Cysylltu gyda ni

Iran

Mae Iran yn ymateb yn cŵl i gynnig siarad yr Unol Daleithiau, yn mynnu codi sancsiynau

Reuters

cyhoeddwyd

on

Bydd Iran yn “gwrthdroi” gweithredoedd ar unwaith yn ei rhaglen niwclear unwaith y bydd sancsiynau’r Unol Daleithiau yn cael eu codi, meddai ei gweinidog tramor ddydd Gwener (19 Chwefror), gan ymateb yn cŵl i gynnig cychwynnol Washington i adfywio trafodaethau gyda Tehran gyda’r nod o adfer bargen niwclear 2015, yn ysgrifennu Parisa Hafezi.

Dywedodd gweinyddiaeth yr Arlywydd Joe Biden ddydd Iau (18 Chwefror) ei bod yn barod i siarad ag Iran am y ddwy wlad yn dychwelyd i’r cytundeb, a oedd yn anelu at atal Tehran rhag caffael arfau niwclear wrth godi’r mwyafrif o sancsiynau rhyngwladol. Gadawodd y cyn Arlywydd Donald Trump y cytundeb yn 2018 ac ail-osod sancsiynau ar Iran.

Dywedodd Tehran nad oedd symudiad Washington yn ddigon i berswadio Iran i barchu’r cytundeb yn llawn.

Pan godir sancsiynau, “byddwn wedyn yn gwrthdroi pob mesur adfer ar unwaith. Syml, ”meddai’r Gweinidog Tramor Mohammad Javad Zarif ar Twitter.

Ers i Trump ddileu'r fargen, mae Tehran wedi torri'r cytundeb trwy ailadeiladu pentyrrau o wraniwm wedi'i gyfoethogi'n isel, gan ei gyfoethogi i lefelau uwch o burdeb ymollwng a gosod centrifugau datblygedig i gyflymu'r cynhyrchiad.

Mae Tehran a Washington wedi bod yn groes i bwy ddylai wneud y cam cyntaf i adfywio'r cytundeb. Dywed Iran fod yn rhaid i’r Unol Daleithiau godi sancsiynau Trump yn gyntaf tra bod Washington yn dweud bod yn rhaid i Tehran ddychwelyd yn gyntaf i gydymffurfio â’r fargen.

Fodd bynnag, dywedodd uwch swyddog o Iran wrth Reuters fod Tehran yn ystyried cynnig Washington i siarad am adfywiad y fargen.

“Ond yn gyntaf dylen nhw ddychwelyd i’r fargen. Yna o fewn fframwaith bargen 2015, gellir trafod mecanwaith i gydamseru camau yn y bôn, ”meddai’r swyddog. “Nid ydym erioed wedi ceisio arfau niwclear ac nid yw hyn yn rhan o’n hathrawiaeth amddiffyn,” meddai swyddog o Iran. “Mae ein neges yn glir iawn. Codwch yr holl sancsiynau a rhowch gyfle i ddiplomyddiaeth. ”

Mae'r Undeb Ewropeaidd yn gweithio ar drefnu cyfarfod anffurfiol gyda holl gyfranogwyr bargen Iran a'r Unol Daleithiau, sydd eisoes wedi dynodi parodrwydd i ymuno ag unrhyw ymgynnull, meddai un o uwch swyddogion yr UE ddydd Gwener.

Gan ychwanegu at bwysau am benderfyniad i'r cyfyngder, mae deddf a basiwyd gan y senedd llinell galed yn gorfodi Tehran ar Chwefror 23 i ganslo'r mynediad ysgubol a roddir i arolygwyr y Cenhedloedd Unedig o dan y fargen, gan gyfyngu eu hymweliadau â safleoedd niwclear datganedig yn unig.

Mae’r Unol Daleithiau a’r pleidiau Ewropeaidd i’r cytundeb wedi annog Iran i ymatal rhag cymryd y cam, a fydd yn cymhlethu ymdrechion Biden.

Nod yr UE yw cyfarfod ar fargen niwclear Iran gyda’r Unol Daleithiau, meddai swyddog

Dywed y DU bod yn rhaid i Iran ddod yn ôl i gydymffurfio â bargen niwclear

“Rhaid i ni weithredu’r gyfraith. Rhaid i’r blaid arall weithredu’n gyflym a chodi’r sancsiynau anghyfiawn ac anghyfreithlon hyn os ydyn nhw am i Tehran anrhydeddu’r fargen, ”meddai swyddog o Iran.

Mae archwiliadau rhybudd byr yr IAEA, a all amrywio unrhyw le y tu hwnt i safleoedd niwclear datganedig Iran, yn orfodol o dan “Brotocol Ychwanegol” yr IAEA y cytunodd Iran i’w anrhydeddu o dan y fargen.

Er ei bod yn annhebygol y bydd galw Iran am godi holl sancsiynau’r Unol Daleithiau yn cael ei fodloni ar unrhyw adeg yn fuan, meddai dadansoddwyr, mae Tehran yn wynebu dewis cain ynglŷn â sut i ymateb i agorawd Biden gydag etholiad arlywyddol sydd ar ddod ym mis Mehefin.

Gydag anfodlonrwydd cynyddol gartref ynghylch caledi economaidd, mae'r nifer sy'n pleidleisio yn cael ei ystyried yn refferendwm ar y sefydliad clerigol - risg bosibl i lywodraethwyr Iran. Mae Hardliners, sydd ar fin ennill y bleidlais a thynhau eu gafael, wedi bod yn pwyso i wasgu mwy o gonsesiynau gan Washington am adfywio'r fargen.

Mae economi fregus Iran, wedi'i gwanhau gan sancsiynau'r UD ac argyfwng coronafirws, wedi gadael yr elît sy'n rheoli heb lawer o opsiynau.

“Nid yw Hardliners yn erbyn delio â Washington. Ond eu tacteg yw stopio unrhyw ymgysylltiad i gael mwy o gonsesiynau nes bod arlywydd llinell galed yn y swyddfa, ”meddai un o uwch swyddogion y llywodraeth.

Dywedodd rhai o leinwyr caled Iran fod safiad caled y Prif Arweinydd Ayatollah Ali Khamenei o’r awdurdod wedi gorfodi Washington i ogofâu. Ddydd Mercher (17 Chwefror) mynnodd “weithredu, nid geiriau” gan yr Unol Daleithiau os yw am adfer y fargen.

“Maen nhw wedi gwyrdroi rhai mesurau ... Mae'n golled i America ... ond rydyn ni'n aros i weld a fydd yna gamau ar godi sancsiynau,” dyfynnodd cyfryngau'r wladwriaeth arweinydd gweddi dinas Tabriz ddydd Gwener, Mohammadali Ale-Hashem.

Mae Biden wedi dweud y bydd yn defnyddio adfywiad y fargen niwclear fel man cychwyn i gytundeb ehangach a allai gyfyngu ar ddatblygiad taflegrau balistig Iran a gweithgareddau rhanbarthol.

Mae Tehran wedi diystyru trafodaethau ar faterion diogelwch ehangach fel rhaglen taflegrau Iran.

EU

Mae Ewropeaid yn gwthio penderfyniad IAEA Iran er gwaethaf rhybuddion gan Rwsia a Tehran

Reuters

cyhoeddwyd

on

By

Mae Prydain, Ffrainc a’r Almaen yn bwrw ymlaen â chynllun a gefnogir gan yr Unol Daleithiau am benderfyniad gan fwrdd corff gwarchod niwclear y Cenhedloedd Unedig yn beirniadu Iran am ffrwyno cydweithredu gyda’r asiantaeth, er gwaethaf rhybuddion Rwseg ac Iran o ganlyniadau difrifol, yn ysgrifennu Francois Murphy.

Mae Bwrdd Llywodraethwyr 35 cenedl yr Asiantaeth Ynni Atomig Rhyngwladol yn cynnal cyfarfod chwarterol yr wythnos hon yn erbyn cefndir o ymdrechion ffiaidd i adfywio bargen niwclear Iran â phwerau mawr nawr bod Arlywydd yr UD Joe Biden yn y swydd.

Yn ddiweddar mae Iran wedi cyflymu ei thramgwyddau o fargen 2015 mewn ymgais ymddangosiadol i godi pwysau ar Biden, gan fod pob ochr yn mynnu bod yn rhaid i’r llall symud yn gyntaf.

Mae toriadau Tehran yn ymateb i dynnu’r Unol Daleithiau yn ôl o’r fargen yn 2018 ac ail-osod sancsiynau’r Unol Daleithiau a godwyd oddi tano.

Y toriad diweddaraf oedd lleihau cydweithredu gyda'r IAEA yr wythnos diwethaf, gan ddod â mesurau archwilio a monitro ychwanegol a gyflwynwyd gan y fargen i ben, gan gynnwys y pŵer a roddwyd i'r IAEA i gynnal archwiliadau snap mewn cyfleusterau na chawsant eu datgan gan Iran.

Dosbarthodd y tri phŵer Ewropeaidd, pob plaid i fargen 2015, benderfyniad drafft ar gyfer cyfarfod Fienna yn lleisio “pryder difrifol” ynghylch llai o gydweithrediad Iran ac annog Iran i wyrdroi ei chamau.

Mae’r drafft, a anfonwyd at aelodau bwrdd IAEA ac a gafwyd gan Reuters, hefyd yn mynegi “pryder dwfn” ynghylch methiant Iran i egluro gronynnau wraniwm a ddarganfuwyd mewn tri hen safle, gan gynnwys dau y gwnaeth yr IAEA adrodd amdanynt gyntaf yr wythnos diwethaf.

Mae Iran wedi britho gobaith y fath feirniadaeth, gan fygwth canslo bargen a gafodd ei tharo wythnos yn ôl gyda’r IAEA i barhau dros dro â llawer o’r mesurau monitro yr oedd wedi penderfynu dod â nhw i ben - trefniant tebyg i flwch du sy’n ddilys am hyd at dri mis a gyda'r nod o greu ffenestr ar gyfer diplomyddiaeth.

Fodd bynnag, mae diplomyddiaeth yn gwneud cynnydd cyfyngedig. Dywedodd Iran ddydd Sul na fyddai’n derbyn cynnig gan yr Undeb Ewropeaidd i gynnal cyfarfod gyda phleidiau eraill i’r fargen a’r Unol Daleithiau.

Nid yw'n eglur faint o wledydd a fyddai'n cefnogi penderfyniad. Mewn papur sefyllfa a gafwyd gan Reuters cyn cyhoeddiad Iran, rhybuddiodd Rwsia y gallai penderfyniad brifo ymdrechion i adfywio’r fargen, a elwir yn ffurfiol y Cydgynllun Gweithredu Cynhwysfawr (JCPOA), ac y byddai’n ei wrthwynebu.

“Ni fydd mabwysiadu’r penderfyniad yn helpu’r broses wleidyddol o ddychwelyd i weithrediad cynhwysfawr arferol y JCPOA,” meddai nodyn Rwsia i aelod-wladwriaethau.

“I'r gwrthwyneb, bydd yn cymhlethu'r ymdrechion hynny yn fawr gan danseilio'r rhagolygon ar gyfer adfer y JCPOA ac ar gyfer cydweithredu arferol rhwng Iran a'r Asiantaeth.”

Pan ofynnwyd iddo am y prysurdeb, dywedodd Cyfarwyddwr Cyffredinol IAEA, Rafael Grossi, nad oedd am i unrhyw beth beryglu gwaith ei arolygwyr yn y Weriniaeth Islamaidd.

“Yr hyn rwy’n gobeithio yw y bydd gwaith yr asiantaeth yn cael ei gadw. Mae hyn yn hanfodol, ”meddai wrth gynhadledd newyddion, cyn cymryd swipe ymddangosiadol yn Iran dros ei fygythiad.

“Ni ddylid rhoi gwaith arolygu’r IAEA yng nghanol bwrdd trafod fel sglodyn bargeinio.”

Parhau Darllen

france

Mae'r UD a chynghreiriaid yn ymateb i 'bryfociadau' Iran gyda thawelwch wedi'i astudio

Reuters

cyhoeddwyd

on

By

Yn ystod yr wythnos ers i Washington gynnig siarad â Tehran am adfywio bargen niwclear 2015, mae Iran wedi ffrwyno monitro’r Cenhedloedd Unedig, wedi bygwth rhoi hwb i gyfoethogi wraniwm ac mae ei ddirprwyon yr amheuir eu bod wedi cynyddu seiliau Irac ddwywaith gyda milwyr yr Unol Daleithiau, ysgrifennu Arshad Mohammed ac John Irish.

Yn gyfnewid am hyn, mae'r Unol Daleithiau a thri chynghreiriad, Prydain, Ffrainc a'r Almaen, wedi ymateb yn ddigynnwrf a astudiwyd.

Mae’r ymateb - neu ddiffyg un - yn adlewyrchu awydd i beidio ag amharu ar yr agorawd diplomyddol gan obeithio y bydd Iran yn dychwelyd at y bwrdd ac, os na, y bydd pwysau cosbau’r Unol Daleithiau yn parhau i gymryd ei doll, meddai swyddogion yr Unol Daleithiau ac Ewrop.

Mae Iran wedi mynnu dro ar ôl tro i’r Unol Daleithiau leddfu sancsiynau’r Unol Daleithiau a orfodwyd ar ôl i’r cyn-Arlywydd Donald Trump gefnu ar y fargen yn 2018. Byddai wedyn yn dirwyn i ben ei droseddau ei hun o’r cytundeb, a ddechreuodd flwyddyn ar ôl i Trump dynnu’n ôl.

“Faint bynnag maen nhw’n credu y dylai’r Unol Daleithiau godi sancsiynau yn gyntaf, nid yw hynny’n mynd i ddigwydd,” meddai swyddog o’r Unol Daleithiau, a siaradodd ar gyflwr anhysbysrwydd.

Os yw Iran eisiau i’r Unol Daleithiau ailddechrau cydymffurfio â’r fargen “y ffordd orau a’r unig ffordd yw cyrraedd y bwrdd lle bydd y pethau hynny yn cael eu trafod,” ychwanegodd y swyddog.

Dywedodd dau ddiplomydd Ewropeaidd nad oedden nhw’n disgwyl i’r Unol Daleithiau, na Phrydain, Ffrainc a’r Almaen - a elwir yn anffurfiol fel yr E3 - wneud mwy i bwyso ar Iran am y tro er gwaethaf yr hyn a ddisgrifiwyd fel “cythruddiadau.”

Dywedodd un o'r diplomyddion mai'r polisi cyfredol oedd condemnio ond osgoi gwneud unrhyw beth a allai gau'r ffenestr ddiplomyddol.

“Rhaid i ni droedio'n ofalus,” meddai'r diplomydd. “Rhaid i ni weld a all yr E3 jyglo rhuthr pen Iran ac betruster yr Unol Daleithiau i weld a oes gennym ni lwybr ymlaen hyd yn oed.”

Roedd y “rhuthr peniog” yn gyfeiriad at droseddau cyflymu Iran o’r cytundeb.

Yn ystod yr wythnos ddiwethaf, mae Iran wedi lleihau cydweithredu â'r Asiantaeth Ynni Atomig Rhyngwladol, gan gynnwys trwy roi diwedd ar archwiliadau snap o safleoedd niwclear a amheuir heb eu datgan.

Dywedodd adroddiad gan gorff gwarchod niwclear y Cenhedloedd Unedig hefyd fod Iran wedi dechrau cyfoethogi wraniwm i 20%, uwchlaw terfyn cytundeb 2015% 3.67, a dywedodd goruchaf arweinydd Iran y gallai Tehran fynd i 60% pe dymunai, gan ddod ag ef yn agosach at y purdeb 90% sydd ei angen ar gyfer bom atomig.

Hanfod y fargen oedd y byddai Iran yn cyfyngu ar ei rhaglen cyfoethogi wraniwm i'w gwneud hi'n anoddach casglu'r deunydd ymollwng ar gyfer arf niwclear - uchelgais y mae wedi'i wadu ers amser maith - yn gyfnewid am ryddhad gan yr Unol Daleithiau a sancsiynau economaidd eraill.

Tra bod yr Unol Daleithiau yn dweud eu bod yn dal i ymchwilio i rocedi a daniwyd mewn canolfannau yn Irac yr wythnos diwethaf sy’n gartref i bersonél yr Unol Daleithiau, maent yn cael eu hamau o gael eu cyflawni gan luoedd dirprwy Iran mewn patrwm hirsefydlog o ymosodiadau o’r fath.

Mewn arddangosiad o safiad ataliol yr Unol Daleithiau, dywedodd llefarydd ar ran yr Adran Wladwriaeth, Ned Price, ddydd Llun fod Washington wedi ei “drechu” gan yr ymosodiadau ond na fyddai’n “diystyru” ac y byddai’n ymateb ar adeg ac mewn man o’i ddewis.

Dywedodd yr ail ddiplomydd Ewropeaidd fod trosoledd yr Unol Daleithiau yn dal i fod ar waith oherwydd nad oedd yr Arlywydd Joe Biden wedi codi sancsiynau.

“Mae gan Iran arwyddion positif gan yr Americanwyr. Bellach mae angen bachu ar y cyfle hwn, ”meddai’r diplomydd hwn.

Ddydd Mercher (24 Chwefror), dywedodd y llefarydd Price wrth gohebwyr na fyddai'r Unol Daleithiau yn aros am byth.

“Nid yw ein hamynedd yn ddiderfyn,” meddai Price.

Parhau Darllen

EU

Mae gwleidyddion Ewropeaidd yn condemnio fforwm busnes sydd ar ddod gydag Iran sy'n anwybyddu terfysgaeth Iran ar bridd Ewropeaidd

cyfrannwr Guest

cyhoeddwyd

on

Cymerodd grŵp o uwch wleidyddion Ewropeaidd ran mewn cynhadledd ar-lein i fynegi dicter dros dawelwch yr Undeb Ewropeaidd vis-à-vis euogfarn a charchariad diweddar diplomydd o Iran a thri o’i gynorthwywyr am derfysgaeth a cheisio llofruddio yng Ngwlad Belg. Cymerodd y gynhadledd nod arbennig at Josep Borrell, Uchel Gynrychiolydd yr UE dros Faterion Tramor a Pholisi Diogelwch, y bwriedir iddo gymryd rhan yn Fforwm Busnes Ewrop-Iran ar Fawrth 1 ochr yn ochr â Gweinidog Tramor Iran, Javad Zarif, yn ysgrifennu Shahin Gobadi.

Mae Borrell a Zarif ill dau yn cael eu hyrwyddo fel prif siaradwyr yn y digwyddiad rhithwir tridiau hwnnw, a drefnir gan y Ganolfan Fasnach Ryngwladol ac a ariennir gan yr UE. Disgrifiodd Beirniaid y Fforwm Busnes fel ardystiad o ddull “busnes fel arfer” gan yr UE tuag at drefn Iran, y maent yn mynnu nad yw’n amcan ymarferol nac yn ddymunol cyhyd â bod Tehran yn parhau i ddefnyddio terfysgaeth fel math o wladwriaethwriaeth. Anogodd y siaradwyr Borrell a swyddogion Ewropeaidd eraill i ganslo eu cyfranogiad yn y gynhadledd hon.

Giulio Terzi, gweinidog Materion Tramor yr Eidal (2011-2013), Hermann Tertsch, aelod o Bwyllgor Materion Tramor Senedd Ewrop o Sbaen, Dr. Alejo Vidal Quadras, cyn Is-lywydd EP, Struan Stevenson, cyn ASE o Cymerodd yr Alban, a Paulo Casaca, cyn ASE o Bortiwgal, ran yng nghynhadledd dydd Iau (25 Chwefror).

Trefnodd y Pwyllgor Rhyngwladol “Chwilio am Gyfiawnder” (ISJ), corff anllywodraethol sydd wedi'i gofrestru ym Mrwsel sy'n ceisio hyrwyddo hawliau dynol, rhyddid, democratiaeth, heddwch a sefydlogrwydd yn Iran, y gynhadledd rithwir.

Canolbwyntiodd y siaradwyr ar achos Assadollah Assadi, y Trydydd Cynghorydd yn llysgenhadaeth Iran yn Fienna, a ddeorodd gynllwyn i fomio’r cynulliad “Free Iran” a gynhaliwyd i’r gogledd o Baris ar Fehefin 30, 2018. Mae degau o filoedd o alltudion Iran o bob rhan. cymerodd y byd ran yn y digwyddiad hwnnw, ynghyd â channoedd o bwysigion gwleidyddol. Prif darged cynllwyn foiled Assadi oedd y prif siaradwr, Maryam Rajavi, Llywydd-ethol Cyngor Cenedlaethol Gwrthiant Iran (NCRI). Ar Chwefror 4, derbyniodd Assadi dymor o 20 mlynedd yn y carchar a dedfrydwyd tri chyd-gynllwynwr i 15-18 mlynedd yn y carchar.

Sefydlodd yr achos fod Assadi yn goruchwylio rhwydwaith terfysgol a oedd yn rhychwantu’r UE a’i fod wedi casglu a phrofi bom yn Tehran i’w ddefnyddio yn erbyn rali Free Iran, ac yna ei gludo i Fienna ar gwmni hedfan masnachol, gan ddefnyddio cwdyn diplomyddol. O'r fan honno, trosglwyddodd Assadi y ddyfais i ddau o'i gyd-gynllwynwyr, ynghyd â chyfarwyddiadau ar gyfer ei defnyddio.

Tynnodd cyfranogwyr yn y gynhadledd ddydd Iau sylw at y ffaith bod Assadi wedi cael ei ddinoethi fel uwch swyddog i Weinyddiaeth Cudd-wybodaeth a Diogelwch Iran (MOIS), sefydliad terfysgol a ddynodwyd yn swyddogol. Rhybuddiodd gwleidyddion Ewrop, os bydd methiant yr UE i gymryd mesurau dialgar a chosbol yn erbyn Iran dros y cynllwyn terfysgol hwn yn ymgorffori'r drefn i gymryd rhan mewn cynllwynion terfysgol hyd yn oed yn fwy ar bridd Ewropeaidd.

Condemniodd Hermann Tertsch agwedd Borrells tuag at Tehran yn gryf, gan ddweud ei fod yn peryglu cyfanrwydd Ewrop, gan ychwanegu na all Ewrop ei chadw mor ystum busnes ag arfer wrth ddelio â Tehran ar ôl dyfarniad y llys. Dywedodd ei fod yn disgwyl bod Senedd Ewrop yn gwrthwynebu fforwm yr uwchgynhadledd busnes a drefnwyd yn gryf ac yn llafar ac ychwanegodd ei fod ef ac ASEau eraill wedi ymrwymo’n fawr i fod yn llais uchel i’r gymuned ryngwladol i atal y Fforwm Busnes.

Yn ôl y llysgennad Terzi: “Mae Borrell yn gyfrifol am bolisi diogelwch pobl Ewrop, pawb sy’n byw yn Ewrop. Nid yw’n gwneud hyn o gwbl. ”, Gan ychwanegu,“ mae ei agwedd at Tehran yn mynd ymhell y tu hwnt i ddyhuddo: ildio llwyr ydyw. ”

Ychwanegodd fod cyfranogiad Borrell yn y fforwm busnes yn gwneud iddo ymddangos fel nad oes dim wedi digwydd a'i fod o dan y rhith na fyddai mynd i'r afael â'r achos a dyfarniad y llys gan lys yng Ngwlad Belg yn euog o Assadi a'r tri therfysgwr yn gwasanaethu buddiannau busnes Ewrop. Nid diplomyddiaeth yw hyn. Dylai diplomyddiaeth fod yn elfen o ataliaeth o ran diogelwch ein gwledydd.

Nododd y siaradwyr hefyd y dylai Ewrop fynd i’r afael â record echrydus echrydus cyfundrefn Iran a’r ymchwydd dramatig yn nifer y dienyddiadau yn ystod yr wythnosau diwethaf.

Gwadodd Dr. Vidal Quadras Fforwm Busnes Ewrop-Iran fel enghraifft o ddyhuddiad y Gorllewin o drefn Iran, gan ei alw'n weithred gywilyddus o lwfrdra. Dywedodd y siaradwyr ei bod yn gwbl hanfodol ar gyfer diogelwch dinasyddion yr UE bod Mr Borrell a Gwasanaeth Allanol yr UE yn cau llysgenadaethau Iran ac yn gwneud pob perthynas ddiplomyddol yn y dyfodol yn amodol ar y drefn sy'n dod â'i therfysgaeth ar bridd Ewropeaidd i ben. Fe wnaethant hefyd fynnu gweithredu’n benodol yn erbyn y Gweinidog Tramor Zarif am ei rôl yn y cynllwyn bom llofruddiol ym Mharis.

Yn ôl Mr Stevenson: “Os ydych yn caniatáu i’r fforwm busnes hwn fynd yn ei flaen Mr Borrell, byddwch yn anfon y signal cliriaf posibl i’r drefn ffasgaidd yn Tehran, cyn belled ag y mae Ewrop yn y cwestiwn, mae masnach yn bwysicach na hawliau dynol. Gellir anwybyddu terfysgaeth a chreulondeb, cyhyd ag y gall busnesau'r UE wneud arian. Mae swyddi’r UE yn golygu mwy na bywydau Iran. ”

Dywedodd Paulo Casaca, a oedd yn llefarydd ar ran y Grŵp Sosialaidd ac yn aelod o’r pwyllgor rheoli cyllideb yn senedd Ewrop: “Rhaid i bob gwariant Ewropeaidd, fel mewn unrhyw wladwriaeth sy’n dilyn rheolaeth y gyfraith, fod yn gyfreithiol ac yn rheolaidd. Mae Cytundeb yr Undeb Ewropeaidd yn gosod, yn y ffordd fwyaf diamwys, yn erthygl 21, y canllawiau ar gyfer gweithred yr UE ar y sîn ryngwladol ac felly, i dalu am bropaganda cyfundrefn sy'n ymgorffori cefn yr egwyddorion hyn yn sgil meistroli terfysgwr mae ymosodiad ar bridd Ewropeaidd yn anghyfreithlon a dylai Senedd Ewrop ei atal. ” 

Parhau Darllen

Twitter

Facebook

Poblogaidd