Cysylltu â ni

EU

Mae Mohsen Rezaee yn dod i'r amlwg fel dyn y Gorllewin ar lawr gwlad

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Wrth i sgyrsiau niwclear yn stondin Fienna, mae trafodwyr yn cadw llygad barcud ar etholiadau arlywyddol Iran sydd ar ddod, a gallai eu canlyniad fod yn allweddol i dorri'r terfyn amser presennol, yn ysgrifennu Yanis Radulović.

Gyda phedwaredd rownd o sgyrsiau ar fin ailddechrau yn Fienna yr wythnos hon, mae pwysau yn cynyddu ar drafodwyr Ewropeaidd uchel eu statws i ddod i gytundeb sy'n pontio'r erlyn geopolitical rhwng Washington a Tehran ac yn dod ag Iran yn ôl i gydymffurfio gyda Chynllun Gweithredu Cynhwysfawr ar y Cyd 2015 (JCPOA).

Yn gytundeb amlhau amlhau hanesyddol ac yn cael ei ystyried yn eang fel un o brif gyflawniadau polisi tramor gweinyddiaeth Obama, nododd y JCPOA fframwaith i gwtogi ar amser ymneilltuo niwclear Iran a sefydlu camau ffurfiol ar gyfer capio cyfoethogi deunydd ymollwng, amserlennu archwiliadau cyfleusterau atomig tryloyw, a datgymalu gosodiadau centrifuge gormodol. Yn gyfnewid am gydymffurfiad parhaus â'r fframwaith hwn, cytunodd yr UD a phwerau mawr eraill y byd i godi sancsiynau cysylltiedig â niwclear yn raddol ar Iran.

Pan dynnodd yr Unol Daleithiau yn ôl o’r cytundeb pwysig hwn yn 2018, camodd cyd-lofnodwyr Ewropeaidd yr Almaen, Ffrainc, a’r DU i gadw’r fargen yn fyw. Fodd bynnag, buan y daeth straen ar gysylltiadau Ewropeaidd yn y rhanbarth gan adfywiad Washington “ymgyrch pwysau uchaf”Ar Iran, ymgyrch a oedd yn anelu at dagu economi Iran trwy sancsiynau unochrog a chamau dialgar escalatory.

Nid yw'n syndod bod colyn Washington i'r pwysau mwyaf wedi gosod pwerau Ewropeaidd mawr mewn rhwymiad dwbl polisi tramor. Er bod y cynnydd diweddar mewn tensiynau rhwng yr Unol Daleithiau ac Iran wedi tueddu i ostwng ers ethol yr Arlywydd Joe Biden, mae dull ei ragflaenydd yn y rhanbarth wedi cael effaith barhaol ar ewyllys da Iran tuag at gytundebau amlochrog fel y JCPOA.

Ar gyfer y cyd-lofnodwyr Ewropeaidd, mae'r trafodaethau niwclear yn Fienna wedi'i ymgorffori mewn strategaeth ehangach o détente strategol ac ailintegreiddio diplomyddol rhwng Ewrop ac Iran. Y tu hwnt i fanteision amlwg peidio â lluosogi niwclear, mae Ewrop hefyd yn llygadu dyfodol lle gall Iran gamu i fyny fel actor cwbl ddi-gosb ar y llwyfan rhyngwladol. Er gwaethaf amcangyfrif o gyfran o 9 y cant o gronfeydd olew y byd, mae economi Iran, sydd â sancsiwn, yn druenus o danddatblygedig. Taflwch botensial efelychiadol asedau wedi'u rhewi yn Iran - yr amcangyfrifir eu bod werth rhwng $ 100 a $ 120 biliwn - ac mae'n hawdd gweld pam mae Ewrop yn ystyried Iran fel partner mor addawol ar gyfer buddsoddiad uniongyrchol tramor.

Ar amod anhysbysrwydd, uwch swyddog o Adran Wladwriaeth yr UD siaradodd â Reuters a thaflu rhywfaint o oleuni ar y tebygolrwydd y bydd bargen yn cael ei sefydlu yn ystod y bedwaredd rownd o sgyrsiau, gan ddweud: "A yw'n bosibl y gwelwn gyd-ddychweliad i gydymffurfio yn ystod yr wythnosau nesaf, neu ddealltwriaeth o gydymffurfiaeth ar y cyd? posib ie. ”

hysbyseb

Mae Abbas Araqchi, prif drafodwr Iran, ychydig yn fwy pesimistaidd ar y siawns o gael bargen yn y dyfodol agos. Wrth siarad ar deledu gwladol, pwysleisiodd Araqchi na fyddai Iran yn rhuthro i fargen newydd heb fframwaith sefydlog o fesurau diogelu.

"Mae pryd y bydd yn digwydd yn anrhagweladwy ac ni ellir gosod amserlen. Mae Iran yn ceisio (iddo) ddigwydd cyn gynted â phosibl, ond ni fyddwn yn gwneud unrhyw beth ar frys," Meddai Araqchi.

Fel stondinau sgyrsiau ffurfiol, Mae trafodwyr Ewropeaidd yn edrych ar Mohsen Rezaee, un o dri rhedwr blaen yn etholiadau arlywyddol Iran sydd ar ddod, i dorri trwy'r tâp coch diplomyddol a hyrwyddo cydweithredu sydd o fudd i'r ddwy ochr â'r UD a'r UE.

Yn wahanol i'w gyd-ymgeiswyr arlywyddol, nid yw Rezaee yn wleidydd gydol oes. Serch hynny, gyda gyrfa yn rhychwantu'r Corfflu Gwarchodlu Chwyldroadol Islamaidd (IRGC) i'r Cyngor Darganfyddiad Expediency, mae Rezaee yn ddiplomydd profiadol a thrafodwr pragmatig. Efallai mai cyflawniad mwyaf trawiadol Rezaee yw’r ffaith na fu erioed yn destun sgandal llygredd na stiliwr troseddol yn ei holl flynyddoedd o wasanaeth sifil, milwrol a gwleidyddol.

Er y gallai gwleidyddion sefydledig fel y Gweinidog Tramor Mohammad Javad Zarif fod yn bartner mwy deniadol yn gonfensiynol gyda’r Gorllewin, mae argyhoeddiad cynyddol yn Ewrop mai Rezaee, ymgeisydd crwn, uchel ei barch a dibynadwy, yw’r dyn sydd fwyaf addas i gynrychioli Iran. a'i safbwynt ar drafodaethau niwclear rhyngwladol.

Yn arweinydd profedig sy'n anfaddeuol i fynegi ei farn, mae Rezaee wedi dangos dro ar ôl tro ei fod yn gallu addasu ei farn ac uno clymblaid. Er gwaethaf ei rôl fel cynrychiolydd y “Revolution Generation”, mae Rezaee wedi ei gwneud yn glir nad yw’n radical. Ar ôl blynyddoedd o wasanaeth sifil, mae Rezaee wedi torri rhengoedd gyda llawer o'r golygfeydd caled sy'n gyffredin yn yr IRGC. Mewn gwirionedd, mewn cyfweliad â'r Amseroedd Tehran, aeth cyn belled â diswyddo ras arfau niwclear yn annoeth, gan nodi: “Mae doethineb gwleidyddol yn mynnu peidio â mynd ar ôl arfau a all ddinistrio’r ddynoliaeth gyfan.”

Gyda rhwystrau i symud ymlaen yn magu ar bob tro yn Fienna, mae wedi dod yn amlwg iawn bod angen dyn ar lawr gwlad yn Iran ar y Gorllewin. Efallai mai Mohsen Rezaee, a’r mudiad sy’n dod i’r amlwg y mae’n ei gynrychioli, yw’r allwedd i dorri’r cam olaf mewn trafodaethau a dod ag Iran yn ôl fel chwaraewr o bwys yn yr economi fyd-eang.

Barn yr awdur yn unig yw'r farn a fynegir yn yr erthygl uchod, ac nid ydynt yn adlewyrchu unrhyw farn ar ran Gohebydd UE.

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd