Cysylltu â ni

Iran

Mae pwerau Ewropeaidd yn rhybuddio Iran am symud cyfoethogi wraniwm 'peryglus'

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Dywedodd plaid gwledydd Ewrop â bargen niwclear Iran wrth Tehran ddydd Mercher (14 Ebrill) fod ei phenderfyniad i gyfoethogi wraniwm ar burdeb 60%, gan ddod â’r deunydd ymollwng yn agosach at radd bom, yn groes i ymdrechion i adfywio cytundeb 2015, yn ysgrifennu John Gwyddelig.

Ond mewn arwydd ymddangosiadol i arch-wrthwynebydd Iran, Israel, y beiodd Tehran am ffrwydrad yn ei safle niwclear allweddol ddydd Sul, ychwanegodd pwerau Ewropeaidd yr Almaen, Ffrainc a Phrydain eu bod yn gwrthod “pob mesur grisiau symudol gan unrhyw actor”.

Nid yw Israel, nad yw’r Weriniaeth Islamaidd yn ei gydnabod, wedi gwneud sylwadau ffurfiol ar y digwyddiad ar safle Natanz yn Iran, a ymddangosodd y tro diweddaraf mewn rhyfel cudd hirsefydlog.

hysbyseb

Yr wythnos diwethaf, cynhaliodd Iran a’i chyd-lofnodwyr yr hyn a ddisgrifiwyd ganddynt fel sgyrsiau “adeiladol” i adfywio’r fargen, y rhoddodd gweinyddiaeth Trump y gorau iddi yn 2018 gan ddweud bod ei thelerau’n ffafrio Tehran, ac ail-osod sancsiynau - symudiadau a groesawyd gan Israel.

Ond dywedodd Prydain, Ffrainc a'r Almaen nad oedd penderfyniad newydd Tehran i gyfoethogi ar 60 y cant, ac actifadu 1,000 o beiriannau centrifuge datblygedig yn ei ffatri danddaearol Natanz, wedi'i seilio ar resymau sifil credadwy a'i fod yn gam pwysig tuag at gynhyrchu arf niwclear.

“Mae cyhoeddiadau Iran yn destun gofid arbennig o ystyried eu bod yn dod ar adeg pan mae holl gyfranogwyr JCPoA (Cydgynllun Gweithredu Cynhwysfawr) a’r Unol Daleithiau wedi cychwyn trafodaethau sylweddol, gyda’r nod o ddod o hyd i ateb diplomyddol cyflym i adfywio ac adfer y JCPoA,” y dywedodd tair gwlad mewn datganiad, gan gyfeirio at fargen 2015.

hysbyseb

“Mae cyfathrebu diweddar peryglus Iran yn groes i ysbryd adeiladol a didwyll y trafodaethau hyn,” meddai am y trafodaethau, sy’n ailddechrau rhwng Iran a phwerau byd-eang yn Fienna ddydd Iau, gyda’r nod o achub y cytundeb.

Mewn cerydd ymddangosiadol yn ddiweddarach ddydd Mercher, dywedodd Goruchaf Arweinydd Iran, Ayatollah Ali Khamenei, fod yr Unol Daleithiau yn ceisio gorfodi ei delerau ar gyfer achub y fargen a bod pwerau Ewropeaidd yn gwneud cynnig Washington.

“Nid yw America yn ceisio derbyn y gwir mewn trafodaethau ... Ei nod mewn trafodaethau yw gorfodi ei dymuniadau anghywir ei hun ... Mae pleidiau Ewropeaidd y fargen yn dilyn polisïau America mewn trafodaethau er gwaethaf cydnabod hawliau Iran,” Khamenei, sydd â’r olaf dyfynnwyd gair ar faterion gwladwriaeth Iran, gan deledu gwladol.

“Rhaid i’r sgyrsiau niwclear yn Fienna beidio â dod yn sgyrsiau athreuliad ... Mae hyn yn niweidiol i’n gwlad.”

Dechreuodd Arlywydd yr UD Joe Biden yn ei swydd ym mis Ionawr gydag ymrwymiad i ailymuno â'r fargen os bydd Tehran yn dychwelyd i gydymffurfio'n llawn â'i gyfyngiadau ar gyfoethogi. Mae Tehran wedi dweud dro ar ôl tro bod yn rhaid diddymu pob sancsiwn yn gyntaf.

“Rydyn ni eisoes wedi datgan polisi Iran. Rhaid dileu sancsiynau yn gyntaf. Unwaith y byddwn yn sicr bod hynny wedi’i wneud, byddwn yn cyflawni ein hymrwymiadau, ”meddai Khamenei, yn ôl asiantaeth newyddion lled-swyddogol Tasnim.

“Mae'r cynigion maen nhw'n eu darparu fel arfer yn drahaus ac yn waradwyddus ac nid ydyn nhw'n werth edrych arnyn nhw.”

Dywed Khamenei o Iran na ddylai trafodaethau niwclear i adfywio bargen 2015 ddod yn 'athreuliol'Gyda Biden yn ceisio detente niwclear, mae Israel yn casglu pwysau ar Iran

Galwodd gweinyddiaeth Biden gyhoeddiad cyfoethogi 60% Iran yn “bryfoclyd” a dywedodd fod Washington yn bryderus.

Mae’r fargen niwclear wedi twyllo wrth i Iran dorri ei therfynau ar gyfoethogi wraniwm mewn ymateb graddedig i weinyddiaeth Trump gan adfer sancsiynau economaidd llym ar Tehran.

Dywedodd Arlywydd Iran, Hassan Rouhani, fod y penderfyniad i godi’r lefel gyfoethogi yn ymateb i sabotage ddydd Sul, gan ychwanegu nad oedd gan Tehran unrhyw fwriad i adeiladu arf niwclear.

“Wrth gwrs, rhaid i’r swyddogion diogelwch a chudd-wybodaeth roi’r adroddiadau terfynol, ond mae’n debyg mai trosedd y Seionyddion ydyw, ac os bydd y Seionyddion yn gweithredu yn erbyn ein cenedl, byddwn yn ei ateb,” meddai Rouhani mewn cyfarfod cabinet ar y teledu.

Mewn cyfeiriad at y digwyddiad ac ymateb Iran, dywedodd y datganiad Ewropeaidd: “Yng ngoleuni datblygiadau diweddar, rydym yn gwrthod pob mesur grisiau symudol gan unrhyw actor, ac rydym yn galw ar Iran i beidio â chymhlethu’r broses ddiplomyddol ymhellach.”

Pwysodd gelyn Gwlff blaenllaw Iran, Saudi Arabia, ddydd Mercher hefyd, gan ddweud ei fod yn credu y dylai unrhyw adfywiad yn y fargen niwclear fod yn fan cychwyn ar gyfer trafodaethau pellach sy'n cynnwys gwladwriaethau rhanbarthol i ehangu'r cytundeb.

Dywedodd Rayd Krimly, pennaeth cynllunio polisi yng ngweinidogaeth dramor Saudi, wrth Reuters na fyddai unrhyw fargen sy’n methu â mynd i’r afael yn effeithiol â phryderon diogelwch gwledydd yn y rhanbarth yn gweithio, ac roedd Riyadh yn ymgynghori â’r pwerau byd-eang.

“Rydyn ni eisiau sicrhau o leiaf nad yw unrhyw adnoddau ariannol sydd ar gael i Iran drwy’r fargen niwclear yn cael eu defnyddio ... i ansefydlogi’r rhanbarth,” meddai.

Mae cytundeb Iran â'r chwe phŵer yn capio'r purdeb ymollwng y gall fireinio wraniwm iddo ar 3.67%. Mae hynny ymhell o dan yr 20% a gyflawnwyd cyn y cytundeb, ac ymhell islaw'r 90% sy'n addas ar gyfer arf niwclear.

Iran

Iran: Nid diplomyddiaeth yw apelio

cyhoeddwyd

on

Heddiw (5 Awst), mae cyfundrefn Iran yn mynd i urddo fel yr Arlywydd Ebrahim Raisi (Yn y llun), wedi ei gondemnio’n gyffredinol am orchymyn dienyddio miloedd o garcharorion gwleidyddol ym 1988, yn dilyn archddyfarniad gan y Goruchaf arweinydd ar y pryd, Rouhollah Khomeini i ddienyddio’r holl garcharorion gwleidyddol sy’n parhau’n deyrngar i’r Mujahedin-e Khalq (PMOI / MEK). Cyflafanwyd 30,000 mewn rhychwant o ychydig fisoedd, yn ysgrifennu Shahin Gobadi.

Pan ofynnwyd iddo am ei rôl yn y llofruddiaethau torfol hynny yn ei gynhadledd i'r wasg gyntaf, ymffrostiodd Raisi yn ddi-flewyn-ar-dafod ei fod yn falch o'i record fel rheithiwr sydd wedi ymladd dros ddiogelwch y bobl gan honni y dylid gwobrwyo ei aberth. P'un a aeth ar dramgwydd er mwyn osgoi cael ei yrru i'r gornel neu os yw'n wir gredu'r hyn a ddywedodd, mae'n datgelu ei natur fwystfilod.

Mae'r penderfyniad gan Wasanaethau Allanol yr UE i anfon uwch swyddog i urddo llofrudd torfol yn ofidus ac yn gwrth-ddweud yn amlwg yr hyn y mae prif swyddog y Gwasanaeth, Josep Borrell, Dywedodd ar 8 Rhagfyr 2020: “Rhaid i ni byth anghofio erchyllterau’r gorffennol. Mae arnom ddyled i ddioddefwyr y troseddau hyn yn erbyn dynoliaeth. Mae arnom ni ddyled i ni ein hunain hefyd: dim ond os ydyn ni'n cydnabod dyddiau tywyll y gorffennol y gallwn ni adeiladu dyfodol gwell. Mae'n rhwymedigaeth foesol tuag at ddynoliaeth. Nid yw hil-laddiad yn digwydd dros nos yn unig. Mae'n broses. Mae yna arwyddion rhybuddio bob amser. Rhaid i ni weithredu ar yr arwyddion hyn ar unwaith. ”    

hysbyseb

Onid yw'r troseddau y mae Raisi wedi'u cyflawni yn gyfystyr â throseddau yn erbyn dynoliaeth?

Mae gwersi mewn hanes wedi bod yn atgoffa chwerw bod dyhuddo bob amser yn cael yr effaith groes.

Yn ôl yn y 18egth ganrif, roedd Unol Daleithiau ifanc America yn delio ag un o'i argyfyngau rhyngwladol cyntaf. Roedd môr-ladron yn herwgipio mwy na dwsin o longau llynges America ac roeddent yn mynnu pridwerthoedd enfawr. Ar ddiwedd y dydd, yr UD Penderfynodd y Gyngres wneud hynny talwch y pridwerth, gan obeithio gweld diwedd ar yr argyfwng. Wrth i filiwn o ddoleri'r UD gael eu hanfon at y môr-ladron, ymyrrodd grŵp arall o ysbeilwyr môr o Tripoli a gofyn am eu cyfran gan yr UD. Ond wnaeth yr argyfwng ddim stopio yno chwaith. Dysgodd y môr-ladron pa mor effeithiol y bu eu tactegau cribddeiliaeth ac yn y pen draw, cyrhaeddodd nifer yr Americanwyr a herwgipiwyd yn yr 20 mlynedd ddilynol 700. Fel G. Thomas Woodward o'r Swyddfa Gyllideb Congressional Ysgrifennodd: “Un nodwedd a oedd yn gyffredin i bob delio diplomyddol â phwerau Barbary oedd nad oedd unrhyw daliad yn derfynol erioed.”

hysbyseb

Cyn gynted ag y cymerodd y Weriniaeth Islamaidd afael ar Iran ym 1979, y rhyngweithio rhyngwladol mawr cyntaf oedd stormio llysgenhadaeth yr Unol Daleithiau yn Tehran, gan gymryd 52 o Americanwyr yn wystlon am 444 diwrnod. Yn ystod y pedwar degawd diwethaf, parhaodd y clerig oedd yn rheoli i ddefnyddio herwgipio a therfysgaeth i gribddeilio gwledydd fel Ffrainc, y Swistir, yr Eidal, yr Ariannin, y DU, yr UD, Awstralia a'u tebyg i'w gorfodi i gonsesiynau fel rhyddhau terfysgwyr a gedwir neu dorri'r gyfraith. O'i ran, mae'r Gorllewin wedi ymateb i'r camwedd hwn trwy droi'r boch arall, gan honni bob amser mai 'diplomyddiaeth' yw'r dull cywir, wrth ddelio â'r pryderon diogelwch rhyngwladol uchaf.

Byth ers 2002, pan ddaeth Cyngor Cenedlaethol Gwrthiant Iran (NCRI) wedi datgelu rhaglen arfau niwclear clandestine Iran hyd yma, mae'r olaf wedi dod yn argyfwng arall y mae'r gymuned ryngwladol wedi gorfod delio ag ef. Er bod pwerau feto-wielding y Cenhedloedd Unedig a'r UNSC wedi gorfodi Iran i gerdded yn ôl rhai o'i ddatblygiadau niwclear ar hyd y blynyddoedd, mae'r ffeil yn sicr wedi dod yn doll arall o gribddeiliaeth i Tehran 'drosoledd' ei hun ar unrhyw drafodaeth ddifrifol gyda'r gymuned fyd-eang. . Ar ôl i Weinyddiaeth Trump dynnu’n ôl o’r fargen niwclear, a elwir y Cydgynllun Gweithredu Cynhwysfawr (JCPOA), dialodd y clerigwyr dyfarniad gyda’r un dacteg y maent yn ei hadnabod orau; hyrwyddo'r rhaglen niwclear hyd at lefelau cyfoethogi ymhell y tu hwnt i'r JCPOA a ganiatawyd erioed.

Gan ymateb i doriad Iran o’i hymrwymiadau o dan fargen niwclear 2015, gwthiodd llofnodwyr Ewropeaidd y JCPOA (E3) Washington i fynd yn ôl i’r fargen. Yn y cyfamser, parhaodd yr Iraniaid i gynyddu cyfoethogi wraniwm hyd at 60% o burdeb a bygwth cyfoethogi i burdeb 90%. Ymateb Ewrop? Pwysleisio mwy ar ddiplomyddiaeth.

Fel pe na bai'r holl gonsesiynau wedi bod yn ddigonol, mae'r UE yn anfon Enrique Mora, Dirprwy Uchel Gynrychiolydd yr Undeb Ewropeaidd dros Faterion Tramor a Pholisi Diogelwch i fynychu urddo Raisi ar Awst 5.

Mor gywilyddus â'r ystum ddiweddaraf hon, yn amlwg, mae gan y Gorllewin broblem ddifrifol gydag cribddeiliaeth a bwlio; mae'n ymgrymu yn lle sefyll yn dal. Os yw 'y Byd Rhydd' wir eisiau gwthio yn ôl ac atal cylch diddiwedd blacmel a gorfodaeth wleidyddol, dim ond cadw at ei werthoedd a'i hanes ei hun y mae'n rhaid iddo gadw. Mae Deddf Magnitsky, a basiwyd yng Nghyngres yr UD ac a lofnodwyd yn gyfraith erbyn mis Rhagfyr 2012 hefyd wedi dod yn gyfraith yn yr Undeb Ewropeaidd ers mis Mawrth 2019. Mae'r dull o ymdrin â Raisi yn brawf litmws ynghylch a fydd y Gorllewin yn cynnal ei egwyddorion ai peidio ac a fydd. mae ei ddehongliad o ddiplomyddiaeth yn well na'r dyhuddiad, ceisiodd Neville Chamberlain, ac wrth gwrs fe fethodd yn 1938.

Yn lle bod yn yr un ystafell â llofrudd torfol, dylai Enrique Mora, neu ei fos, Borrell, wrthod yr etholiad ffug fel un anghyfreithlon ac nid mynegiant ewyllys pobl Iran. Eu polisi, gan fod miliynau wedi codi yn Iran ar gyfer dŵr, trydan, bwyd, ac yn bwysicaf oll, rhyddid, i ddemocratiaeth yr Oesoedd Canol ddylai cyfeirio at goflen echrydus cyfundrefn Iran ar hawliau dynol at Gyngor Diogelwch y Cenhedloedd Unedig fel bod rhyngwladol sefydlir comisiwn ymchwilio i ddwyn Raisi ac arweinwyr eraill y drefn lofruddiol hon i gyfrif am droseddau yn erbyn dynoliaeth yn y pedwar degawd diwethaf.

Parhau Darllen

Iran

Mae Israel yn galw ar yr UE i beidio ag anfon uwch gynrychiolydd i urddo arlywydd Iran

cyhoeddwyd

on

Mae Israel wedi beirniadu penderfyniad yr Undeb Ewropeaidd i anfon cynrychiolydd lefel uchel i fynychu rhegi Arlywydd Iran, Ebrahim Raisi (Yn y llun) ar ddydd Iau (5 Awst), yn ysgrifennu Yossi Lempkowicz.

Trydarodd Lior Hayat, llefarydd ar ran gweinidogaeth dramor Israel: “Mae penderfyniad yr Undeb Ewropeaidd i anfon uwch gynrychiolydd i seremoni rhegi‘ Cigydd Tehran ’yn ddryslyd ac yn dangos barn wael.”

Yr uwch gynrychiolydd yw Enrique Mora, dirprwy ysgrifennydd cyffredinol Gwasanaeth Allanol yr UE, a gydlynodd drafodaethau niwclear Fienna ag Iran.

hysbyseb

Dywedodd Hayat y byddai Mora yn mynychu’r seremoni “ychydig ddyddiau yn unig ar ôl i Iran ladd dau sifiliaid,” mewn “gweithred o derfysgaeth wladol yn erbyn llongau sifil” mewn cyfeiriad at ymosodiad drôn yr wythnos diwethaf ar long a reolir gan Israel. Mercer Street oddi ar arfordir Oman, lle lladdwyd un dinesydd o Brydain ac un Rwmania.

Mae Iran wedi gwadu cyfrifoldeb am yr ymosodiad, er bod yr Unol Daleithiau a’r Deyrnas Unedig ill dau wedi beio Tehran.

Yn ôl Hayat, mae gan Raisi “waed miloedd o ddinasyddion Iran ar ei ddwylo,” a bydd presenoldeb cynrychiolydd o’r UE yn rhoi cyfreithlondeb i’w lywyddiaeth. Galwodd ar yr UE i ganslo cyfranogiad Mora yn y digwyddiad.

hysbyseb

Chwaraeodd Raisi, cyn farnwr, ran allweddol wrth gyflawni miloedd o anghytuno yn Iran, a enillodd sancsiynau iddo yn yr Unol Daleithiau am dorri hawliau dynol.

Mae ymweliad Mora â Tehran i fod i dorri'r cyfyngder yn rhannol ac adfywio'r trafodaethau niwclear, The Wall Street Journal adroddwyd.

Enrique Mora, dirprwy ysgrifennydd cyffredinol Gwasanaeth Allanol yr UE, a gydlynodd drafodaethau niwclear Fienna ag Iran

Roedd rhai o’r pleidiau Ewropeaidd i fargen Iran 2015 - y DU, Ffrainc a’r Almaen, a elwir yr E3 - yn gwrthwynebu anfon Mora i’r urddo, ond nid oedd yr un o aelod-wladwriaethau’r Undeb Ewropeaidd nad yw’n E3 yn ei wrthwynebu, yn ôl The Wall Street Journal.

Ddydd Llun (2 Awst), dywedodd Prif Weinidog Prydain, Boris Johnson, mewn ymateb i’r ymosodiad yn erbyn y llong “y dylai Iran wynebu canlyniadau’r hyn maen nhw wedi’i wneud.”

“Roedd hwn yn amlwg yn ymosodiad annerbyniol a gwarthus ar longau masnachol. Bu farw gwladolyn o'r DU. Mae’n gwbl hanfodol bod Iran a phob gwlad arall, yn parchu rhyddid mordwyo ledled y byd a bydd y DU yn parhau i fynnu hynny, ”ychwanegodd Johnson.

Mae’r Unol Daleithiau, y DU a Rwmania wedi dweud eu bod yn cydlynu ymateb i’r ymosodiad yn Iran.

Parhau Darllen

Iran

Dywed arlywydd sy'n dod i mewn yn Iran y bydd yn cymryd camau i godi sancsiynau 'gormesol' yr Unol Daleithiau

cyhoeddwyd

on

By

Bydd Iran yn cymryd camau i godi sancsiynau "gormesol" a orfodwyd gan yr Unol Daleithiau, clerigwr caled Shi'ite Ebrahim Raisi (Yn y llun) meddai ddydd Mawrth (3 Awst) ar ôl ennill cymeradwyaeth arweinydd goruchaf y wlad i ddod yn arlywydd, yn ysgrifennu Parisa Hafezi, Reuters.

Fe wnaeth cyn-Arlywydd yr UD Donald Trump chwalu cytundeb niwclear Iran yn 2015 â chwe phwer dair blynedd yn ôl ac ail-osod sancsiynau sydd wedi dinistrio economi Iran.

“Byddwn yn ceisio codi’r sancsiynau gormesol a osodwyd gan America,” meddai Raisi, sy’n dod yn ei swydd ddydd Iau (5 Awst), mewn araith ar y teledu, gan ychwanegu y byddai ei lywodraeth yn ceisio gwella amodau byw sydd wedi dioddef o dan y sancsiynau.

hysbyseb

Mae Iran a chwe phŵer wedi bod mewn trafodaethau ers mis Ebrill i adfywio’r cytundeb niwclear. Ond mae swyddogion Iran a Gorllewin wedi dweud bod bylchau sylweddol yn parhau.

Gohiriwyd y chweched rownd o sgyrsiau anuniongyrchol rhwng Tehran a Washington ar Fehefin 20, ddeuddydd ar ôl i Raisi gael ei ethol yn arlywydd. Nid yw'r partïon sy'n rhan o'r trafodaethau wedi cyhoeddi eto pryd y bydd y rownd nesaf o sgyrsiau yn Fienna yn ailddechrau.

Mae gan y Goruchaf Arweinydd, Ayatollah Ali Khamenei y gair olaf ar bob mater o wladwriaeth, ond bydd newid yr arlywydd yn cael gwared ar y dylanwad cymedroli ar lunio polisïau a arferwyd gan ragflaenydd pragmataidd Raisi, Hassan Rouhani, er 2013.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd