Cysylltu gyda ni

EU

Rhaid i'r UE flaenoriaethu gwrthweithio terfysgaeth wladwriaeth Iran dros achub y fargen niwclear

cyfrannwr Guest

cyhoeddwyd

on

Mae mwy na phythefnos wedi mynd heibio ers i lys yng Ngwlad Belg gael y diplomydd o Iran Assadollah Assadi yn euog o gynllwynio i gyflawni llofruddiaeth derfysgol trwy fomio’r crynhoad “Free Iran” a drefnwyd gan wrthblaid Iran, Cyngor Cenedlaethol Gwrthiant Iran (NCRI), ar 30 Mehefin 2018 y tu allan i Baris, yn ysgrifennu Jim Higgins. 

Gwasanaethodd Assadi fel trydydd cynghorydd yn llysgenhadaeth Iran yn Fienna nes iddo gael ei arestio ddiwrnod ar ôl dyddiad ei ymosodiad arfaethedig. Rhagflaenwyd ei arestio gan ddau gyd-gynllwynwr, cwpl o Iran-Gwlad Belg, a ddarganfuwyd yn eu meddiant o 500 gram o'r TATP ffrwydrol wrth geisio croesi o Wlad Belg i Ffrainc. 

Deilliodd y rheithfarn a gyhoeddwyd ar 4 Chwefror o dreial a ddechreuodd ym mis Tachwedd. Cyn yr achos, sefydlodd ymchwiliad dwy flynedd yn bendant fod y diplomydd wedi darparu’r bom i’w gyd-gynllwynwyr yn bersonol, ynghyd â chyfarwyddiadau i’w osod mor agos â phosibl i’r prif siaradwr yn rali’r wrthblaid wedi’i thargedu. Y siaradwr hwnnw oedd Arlywydd NCRI Maryam Rajavi, sy'n arwain clymblaid yr wrthblaid o blaid democratiaeth. 

Mae Jim Higgins yn gyn-wleidydd Gwyddelig Fine Gael. Gwasanaethodd fel seneddwr, AS, ac ASE.

Yn ogystal â sefydlu cyfranogiad uniongyrchol diplomydd o Iran, roedd y treial terfysgaeth a ddaeth i ben yn ddiweddar yn ei gwneud yn gwbl glir mai arweinyddiaeth uchaf y Weriniaeth Islamaidd sy'n gyfrifol am y plot yn y pen draw. Mewn adroddiad a ryddhawyd y llynedd, dywedodd Gwasanaeth Diogelwch Cenedlaethol Gwlad Belg: “Datblygwyd y cynlluniau ar gyfer yr ymosodiad yn enw Iran ar gais ei arweinyddiaeth. Ni chychwynnodd Assadi y cynlluniau ei hun. ” 

Er y gall rhai llunwyr polisi gael eu temtio i awgrymu bod y mater wedi ei gwblhau gydag argyhoeddiad Assadi, y gwir amdani yw bod ei weithredoedd dair blynedd yn ôl yn cynrychioli un enghraifft yn unig o batrwm llawer ehangach. Assadi yw'r diplomydd cyntaf o Iran i wynebu cyhuddiadau o ganlyniad i'w gysylltiadau â therfysgaeth. Ond fel y gwelwyd yn y ffaith bod diplomyddion eraill wedi cael eu diarddel o Ewrop yn gynharach yn 2018, nid ef yw’r unigolyn cyntaf o’r fath i gael ei gyhuddo’n gredadwy o’r cysylltiadau hynny o bell ffordd. 

Yn fwy na hynny, datgelodd yr achos yn ei achos dystiolaeth bod safle diplomyddol Assadi wedi ei osod ar ben rhwydwaith o weithwyr a oedd yn ymestyn ymhell y tu hwnt i'r cyd-gynllwynwyr yn ei gynllwyn yn erbyn yr NCRI. Roedd dogfennau a adferwyd o’i gerbyd yn dangos ei fod wedi cadw cysylltiad ac wedi cyflwyno taliadau arian parod i asedau mewn o leiaf 11 gwlad Ewropeaidd tra hefyd yn cymryd nodiadau am nifer o bwyntiau o ddiddordeb ledled y cyfandir. 

Fodd bynnag, mae'r Gwasanaeth Gweithredu Allanol Ewropeaidd (EEAS) ac Uchel Gynrychiolydd yr UE dros Faterion Tramor a Diogelwch, Josep Borrell, wedi aros yn dawel ar y bygythiad hwn ac nid ydynt eto wedi condemnio ac ymateb i argyhoeddiad diplomydd Iran ar gyhuddiad terfysgaeth. 

Mae hyn yn anniddig o ystyried addewid dro ar ôl tro yr UE na fyddai'r fargen niwclear a elwir yn JCPOA yn ei atal rhag mynd i'r afael â drygioni Iran mewn meysydd eraill o bryderon difrifol fel terfysgaeth a thorri hawliau dynol. 

Rhennir y pryderon hyn gan lawer o uwch wleidyddion ac arbenigwyr Ewropeaidd ar Iran sy'n feirniadol o ddiffyg ymateb yr UE i derfysgaeth wladwriaethol Iran ar bridd Ewropeaidd. 

Cyn cyfarfod Gweinidogion Tramor yr UE ym Mrwsel ar 22 Chwefror, anfonodd corff anllywodraethol a gofrestrwyd ym Mrwsel, y Pwyllgor Rhyngwladol Chwilio am Gyfiawnder (ISJ) lythyr at Lywydd y Cyngor Ewropeaidd, Charles Michel, yn beirniadu'r distawrwydd parhaus. gan yr UE a Mr Borrell ar y dicter hwn, a gan eu hannog i ymyrryd yn ddi-oed

Y llythyr ISJ ei arwyddo gan fy nghyn-gydweithwyr yn Senedd Ewrop, cyn Is-lywydd EP, Dr Alejo Vidal Quadras, Struan Stevenson, Paulo Casaca a Giulio Terzi, cyn weinidog tramor yr Eidal. 

Yn eu llythyr, yr wyf yn ei gymeradwyo’n llwyr, mynnodd yr ISJ weithredu yn erbyn Javad Zarif am ei rôl yn y cynllwyn bom llofruddiol oherwydd fel gweinidog tramor Iran, mae’n goruchwylio ac yn gyfrifol am weithgareddau diplomyddion o Iran. 

“Yn sicr ni all fod unrhyw‘ fusnes fel arfer ’pellach gyda chyfundrefn sy’n defnyddio terfysgaeth fel gwladwriaeth. Mae’n gwbl hanfodol i’r UE gymryd camau yn erbyn cyfundrefn Iran megis cau ei llysgenadaethau a gwneud pob perthynas ddiplomyddol yn y dyfodol yn amodol ar Iran yn dod â’i therfysgaeth ar bridd Ewropeaidd i ben ”, ysgrifennodd yr ISJ ac ychwanegodd. 

“Mae’n werth nodi, yn ôl yn 1997, yn dilyn llofruddio 4 anghytundeb o Iran gan asiantau o Iran ym Mwyty Mykonos ym Merlin, bod Cyngor a Llywyddiaeth yr UE wedi cyhoeddi llythyrau condemnio cadarn a gofynnodd i aelod-wladwriaethau ddwyn i gof eu llysgenhadon mewn protest. " 

Mae rheithfarn euog Assadi yn cyfiawnhau adfywio'r galw hwn, a dylai wneud y gorgyffwrdd rhwng rhwydweithiau terfysgol Iran a seilwaith diplomyddol yn glir i groestoriad ehangach fyth o lunwyr polisi'r Gorllewin ac arweinwyr Ewropeaidd. 

Gyda diplomydd Iran bellach yn wynebu blynyddoedd lawer yn y carchar, mae'r gwaith o ddatgymalu ei rwydwaith terfysgaeth - ac eraill tebyg iddo - newydd ddechrau. 

O ystyried ei fygythiad uniongyrchol i sifiliaid yn Ewrop a diogelwch cyffredinol yr UE, rhaid i wrthweithio terfysgaeth wladwriaeth Iran ddod yn brif flaenoriaeth i arweinwyr yr UE a'r UE.  

Mae Jim Higgins yn gyn-wleidydd Gwyddelig Fine Gael. Gwasanaethodd fel seneddwr, AS, ac ASE.

Tsieina

Anogwyd yr UE a'r gymuned ryngwladol i weithredu i atal 'hil-laddiad' Uyghurs

avatar

cyhoeddwyd

on

Dylai “erledigaeth” Tsieineaidd Uyghurs yn Rhanbarth Ymreolaethol Xinjiang Uyghur yn Tsieina gael ei gydnabod yn swyddogol fel hil-laddiad a dylai’r UE a’r gymuned ryngwladol gymryd camau brys, gan gynnwys boicot o Gemau Olympaidd y Gaeaf 2022 yn Beijing. Dyma ddwy o'r prif negeseuon a ddaeth i'r amlwg o ddadl ar-lein ar y cyflwr sy'n wynebu miliynau o Uyghurs yn Tsieina, yn ysgrifennu Martin Banks.

Trefnwyd y ddadl rithwir ddydd Iau gan y Sefydliad Ewropeaidd dros Ddemocratiaeth, mewn cydweithrediad â Llysgenhadaeth yr UD i Wlad Belg a Chenhadaeth yr UD i'r UE. Dywedodd ASE Gwlad Belg, Assita Kanko, is-gadeirydd y grŵp ECR, ei bod yn “amser gweithredu” yn erbyn erledigaeth Tsieineaidd Uyghurs, gan ychwanegu: “Mae gan China bwer economaidd ond rhaid i genhedloedd democrataidd y byd weithredu i dynnu’r gwynt allan o China hwyliau. ” Dywedodd fod agwedd China tuag at hawliau dynol yn ddigyfnewid a bod triniaeth ei phoblogaeth Fwslimaidd wedi dirywio i lefel “ddychrynllyd”.

Gan gyhuddo China o “hil-laddiad a cham-drin hawliau dynol ar raddfa ddiwydiannol” anogodd yr UE i “fynd i’r afael â hyn ac yn gynt yn hytrach nag yn hwyrach”. Ychwanegodd: “Rydyn ni eisoes wedi gweld sut olwg sydd ar ryfel masnach yr Unol Daleithiau / Tsieineaidd yn ystod oes Trump ac er bod Trump wedi cael llawer yn anghywir roedd yn iawn i osod set o sancsiynau yn erbyn China. Ond rhaid i ni beidio â gadael i’r mater hwn lithro oddi ar yr agenda ond, yn hytrach, ehangu ymdrechion rhyngwladol i sefyll i fyny i China. ”

Yn benodol, dywedodd fod angen gweithredu gan Fanc y Byd fel bod cyllid i China yn cael ei gwtogi. Mae'r comisiwn, nododd, hefyd oherwydd deddfwriaeth diwydrwydd dyladwy newydd y Gwanwyn hwn sy'n ceisio atal masnach â chyfundrefnau a busnesau rhag defnyddio llafur gorfodol.

“Mae hyn yn hanfodol oherwydd rhaid i’r UE gyflawni diwydrwydd dyladwy ar y cwmnïau a’r gwledydd hynny sy’n defnyddio llafur gorfodol.

"Mae China yn cynnal Gemau Olympaidd y gaeaf nesaf a gwn er bod hwn yn fater sensitif mae boicot yn rhywbeth y dylid ei drafod o leiaf." Ychwanegodd: “Mae gan China bwer economaidd ond diffyg moesol felly mater i’r Gorllewin yw rhoi’r gorau i droi llygad dall at gam-drin hawliau dynol. Nid yw hwn yn bris sy’n werth ei dalu.”

Ategwyd ei sylwadau gan siaradwr arall ar y panel menywod, ASE Gwyrdd Gwlad Belg Saskia Bricmont, a ddisgrifiodd gyflwr yr Uyghurs fel “mater hollbwysig”.

Meddai: “Y peth cyntaf i’w wneud yw codi ymwybyddiaeth yn anad dim am yr hyn sy’n digwydd yn y rhanbarth. Mae'n hil-laddiad dilys mae'n rhaid i ni fod yn lleisiol amdano.

“Rhaid i gwmnïau Ewropeaidd ymwrthod â’u contractau â China a thaflu’r goleuni ar yr hyn sy’n digwydd, yn enwedig yn y sector tecstilau.”

Dywedodd y byddai “cydnabyddiaeth swyddogol” o’r hil-laddiad gan Wlad Belg yn “gam pwysig”, gan ychwanegu: “Dylai holl aelodau’r UE a’r Unol Daleithiau wneud hyn hefyd er mwyn rhoi pwysau ar China.”

Lleisiodd bryder yng Nghytundeb Masnach a Buddsoddi China yr UE. Disgwylir i'r fargen newydd gael gwared ar rwystrau rhag mynediad Tsieineaidd i farchnad sengl Ewrop a rhoi mynediad i gwmnïau Tsieineaidd i fuddsoddi mewn cwmnïau Ewropeaidd, gan gynnwys mentrau'r wladwriaeth.

“Rhaid i’r UE wahardd cynhyrchion sy’n dod ymlaen i farchnad yr UE sy’n cael eu cynhyrchu gan lafur gorfodol. Mae'r Senedd yn gweithio ar ddau adroddiad pwysig, ar ddiwydrwydd dyladwy i gwmnïau a llywodraethu cynaliadwy, sy'n ceisio mynd i'r afael â hyn. Ni fydd hwn yn waharddiad allforio ond gall gyfrannu at ddod â throsoledd ar China i atal y cam-drin hwn yn erbyn yr Uyghurs.

“Ni ddylai fod gan yr UE bartneriaethau â phartneriaid nad ydynt yn parchu hawliau dynol a gall Gwlad Belg hefyd chwarae rhan weithredol yn hyn.”

Fodd bynnag, rhybuddiodd fod Rwsia “wedi gorfod mynd yn bell iawn yn ei pharch tuag at hawliau dynol” cyn i’r UE weithredu ac mae gan rai gwledydd “fuddiannau economaidd enfawr” gyda China fel yr Almaen a Ffrainc o hyd.

“Mae hyn yn broblemus iawn ond, ie, byddai cydnabod y cam-drin hwn fel hil-laddiad yn effeithio ar fasnach a chysylltiadau economaidd â China ac mae hwn yn un maes lle gallai Gwlad Belg weithredu’n bendant.”

Ffordd arall y gallai Gwlad Belg weithredu yw cytuno i roi fisas arbennig i fyfyrwyr Uyghur fel y gallent fyw yn lle diogelwch.

“Efallai y gallai hyn hefyd fod yn ddrws agored i gydnabod hil-laddiad yn ffurfiol a fyddai’n arwydd cryf a phwysig y dylai eraill ei ddilyn.”

Cyfaddefodd, serch hynny, nad oes gan yr UE “gysondeb polisi” ar China ac na fyddai hyn o reidrwydd yn golygu “bydd yr erledigaeth Oeri hwn yn dod i ben hyd yn oed pe bai cyfyngiadau ar leoli nwyddau ar farchnadoedd yr UE.

Pan ofynnwyd iddi a oedd eisoes yn rhy hwyr i weithredu yn erbyn China, dywedodd: “Nid yw’n achos o nawr neu byth ond mae bron ar y cam hwnnw.”

Datgelodd hefyd y pwysau roedd hi wedi dod o dan siarad allan, gan ddweud: “Mae awdurdodau Tsieineaidd wedi ceisio dylanwadu a lobïo arna i ond maen nhw bellach wedi rhoi’r gorau i geisio. Pan welant nad yw'n gweithio, maent yn ceisio eich difrïo trwy gyhuddo un o newyddion ffug. Mae hyn yn dangos bod ganddyn nhw strategaeth gyfathrebu drefnus ond, i mi, mae hyn yn atgyfnerthu fy nghred bod yn rhaid i ni ddal ati i ymladd. Mae'n ddyletswydd arnom i godi ymwybyddiaeth o'r mater hwn. "

Siaradwr arall oedd Sylvie Lasserre, gohebydd ar ei liwt ei hun ac awdur Mae Voyage au yn talu des Ouïghours sydd wedi teithio i'r rhanbarth yn y gorffennol ac, ar ôl gweithio ar y mater am 16 mlynedd, mewn sefyllfa dda i rannu manylion am y sefyllfa. Dywedodd wrth y cyfarfod: “Mae’r erledigaeth hon yn bosibl yn enw arian. Amcangyfrifir bod 3 i 8 miliwn o Uyghurs wedi bod mewn gwersylloedd ers 2014 ond mae'n rhaid i chi ofyn sut allwn ni dderbyn gosod y carped coch mewn digwyddiadau fel Fforwm Economaidd y Byd yn Davos i China? "

Ar ddiwedd yr Ail Ryfel Byd dywedwyd na allai hyn fyth ddigwydd eto felly yr unig reswm pam ei fod yn dal i ddigwydd yw arian gyda nifer o wledydd fel Moroco sydd angen cyllid o China.

“Dyna pam mae’r mwyafrif o wledydd yn aros yn dawel ynglŷn â’r gormes hwn. Er enghraifft, cyfarfu Emmanuel Macron ag arweinwyr China yr wythnos diwethaf ac ni soniodd am fater Uyghur hyd yn oed. ”

Ym mis Rhagfyr, mabwysiadodd Senedd Ewrop dri phenderfyniad gan bwyso a mesur y sefyllfa hawliau dynol yn Tsieina, llafur gorfodol a sefyllfa'r Uyghurs yn Rhanbarth Ymreolaethol Xinjiang Uyghur yn Tsieina.

Condemniodd y Senedd yn gryf y system o lafur gorfodol dan arweiniad llywodraeth China - yn enwedig ymelwa ar Uyghurs - mewn ffatrïoedd o fewn a thu allan i wersylloedd rhyngwladoli yn y rhanbarth ymreolaethol. Mae hefyd yn gwadu trosglwyddo parhaus llafurwyr gorfodol i is-adrannau gweinyddol Tsieineaidd eraill, a’r ffaith bod brandiau a chwmnïau Ewropeaidd adnabyddus wedi bod yn elwa o lafur Tsieineaidd gorfodol.

Yn ystod y misoedd diwethaf, mae tystiolaeth sydd newydd ei darganfod wedi tynnu sylw ymhellach at y troseddau difrifol o ran hawliau dynol cyffredinol yn cael eu cyflawni yn erbyn yr Uyghurs yn Tsieina. Mae hyn yn cynnwys adroddiadau diweddar o drais rhywiol a threisio yn cael eu defnyddio gan awdurdodau Tsieineaidd yn erbyn pobl Uyghur yn Xinjiang.

Ychwanegodd Lasserre: “Mae China yn cuddio’r gwir yn systematig ond, er hynny, mae wedi cael ei ddal yn goch wrth gam-drin yr Uyghurs, does dim ots ganddyn nhw. Fel y gwelsom yn ddiweddar maent bellach yn cynnal ymgyrch ymosodol yn erbyn menywod yng ngwersylloedd Uyghur. Ydy, mae China dan bwysau ond mae'r UE yn dal i ddibynnu ar China am fusnes.

Dywedodd y newyddiadurwr: “Mae’n anodd gwybod gwir fwriadau China ond dywedir mai’r cynllun yw dileu traean o Uyghurs, trosi traean a rhoi’r gweddill mewn gwersylloedd. “Yr hyn sy’n bwysig yw bod yn rhaid i wledydd yr UE aros yn unedig mewn unrhyw ddial a chosbau yn erbyn China.”

Mae hi hefyd yn cefnogi symud Gemau Olympaidd y gaeaf i wlad arall, gan ychwanegu: “Mae China wedi’i hysbrydoli gan y Natsïaid wrth geisio dileu’r Uyghurs. Mae wedi dod yn wladwriaeth Orwellaidd ac mae'n cyflawni hil-laddiad.

“Mae hwn, serch hynny, yn gyfle i atal ein dibyniaeth ar China. Ond rhaid i’r UE gymryd mesurau cryf iawn i wella pethau. ”

Parhau Darllen

EU

Mae'r Cyngor yn cymeradwyo mwy o dryloywder corfforaethol ar gyfer cwmnïau rhyngwladol mawr

Gohebydd Reporter UE

cyhoeddwyd

on

Mae'r UE yn cymryd mesurau i wella tryloywder corfforaethol cwmnïau rhyngwladol mawr. Gorchmynnodd llysgenhadon aelod-wladwriaethau heddiw (4 Mawrth) lywyddiaeth Portiwgal i gymryd rhan mewn trafodaethau gyda Senedd Ewrop i fabwysiadu'r gyfarwyddeb arfaethedig yn gyflym ar ddatgelu gwybodaeth treth incwm gan ymgymeriadau a changhennau penodol, y cyfeirir ati'n gyffredin fel y wlad gyhoeddus- cyfarwyddeb adrodd yn ôl gwlad (CBCR).

Mae'r gyfarwyddeb yn ei gwneud yn ofynnol i fentrau rhyngwladol neu ymgymeriadau annibynnol sydd â chyfanswm refeniw cyfunol o fwy na € 750 miliwn ym mhob un o'r ddwy flynedd ariannol yn olynol ddiwethaf, p'un a yw eu pencadlys yn yr UE neu'r tu allan, ddatgelu'n gyhoeddus mewn adroddiad penodol y dreth incwm y maent yn talu ynddi pob aelod-wladwriaeth, ynghyd â gwybodaeth berthnasol arall sy'n gysylltiedig â threthi.

Mae banciau wedi'u heithrio o'r gyfarwyddeb bresennol gan fod rheidrwydd arnynt i ddatgelu gwybodaeth debyg o dan gyfarwyddeb arall.

Er mwyn osgoi beichiau gweinyddol anghymesur ar y cwmnïau dan sylw ac i gyfyngu'r wybodaeth a ddatgelir i'r hyn sy'n hollol angenrheidiol i alluogi craffu cyhoeddus effeithiol, mae'r gyfarwyddeb yn darparu ar gyfer datgelu rhestr gyflawn a therfynol o wybodaeth.

Bydd yn rhaid i'r adrodd ddigwydd cyn pen 12 mis o ddyddiad mantolen y flwyddyn ariannol dan sylw. Mae'r gyfarwyddeb yn nodi'r amodau y caiff cwmni eu gohirio i ohirio datgeliad o'r fath am uchafswm o chwe blynedd.

Mae hefyd yn nodi pwy sy'n ysgwyddo'r cyfrifoldeb gwirioneddol am sicrhau cydymffurfiad â'r rhwymedigaeth adrodd.

Yr wythnos diwethaf, llwyddodd aelod-wladwriaethau i gytuno ar eu safbwynt negodi. Disgwylir i'r trafodaethau hyn gychwyn yn fuan iawn.

Dywedodd Evelyn Regner: “Mae hwn yn ddatblygiad arloesol ar gyfer tegwch treth yn yr UE. Bydd adroddiadau cyhoeddus fesul gwlad yn gorfodi cwmnïau rhyngwladol i fod yn dryloyw yn ariannol ynghylch ble maent yn gwneud elw a ble maent yn talu trethi. Yn enwedig yng nghyd-destun y pandemig COVID-19, lle mae cwmnïau'n derbyn cefnogaeth sylweddol gan wariant cyhoeddus, mae gan ddinasyddion hawl hyd yn oed yn fwy i wybod pa gwmnïau rhyngwladol sy'n chwarae'n deg a pha rai sy'n marchogaeth am ddim. "

Y camau nesaf

Ar sail y mandad negodi y cytunwyd arno, bydd arlywyddiaeth Portiwgal yn archwilio gyda Senedd Ewrop y posibilrwydd o gytundeb i fabwysiadu'r gyfarwyddeb yn gyflym ar yr ail ddarlleniad ("cytundeb ail ddarlleniad cynnar").

Dywedodd Ibán García Del Blanco: “Rydyn ni wedi bod yn aros am y Cyngor yn rhy hir. Rydym yn barod i ddechrau trafodaethau ar unwaith er mwyn dod i gytundeb o dan Arlywyddiaeth Portiwgal, a thrwy hynny wneud cynnydd ar dreth a thryloywder corfforaethol. Mae angen tryloywder ariannol ystyrlon arnom ar frys i frwydro yn erbyn osgoi talu treth a symud elw. Mae ymddiriedaeth dinasyddion yn ein democratiaethau yn dibynnu ar bawb yn cyfrannu eu cyfran deg at yr adferiad. ”

Cefndir

Mae'r gyfarwyddeb arfaethedig, a gyflwynwyd ym mis Ebrill 2016, yn rhan o gynllun gweithredu'r Comisiwn ar system dreth gorfforaethol decach.

Mabwysiadodd Senedd Ewrop ei safbwynt ar y darlleniad cyntaf ar 27 Mawrth 2019.

Parhau Darllen

EU

Mae'r Senedd yn honni ei bod yn llais dinasyddion yn y Gynhadledd ar Ddyfodol Ewrop

Gohebydd Reporter UE

cyhoeddwyd

on

Heddiw (4 Mawrth), cymeradwyodd Cynhadledd Llywyddion y Senedd y datganiad ar y cyd, sef sylfaen Cynhadledd ar Ddyfodol Ewrop a fydd yn ymgysylltu â phryderon dinasyddion.

Ar ôl cymeradwyo’r datganiad ar y cyd, cyhoeddodd Cynhadledd yr Arlywyddion y datganiad a ganlyn: “Mae Senedd Ewrop yn cymeradwyo’r cyd-ddatganiad oherwydd ein bod am i’r Gynhadledd ar Ddyfodol Ewrop ddechrau ar ei gwaith cyn gynted â phosibl. Bydd y Gynhadledd yn cyfrannu'n sylweddol at adeiladu Undeb Dinasyddion.

"Fel cynrychiolwyr uniongyrchol dinasyddion Ewropeaidd, fel y nodwyd yng Nghytundeb yr UE, bydd Senedd Ewrop yn chwarae rhan flaenllaw yn y Gynhadledd.

"Fel arweinwyr grŵp sy'n cynrychioli amrywiaeth eang dinasyddion yr UE, hyderwn y bydd rôl amlwg Senedd Ewrop yn cael ei hadlewyrchu yn y gwaith ac yn nhrefniadaeth ymarferol y Gynhadledd ei hun."

gwybodaeth bellach

Parhau Darllen

Twitter

Facebook

Poblogaidd