Cysylltu â ni

Iran

Mae Iran yn methu ag egluro olion wraniwm a ddarganfuwyd mewn sawl safle - adroddiad IAEA

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Baner Iran yn hedfan o flaen adeilad swyddfa'r Cenhedloedd Unedig, sy'n gartref i bencadlys IAEA, yng nghanol pandemig y clefyd coronafirws (COVID-19), yn Fienna, Awstria, Mai 24, 2021. REUTERS / Lisi Niesner

Mae Iran wedi methu ag egluro olion wraniwm a ddarganfuwyd mewn sawl safle heb ei ddatgan, dangosodd adroddiad gan gorff gwarchod niwclear y Cenhedloedd Unedig ddydd Llun (31 Mai), o bosibl yn sefydlu gwrthdaro diplomyddol ffres rhwng Tehran a’r Gorllewin a allai ddiarddel trafodaethau niwclear ehangach, yn ysgrifennu Francois Murphy.

Dri mis yn ôl Prydain, Ffrainc a'r Almaen dileu cynllun a gefnogir gan yr Unol Daleithiau i Fwrdd Llywodraethwyr 35 cenedl yr Asiantaeth Ynni Atomig Rhyngwladol feirniadu Iran am fethu ag egluro tarddiad y gronynnau yn llawn; cefnogodd y tri wrth i bennaeth IAEA, Rafael Grossi, gyhoeddi trafodaethau newydd gydag Iran.

"Ar ôl misoedd lawer, nid yw Iran wedi darparu'r esboniad angenrheidiol ar gyfer presenoldeb y gronynnau deunydd niwclear yn unrhyw un o'r tri lleoliad lle mae'r Asiantaeth wedi cynnal mynediad cyflenwol (archwiliadau)," meddai adroddiad gan Grossi i aelod-wladwriaethau a welwyd gan Reuters.

hysbyseb

Bellach, bydd y tri phŵer Ewropeaidd i benderfynu a ddylid adfywio eu gwthiad am benderfyniad yn beirniadu Iran, a allai danseilio trafodaethau ehangach i adfywio bargen niwclear Iran 2015 yn sgyrsiau ar y gweill ar hyn o bryd yn Fienna. Roedd Grossi wedi gobeithio adrodd ar gynnydd cyn i'r bwrdd gwrdd eto'r wythnos nesaf.

“Mae’r Cyfarwyddwr Cyffredinol yn pryderu nad yw’r trafodaethau technegol rhwng yr Asiantaeth ac Iran wedi esgor ar y canlyniadau disgwyliedig,” meddai’r adroddiad.

“Mae’r diffyg cynnydd wrth egluro cwestiynau’r Asiantaeth ynghylch cywirdeb a chyflawnrwydd datganiadau diogelu Iran yn effeithio’n ddifrifol ar allu’r Asiantaeth i roi sicrwydd o natur heddychlon rhaglen niwclear Iran," ychwanegodd.

hysbyseb

Mewn adroddiad chwarterol ar wahân a anfonwyd hefyd at aelod-wladwriaethau ddydd Llun ac a welwyd gan Reuters, rhoddodd yr asiantaeth arwydd o'r difrod a wnaed i Iran. cynhyrchu wraniwm wedi'i gyfoethogi gan ffrwydrad a phwer a dorrwyd ar ei safle yn Natanz y mis diwethaf bod Tehran wedi beio ar Israel.

Cynnydd chwarterol Iran yn ei stoc o wraniwm wedi'i gyfoethogi oedd yr isaf ers Awst 2019 ar ddim ond 273 kg, gan ddod â'r cyfanswm i 3,241 kg, yn ôl amcangyfrif IAEA. Nid oedd yn gallu gwirio'r stoc yn llawn oherwydd bod Iran wedi israddio cydweithredu.

Mae'r cyfanswm hwnnw lawer gwaith y terfyn 202.8 kg a osodwyd gan y fargen niwclear, ond yn dal i fod ymhell islaw'r mwy na chwe thunnell a feddai Iran cyn y fargen.

Ym mhrif ffatri gyfoethogi Iran, sydd o dan y ddaear yn Natanz, gwiriodd yr asiantaeth ar Fai 24 fod 20 rhaeadr, neu glystyrau, o wahanol fathau o centrifugau yn cael eu bwydo â phorthiant wraniwm hecsaflworid i'w gyfoethogi. Dywedodd uwch ddiplomydd mai 35-37 oedd y ffigur hwnnw cyn y ffrwydrad.

Ar ôl i Washington dynnu allan o’r fargen niwclear yn 2018 o dan yr Arlywydd Donald Trump ac ail-osod sancsiynau economaidd llethol yn erbyn Tehran, dechreuodd Iran dorri cyfyngiadau’r fargen ar ei gweithgareddau niwclear yn 2019.

Parhaodd un o'i doriadau mwy diweddar, gan gyfoethogi wraniwm i 60%, cam mawr tuag at radd arfau o'r 20% yr oedd wedi'i gyrraedd o'r blaen a therfyn y fargen o 3.67%. Amcangyfrifodd yr IAEA fod Iran wedi cynhyrchu 2.4 kg o wraniwm wedi'i gyfoethogi i'r lefel honno a 62.8 kg o wraniwm wedi'i gyfoethogi i hyd at 20%.

Parhaodd cynhyrchiad Iran o feintiau arbrofol o fetel wraniwm, sydd wedi'i wahardd o dan y fargen ac sydd wedi ysgogi protestiadau gan bwerau'r Gorllewin oherwydd ei ddefnydd posib yng nghraidd arfau niwclear. Cynhyrchodd Iran 2.42 kg, adroddodd yr IAEA, i fyny o 3.6 gram dri mis yn ôl.

Iran

Mae Israel yn galw ar yr UE i beidio ag anfon uwch gynrychiolydd i urddo arlywydd Iran

cyhoeddwyd

on

Mae Israel wedi beirniadu penderfyniad yr Undeb Ewropeaidd i anfon cynrychiolydd lefel uchel i fynychu rhegi Arlywydd Iran, Ebrahim Raisi (Yn y llun) ar ddydd Iau (5 Awst), yn ysgrifennu Yossi Lempkowicz.

Trydarodd Lior Hayat, llefarydd ar ran gweinidogaeth dramor Israel: “Mae penderfyniad yr Undeb Ewropeaidd i anfon uwch gynrychiolydd i seremoni rhegi‘ Cigydd Tehran ’yn ddryslyd ac yn dangos barn wael.”

Yr uwch gynrychiolydd yw Enrique Mora, dirprwy ysgrifennydd cyffredinol Gwasanaeth Allanol yr UE, a gydlynodd drafodaethau niwclear Fienna ag Iran.

hysbyseb

Dywedodd Hayat y byddai Mora yn mynychu’r seremoni “ychydig ddyddiau yn unig ar ôl i Iran ladd dau sifiliaid,” mewn “gweithred o derfysgaeth wladol yn erbyn llongau sifil” mewn cyfeiriad at ymosodiad drôn yr wythnos diwethaf ar long a reolir gan Israel. Mercer Street oddi ar arfordir Oman, lle lladdwyd un dinesydd o Brydain ac un Rwmania.

Mae Iran wedi gwadu cyfrifoldeb am yr ymosodiad, er bod yr Unol Daleithiau a’r Deyrnas Unedig ill dau wedi beio Tehran.

Yn ôl Hayat, mae gan Raisi “waed miloedd o ddinasyddion Iran ar ei ddwylo,” a bydd presenoldeb cynrychiolydd o’r UE yn rhoi cyfreithlondeb i’w lywyddiaeth. Galwodd ar yr UE i ganslo cyfranogiad Mora yn y digwyddiad.

hysbyseb

Chwaraeodd Raisi, cyn farnwr, ran allweddol wrth gyflawni miloedd o anghytuno yn Iran, a enillodd sancsiynau iddo yn yr Unol Daleithiau am dorri hawliau dynol.

Mae ymweliad Mora â Tehran i fod i dorri'r cyfyngder yn rhannol ac adfywio'r trafodaethau niwclear, The Wall Street Journal adroddwyd.

Enrique Mora, dirprwy ysgrifennydd cyffredinol Gwasanaeth Allanol yr UE, a gydlynodd drafodaethau niwclear Fienna ag Iran

Roedd rhai o’r pleidiau Ewropeaidd i fargen Iran 2015 - y DU, Ffrainc a’r Almaen, a elwir yr E3 - yn gwrthwynebu anfon Mora i’r urddo, ond nid oedd yr un o aelod-wladwriaethau’r Undeb Ewropeaidd nad yw’n E3 yn ei wrthwynebu, yn ôl The Wall Street Journal.

Ddydd Llun (2 Awst), dywedodd Prif Weinidog Prydain, Boris Johnson, mewn ymateb i’r ymosodiad yn erbyn y llong “y dylai Iran wynebu canlyniadau’r hyn maen nhw wedi’i wneud.”

“Roedd hwn yn amlwg yn ymosodiad annerbyniol a gwarthus ar longau masnachol. Bu farw gwladolyn o'r DU. Mae’n gwbl hanfodol bod Iran a phob gwlad arall, yn parchu rhyddid mordwyo ledled y byd a bydd y DU yn parhau i fynnu hynny, ”ychwanegodd Johnson.

Mae’r Unol Daleithiau, y DU a Rwmania wedi dweud eu bod yn cydlynu ymateb i’r ymosodiad yn Iran.

Parhau Darllen

Iran

Dywed arlywydd sy'n dod i mewn yn Iran y bydd yn cymryd camau i godi sancsiynau 'gormesol' yr Unol Daleithiau

cyhoeddwyd

on

By

Bydd Iran yn cymryd camau i godi sancsiynau "gormesol" a orfodwyd gan yr Unol Daleithiau, clerigwr caled Shi'ite Ebrahim Raisi (Yn y llun) meddai ddydd Mawrth (3 Awst) ar ôl ennill cymeradwyaeth arweinydd goruchaf y wlad i ddod yn arlywydd, yn ysgrifennu Parisa Hafezi, Reuters.

Fe wnaeth cyn-Arlywydd yr UD Donald Trump chwalu cytundeb niwclear Iran yn 2015 â chwe phwer dair blynedd yn ôl ac ail-osod sancsiynau sydd wedi dinistrio economi Iran.

“Byddwn yn ceisio codi’r sancsiynau gormesol a osodwyd gan America,” meddai Raisi, sy’n dod yn ei swydd ddydd Iau (5 Awst), mewn araith ar y teledu, gan ychwanegu y byddai ei lywodraeth yn ceisio gwella amodau byw sydd wedi dioddef o dan y sancsiynau.

hysbyseb

Mae Iran a chwe phŵer wedi bod mewn trafodaethau ers mis Ebrill i adfywio’r cytundeb niwclear. Ond mae swyddogion Iran a Gorllewin wedi dweud bod bylchau sylweddol yn parhau.

Gohiriwyd y chweched rownd o sgyrsiau anuniongyrchol rhwng Tehran a Washington ar Fehefin 20, ddeuddydd ar ôl i Raisi gael ei ethol yn arlywydd. Nid yw'r partïon sy'n rhan o'r trafodaethau wedi cyhoeddi eto pryd y bydd y rownd nesaf o sgyrsiau yn Fienna yn ailddechrau.

Mae gan y Goruchaf Arweinydd, Ayatollah Ali Khamenei y gair olaf ar bob mater o wladwriaeth, ond bydd newid yr arlywydd yn cael gwared ar y dylanwad cymedroli ar lunio polisïau a arferwyd gan ragflaenydd pragmataidd Raisi, Hassan Rouhani, er 2013.

hysbyseb

Parhau Darllen

Iran

Bennett: Iran y tu ôl i ymosodiad ar long a reolir gan Israel ger arfordir Oman, y DU a’r Unol Daleithiau yn ymuno ag Israel i feio Tehran

cyhoeddwyd

on

Mae Prif Weinidog Israel, Naftali Bennett, wedi beio Iran am yr ymosodiad a adawodd ddau yn farw ar y tancer olew a reolir gan Israel Mercer Street oddi ar arfordir Oman ym Môr Arabia yr wythnos diwethaf, yn ysgrifennu Yossi Lempkowicz.

Wrth siarad yng nghyfarfod wythnosol y cabinet ddydd Sul (1 Awst), dywedodd Bennett: '' Yn ddiweddar derbyniodd y byd atgoffa o ymddygiad ymosodol Iran, y tro hwn ar y moroedd mawr. Roedd yr Iraniaid, a ymosododd ar y llong 'Mercer Street' gyda cherbydau awyr di-griw, yn bwriadu ymosod ar darged o Israel. Yn lle hynny, arweiniodd eu gweithred o fôr-ladrad at farwolaethau dinesydd Prydeinig a dinesydd o Rwmania. O'r fan hon, rwy'n anfon cydymdeimlad â Phrydain a Rwmania ac, wrth gwrs, at deuluoedd y dioddefwyr. ''

Ychwanegodd: '' Newydd glywed bod Iran, mewn modd llwfr, yn ceisio osgoi cyfrifoldeb am y digwyddiad. Maen nhw'n gwadu hyn. Yna, rwy’n penderfynu, gyda sicrwydd llwyr fod Iran wedi cynnal yr ymosodiad yn erbyn y llong. Mae thuggishness Iran yn peryglu nid yn unig Israel, ond hefyd yn niweidio buddiannau byd-eang, sef rhyddid mordwyo a masnach ryngwladol. ''

hysbyseb

Daeth i'r casgliad: '' Mae'r dystiolaeth gudd-wybodaeth ar gyfer hyn yn bodoli a disgwyliwn i'r gymuned ryngwladol ei gwneud yn glir i drefn Iran eu bod wedi gwneud camgymeriad difrifol. Beth bynnag, rydyn ni'n gwybod sut i anfon neges i Iran yn ein ffordd ein hunain. ''

Y llong sy'n eiddo i Japan Mercer Street yn cael ei reoli gan Zodiac Maritime Ltd., cwmni o Lundain sy'n eiddo i'r tycoon Israel Eyal Ofer. Mae'n hwylio o dan faner Liberia.

Yn ôl gwefan Zodiac Maritime, pan ddigwyddodd y digwyddiad roedd y llong yng Nghefnfor gogledd India, ar ei ffordd i Fujairah yn yr Emiraethau Arabaidd Unedig o Dar es Salaam, Tanzania, heb gargo ar fwrdd y llong.

hysbyseb

Ymunodd yr Unol Daleithiau a’r Deyrnas Unedig ag Israel i gyhuddo Iran am gynnal yr ymosodiad, gan roi pwysau pellach ar Tehran gan ei fod yn gwadu bod yn rhan o’r ymosodiad.

Gan ei alw’n “ymosodiad anghyfreithlon a digywilydd,” dywedodd Gweinidog Tramor Prydain, Dominic Raab, fod ei wlad a’i chynghreiriaid wedi cynllunio ymateb cydgysylltiedig drosodd y streice.

Ysgrifennydd Gwladol yr UD Antony Blinken dywedodd nad oedd “unrhyw gyfiawnhad dros yr ymosodiad hwn, sy’n dilyn patrwm o ymosodiadau ac ymddygiad amlwg arall.”

Tra nad oes unrhyw un wedi hawlio cyfrifoldeb am yr ymosodiad, mae Iran ac mae ei gynghreiriaid milisia wedi defnyddio “hunanladdiad” fel y’i gelwir. drones mewn ymosodiadau o'r blaen, sy'n cwympo i dargedau ac yn tanio eu llwythi tâl ffrwydrol.

Yn ei ddatganiad, dywedodd Raab ei bod yn “debygol iawn” ymosododd Iran ar y tancer gydag un neu fwy o dronau.

“Rydyn ni’n credu bod yr ymosodiad hwn yn fwriadol, wedi’i dargedu ac yn groes amlwg i gyfraith ryngwladol gan Iran,” meddai Raab. “Rhaid i Iran ddod ag ymosodiadau o’r fath i ben, a rhaid caniatáu i longau lywio’n rhydd yn unol â chyfraith ryngwladol.”

Yn yr un modd, disgrifiodd Blinken yr Unol Daleithiau fel Iran “hyderus” a gynhaliodd Iran yr ymosodiad, gan ddefnyddio dronau lluosog.

“Mae’r gweithredoedd hyn yn bygwth rhyddid mordwyo drwy’r ddyfrffordd hollbwysig hon, llongau rhyngwladol a masnach, a bywydau’r rhai ar y llongau dan sylw,” meddai mewn datganiad.

Ddydd Llun (2 Awst), dywedodd Gweinidog Tramor Rwmania, Bogdan Aurescu, y bydd ei wlad yn gweithio gyda phartneriaid rhyngwladol ar ymateb i ymosodiad Iran.

“Yn seiliedig ar y wybodaeth sydd ar gael, mae Rwmania yn condemnio’n gryf ymosodiad drôn Iran yn erbyn Mercer Street, pan laddwyd dinesydd o Rwmania,” trydarodd Aurescu. “Nid oes unrhyw gyfiawnhad o gwbl dros ymosod ar sifiliaid yn fwriadol.”

Mae bygythiad Iran yn parhau i fod yn flaenoriaeth uchaf llywodraeth Israel, yn eu huchelgais i ddod yn wladwriaeth trothwy niwclear a'u cynlluniau ar gyfer hegemoni rhanbarthol a chefnogi dirprwyon yn erbyn Israel yn Libanus, Syria a Llain Gaza

Mae Israel yn gobeithio y bydd yr ymosodiad diweddaraf hwn a’r wybodaeth glir yr oedd Iran yn gyfrifol yn cryfhau penderfyniad y gymuned ryngwladol i gydnabod y peryglon sy’n gynhenid ​​o fewn cyfundrefn Iran

Mae'n debyg mai Iran fydd yr eitem uchaf ar yr agenda pan fydd y Prif Weinidog Bennett yn teithio i'r Unol Daleithiau i gwrdd â'r Arlywydd Biden yn ddiweddarach y mis hwn.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd