnoleg newydd cryptocurrency. Mae'n or-symleiddio. Bitcoin yw'r crypto cenhedlaeth gyntaf: mae prosiectau mwy diweddar eraill yn y sector yn defnyddio llawer llai o ynni[1] . Mae glowyr Bitcoin hefyd yn defnyddio ynni adnewyddadwy: a phe bai glowyr yn creu'r holl BTC ag egni di-garbon, ni fyddai unrhyw broblem.

Mae manteision ac anfanteision i unrhyw dechnoleg newydd yn ogystal â thrafferthion cychwynnol. Roedd cysylltiadau araf yn plagio'r rhyngrwyd cynnar - roedd hynny hyd yn oed pe gallech fynd ar-lein: roedd angen i chi fod yn gwibiwr geeky weithiau i roi hwb i'r systemau defnyddiwr-anghyfeillgar dim ond i anfon e-bost. Felly dylem ddisgwyl y bydd gan cryptocurrencies hiccups wrth i'r sector aeddfedu.

Blockchain - Technoleg yr Asgwrn Cefn

Technoleg Ledger Dosbarthu (DLT), a elwir yn gyffredin y blockchain, yw'r system hwyluso sy'n gwneud crypto yn bosibl. Yn syml, cyfriflyfr digidol neu Rolodex o gardiau mynegai sy'n cadw gwybodaeth mewn ffordd dryloyw, na ellir ei thorri a'i datganoli. Nid yw hyn yn swnio llawer, ond mae'n cyhoeddi chwyldro data. Mae pob cyfrifiadur ar y rhwydwaith yn dilysu pob darn o'r blockchain felly ni all fod unrhyw wall. Mae'n ffordd hynod ddyfeisgar i gydosod a dilysu gwybodaeth. Mae ganddo gymhwysiad sylweddol at fater mwyaf ein hoes: newid yn yr hinsawdd[2] .

hysbyseb

Contractau craff a thryloywder llwyr

Gan ddechrau gyda'r ail cryptocurrency, Ethereum, ychwanegwyd haen raglenadwy at y blockchain. Yr enw dryslyd yw “Contractau Clyfar” - mae'n golygu y gellir sbarduno cais o'r blockchain a chael rhywbeth i ddigwydd yn y byd corfforol.

Er enghraifft, dychmygwch fod gan gwmni prosesu dŵr gwastraff synwyryddion sy'n gysylltiedig â'i bibellau a'i ffatri trin dŵr gwastraff. Yn flaenorol, arferai gael pobl yn darllen y synwyryddion ac yn mewnbynnu data i daenlen, a anfonwyd wedyn at reoleiddiwr swyddogol y diwydiant. Felly pe bai paramedr gwastraff yn uwch na lefel gyfreithiol, diffoddodd larwm, cofnodwyd hyn, a rhai dyddiau neu wythnosau'n ddiweddarach, gallai'r rheoleiddiwr weithredu. Wrth gwrs, gallai'r larwm gael ei ddiffodd, a thaenu'r daenlen i orchuddio'r digwyddiad llygredd.

Byddai system seiliedig ar blockchain sy'n gysylltiedig â'r synwyryddion yn recordio'r larwm, yn rhybuddio'r rheolydd, ac yn cyhoeddi dirwy mewn cryptocurrency ar unwaith. Byddai'r cyhoedd yn gwybod, ac ni ellid ffugio'r cofnod tryloyw. Pam fyddai unrhyw un yn gwneud hyn: bydd yn rhatach o lawer i weithredu ac yn fwy hyblyg na'r dull hŷn. Bydd y blockchain yn hanfodol i ddyfodol "Smart City" lle mae nifer o lifoedd data yn cael eu monitro mewn amser real i wella pob math o negyddion fel allyriadau, defnydd o ynni, gwastraff ac ailgylchu, llygredd, clo traffig; mae'r rhestr yn ddiddiwedd.

hysbyseb

Mae'r blockchain yn dryloyw, yn anffafriol, ac nid oes angen "Trydydd Partïon Ymddiried" arno fel banciau, broceriaid yswiriant, neu werthwyr tai go iawn. Yn benodol, bydd olrhain allyriadau carbon a digwyddiadau hinsawdd eraill fel datgoedwigo neu ailgoedwigo yn cael ei hwyluso gan dechnoleg blockchain.

Mae gan y Cenhedloedd Unedig nododd bedwar maes[3]  lle gallai blockchain helpu i frwydro yn erbyn newid yn yr hinsawdd:

  • Gwell masnachu allyriadau carbon
  • Hwyluso masnachu ynni glân
  • Llifoedd cyllid hinsawdd gwell
  • Olrhain ac adrodd yn well ar leihau allyriadau

Gwell Masnachu Allyriadau Carbon

Er bod beirniaid o "fasnachu carbon" - lle mae llygryddion yn prynu credydau carbon oddi ar allyrwyr isel, mae ganddo le mewn unrhyw system lleihau carbon. Creodd Energy Blockchain Lab ac IBM lwyfan blockchain i fasnachu asedau carbon yn Tsieina, a oedd yn welliant sylweddol ar y dyluniad blaenorol.

Masnachu Ynni Glân wedi'i Hwyluso

Mae technoleg Blockchain yn cael ei defnyddio ar gyfer datblygu llwyfannau cymar-i-gymar ar gyfer masnachu ynni adnewyddadwy. Byddai defnyddwyr yn gallu prynu, gwerthu neu gyfnewid ynni adnewyddadwy gyda'i gilydd, gan ddefnyddio tocynnau neu asedau digidol sy'n cynrychioli swm penodol o gynhyrchu ynni. Os oes gennych baneli solar ar eich to neu os ydych chi'n berchen ar Gerbyd Trydan (EV) a all werthu trydan o'i fatri yn ôl i'r grid, yna bydd hyn yn dod eich ffordd yn gynt nag yr ydych chi'n meddwl.

Llif Cyllid Hinsawdd Gwell

Gall ariannu prosiectau ecolegol fod yn heriol i fenthycwyr confensiynol, ee banciau. Gellid defnyddio system fenthyca cymar-i-gymar newydd o'r enw DeFi neu Gyllid Datganoledig i greu cyfalaf ar gyfer prosiectau gwyrdd. Dim ond ers ychydig flynyddoedd y mae prosiectau DeFi wedi bod o gwmpas ond maent wedi eu cysgodi mewn poblogrwydd yn 2020 wrth i'r sector flodeuo.

Olrhain ac Adrodd yn Well Gostyngiad Allyriadau

Fel y trafodwyd uchod, gall technoleg blockchain sicrhau mwy o dryloywder ynghylch llygredd ac allyriadau nwyon tŷ gwydr a'i gwneud hi'n haws olrhain ac adrodd ar ostyngiadau mewn allyriadau, gan gynnwys mynd i'r afael â materion ansawdd data. Dywed Massamba Thioye, cyd-gadeirydd y Glymblaid a Rheolwr Cadwyn Hinsawdd, is-adran Gweithredu Fframwaith Rheoleiddio, is-adran lliniaru yn Newid Hinsawdd y Cenhedloedd Unedig: "Mae'n bwysig llunio polisïau hinsawdd, mesur tryloyw, adrodd a gwirio gweithredu yn yr hinsawdd. yn galluogi llunwyr polisi i ddeall lle mae angen iddynt gymell gostyngiadau mewn allyriadau nwyon tŷ gwydr wrth fod yn hyderus eu bod yn cydymffurfio â'r gofynion a osodir yn ei safonau. "

Defnyddiwch Achosion

Beirniadaeth arall ar gynlluniau blockchain wedi'u pweru gan crypto yw eu bod yn anymarferol neu nad oes ganddynt lawer o fudd yn y byd go iawn, yn hytrach na phamffledi hyfryd a chyflwyniadau PowerPoint. Dyma ychydig o brosiectau gwirioneddol sy'n pwyntio'r ffordd ymlaen:

Mentrau Cadwyn Gyflenwi

Mae'r pandemig wedi dangos yn glir faint rydym yn dibynnu ar gadwyni cyflenwi byd-eang cymhleth. Daw llawer o weithgynhyrchu'r Gorllewin o'r Dwyrain Pell. Mae hyn yn cynnwys allyriadau carbon pethau sy'n cael eu cludo yn gorfforol, ond hefyd lawer iawn o waith papur wrth i gargo drosglwyddo systemau tollau gwahanol wledydd. Mae'n broses hunllefus a gwastraffus. Fel y mae Brexit Prydain yn darganfod, nid ticio'r blwch gwirio cywir ar ddatganiad tollau yw'r tocyn i fyd o rwystredigaeth gostus. Bydd dogfennaeth wedi'i seilio ar Blockchain yn newid sylweddol mewn effeithlonrwydd, gan gynyddu cynhyrchiant a lleihau costau, ac felly allyriadau.

Mae gan Unilever brosiect peilot sy'n gweithio gyda manwerthwr te, cwmni pecynnu, a sawl banc. Mae'r cawr nwyddau defnyddwyr yn datblygu system i olrhain a gwobrwyo cyflenwyr te am arferion ffermio cynaliadwy. Mae data am eu cynnyrch, gan gynnwys ansawdd te, effaith ecolegol, a phris, yn cael ei storio ar y blockchain, gan eu galluogi i gael eu gwobrwyo gan fanciau â thaliadau is.

Mae diogelwch bwyd yn bryder difrifol i ddefnyddwyr a manwerthwyr. Profodd Walmart, JD.com, IBM, a Phrifysgol Tsinghua raglen blockchain ar gyfer llysiau deiliog yn 2017-2019. Y canlyniad oedd gwell olrhain cludo llwythi o gyflenwyr i allfeydd manwerthu.

Cyflenwad Trydan, DER, ac IoT

Mae cynhyrchu pŵer yn mynd trwy ei chwyldro technoleg. Yn flaenorol, roedd ynni'n cael ei gynhyrchu'n ganolog mewn gorsafoedd pŵer mawr, yna ei ddosbarthu trwy grid cenedlaethol i gyrraedd eich cartref neu fusnes pan oedd angen, gan ei bod hi'n anodd storio trydan. Roedd ystafell reoli ganolog yn rhedeg popeth a gallai ddod â gorsafoedd pŵer wrth gefn ar-lein pe bai angen - efallai bod llifogydd neu dân wedi tynnu rhan o'r rhwydwaith i lawr. Dim ond fflicio switsh ydyw, a gall gorsaf bŵer anferth "droelli i fyny."

Y dyddiau hyn, mae pethau'n llawer mwy cymhleth. Mae ynni adnewyddadwy ysbeidiol yn rhan gynyddol o'r grid. Gall unrhyw un gynhyrchu ei drydan ei hun: mae paneli solar yn boblogaidd, gellir codi tyrbinau gwynt mewn sawl lleoliad, ac mae gan EVs y potensial i fod yn fatri enfawr ar olwynion. Yn Virginia, mae Dominion Energy yn cyflwyno fflyd o 50 o fysiau ysgol trydan. Ddwywaith y dydd, byddant yn mynd â phlant ysgol i'r ysgol ac yn ôl. Gweddill yr amser, bwriad y cerbydau yw eistedd yn y depo wedi'i gysylltu â'r grid pŵer fel cronfa batri fawr! Mae pob bws yn arbed 24,000 kg o CO2 dros fws disel.

Gelwir y technolegau hyn yn "Systemau Ynni Dosbarthedig" neu DERs. Bydd angen systemau cyfrifiadurol a thalu cymhleth arnynt i weithio'n dda. Mae angen i chi olrhain popeth, sicrhau bod cymhellion yn bodoli os oes angen mwy (neu lai) o bŵer ar y system, a thalu'n deg. Mae Deallusrwydd Artiffisial a Dysgu Peiriant yn rhan annatod o'r Rhyngrwyd Pethau (IoT) hwn yn y dyfodol. Mae'n cynnwys llawer o drafod peiriannau dwy-gyfeiriadol. Un o'r defnyddwyr pŵer mwyaf yn y cartref yw'r peiriant golchi. Fel arfer, tasg fach yw ei lwytho i fyny a'i ddechrau golchi. Ond beth os ydych chi'n rhoi'r dillad budr i mewn ac yn gadael i'r peiriant benderfynu pryd i redeg, o dan amrywiol baramedrau. Gallai ddechrau am 3 y bore pan oedd trydan yn rhad, er enghraifft. Neu efallai bod gan y grid craff ormod o bŵer gwynt, felly gofynnwch i'r peiriant golchi gychwyn ar unwaith er mwyn peidio â'i wastraffu. Bydd systemau o'r fath yn fwy ynni-effeithlon mewn grid main ond mae angen y olrhain, cost trafodion isel, a thryloywder y gall y blockchain yn unig eu darparu.

Mae gan systemau ynni lleol botensial mawr ar gyfer arloesi yn erbyn newid yn yr hinsawdd. EnergyWeb.org[4]  amcangyfrifwyd bod 100 o brosiectau peilot gwerth dros $ 320 miliwn yn 2018, a bydd mwy bob blwyddyn.

Awtomeiddio a chymell Arferion Cynaliadwy

Mae yna lawer o broblemau gydag ymladd newid hinsawdd yn fyd-eang. Yn enwedig yn y byd sy'n datblygu, mae anawsterau monitro. Heb sôn am y ffaith syml nad oes gan nifer enfawr o bobl gyfrifon banc: mae 1.7 biliwn o oedolion yn aros heb eu bancio yn 2021. Os mai nhw yw tlodion y de byd-eang, mae gan dalu iddynt wneud rhywbeth gwyrdd neu gynaliadwy fudd dwbl: lleihau eu tlodi ynghyd â lleihau newid yn yr hinsawdd. Mae gan lawer ohonynt ffonau clyfar nawr, felly nid yw banciau confensiynol yn hanfodol. Dewch i ni ddychmygu cynllun sy'n talu ffermwyr cynhaliol i blannu coed ar eu tir. Mae lloerennau'n monitro'r plannu. Mae'r ffermwyr yn cael eu talu trwy gontract craff mewn ap tocyn cryptocurrency ar eu ffôn y gellir ei ad-dalu am hadau organig neu offer ffermio. Bydd hyn yn eu sybsideiddio i symud i fath o amaethyddiaeth organig neu "dim-til" o amaethyddiaeth, na allent ei wneud fel arall oherwydd byddai colli cynhyrchiant yn y cyfnod newid yn arwain at lwgu.

Bydd systemau mwy datblygedig yn seiliedig ar blockchain yn galluogi sawl math o ymarfer cynaliadwy, ac rydym ar y dechrau. Bydd rhai systemau yn methu oherwydd ein bod yng nghamau cynnar cromlin ddysgu. Bydd llawer, fodd bynnag, yn llwyddo. Byddant yn gosod y safon ar gyfer "Arfer Gorau" byd-eang yn eu maes, gan annog prosiectau tebyg mewn mannau eraill.

Systemau blockchain datganoledig yw'r dyfodol[5] . Mewn pump neu ddeng mlynedd, mae'n debyg y byddant yn ein syfrdanu â'u potensial.

Mae'r erthygl hon yn cynnwys dolenni noddedig.


Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd