Cysylltu gyda ni

cynnwys

Mae Liechtenstein yn bwrw ymlaen ag ymchwiliad yn erbyn banciwr ffo o Rwseg

cyhoeddwyd

on

Nid yw’n gyfrinach fod Ewrop, a Llundain yn benodol, wedi croesawu anghytuno ac arweinwyr gwrthbleidiau o bob cwr o’r byd ers blynyddoedd, gan ddarparu lloches ddiogel i lawer ohonynt. Mae'n hysbys hefyd bod miloedd o Rwsiaid cyfoethog wedi dod o hyd i loches yn y DU a chorneli clyd eraill yr UE, gan fuddsoddi symiau moethus o arian mewn busnes, bancio ac eiddo tiriog. Ond ni all unrhyw un brofi bod pob un ohonynt yn haeddu'r fraint o fyw yma gan gofio eu cefndir aneglur a throseddol hyd yn oed.

Georgy Bedzhamov

Georgy Bedzhamov

Cododd yr Aelod Seneddol Torïaidd Andrew Bridgen unwaith eto gwestiwn sensitif a dadleuol iawn yn ei ymholiad diweddar ynghylch rhoi fisas euraidd i ddynion busnes cyfoethog o Rwseg sy’n ymwneud â thwyll ariannol a throseddau. Un o'r bobl hyn yw'r enwog Georgy Bedzhamov, sy'n cael ei gyhuddo yn Rwsia ac yn Ewrop o sgamiau bancio amrywiol ac y mae Moscow eu heisiau ers 2016. Mae'r person hwn yn ceisio dinasyddiaeth yn y DU. Yn ôl yr Aelod Seneddol Bridgen “mae Llundain yn masnachu ar ei enw da fel lle diogel i roi eich arian ond ni all fod yn hafan i lanswyr arian”.

Daeth gwybodaeth hynod debyg am weithgareddau Bedzhamov ychydig fisoedd yn ôl gan Senedd Ewrop. Anfonodd ASE o Latfia Tatyana Zdanoka lythyr swyddogol at Ysgrifennydd Cartref y DU, Priti Patel, yn gofyn iddi roi sylw i fwriadau Bedzhamov, sy'n ceisio lloches yn gyson yn y DU. Yn ei llythyr, mae ASE Zdanoka yn rhoi crynodeb o weithgareddau anghyfreithlon Bedzhamov yn Rwsia fel trefnydd cyfres o dwyll yn system fancio Rwseg.

Un o swyddfeydd Vneshprombank

Un o swyddfeydd Vneshprombank

Yn ôl ei llythyr, ar ôl cael ei gyhuddo gan y llys o ddifetha Rwsia Vneshprombank, banc mawr â £ 2.5 biliwn o asedau, ffodd Mr Bedzhamov i’r DU lle roedd yn wynebu cyhuddiadau o dwyll ar raddfa fawr gydag asedau’r banc. ac fe’i rhoddwyd ar y rhestr eisiau rhyngwladol gan Interpol. Mae credydwyr o'r DU a'r Undeb Ewropeaidd a ddaeth yn ddioddefwyr materion Mr Bedzhamov bellach yn ceisio adennill rhai o'r asedau, os gellir dod o hyd i'r rhain.

Ym mis Ebrill 2019, rhoddodd Uchel Lys y DU yn Llundain yr hawl i'r credydwyr fynd ar drywydd cyfoeth Mr Bedzhamov a chyhoeddodd orchymyn rhewi ledled y byd ar amcangyfrif o £ 1.34 biliwn o'i asedau gan gydnabod hygrededd y dadleuon ynghylch cyfranogiad a rôl allweddol Mr. Bedzhamov yn y twyll.

Mae ASE Zdanoka yn rhybuddio awdurdodau Prydain fod Mr Bedzhamov ar hyn o bryd yn ceisio dinasyddiaeth yn y DU ac wedi annerch y Swyddfa Gartref gyda'r cais hwn.

Daeth newyddion pellach am y pwnc hynod sensitif a thyner hwn yn fuan o baradwys dreth Ewrop sy'n Dywysogaeth fach Liechtenstein.

Larisa Markus

Larisa Markus

Cadarnhaodd corff erlyn Liechtenstein ymchwiliad i drafodion ariannol anghyfreithlon y banciwr Rwsiaidd ffo, Georgy Bedzhamov. Cafwyd y person hwn yn euog yn absentia yn 2016 a'i roi ar restr eisiau rhyngwladol gan Rwsia ar gyhuddiadau o dwyll ariannol a arweiniodd at fethdaliad un o'r banciau blaenllaw - Vneshprombank. Cafwyd ei chwaer a'i bartner busnes Larisa Markus yn euog yn 2017 a'i charcharu am 8.5 mlynedd.

Mae Bedzhamov yn ymwneud â llawer o achosion troseddol ac achos llys yn Rwsia ac Ewrop. Hyd yn hyn, nid yw wedi gallu profi ei fod yn ddieuog yn y llysoedd a chael gwared ar lawer o hawliadau yn ei erbyn gan adneuwyr Vneshprombank, y gwnaeth eu dwyn yn syml. Yn ôl gwybodaeth o ffynonellau agored, fe wnaeth Bedzhamov, trwy gamau troseddol ynghyd â’i chwaer Larisa Markus, ddwyn a chymryd mwy na 2 biliwn o ddoleri allan o Rwsia.

Mae awdurdodau Liechtenstein yn ymchwilio i gyn-berchennog Vneshprombank a'i chwaer ar amheuaeth o wyngalchu arian. Derbyniodd eu cyfrifon mewn banciau lleol a Swistir $ 143 miliwn, gan gynnwys gan Ffederasiwn Bobsleigh Rwseg. Dechreuodd o leiaf yn 2016, yn ôl gwybodaeth cudd-wybodaeth ariannol Liechtenstein a chynrychiolydd Asiantaeth Yswiriant Adnau (DIA) Rwsia sy’n siwio Bedzhamov yn yr Uchel lys yn Llundain). Mae'r DIA yn gweithredu fel ymddiriedolwr methdaliad i'r Vneshprombank sydd wedi cwympo ac sy'n dal i fod yn ddyledus i gredydwyr dros 200 biliwn rubles ($ 2,7 biliwn).

“Mae Liechtenstein wedi dechrau ymchwilio i amheuaeth o wyngalchu arian mewn cysylltiad â’r ffeithiau a grybwyllwyd,” meddai Dirprwy Atwrnai Cyffredinol y Dywysogaeth Frank Haun mewn cyfweliad, gan ychwanegu na allai ddarparu mwy o fanylion ar yr adeg hon o’r ymchwiliad, gan gynnwys yr enwau pobl dan amheuaeth, cwmnïau a banciau.

Mae'r DIA yn mynnu $ 1.75 biliwn gan y banciwr, ac mae ei asedau wedi'u rhewi o fewn y swm hwn. Amcangyfrifir bod eiddo hysbys Bedzhamov yn rhatach o lawer: dywedodd y banciwr ei hun wrth y Llys fod ei ffortiwn tua $ 500 miliwn, a’i incwm blynyddol yn $ 2 filiwn.

Mae asedau Bedzhamov yn cynnwys fila yn Ffrainc ac eiddo tiriog yn Llundain, ond maen nhw'n cael eu morgeisio i gredydwyr. Yn ôl y DIA, mae'r addewid yn ffug ac wedi'i greu i amddiffyn asedau rhag Vneshprombank. Ym mis Medi 2019, nododd barnwr Uchel Lys, ar ôl gwerthu cyfran (33%) yng Ngwesty Palace Badrutt AG ar lan llyn llyn Moritz yn y Swistir a didynnu treuliau cyfreithiol, bod $ 12 miliwn wedi aros yng nghyfrifon Bedzhamov.

I ddod o hyd i asedau yr honnir eu bod yn gudd, llogodd y DIA gwmni buddsoddi A1 (rhan o Grŵp Alfa Rwsia), ac yn ogystal â chefnogaeth gyfreithiol i’r achos, lansiodd ymgyrch hysbysebu i chwilio am asedau Bedzhamov a Markus yn Rwsia a’r DU .

Nododd y DIA yn ddiweddar ei fod “yn ymwybodol o gychwyn achos troseddol gan asiantaethau gorfodi cyfraith Tywysogaeth Liechtenstein yn erbyn cyn-gydberchennog Vneshprombank Georgy Bedzhamov”.

Felly, beth ddarganfu gwybodaeth ariannol Liechtenstein?

Disgrifir yr ymchwiliad i Bedzhamov a Markus mewn adroddiad dadansoddol o 2016 gan Ddirprwy bennaeth cudd-wybodaeth ariannol Liechtenstein (Uned Cudd-wybodaeth Ariannol) Valartis (ers 2019, mae’n bennaeth ar yr FIU). Yn ôl ffynhonnell sy’n gyfarwydd â’r anghydfod rhwng Bedzhamov a DIA, roedd y dogfennau a lofnodwyd gan Schëba wedi’u bwriadu ar gyfer banciau Liechtenstein Valartis a LGT, a oedd yn apelio i swyddfa Erlynydd Liechtenstein.

Fe wnaethant ymddiddori yng ngweithrediadau Bedzhamov a Marcus ar ôl ymadawiad cyn-berchennog Vneshprombank o Rwsia i Monaco a'r cyhoeddiad y bu ei eisiau yn rhyngwladol ers 2016. Efallai y bydd yr adroddiad hefyd yn cyfeirio at arian a dynnwyd yn ôl o Vneshprombank, yn ysgrifennu Dirprwy bennaeth Gwybodaeth ariannol Liechtenstein.

Trosglwyddwyd mwy na 90 miliwn o ffranc y Swistir i gyfrifon sy'n gysylltiedig â Bedzhamov a Markus, yn ôl gwasanaeth cudd-wybodaeth ariannol Liechtenstein. Yn y bôn, fel a ganlyn o'r adroddiad, trosglwyddwyd yr arian i gyfrif Panamanian Orange Tree Investment, a grëwyd er budd Bedzhamov, ym Manc Liechtenstein Valartis. Mae yna arwyddion hefyd bod tua 40 miliwn o ffranc wedi cael eu trosglwyddo i gyfrif y cwmni yn Vontobel Banc y Swistir.

Daeth arian i gyfrifon Markus o Vontobel Banc y Swistir, i gyfrifon Bedzhamov - o Estonia a’r Swistir, yn ôl gwasanaeth cudd-wybodaeth ariannol Liechtenstein. “Defnyddiwyd yr arian yn bennaf i brynu cychod hwylio moethus ac eiddo tiriog,” meddai’r adroddiad.

Derbyniodd Panamanian Orange Tree Investment, yn benodol, € 31.9 miliwn gan Eurotex, tua € 18.8 miliwn gan Silverrow, € 12.8 miliwn rubles gan IMET Group a € 10.6 miliwn gan Venus Corporation, a throsglwyddwyd tua 40 miliwn o ffranc i gyfrif Orange o'r Swistir. Tree, mae'r ddogfen yn nodi.

Mae'r adroddiad hefyd yn nodi bod y gwasanaeth cudd-wybodaeth ariannol o'r farn bod "cwmnïau alltraeth Prydain Silverrow ac Eurotex wedi'u gweithredu o Moscow", y ddau â'r un cyfeiriad e-bost. Cofrestrwyd y cwmnïau yn Birmingham a Chaeredin, diddymwyd Silverrow ar Fedi 6, 2016, yn ôl data o gofrestrfa Prydain.

Ar wahân, mae gwybodaeth ariannol Liechtenstein yn nodi bod Orange Tree, yn 2013, wedi derbyn tua € 1 miliwn gan Ffederasiwn Bobsleigh Rwseg (mae'r disgrifiad yn nodi mai pwrpas taliadau oedd blaenswm ar gyfer offer chwaraeon) a mwy na € 130 mil gan Ffederasiwn Rhyngwladol Bobsleigh gan cyfrif Banc LGT (mae'r disgrifiad o daliadau yn cyfeirio at "gwobr" a "chyfraniadau" o blaid Ffederasiwn Rwseg).

O ran all-lif arian, ymhlith pethau eraill, mae Schëb yn nodi bod Orange Tree wedi trosglwyddo € 21 miliwn i iard long yr Almaen Lurssen, ac mae'r trosglwyddiadau o blaid Lurssen yn fwyaf tebygol o fod yn gysylltiedig ag adeiladu'r cwch hwylio moethus Ester III. Y porth arbenigol Superyachtfan o'r enw Bedzhamov perchennog Ester III. Yn 2016 fe’i gwerthwyd mewn cysylltiad ag achos cyfreithiol gan BNP Paribas Banc Ffrainc yn erbyn Bedzhamov yn llys Gibraltar. Prynwyd y cwch hwylio gan berchennog clwb pêl-droed Lerpwl, John Henry, sy'n amcangyfrif ei werth yn $ 90 miliwn.

Ymhlith y treuliau cymharol fach yn y deunydd mae trosglwyddo € 1.1 miliwn i'r cwmni Prydeinig Basel Properties, sy'n eiddo uniongyrchol i Alina Zolotova (yr un enw â gwraig Bedzhamov).

Rhaid tybio bod y llysoedd yn Ewrop yn annhebygol o fod yn oddefgar ac yn deyrngar i ddynion busnes ffo o Rwseg. Nid yw eu straeon dagreuol o erledigaeth a bygythiadau i fywyd yn eu mamwlad bellach yn ennyn yr un ymateb trugarog yng nghalonnau barnwyr Ewropeaidd ag y gwnaethant o'r blaen. Yn yr un modd, mae'r awdurdodau barnwrol yn gweld fel straeon tylwyth teg honiadau Georgy Bedzhamov ynghylch ffugio cyhuddiadau yn ei erbyn wrth dwyll a dwyn blaendaliadau pobl eraill.

Mae'n ymddangos bod yr amser o chwilio am "hafan ddiogel" mewn tyllau a chorneli clyd Ewropeaidd ar gyfer sgamwyr rhyngwladol a swyddogion llygredig yn rhywbeth o'r gorffennol. Mae Ewrop eisoes wedi blino ar lif anghytuno a thwyllwyr ffug o'r hen Undeb Sofietaidd. Mae penderfyniadau cynyddol llym a diamwys y llysoedd yn tystio i hyn.

coronafirws

Mae Rwsia wedi lansio ymgyrch bropaganda i arogli'r brechlyn coronafirws sy'n cael ei ddatblygu gan wyddonwyr Prifysgol Rhydychen

cyhoeddwyd

on

Mae’r Kremlin wedi’i gyhuddo o ledaenu ofn am y serwm, gan honni y bydd yn troi pobl yn fwncïod. Mae'r Rwsiaid yn seilio'r awgrym ar y ffaith bod y brechlyn yn defnyddio firws tsimpansî. Mae’r Rwsiaid wedi lledaenu lluniau a memes o’r Prif Weinidog Boris Johnson yn edrych fel “a yeti”. Mae pennawd arno: “Rwy'n hoff o'm brechlyn bigfoot”.

Ac mae eraill yn dangos gwyddonydd “mwnci” yn dal chwistrell ac yn gweithio ar y driniaeth.

Mae'r mwnci yn gwisgo cot labordy AstraZeneca.

Mae'r cawr fferyllol ar flaen y gad wrth ddatblygu brechlyn.

Fis diwethaf fe wnaeth y London Globe ac Gohebydd yr UE gario straeon am ymgyrch Rwseg.

Ers hynny mae'r ddau gyhoeddiad wedi tynnu dwy erthygl o'u gwefannau ar-lein.

Dywedodd y Cyhoeddwr Colin Stevens:

“Cawsom y stori gan newyddiadurwr ar ei liwt ei hun ym Mrwsel.

“Fodd bynnag, ar ôl ymchwiliad gan The Times rydym bellach yn gwybod nad oes sail i’r stori.

“Pan glywais fod y straeon yn ffug, fe’u tynnwyd i lawr ar unwaith.

“Yn anffodus, rydym wedi bod yn ddioddefwyr anfodlon ymgyrch yn Rwseg i ddifrïo’r gwaith rhagorol sy’n cael ei wneud gan wyddonwyr Prifysgol Rhydychen.

“Mae hyd yn oed y gorau oll yn cael eu dal allan nawr ac eto. Yn wir cafodd hyd yn oed y Times ei dwyllo i gyhoeddi'r "Dyddiaduron Hitler" ffug rai blynyddoedd yn ôl. "

Condemniodd prif weithredwr AstraZeneca, Pascal Soriot, ymdrechion i danseilio eu gwaith.

Meddai: “Mae gwyddonwyr yn AstraZeneca ac mewn llawer o gwmnïau a sefydliadau eraill ledled y byd yn gweithio’n ddiflino i ddatblygu brechlyn a thriniaethau therapiwtig i drechu’r firws hwn.

“Ond arbenigwyr annibynnol ac asiantaethau rheoleiddio ledled y byd sy’n penderfynu yn y pen draw a yw brechlyn yn ddiogel ac yn effeithiol cyn iddo gael ei gymeradwyo i’w ddefnyddio.

“Mae camwybodaeth yn risg amlwg i iechyd y cyhoedd.

“Mae hyn yn arbennig o wir yn ystod y pandemig presennol sy’n parhau i hawlio degau o filoedd o fywydau, yn tarfu’n sylweddol ar y ffordd rydyn ni’n byw ac yn niweidio’r economi.”

Dywedodd yr Athro Pollard, sy'n athro Haint Pediatreg ac Imiwnedd ym Mhrifysgol Rhydychen, wrth raglen Today ar BBC Radio Four:

“Mae’r brechlyn math sydd gennym yn debyg iawn i nifer o frechlynnau eraill, gan gynnwys y brechlyn Rwsiaidd, y mae pob un ohonynt yn defnyddio’r firws oer cyffredin gan fodau dynol neu o tsimpansî.

“I’n cyrff, mae’r firysau’n edrych yr un peth.

“Nid oes gennym ni unrhyw tsimpansî o gwbl yn y broses o wneud y brechlyn, oherwydd mae'n ymwneud â'r firws yn hytrach nag anifeiliaid y gallai fod yn fwy cyffredin

Yn y cyfamser, dywedodd y Doctor Hilary Jones wrth Good Morning Britain fod yr ymdrechion i ddadffurfiad yn “hollol chwerthinllyd a chywilyddus”.

Ychwanegodd:

“Mae gan Rydychen enw da gwych; maent yn gwneud hyn yn drylwyr ac yn edrych ar filoedd o bobl o bob grŵp ac oedran gwahanol.

“Maen nhw'n gwneud hyn yn ddiogel ac yn effeithiol ac i'r Rwsiaid geisio ail-greu'r hyn maen nhw'n ceisio ei wneud oherwydd bod rhannau o'r brechlyn yn dod o ddeunydd tsimpansî yn hollol chwerthinllyd a chywilyddus.

“Byddwn yn rhoi fy arian ar Rydychen bob tro.”

Dywedodd llefarydd ar ran Llysgenhadaeth Rwseg yn Llundain: “Mae’r awgrym y gall gwladwriaeth Rwseg gynnal unrhyw fath o bropaganda yn erbyn y brechlyn AstraZeneca ei hun yn enghraifft o ddadffurfiad.

“Mae’n amlwg ei fod wedi’i anelu at ddifrïo ymdrechion Rwsia i frwydro yn erbyn y pandemig, gan gynnwys y cydweithrediad da rydyn ni wedi’i sefydlu gyda’r DU yn y maes hwn.”

Parhau Darllen

Tsieina

A allai'r Renminbi digidol fynd i'r afael â bregusrwydd Tsieina i'r system ariannol fyd-eang?

cyhoeddwyd

on

Yr Unol Daleithiau sy'n dominyddu'r system ariannol ryngwladol. Mae Washington yn aml wedi defnyddio ei effaith yn y system ariannol ryngwladol i hyrwyddo ei fuddiannau economaidd a geopolitical trwy sancsiynau ariannol. Wrth i wrthwynebiad rhwng yr Unol Daleithiau a China symud y tu hwnt i fasnach a thechnoleg, mae sut y bydd y gystadleuaeth rhwng yr Unol Daleithiau a China yn chwarae allan yng nghyfnod newydd cyllid rhyngwladol yn destun pryder mawr i'r byd.

Mae China wedi bod yn gweithio ar Arian Digidol Banc Canolog (CBDC) ers 2014, ac mae'n dwysáu ei hymdrechion i ryngwladoli'r Renminbi.

Ar yr wyneb mae'n ymddangos y bydd y CBDC at ddefnydd domestig, ond bydd CBDC yn symleiddio trafodion trawsffiniol. Am amser hir, mae'r wlad wedi bod yn anfodlon â rôl barhaus Doler yr UD (USD) fel yr arian wrth gefn byd-eang ac wedi ymrwymo i ymestyn cyrhaeddiad ei arian cyfred.

Mae ganddo fenter hyd yn oed i enwi credyd masnach ryngwladol yn Renminbi (RMB) yn hytrach na doleri. Ac mae'r Fenter Belt a Road wedi gweld China yn ymestyn mwy na $ 1 triliwn mewn benthyciadau tramor.

Mewn seminar fyd-eang ar-lein yn ddiweddar a drefnwyd gan Sefydliad Pangoal China a’r Ganolfan Asia Gynhwysol Newydd ym Malaysia, bu arbenigwyr o China, Rwsia, Ewrop a’r Unol Daleithiau yn trafod ac yn trafod y mater.

Un o'r siaradwyr allweddol oedd Mr Ali Amirliravi, Prif Swyddog Gweithredol a Sylfaenydd Banc Crypto LGR y Swistir. a chrëwr y Darn arian Silk arian cyfred digidol.

Mr Ali Amirliravi, Prif Swyddog Gweithredol a Sylfaenydd LGR Crypto Bank

Mr Ali Amirliravi, Prif Swyddog Gweithredol a Sylfaenydd LGR Crypto Bank

Aeth i’r afael â bregusrwydd China i’r system ariannol fyd-eang, a dywedodd:

“Mae hwn yn gwestiwn diddorol iawn gan fod yna lawer o ffactorau i’w hystyried. I ddechrau, rwy'n credu y gallai fod yn ddefnyddiol diffinio gwendidau Tsieina yn benodol. Rydym yn siarad am gyllid rhyngwladol yma (mae'n system gymhleth iawn sydd â gwefr wleidyddol) ac ers yr ail ryfel byd, mae'r gofod wedi cael ei ddominyddu fwy neu lai gan fuddiannau'r UD. Rydym yn gweld hyn yn y goruchafiaeth fyd-eang y mae doler yr UD wedi'i ddal am y 70 mlynedd diwethaf. Gwelwn hynny yn y camau y mae Washington wedi'u cymryd i sicrhau bod y ddoler yn gweithredu fel yr arian wrth gefn byd-eang - yn enwedig mewn diwydiannau fel y fasnach olew fyd-eang. Hyd yn eithaf diweddar, mae'n debyg ei bod yn anodd dychmygu system ariannol fyd-eang na chafodd ei chefnogi'n uniongyrchol gan ddoler yr UD.

Yn rhinwedd y ddibyniaeth fyd-eang hon, rhoddwyd pŵer sylweddol i beiriant gwleidyddol America i ennill cyllid rhyngwladol. Mae'n debyg y gellir dod o hyd i'r dystiolaeth orau o hyn yn hanes sancsiynau economaidd llethol y mae'r UD wedi'u deddfu yn erbyn gwladwriaethau penodol - gall eu heffeithiau fod yn ddinistriol. Yn gryno, mae'n ddeinameg pŵer anghymesur lle mae'r UD wedi sicrhau mantais negodi sylweddol dros wledydd eraill.

Banc Crypto LGR y Swistir

Banc Crypto LGR y Swistir

Rhowch hi fel hyn: pan fydd y system economaidd fyd-eang yn cael ei hadeiladu i gyd-fynd ag arian cyfred domestig gwladwriaeth benodol, mae'n hawdd gweld sut y byddai'r wladwriaeth honno'n gallu teilwra rhai polisïau a hyrwyddo ymddygiadau a fyddai'n hybu eu diddordebau geopolitical eu hunain - mae hyn wedi fu realiti America am yr ychydig ddegawdau diwethaf.

Ond mae pethau'n newid. Mae datblygiadau technolegol, perthnasoedd gwleidyddol yn esblygu, ac mae llif masnach ac arian rhyngwladol yn parhau i ehangu a thyfu - bellach yn ymgorffori mwy o bobl, gwledydd a busnesau nag erioed o'r blaen. Mae'r holl ffactorau hyn (economaidd, gwleidyddol, technolegol, cymdeithasol) yn gweithio i lunio realiti y gorchymyn rhyngwladol, ac rydym bellach mewn man lle mae angen trafodaeth ddifrifol am ddisodli doler yr UD - dyna pam rwy'n gyffrous i byddwch yma yn siarad am y mater hwn heddiw, mae'n hen bryd cael y sgwrs.

Felly, nawr ein bod wedi gosod yr olygfa, gadewch inni fynd i'r afael â'r cwestiwn: a allai creu Renminbi digidol fynd i'r afael â'r bregusrwydd a'r anghymesuredd y mae Tsieina yn delio ag ef ym maes cyllid rhyngwladol? Dwi wir ddim yn meddwl bod hwn yn ateb ie neu na syml yma, mewn gwirionedd rwy'n credu ei bod yn werthfawr ystyried y cwestiwn gyda rhagolwg eang ar ddatblygiad dros yr ychydig flynyddoedd nesaf.

TYMOR BYR

Gan ddechrau gyda'r tymor byr, gadewch i ni ofyn y cwestiwn fel hyn: a fydd y renminbi digidol yn cael effaith sylweddol yn rhyngwladol yn syth ar ôl ei lansio. Yr ateb yma yn fy marn i yw na, ac mae yna ychydig o resymau am hynny. Yn gyntaf oll, gadewch i ni ystyried bwriad y cyhoeddwr, banc canolog Tsieineaidd. Mae adroddiadau’n dangos bod ffocws cychwynnol y prosiect DRMB yn ddomestig, mae llywodraeth China yn edrych i herio dulliau talu digidol y sector preifat fel AliPay ac ati, a chael y boblogaeth ehangach i arfer â’r syniad o arian digidol a gyhoeddir gan y Banc Canolog sy’n pweru mwyafrif trafodion economaidd yn y wlad. Yn syml, mae cwmpas cam cyntaf lansiad DRMB yn rhy fach ac â ffocws domestig i effeithio'n uniongyrchol ar y system ryngwladol - ni fydd digon o DRMB mewn cylchrediad yn fyd-eang.

Mae pwynt arall i'w ystyried yn y tymor byr: derbyn gwirfoddol. Hyd yn oed pe bai ffocws rhyngwladol cam un y prosiect DRMB a'i fod wedi ymrwymo i bathu symiau enfawr o arian digidol, mae angen defnydd rhyngwladol i gael effaith ryngwladol - sy'n golygu y byddai'n rhaid i wledydd eraill dderbyn a chefnogi'r prosiect yn wirfoddol yn y camau cynnar. Pa mor debygol yw hyn i ddigwydd? Wel mae'n dipyn o fag cymysg, rydyn ni wedi gweld ychydig o gytundebau yn dechrau popio i fyny rhwng China a rhai gwledydd yng Nghanol Asia yn ogystal â De Korea a Rwsia, sy'n amlinellu fframweithiau'r dyfodol ar gyfer derbyn a masnachu DRMB, fodd bynnag nid oes gormod yn ei le eto. A dyna'n union: cyn y gall y DRMB gael effaith ryngwladol, mae angen mynediad a derbyniad rhyngwladol eang, ac nid wyf yn gweld hynny'n digwydd yn y tymor byr.

TYMOR MID

Gadewch i ni symud i ddadansoddiad canol tymor. Felly dychmygwch fod cam 1 y DRMB wedi'i gwblhau ac mae gennym unigolion a chorfforaethau yn Tsieina yn ei dderbyn, ei drafod a'i fasnachu. Sut olwg fydd ar gam 2? Rwy'n credu y byddwn yn dechrau gweld Tsieina yn ehangu cwmpas y prosiect DRMB a'i ymgorffori yn eu prosiectau datblygu a seilwaith rhyngwladol. Os ystyriwn gwmpas y Fenter Belt a Road ac ymrwymiadau Tsieina a chanolbwyntio ar ddatblygu a buddsoddi ar draws canol Asia, Ewrop a rhannau o Affrica, mae'n amlwg bod llawer o gyfleoedd i hyrwyddo a chymell defnydd o'r DRMB yn rhyngwladol.

Enghraifft wych i'w hystyried yw'r grŵp o wledydd sy'n ffurfio ardal Silk Road (tua 70 o wledydd). Mae China yn cymryd rhan mewn prosiectau seilwaith yma, ond mae hefyd yn hyrwyddo mwy o fasnach yn yr ardal - ac mae hynny'n golygu llawer o arian yn symud trawsffiniol. Mae hwn mewn gwirionedd yn faes y mae fy nghwmni LGR Crypto Bank yn canolbwyntio arno - ein nod yw gwneud taliadau trawsffiniol a chyllid masnach yn dryloyw, yn gyflym ac yn ddiogel - ac mewn ardal sydd â dros 70 o wahanol arian cyfred a gofynion cydymffurfio anhygoel o wahanol, dyma yw nid tasg hawdd bob amser.

Dyma'n union lle rwy'n credu y gallai'r DRMB ychwanegu llawer o werth - wrth glirio'r dryswch a'r didwylledd a ddaw yn sgil symud arian trawsffiniol a thrafodion cyllid masnach cymhleth. Credaf mai un ffordd y bydd y DRMB yn cael ei farchnata i bartneriaid masnach a datblygu Tsieina yw ffordd i ddod â thryloywder a chyflymder mewn trafodion cymhleth a throsglwyddiadau rhyngwladol. Mae'r rhain yn broblemau go iawn, yn enwedig yn y busnes masnach aml-nwyddau, a gallant achosi oedi difrifol ac ymyrraeth busnes- Os gall llywodraeth China brofi y bydd mabwysiadu'r DRMB yn mynd i'r afael â'r materion hyn, yna credaf y gwelwn awydd gwirioneddol yn y farchnad.

Yn LGR Crypto Bank, rydym eisoes yn ymchwilio, modelu a dylunio ein llwyfannau symud arian a chyllid masnach ein hunain i weithio mewn cytgord ag arian digidol, yn enwedig ein Coin Silk Road ein hunain a'r Renminbi Digidol - rydym yn barod i gynnig y gorau yn y dosbarth i gwsmeriaid. opsiynau cyllid cyn gynted ag y byddant ar gael.

Pan ddaw i'r llwyfan rhyngwladol, credaf y bydd Tsieina'n defnyddio ei BRI fel tir profi i'r DRMB mewn masnach yn y byd go iawn. Trwy wneud hyn, byddant yn dechrau datblygu rhwydwaith o dderbyniad DRMB ar draws Gwledydd Silk Road a byddant yn gallu tynnu sylw at brosiectau seilwaith llwyddiannus fel prawf o lwyddiant y Renminbi Digidol. Os cyflawnir y cam hwn yn iawn, credaf y bydd yn creu sylfaen dda iawn o dderbyniad DRMB y gellir adeiladu arno a'i ehangu yn fyd-eang. Y cam nesaf yn ôl pob tebyg fyddai Ewrop - mae hyn yn estyniad naturiol o Ardal Ffordd Silk, ac mae hefyd yn clymu i realiti mwy o fasnach rhwng yr UE a China. Mae'n bwysig nodi, os ydym yn ystyried yr holl economïau domestig sy'n rhan o'r bloc Ewro gyda'i gilydd, mai hwn yw'r mewnforiwr / allforiwr mwyaf yn y byd - byddai'n gyfle anhygoel i China ddod â sylw rhyngwladol i'r DRMB a phrofi ei galluoedd yn y Gorllewin.

Tymor hir

Yn y tymor hir, credaf ei bod yn bosibl i'r DRMB ennill lefelau uchel o dynniad rhyngwladol a sicrhau rhywfaint o dderbyniad byd-eang. Unwaith eto, bydd y cyfan yn dibynnu ar lwyddiant llywodraeth China wrth ddadlau dros fabwysiadu trwy gydol y cyfnodau cynharach. Mae cynigion gwerth arian digidol banc canolog yn glir iawn (cynnydd mewn cyflymder trafodion, gwell tryloywder, llai o ddynion canol, llai o oedi, ac ati), ac yn sicr nid Tsieina yw'r unig un sy'n datblygu ased o'r fath. Ar hyn o bryd, fodd bynnag, mae Tsieina yn arweinydd ac os gallant weithredu cynllun ehangu heb ormod o faterion ar hyd y ffordd, gallai'r cychwyn hwn ei gwneud hi'n anodd i offrymau eraill y wladwriaeth ddal i fyny. Efallai ddim, serch hynny.

Efallai y bydd gan bob gwladwriaeth arian digidol sofran yn y tymor hir - ac mae hyn yn codi'r cwestiwn: yn oes arian cyfred digidol, a oes angen arian wrth gefn byd-eang o hyd? Dwi ddim yn siŵr. Beth fyddai'r gwerth ychwanegol o arian wrth gefn pan ellid masnachu arian digidol banc canolog yn ddiymdrech ag amseroedd setlo ar unwaith? Efallai y bydd arian wrth gefn yn syml yn dod yn grair system ariannol sydd wedi dyddio.

Gan edrych ymlaen at y tymor hir, gallaf ddychmygu 2 senario lle gallai'r DRMB leddfu gwendidau Tsieina yn y system ariannol ryngwladol:

  • Daw'r DRMB yn arian wrth gefn newydd y byd
  • Mae'r syniad o arian wrth gefn y byd yn dod yn ddarfodedig ac mae'r drefn economaidd newydd yn rhedeg ar arian digidol a gefnogir gan y wladwriaeth sy'n gweithredu heb hierarchaeth.

Beth bynnag fydd yn digwydd, credaf ein bod ar drothwy newid mawr mewn cyllid byd-eang. Nid oes amheuaeth y bydd arian digidol, yn benodol arian digidol banc canolog, yn chwarae rhan enfawr wrth ddiffinio'r patrwm economaidd newydd. Credaf fod Tsieina yn gwneud camau mawr wrth arwain y pecyn ar hyn, a gwn ein bod ym Manc Crypto LGR yn edrych ymlaen at fabwysiadu'r DRMB lle y gallwn i optimeiddio a hwyluso'r symudiad arian a'r atebion cyllid masnach yr ydym yn eu cynnig i'n cwsmeriaid.

Parhau Darllen

cynnwys

Mae dyfarniad CAS yn bwrw amheuaeth ar dystiolaeth Rodchenkov

cyhoeddwyd

on

Gwnaeth y Llys Cyflafareddu dros Chwaraeon (CAS) benawdau yn y byd chwaraeon ar ôl troi drosodd y gwaharddiadau oes a orfodwyd ar dri rhagfarn yn Rwseg am gamwedd honedig yng Ngemau Olympaidd y Gaeaf 2014 yn Sochi, Rwsia. Tra cafodd dau o’r athletwyr - Yana Romanova ac Olga Vilukhina - eu clirio o’r holl gyhuddiadau ar sail tystiolaeth annigonol, Olga Zaitseva gollwyd ei hapêl unigol yn erbyn dopio, ond cafodd ei gwaharddiad oes ei ddirymu o hyd.

Mae'r dyfarniad yn arwyddocaol nid yn unig i'r tri athletwr a enwir a'r rhai yr effeithir arnynt gan y medalau a fydd yn awr yn cael eu hadfer, ond hefyd i'r chwythwr chwiban amlwg y cyhuddwyd ef yn gyntaf o'i dystiolaeth. Ar un adeg roedd Grigory Rodchenkov yn bennaeth asiantaeth gwrth-dopio Rwsia a’r prifathro honedig y tu ôl i’w hapchwarae o’r system ond ers hynny mae wedi troi chwythwr chwiban i ddatgelu rhaglen dopio’r wlad. Wedi'i barchu yn Rwsia a'i barchu yn UDA, mae'n aneglur bellach lle mae'r Rodchenkov go iawn yn sefyll rhwng y canfyddiadau pegynol cyferbyniol hyn.

Cyfiawnhad o'r diwedd

Ochr yn ochr â teammate Yekaterina Shumilova, hawliodd y triawd o athletwyr y fedal arian mewn digwyddiad sgïo ras gyfnewid yng Ngemau Sochi, dim ond i'w cyflawniadau gael eu cwestiynu gan Rodchenkov. Ar ôl diffygio o Rwsia ac ymfudo i’r Unol Daleithiau, datgelodd Rodchenkov mai ef oedd y prif gymeriad y tu ôl i agenda dopio ledled y wlad yr oedd Moscow yn gobeithio adfer balchder yn y wlad drwyddo ar ôl dangos siomedig yn Vancouver bedair blynedd ynghynt.

Yn ei dystiolaeth ysgrifenedig, honnodd Rodchenkov fod swyddogion Sochi wedi cynllwynio gydag asiantau o’r FSB i dynnu samplau wrin argyhoeddiadol o’r labordy profi a rhoi dewisiadau amgen glân yn eu lle. Roedd Romanov, Vilukhina a Zaitseva i gyd yn gysylltiedig ag enw, ar ôl cymryd y EPO atgyfnerthu gwaed a chymysgedd crefftus o gyffuriau gwella perfformiad o'r enw “Coctel y Dduges”, rhywbeth y mae Rodchenkov ei hun yn honni iddo ei ddyfeisio.

At ei gilydd, cymeradwyodd y Pwyllgor Olympaidd Rhyngwladol (IOC) 43 o athletwyr ar gryfder tystiolaeth Rodchenkov, a diddymwyd 28 ohonynt yn ddiweddarach. Gyda'r dyfarniad CAS diweddaraf - a'r un olaf yn yr arfaeth o'r Gemau hynny - mae'r ffigur hwnnw wedi cynyddu i 31, neu 72% o'r rhai a gyhuddwyd yn wreiddiol o gamwedd. Yn amlwg, nid yw CAS yn credu y dylid cymryd Rodchenkov wrth ei air bellach, na bod y dystiolaeth a gyflwynwyd yn ddigon cryf i gynhyrchu rheithfarn euog.

Di-sail ac anghyson

Wrth ddod i’w penderfyniad, daeth panel o gymrodeddwyr CAS i’r casgliad na ellid cadarnhau bod unrhyw un o’r cyhuddiadau a lefelwyd yn erbyn y rhagfarnwyr yn “foddhad cyfforddus” ac felly’n diddymu’r gwaharddiadau. Yn benodol, gwelsant fod honiad Rodchenkov fod y crynodiad uchel o halen yn samplau wrin yr athletwyr yn arwydd o ymyrryd yn ddamcaniaeth ddi-sail.

Tra cafwyd Zaitseva yn euog o'r toriad, mae'n parhau i gynnal ei diniweidrwydd, gan dynnu sylw at gyffredinrwydd bwydydd sodiwm uchel fel caviar coch ac eog wedi'i fygu (roedd y ddau ar werth yn ffreutur Sochi) yn ei diet fel achos naturiol. o'r lefelau halen gormodol yn ei sampl. Yn y cyfamser, dychwelodd y sampl gwaed sengl a gymerwyd o Zaitseva - lle na chafwyd unrhyw awgrym o sicanery - ganlyniadau negyddol ar gyfer EPO ac unrhyw un o gynhwysion coctel y Dduges, fel y'u gelwir, gan gefnogi ei safle ymhellach.

Mae hyd yn oed amheuon dros raddau ymwneud Rodchenkov yn ei dystiolaeth ei hun. Canfu arbenigwyr llawysgrifen fod ei lofnod wedi’i ddyblygu’n ddigidol ar ddau o’r wyth affidafid a gyflwynwyd gan ei dîm, tra credir bod y chwech arall, yn ôl pob tebyg, wedi cael eu cosbi gan rywun arall. Wrth gael ei holi ar y darganfyddiad hwnnw, cynhyrchodd ei gyfreithiwr Jim Walden ddogfen newydd sbon ar unwaith yn cadarnhau pob un o’r rhai blaenorol ac yn dwyn fersiwn ffres o lofnod Rodchenkov - ond cafodd y llofnod hwn, hefyd, ei amau ​​gan arbenigwr llawysgrifen flaenllaw o’r DU a Yr Almaen.

Yn fwy na chwrdd â'r llygad?

Ynghanol yr holl ddryswch hwn, mae'n ymddangos bod ychydig o sicrwydd: bod Rwsia wedi cynnal ymgyrch bellgyrhaeddol o ddopio athletwyr, bod Rodchenkov yn allweddol wrth ei weithredu a'i guddio ac unwaith y daeth ei werth i Ffederasiwn Rwseg allan, daeth o hyd i enwogrwydd. fel y bachgen poster gwrth-dopio ar gyfer UDA. Ond a yw hynny'n golygu y dylid ymddiried yn ddiamod yn ei air ym mhob amgylchiad?

Mewn achos a nodweddir mor fawr gan ddadlau ac anghysondeb, mae'n gwneud synnwyr cymryd cam yn ôl ac ailasesu'r sefyllfa, fel y mae CAS wedi'i wneud yma - yn enwedig pan fo'r gyrfaoedd a'r enw da y mae athletwyr proffesiynol wedi ymladd mor galed drostynt yn y fantol. O'i rhan hi, mae gan Zaitseva arwyddodd ei bwriad i beidio byth â stopio ymladd i glirio ei henw, tra ei bod hi a'i dau gyd-aelod tîm cyfiawn hefyd wedi ffeilio achos cyfreithiol $ 30 miliwn yn erbyn Rodchenkov am yr hyn y maent yn ei ystyried yn ychydig yn fwy nag athrod heb ei addurno. Mae p'un a yw'r achos hwnnw'n dwyn casgliad cadarnhaol i'r athletwyr i'w weld o hyd, ond mae'r dyheadau'n cael eu hepgor ar seren rhaglen ddogfen Netflix Icarus awgrymu y gall y chwythwr chwiban ei hun hefyd gael ei adenydd wedi eu canu gan yr union ddadlau sydd wedi ei wneud (yn) enwog.

Parhau Darllen
hysbyseb

Facebook

Twitter

Poblogaidd