Cysylltu â ni

EU

Mae Mohsen Rezaee yn dod i'r amlwg fel dyn y Gorllewin ar lawr gwlad

cyhoeddwyd

on

Wrth i sgyrsiau niwclear yn stondin Fienna, mae trafodwyr yn cadw llygad barcud ar etholiadau arlywyddol Iran sydd ar ddod, a gallai eu canlyniad fod yn allweddol i dorri'r terfyn amser presennol, yn ysgrifennu Yanis Radulović.

Gyda phedwaredd rownd o sgyrsiau ar fin ailddechrau yn Fienna yr wythnos hon, mae pwysau yn cynyddu ar drafodwyr Ewropeaidd uchel eu statws i ddod i gytundeb sy'n pontio'r erlyn geopolitical rhwng Washington a Tehran ac yn dod ag Iran yn ôl i gydymffurfio gyda Chynllun Gweithredu Cynhwysfawr ar y Cyd 2015 (JCPOA).

Yn gytundeb amlhau amlhau hanesyddol ac yn cael ei ystyried yn eang fel un o brif gyflawniadau polisi tramor gweinyddiaeth Obama, nododd y JCPOA fframwaith i gwtogi ar amser ymneilltuo niwclear Iran a sefydlu camau ffurfiol ar gyfer capio cyfoethogi deunydd ymollwng, amserlennu archwiliadau cyfleusterau atomig tryloyw, a datgymalu gosodiadau centrifuge gormodol. Yn gyfnewid am gydymffurfiad parhaus â'r fframwaith hwn, cytunodd yr UD a phwerau mawr eraill y byd i godi sancsiynau cysylltiedig â niwclear yn raddol ar Iran.

Pan dynnodd yr Unol Daleithiau yn ôl o’r cytundeb pwysig hwn yn 2018, camodd cyd-lofnodwyr Ewropeaidd yr Almaen, Ffrainc, a’r DU i gadw’r fargen yn fyw. Fodd bynnag, buan y daeth straen ar gysylltiadau Ewropeaidd yn y rhanbarth gan adfywiad Washington “ymgyrch pwysau uchaf”Ar Iran, ymgyrch a oedd yn anelu at dagu economi Iran trwy sancsiynau unochrog a chamau dialgar escalatory.

Nid yw'n syndod bod colyn Washington i'r pwysau mwyaf wedi gosod pwerau Ewropeaidd mawr mewn rhwymiad dwbl polisi tramor. Er bod y cynnydd diweddar mewn tensiynau rhwng yr Unol Daleithiau ac Iran wedi tueddu i ostwng ers ethol yr Arlywydd Joe Biden, mae dull ei ragflaenydd yn y rhanbarth wedi cael effaith barhaol ar ewyllys da Iran tuag at gytundebau amlochrog fel y JCPOA.

Ar gyfer y cyd-lofnodwyr Ewropeaidd, mae'r trafodaethau niwclear yn Fienna wedi'i ymgorffori mewn strategaeth ehangach o détente strategol ac ailintegreiddio diplomyddol rhwng Ewrop ac Iran. Y tu hwnt i fanteision amlwg peidio â lluosogi niwclear, mae Ewrop hefyd yn llygadu dyfodol lle gall Iran gamu i fyny fel actor cwbl ddi-gosb ar y llwyfan rhyngwladol. Er gwaethaf amcangyfrif o gyfran o 9 y cant o gronfeydd olew y byd, mae economi Iran, sydd â sancsiwn, yn druenus o danddatblygedig. Taflwch botensial efelychiadol asedau wedi'u rhewi yn Iran - yr amcangyfrifir eu bod werth rhwng $ 100 a $ 120 biliwn - ac mae'n hawdd gweld pam mae Ewrop yn ystyried Iran fel partner mor addawol ar gyfer buddsoddiad uniongyrchol tramor.

Ar amod anhysbysrwydd, uwch swyddog o Adran Wladwriaeth yr UD siaradodd â Reuters a thaflu rhywfaint o oleuni ar y tebygolrwydd y bydd bargen yn cael ei sefydlu yn ystod y bedwaredd rownd o sgyrsiau, gan ddweud: "A yw'n bosibl y gwelwn gyd-ddychweliad i gydymffurfio yn ystod yr wythnosau nesaf, neu ddealltwriaeth o gydymffurfiaeth ar y cyd? posib ie. ”

Mae Abbas Araqchi, prif drafodwr Iran, ychydig yn fwy pesimistaidd ar y siawns o gael bargen yn y dyfodol agos. Wrth siarad ar deledu gwladol, pwysleisiodd Araqchi na fyddai Iran yn rhuthro i fargen newydd heb fframwaith sefydlog o fesurau diogelu.

"Mae pryd y bydd yn digwydd yn anrhagweladwy ac ni ellir gosod amserlen. Mae Iran yn ceisio (iddo) ddigwydd cyn gynted â phosibl, ond ni fyddwn yn gwneud unrhyw beth ar frys," Meddai Araqchi.

Fel stondinau sgyrsiau ffurfiol, Mae trafodwyr Ewropeaidd yn edrych ar Mohsen Rezaee, un o dri rhedwr blaen yn etholiadau arlywyddol Iran sydd ar ddod, i dorri trwy'r tâp coch diplomyddol a hyrwyddo cydweithredu sydd o fudd i'r ddwy ochr â'r UD a'r UE.

Yn wahanol i'w gyd-ymgeiswyr arlywyddol, nid yw Rezaee yn wleidydd gydol oes. Serch hynny, gyda gyrfa yn rhychwantu'r Corfflu Gwarchodlu Chwyldroadol Islamaidd (IRGC) i'r Cyngor Darganfyddiad Expediency, mae Rezaee yn ddiplomydd profiadol a thrafodwr pragmatig. Efallai mai cyflawniad mwyaf trawiadol Rezaee yw’r ffaith na fu erioed yn destun sgandal llygredd na stiliwr troseddol yn ei holl flynyddoedd o wasanaeth sifil, milwrol a gwleidyddol.

Er y gallai gwleidyddion sefydledig fel y Gweinidog Tramor Mohammad Javad Zarif fod yn bartner mwy deniadol yn gonfensiynol gyda’r Gorllewin, mae argyhoeddiad cynyddol yn Ewrop mai Rezaee, ymgeisydd crwn, uchel ei barch a dibynadwy, yw’r dyn sydd fwyaf addas i gynrychioli Iran. a'i safbwynt ar drafodaethau niwclear rhyngwladol.

Yn arweinydd profedig sy'n anfaddeuol i fynegi ei farn, mae Rezaee wedi dangos dro ar ôl tro ei fod yn gallu addasu ei farn ac uno clymblaid. Er gwaethaf ei rôl fel cynrychiolydd y “Revolution Generation”, mae Rezaee wedi ei gwneud yn glir nad yw’n radical. Ar ôl blynyddoedd o wasanaeth sifil, mae Rezaee wedi torri rhengoedd gyda llawer o'r golygfeydd caled sy'n gyffredin yn yr IRGC. Mewn gwirionedd, mewn cyfweliad â'r Amseroedd Tehran, aeth cyn belled â diswyddo ras arfau niwclear yn annoeth, gan nodi: “Mae doethineb gwleidyddol yn mynnu peidio â mynd ar ôl arfau a all ddinistrio’r ddynoliaeth gyfan.”

Gyda rhwystrau i symud ymlaen yn magu ar bob tro yn Fienna, mae wedi dod yn amlwg iawn bod angen dyn ar lawr gwlad yn Iran ar y Gorllewin. Efallai mai Mohsen Rezaee, a’r mudiad sy’n dod i’r amlwg y mae’n ei gynrychioli, yw’r allwedd i dorri’r cam olaf mewn trafodaethau a dod ag Iran yn ôl fel chwaraewr o bwys yn yr economi fyd-eang.

Barn yr awdur yn unig yw'r farn a fynegir yn yr erthygl uchod, ac nid ydynt yn adlewyrchu unrhyw farn ar ran Gohebydd UE.

Gwlad Belg

Rali Gwrthblaid Iran o flaen llysgenhadaeth yr Unol Daleithiau ym Mrwsel i ofyn i'r Unol Daleithiau a'r UE am bolisi cadarn tuag at drefn Iran

cyhoeddwyd

on

Yn dilyn uwchgynhadledd yr G7 yn Llundain, mae Brwsel yn cynnal uwchgynhadledd NATO gydag arweinwyr yr UD a'r UE. Dyma daith gyntaf yr Arlywydd Joe Biden y tu allan i'r UD. Yn y cyfamser, mae trafodaethau bargen Iran wedi cychwyn yn Fienna ac er gwaethaf yr ymdrechion rhyngwladol i ddychwelyd Iran a'r Unol Daleithiau i gydymffurfio â'r JCPOA, ni ddangosodd cyfundrefn Iraniaid unrhyw ddiddordeb i ddychwelyd i'w hymrwymiadau o dan gyd-destun JCPOA. Yn adroddiad diweddar yr IAEA, codwyd pryderon pwysig nad oedd cyfundrefn Iran wedi mynd i’r afael â nhw.

Cynhaliodd diaspora Iran, cefnogwyr Cyngor Cenedlaethol Gwrthiant Iran yng Ngwlad Belg, rali heddiw (14 Mehefin) o flaen llysgenhadaeth yr Unol Daleithiau yng Ngwlad Belg. Fe ddalion nhw bosteri a baneri gyda’r llun o Maryam Rajavi, arweinydd mudiad gwrthblaid Iran sydd wedi datgan Iran nad yw’n niwclear yn ei chynllun 10 pwynt ar gyfer yr Iran rydd a democrataidd.

Yn eu posteri a’u sloganau, gofynnodd Iraniaid i’r Unol Daleithiau a’r UE weithio’n galetach i ddal cyfundrefn y mullahs yn atebol am ei thorri hawliau dynol hefyd. Pwysleisiodd y protestwyr yr angen am bolisi pendant gan yr Unol Daleithiau a gwledydd Ewrop i harneisio ymgais y mullahiaid am fom niwclear, cynyddu gormes gartref, a gweithgareddau terfysgol dramor.

Yn ôl adroddiad newydd yr IAEA, er gwaethaf y cytundeb blaenorol, mae’r drefn glerigol yn gwrthod ateb cwestiynau IAEA ar bedwar safle y mae anghydfod yn eu cylch ac (i ladd amser) mae wedi gohirio trafodaethau pellach tan ar ôl ei etholiad arlywyddol. Yn ôl yr adroddiad, mae cronfeydd wrth gefn cyfoethog wraniwm y gyfundrefn wedi cyrraedd 16 gwaith y terfyn a ganiateir yn y fargen niwclear. Mae cynhyrchu 2.4 kg o wraniwm wedi'i gyfoethogi 60% a thua 62.8kg o wraniwm wedi'i gyfoethogi gan 20% yn destun pryder mawr.

Dywedodd Cyfarwyddwr Cyffredinol IAEA, Rafael Grossi: Er gwaethaf telerau y cytunwyd arnynt, “Ar ôl misoedd lawer, nid yw Iran wedi darparu’r esboniad angenrheidiol am bresenoldeb y gronynnau deunydd niwclear… Rydym yn wynebu gwlad sydd â rhaglen niwclear ddatblygedig ac uchelgeisiol ac sy’n cyfoethogi Wraniwm. yn agos iawn at lefel gradd arfau. ”

Ailadroddodd sylwadau Grossi, a adroddwyd hefyd gan Reuters heddiw: “Bydd y diffyg eglurhad o gwestiynau’r asiantaeth ynglŷn â chywirdeb a chywirdeb Datganiad Diogelu Iran yn effeithio’n ddifrifol ar allu’r asiantaeth i sicrhau natur heddychlon rhaglen niwclear Iran.”

Maryam Rajavi (llun), dywedodd Llywydd-ethol Cyngor Cenedlaethol Gwrthiant Iran (NCRI), fod adroddiad diweddar yr Asiantaeth Ynni Atomig Rhyngwladol (IAEA) a’r sylwadau gan ei Gyfarwyddwr Cyffredinol unwaith eto yn dangos, er mwyn gwarantu ei oroesiad, y nid yw'r drefn glerigol wedi cefnu ar ei phrosiect bom atomig. Mae hefyd yn dangos bod y drefn, er mwyn prynu amser, wedi parhau â'i pholisi cyfrinachedd i gamarwain y gymuned ryngwladol. Ar yr un pryd, mae'r drefn yn blacmelio ei rhyng-gysylltwyr tramor i godi sancsiynau ac anwybyddu ei raglenni taflegrau, allforio terfysgaeth, ac ymyrryd troseddol yn y rhanbarth.

Parhau Darllen

Brexit

Barnier cyn-drafodwr Brexit Barnier: Enw da'r DU yn y fantol yn rhes Brexit

cyhoeddwyd

on

By

Mae Pennaeth y Tasglu ar gyfer Cysylltiadau â'r DU, Michel Barnier yn mynychu'r ddadl ar gytundeb masnach a chydweithrediad yr UE-DU yn ystod ail ddiwrnod sesiwn lawn yn Senedd Ewrop ym Mrwsel, Gwlad Belg Ebrill 27, 2021. Olivier Hoslet / Pool trwy REUTERS

Dywedodd Michel Barnier, cyn-drafodwr Brexit yr Undeb Ewropeaidd, ddydd Llun (14 Mehefin) fod enw da’r Deyrnas Unedig yn y fantol ynglŷn â thensiynau dros Brexit.

Mae gwleidyddion yr UE wedi cyhuddo Prif Weinidog Prydain, Boris Johnson, o beidio â pharchu ymrwymiadau a wnaed ynglŷn â Brexit. Roedd y tensiynau cynyddol rhwng Prydain a’r UE wedi bygwth cysgodi uwchgynhadledd y Grŵp Saith ddydd Sul, gyda Llundain yn cyhuddo Ffrainc o sylwadau “sarhaus” nad oedd Gogledd Iwerddon yn rhan o’r DU. Darllen mwy

"Mae angen i'r Deyrnas Unedig roi sylw i'w henw da," meddai Barnier wrth France Info radio. "Rwyf am i Mr Johnson barchu ei lofnod," ychwanegodd.

Parhau Darllen

coronafirws

Llywydd y Senedd yn galw am Genhadaeth Chwilio ac Achub Ewropeaidd

cyhoeddwyd

on

Llywydd Senedd Ewrop, David Sassoli (Yn y llun) wedi agor cynhadledd ryng-seneddol lefel uchel ar reoli ymfudo a lloches yn Ewrop. Canolbwyntiodd y gynhadledd yn arbennig ar agweddau allanol ymfudo. Dywedodd yr arlywydd: “Rydyn ni wedi dewis trafod dimensiwn allanol polisïau ymfudo a lloches heddiw oherwydd rydyn ni'n gwybod mai dim ond trwy fynd i'r afael â'r ansefydlogrwydd, argyfyngau, tlodi, troseddau hawliau dynol sy'n digwydd y tu hwnt i'n ffiniau, y byddwn ni'n gallu mynd i'r afael â'r gwreiddyn. achosion sy'n gwthio miliynau o bobl i adael. Mae angen i ni reoli'r ffenomen fyd-eang hon mewn ffordd ddynol, er mwyn croesawu'r bobl sy'n curo ar ein drysau bob dydd gydag urddas a pharch.
 
“Mae pandemig COVID-19 yn cael effaith ddwys ar batrymau ymfudo yn lleol a ledled y byd ac mae wedi cael effaith lluosydd ar symudiad gorfodol pobl ledled y byd, yn enwedig lle nad yw mynediad at driniaeth a gofal iechyd yn cael ei warantu. Mae'r pandemig wedi tarfu ar lwybrau ymfudo, wedi rhwystro mewnfudo, wedi dinistrio swyddi ac incwm, wedi lleihau taliadau, ac wedi gwthio miliynau o ymfudwyr a phoblogaethau bregus i dlodi.
 
“Mae ymfudo a lloches eisoes yn rhan annatod o weithred allanol yr Undeb Ewropeaidd. Ond mae'n rhaid iddyn nhw ddod yn rhan o bolisi tramor cryfach a mwy cydlynol yn y dyfodol.
 
“Rwy’n credu mai ein dyletswydd yn gyntaf oll yw achub bywydau. Nid yw bellach yn dderbyniol gadael y cyfrifoldeb hwn i gyrff anllywodraethol yn unig, sy'n cyflawni swyddogaeth arall ym Môr y Canoldir. Rhaid inni fynd yn ôl i feddwl am weithredu ar y cyd gan yr Undeb Ewropeaidd ym Môr y Canoldir sy'n achub bywydau ac yn taclo masnachwyr. Mae arnom angen mecanwaith chwilio ac achub Ewropeaidd ar y môr, sy'n defnyddio arbenigedd yr holl actorion dan sylw, o'r Aelod-wladwriaethau i'r gymdeithas sifil i asiantaethau Ewropeaidd.
 
“Yn ail, rhaid i ni sicrhau bod pobl sydd angen amddiffyniad yn gallu cyrraedd yr Undeb Ewropeaidd yn ddiogel a heb beryglu eu bywydau. Mae arnom angen diffinio sianeli dyngarol ynghyd ag Uchel Gomisiynydd y Cenhedloedd Unedig dros Ffoaduriaid. Rhaid inni weithio gyda'n gilydd ar system ailsefydlu Ewropeaidd yn seiliedig ar gyfrifoldeb cyffredin. Rydym yn siarad am bobl a all hefyd wneud cyfraniad pwysig at adferiad ein cymdeithasau y mae'r dirywiad pandemig a demograffig yn effeithio arnynt, diolch i'w gwaith a'u sgiliau.
 
“Mae angen i ni hefyd roi polisi derbyn mudo Ewropeaidd ar waith. Gyda'n gilydd dylem ddiffinio'r meini prawf ar gyfer un drwydded mynediad a phreswylio, gan asesu anghenion ein marchnadoedd llafur ar lefel genedlaethol. Yn ystod y pandemig, daeth y sectorau economaidd cyfan i ben oherwydd absenoldeb gweithwyr mewnfudwyr. Mae angen mewnfudo rheoledig arnom i adfer ein cymdeithasau ac i gynnal ein systemau amddiffyn cymdeithasol. ”

Parhau Darllen
hysbyseb

Twitter

Facebook

hysbyseb

Poblogaidd