Cysylltu â ni

Interpol

Haciwr Azima honedig wedi’i arestio yn Llundain

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Torrodd newyddion ddoe am Amit Forlit, haciwr honedig yr oedd yr Unol Daleithiau ei eisiau ar dri chyhuddiad, un cyfrif o gynllwynio i hacio cyfrifiaduron, un cyfrif o gynllwynio i gyflawni twyll gwifrau ac un cyfrif o dwyll gwifrau. Cafodd ei arestio yn Llundain ar Rybudd Interpol Coch tra’n ceisio teithio i Israel, a chynhaliwyd gwrandawiad estraddodi yn Llys Ynadon San Steffan ddydd Iau 2 Mai.

Mae’r cyhuddiadau troseddol yn erbyn Forlit yn canolbwyntio ar “ymgyrch seiber-ysbïo ar ran cwmni cysylltiadau cyhoeddus Americanaidd anhysbys”, ac mae’r “honiadau o’r Unol Daleithiau yn cynnwys bod cwmni cysylltiadau cyhoeddus a lobïo dienw o Washington wedi talu 16 miliwn o bunnoedd ($20 miliwn) i un o gwmnïau Forlit’ i gasglu gwybodaeth yn ymwneud ag argyfwng dyled yr Ariannin'”, yn ôl Adroddiad Reuters o'r gwrandawiad. Dywedodd Reuters fod y “barnwr wedi dyfarnu na allai’r ymgais i estraddodi Forlit gan yr Unol Daleithiau barhau gan na chafodd ei gynhyrchu yn y llys o fewn yr amserlen sy’n ofynnol o dan gyfraith estraddodi Prydain”. Cynrychiolodd Dechert LLP Elliot Management a NML Capital cyswllt mewn perthynas ag argyfwng dyled yr Ariannin, gan sicrhau setliad ym mis Ebrill 2016

Yn ogystal â’r cyhuddiadau troseddol yn ei erbyn, mae Forlit hefyd yn wynebu hawliad sifil o’r Unol Daleithiau gan yr entrepreneur hedfan Americanaidd Farhad Azima, yn honni ei fod yn rhan o gynllwyn hacio byd-eang honedig, gan ddenu cwmni cyfreithiol rhyngwladol mawr Dechert LLP a’u cyn bennaeth coler wen warthus. trosedd Neil Gerrard. Honnir bod Forlit wedi bod yn rhan o’r “ysgol dyngu anudon” hynod ddadleuol yng Ngwesty Moosegg, y Swistir, lle setlwyd y naratif ffug ynghylch sut y daeth y cynllwynwyr i feddu ar ddata Mr Azima a chynhaliwyd “ffug-brawf” i sicrhau’r rhai a gymerodd ran. eu paratoi yn llawn.

Mewn Hawliad Deddf Sefydliadau Dylanwadol a Llygredig Racketeer (RICO). yn erbyn Forlit, Dechert LLP a chynllwynwyr honedig eraill, mae Mr Azima yn honni bod Forlit, “gan weithredu ar gyfarwyddyd Gerrard ac aelodau eraill o’r Fenter”, “wedi cerddori hacio a dwyn e-byst preifat, ac yna wedi cynorthwyo’r Fenter i guddio’r fath ymddygiad trwy rwystro achosion barnwrol yn yr Unol Daleithiau”. Honnir hefyd i Forlit ddefnyddio dau o’i gwmnïau, Insight a SDC-Gadot, “i dderbyn a throsglwyddo arian i mewn ac allan o’r Unol Daleithiau i dalu am a hyrwyddo gweithrediadau hacio ac ymgyrch rhwystro cyfiawnder y Fenter”.

Honnir bod Forlit yn ganolog i’r fenter gyfan, gan gynnwys y ddau yn yr honnir iddo drefnu’r hacio a’r strategaethu ar sut i ddefnyddio hyn i hybu’r cynllwyn: “Cymerodd Forlit ran mewn cyfarfodydd yn Efrog Newydd gyda’r RICO Conspirators lle buont yn trafod a chynllunio’r defnydd o y data wedi'i hacio a defnyddio datganiadau ffug yn llysoedd yr UD a'r DU ac i asiantaethau gorfodi'r gyfraith yr Unol Daleithiau i gyflawni nod y Fenter o achosi niwed i enw da a chostau ymgyfreitha ar Azima”.

“Cyfarfu Forlit â Gerrard o leiaf dwsin o weithiau rhwng 2015 a 2020, gan gynnwys yn swyddfeydd Dechert yn Efrog Newydd”. Yn ogystal â hyn, mae honiad RICO yn honni bod Forlit wedi cyfarfod â Gerrard a chynllwynwyr eraill yng Nghyprus i sefydlu stori ffug i'w defnyddio fel tystiolaeth yn y llys yn yr UD a'r DU ym mis Hydref 2018 a mis Tachwedd 2018, cyn mynd ar drywydd hyn yn Mai 2019 mewn cyfarfod yn swyddfa Dechert yn Llundain. Honnir hefyd i Forlit fod yn bresennol ym mis Rhagfyr 2019 cyfarfod “ysgol dyngu anudon”. yng Ngwesty Moosegg yn y Swistir, lle honnir iddo gymryd rhan mewn “ffug-brawf” gyda rhai o’r rhai a roddodd dystiolaeth ffug yn achos y DU. Mae nifer o'r rhai a roddodd dystiolaeth ffug, gan gynnwys Stuart Page a Majdi Halabi, wedi cyfaddef ers hynny bod eu tystiolaeth yn ffug.

hysbyseb

Talodd ymchwilydd arall yn y cynllwyn, Stuart Page, “tua $250,000 bob mis i Forlit rhwng Hydref 2017 a Mai 2020”. Mae Page wedi cadarnhau “taliadau i Forlit a’i gwmnïau am hacio a pharatoi’r Adroddiadau Hacio ac ymddygiad rhwystrol arall, gan gynnwys, er enghraifft, darparu “diogelwch” i’r ysgol anudon yng Ngwesty’r Moosegg”.

Mae’r honiad yn honni bod Forlit wedi talu ychydig llai na $100,000 i gwmni Aviram Azari. Plediodd Azari, haciwr drwg-enwog, yn euog yn 2022 yn Efrog Newydd i dditiad yn ei gyhuddo o “gynllwynio i gyflawni hacio cyfrifiaduron, cynllwynio i gyflawni twyll gwifren, twyll gwifren, a dwyn hunaniaeth waethygol yn seiliedig ar honiadau ei fod wedi llwyddo i gael mynediad at e-bost preifat. cyfrifon trwy ddefnyddio e-byst gwe-rwydo”. Fe wnaeth Forlit hefyd drosglwyddo arian i gwmni sy’n eiddo i Rafi Pridan, sydd “wedi cael ei gyhuddo ddwywaith yn Israel mewn cysylltiad â thapio gwifrau anghyfreithlon”.

Mae’r RICO yn honni ymhellach fod Gerrard “yn gwybod ac yn bwriadu y byddai Page yn ymgysylltu â hacwyr, fel Forlit a’r rhai a gyflogwyd ganddo, i gyflawni eu cyfarwyddiadau oherwydd bod Page wedi bod yn darparu Adroddiadau Hacio rheolaidd iddynt ers blynyddoedd a oedd yn cynnwys gwybodaeth a gafwyd yn amlwg trwy hacio. ”, ac ar 19 Gorffennaf, 2022, cyfaddefodd Dechert a Gerrard fod “Mr. Roedd Gerrard yn ymwybodol ym mis Chwefror 2020 neu o gwmpas mis Chwefror XNUMX fod Mr. Forlit yn gwneud gwaith i Mr. Page ac, o ganlyniad, bod gan Mr. Page 'fynediad' at wasanaethau Mr. Forlit.”'

Honnir bod Forlit hefyd yn ymwneud â hacio cynrychiolwyr cyfreithiol Karam Al Sadeq, sydd wedi honni bod Mr Gerrard a Dechert yn gysylltiedig ag achosion helaeth o dorri ei hawliau dynol, gan gynnwys artaith. “Ym mis Ebrill neu fis Mai 2020, mewn ymateb i gyfarwyddiadau cynharach gan Gerrard a Handjani, lluniodd Forlit Adroddiad Hacio ynghylch ffynhonnell y cyllid ymgyfreitha ar gyfer Azima ac Al Sadeq. Ar sail gwybodaeth a chred, roedd yr adroddiad yn cynnwys gwybodaeth a gafwyd trwy hacio”.

Roedd achos Mr Azima, tan yn ddiweddar, hefyd yn destun ymgyfreitha yn llysoedd Lloegr. Lansiodd Mr Azima wrth-hawliad yn y DU yn erbyn Awdurdod Buddsoddi Ras Al Khaimah (RAKIA) cronfa cyfoeth Sofran Emiradau Arabaidd Unedig, cleient sylfaenol Dechert LLP a chynllwynwyr honedig eraill, ei fod wedi hacio a lledaenu ei ddata preifat. Collodd Mr Azima y treial gwreiddiol ym mis Mai 2020. Fodd bynnag, ar ôl canfod tystiolaeth bellach yn cysylltu RAKIA â hacio ei ddata, a rhoddodd nifer o'r cynllwynwyr honedig dystiolaeth wedi hynny yn tanseilio dadleuon RAKIA yn y treial cychwynnol, gorchmynnwyd y byddai bod yn ail dreial o'i wrth-hawliad hacio.

Ym mis Mehefin 2022, ar ôl dyfarniad damniol yn erbyn gweithredoedd Mr Gerrard a Dechert LLP yn achos ar wahân, Ffodd RAKIA o’r awdurdodaeth a thynnodd yn ôl o’r achos, gan osod y bai am yr hacio wrth draed Mr Gerrard a’r rhai a gyfarwyddwyd ganddo, a ddisgrifiwyd fel “cynghorwyr trydydd parti anonest a diegwyddor”. Ym mis Tachwedd 2022, rhoddodd Mr Ustus Michael Green ganiatâd i Mr Azima ddod â gwrth-hawliad ychwanegol yn erbyn RAKIA, yn ceisio gorchymyn yn gosod o’r neilltu y dyfarniadau a’r gorchmynion a gafodd gan yr Uchel Lys a’r Llys Apêl, ar y sail eu bod wedi’u caffael. trwy dwyll.

Ym mis Ionawr 2024, gwnaeth Dechert LLP gynnig i setlo cyfran y DU o'i anghydfod â Mr Azima, a derbyniodd hynny. Disgwylir i Dechert dalu swm o hyd at $15 miliwn i Mr Azima. Yn dilyn setliad Dechert, llys Gwnaethpwyd y Gorchymyn ar 25 Mawrth 2024 gosod o’r neilltu yr holl ddyfarniadau yn erbyn yr entrepreneur hedfan o’r Unol Daleithiau, Farhad Azima, gan fod y rhain wedi’u ‘cael eu sicrhau drwy hacio a thwyll’.

Mae’r gorchymyn i wrthdroi dyfarniadau a gorchmynion Lloegr yn erbyn Mr Azima i’w weld yma: https://web.tresorit.com/l/mwtIP#P6bIBzhE39G9wpM2bbFB5w

Mae hawliad RICO Mr Azima yn cael ei ddwyn gerbron Llys Dosbarth Rhanbarth De Efrog Newydd, Achos 1:22-cv-08728-PGG. Yr achos yw Farhad Azima, ALG Transportation, Inc., Main 3260 LLC, FFV W39 LLC, a FFV Development LLC v. Dechert LLP, David Neil Gerrard, David Graham Hughes, Nicholas Del Rosso, Vital Management Services, Inc., Amit Forlit , Dadansoddiad Insight ac Ymchwil LLC, SDC -Gadot LLC, Amir Handjani, Andrew Frank, a Karv Communications. Mae’r hawliad i’w weld yma: https://web.tresorit.com/l/AOv2k#lqTnFq-2cep46uVDkODUUw

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd