Cysylltu â ni

Iran

Raisi yn erbyn Jansa - anlladrwydd yn erbyn dewrder

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Ar 10 Gorffennaf, Prif Weinidog Slofenia Janez Jansa (Yn y llun) torrodd gyda chynsail a wyn cael ei ystyried yn dabŵ gan “ddiplomyddion proffesiynol”. Wrth annerch digwyddiad ar-lein o wrthblaid Iran, fe Dywedodd: “Mae pobl Iran yn haeddu democratiaeth, rhyddid a hawliau dynol a dylent gael eu cefnogi’n gadarn gan y gymuned ryngwladol.” Gan gyfeirio at rôl Arlywydd-ethol Iran, Ebrahim Raisi, wrth ddienyddio 30,000 o garcharorion gwleidyddol yn ystod cyflafan 1988, dywedodd y Prif Weinidog: “Rwyf felly unwaith eto yn cefnogi’n glir ac yn uchel alwad ymchwilydd y Cenhedloedd Unedig ar hawliau dynol yn Iran sydd wedi galw am annibynnol. ymchwiliad i honiadau o ddienyddiad gorchymyn miloedd o filoedd o garcharorion gwleidyddol a’r rôl a chwaraeir gan yr Arlywydd-ethol fel dirprwy erlynydd Tehran, ” yn ysgrifennu Henry St. George.

Achosodd y geiriau hyn ddaeargryn diplomyddol yn Tehran, rhai o brifddinasoedd yr UE a chawsant eu codi mor bell i ffwrdd â Washington hefyd. Gweinidog Tramor Iran Mohammad Javad Zarif ar unwaith o'r enw Joseph Borrell, pennaeth polisi tramor yr UE, a gwthiodd yr UE i wadu’r sylwadau hyn neu ddelio â’r canlyniadau. Ymunodd ymddiheurwyr y gyfundrefn yn y Gorllewin hefyd i helpu gyda'r ymdrech.

Ond bu ffrynt arall a groesawodd sylwadau Janez Jansa yn gryf. Dau ddiwrnod ar ôl i'r Prif Weinidog siarad yn Uwchgynhadledd Rydd Iran y Byd, ymhlith eraill, cyn-Weinidog Tramor Canada, John Baird Dywedodd: “Rwy’n falch iawn o allu cydnabod arweinyddiaeth foesol a dewrder Prif Weinidog Slofenia. Mae wedi galw i ddwyn Raisi i gyfrif am gyflafan 1988 o 30,000 o garcharorion MEK, mae wedi gwylltio’r sêl a’r mullahiaid, a ffrindiau, dylai wisgo hynny fel bathodyn anrhydedd. Mae angen mwy o arweinyddiaeth fel hyn ar y byd. ”

hysbyseb

Giulio Terzi, cyn Weinidog Tramor yr Eidal, Ysgrifennodd mewn darn barn: “Fel cyn-Weinidog Tramor gwlad yn yr UE, credaf y dylai’r cyfryngau rhydd gymeradwyo Prif Weinidog Slofenia am fod yn ddigon dewr i ddweud bod yn rhaid i’r gwaharddiad ddod i ben i drefn Iran. Dylai Uchel Gynrychiolydd yr UE, Josep Borrell, ddod â 'busnes fel arfer' i ben gyda chyfundrefn a arweinir gan lofruddwyr torfol. Yn lle hynny, dylai annog holl aelod-wladwriaethau’r UE i ymuno â Slofenia i fynnu atebolrwydd am drosedd fwyaf Iran yn erbyn dynoliaeth. ”

Audronius Ažubalis, cyn weinidog tramor Lithwania, Dywedodd: “Rwyf am fynegi fy nghefnogaeth ddiffuant i Brif Weinidog Slofenia Jansa, gyda chefnogaeth y Seneddwr Joe Lieberman yn ddiweddarach. Rhaid i ni wthio i’r Llys Cyfiawnder Rhyngwladol ymchwilio i’r Arlywydd Raisi am droseddau yn erbyn dynoliaeth, gan gynnwys llofruddiaeth, diflaniad gorfodol, ac artaith. ”

A Michael Mukasey, cyn Dwrnai Cyffredinol yr Unol Daleithiau, Dywedodd: “Yma, ymunaf â’r Prif Weinidog Jansa o Slofenia, a alwodd yn ddewr am roi cynnig ar Raisi a mynd i’r digofaint a beirniadaeth o drefn Iran. Nid yw’r digofaint a’r feirniadaeth honno yn staenio record y Prif Weinidog; dylai ei wisgo fel bathodyn anrhydedd. Mae rhai pobl yn awgrymu na ddylem fynnu bod Raisi yn cael ei roi ar brawf am ei droseddau oherwydd bydd hynny'n ei gwneud hi'n anodd iddo ei drafod neu'n amhosibl iddo drafod ei ffordd allan o bŵer. Ond nid oes gan Raisi unrhyw fwriad i drafod ei ffordd allan o rym. Mae'n ymfalchïo yn ei record, ac mae'n honni ei fod bob amser, yn ei eiriau ef, yn amddiffyn hawliau, diogelwch a llonyddwch pobl. Mewn gwirionedd, yr unig dawelwch y mae Raisi erioed wedi'i amddiffyn yw llonyddwch beddau'r 30,000 o ddioddefwyr ei dyllog. Nid yw’n cynrychioli cyfundrefn a all newid. ”

hysbyseb

Roedd Mukasey yn cyfeirio at ddatganiad Ebrahim Raisi yn ei cynhadledd i'r wasg gyntaf ar ôl cael ei ddatgan yn enillydd yn yr etholiad arlywyddol y mae anghydfod yn ei gylch. Pan ofynnwyd iddo am ei rôl yn dienyddio miloedd o garcharorion gwleidyddol, dywedodd yn falch ei fod wedi bod yn amddiffynwr hawliau dynol ar hyd ei yrfa ac y dylid ei wobrwyo am gael gwared ar y rhai a oedd yn fygythiad yn ei erbyn.

O ystyried record cyfundrefn Iran o hawliau dynol, ei hymddygiad tuag at ei chymdogion a hefyd ystyried yr union resymeg y mae'r byd yn ceisio ei rhesymu â'r drefn yn Fienna, gallai fod yn briodol treulio'r hyn a wnaeth Prif Weinidog Slofenia.

A yw'n drueni i bennaeth gwladwriaeth gymryd safiad yn erbyn gwladwriaeth arall tra nad yw'n drueni gosod rhywun fel Ebrahim Raisi yn bennaeth gwladwriaeth? A yw galw am ymchwiliad gan y Cenhedloedd Unedig i droseddau yn erbyn dynoliaeth a herio’r “cosb” systemig sy’n parhau i gymryd ei doll yn Iran yn anghywir? A yw’n anghywir siarad mewn rali lle mae grŵp gwrthblaid sydd wedi taflu goleuni ar droseddau hawliau dynol Tehran, ei grwpiau dirprwyol niferus, ei raglen taflegrau balistig, a’i hierarchaeth Quds Force gyfan a hefyd wedi datgelu’r rhaglen niwclear iawn y mae’r byd yn brwydro iddi defuse?

Mewn hanes, ychydig iawn o arweinwyr sydd wedi meiddio torri traddodiadau fel y gwnaeth Mr. Jansa. Wrth i'r Ail Ryfel Byd ddechrau, roedd Arlywydd yr UD, Franklin Roosevelt, yn deall yn iawn y perygl mawr yr oedd y Pwerau Echel yn ei achosi yn erbyn trefn y byd. Er gwaethaf yr holl feirniadaeth a chael ei alw’n “gynneswr”, daeth o hyd i ffyrdd i helpu Prydain Fawr a Chenedlaetholwyr Tsieineaidd yn eu brwydr yn erbyn yr Echel. Cafodd y feirniadaeth hon ei distewi i raddau helaeth yn yr arena gyhoeddus ar ôl ymosodiad Japan ar Pearl Harbour, ond roedd rhai yn dal i gredu bod Roosevelt yn gwybod am yr ymosodiad ymlaen llaw.

Yn wir, ni all unrhyw un ddisgwyl bod y rhai sy'n elwa fwyaf o'r status quo yn rhoi cydwybod o flaen diddordebau ac yn tynnu'r het am ddewrder gwleidyddol. Ond efallai, pe bai haneswyr yn poeni digon i gyfrifo nifer syfrdanol y marwolaethau a'r swm o arian y gellid ei arbed trwy atal dyn cryf rhag dod yn gryf, efallai y byddai arweinwyr y byd yn gallu talu teyrnged i ddewrder a diswyddo anweddustra.

A oes angen Harbwr Perlog arnom i wireddu gwir fwriadau malaen cyfundrefn Iran?

Iran

Borrell yr UE: Dim cyfarfod gweinidogol ag Iran yr wythnos hon yn Efrog Newydd

cyhoeddwyd

on

Mynnodd pennaeth polisi tramor yr UE, Josep Borrell, na fydd cyfarfod gweinidogol ag Iran ym mhencadlys y Cenhedloedd Unedig yn Efrog Newydd yr wythnos hon i drafod dychwelyd i fargen niwclear 2015, a elwir y Cydgynllun Gweithredu Cynhwysfawr (JCPOA), yn groes i'r hyn Awgrymodd Gweinidog Tramor Ffrainc, Yves Le Drian, yn ysgrifennu Yossi Lempkowicz.

Wrth siarad â newyddiadurwyr, ailadroddodd Borrell sawl gwaith na fyddai cyfarfod o Gyd-Gomisiwn JCPOA ddydd Mercher (22 Medi).

“Rhai blynyddoedd mae’n digwydd, rhai blynyddoedd nid yw’n digwydd. Nid yw ar yr agenda, ”meddai Borrell, sy'n gweithredu fel cydlynydd y JCPOA.

hysbyseb

Dywedodd Le Drian ddydd Llun (20 Medi) y byddai cyfarfod gweinidogol o bleidiau’r fargen niwclear.

“Mae angen i ni fanteisio ar yr wythnos hon i ailgychwyn y sgyrsiau hyn. Rhaid i Iran dderbyn dychwelyd cyn gynted â phosib trwy benodi ei chynrychiolwyr ar gyfer y trafodaethau, ”meddai gweinidog Ffrainc.

Roedd Cyd-Gomisiwn JCPOA, sy’n cynnwys Gweinidogion Tramor o Brydain, China, Ffrainc, yr Almaen a Rwsia ac o Iran, wedi cyfarfod yn Fienna er mwyn trafod dychwelyd i fargen niwclear 2015, ond gohiriwyd sgyrsiau ym mis Mehefin ar ôl y caledwr Ebrahim Raisi etholwyd yn arlywydd Iran.

hysbyseb

'' Y peth pwysig nid y cyfarfod gweinidogol hwn, ond ewyllys pob plaid i ailafael yn y trafodaethau yn Fienna, ”meddai Borrell a oedd i fod i gwrdd â Gweinidog Tramor newydd Iran, Hossein Amirabdollahian yn Efrog Newydd.

"Byddaf yn cael y cyfle cyntaf i wybod ac i siarad â Gweinidog newydd Iran. Ac, yn sicr, yn ystod y cyfarfod hwn, byddaf yn galw ar Iran i ailafael yn y trafodaethau yn Fienna cyn gynted â phosibl," ychwanegodd.

“Ar ôl yr etholiadau (yn Iran) gofynnodd yr arlywyddiaeth newydd am yr oedi er mwyn pwyso a mesur y trafodaethau yn llawn a deall popeth yn well am y ffeil sensitif iawn hon,” meddai Borrell. “Mae’r haf eisoes wedi mynd heibio ac rydym yn disgwyl y gall y sgyrsiau ail-ddechrau yn fuan yn Fienna.”

Cynhaliodd pwerau’r byd chwe rownd o sgyrsiau anuniongyrchol rhwng yr Unol Daleithiau ac Iran yn Fienna i geisio gweithio allan sut y gall y ddau ddychwelyd i gydymffurfio â’r cytundeb niwclear, a gafodd ei adael gan gyn-Arlywydd yr UD Donald Trump yn 2018.

Ailosododd Trump sancsiynau llym ar Iran, a ddechreuodd wedyn dorri cyrbau ar ei raglen niwclear. Mae Tehran wedi dweud bod ei raglen niwclear at ddibenion ynni heddychlon yn unig.

Yn ei anerchiad i Gynulliad Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig ddydd Mawrth, pwysleisiodd Arlywydd yr Unol Daleithiau Joe Biden ei barodrwydd i ailafael yn bargen 2015 os yw Iran yn cydymffurfio â’i thelerau. “Mae’r Unol Daleithiau yn parhau i fod yn ymrwymedig i atal Iran rhag cael arf niwclear… Rydym yn barod i ddychwelyd i gydymffurfiaeth lawn â’r fargen os yw Iran yn gwneud yr un peth,” meddai.

Parhau Darllen

Iran

Yn Iran, gall dienyddwyr llinell galed a throseddwyr hawliau dynol redeg am lywyddiaeth

cyhoeddwyd

on

Arlywydd newydd Iran, Ebrahim Raisi (Yn y llun), swydd dybiedig ar y pumed o Awst, yn ysgrifennu Zana Ghorbani, dadansoddwr ac ymchwilydd o'r Dwyrain Canol sy'n arbenigo mewn materion Iran.

Y digwyddiadau a arweiniodd at etholiad Raisi oedd rhai o'r gweithredoedd mwyaf disylw o drin y llywodraeth yn hanes Iran. 

Wythnosau'n unig cyn i'r arolygon agor ddiwedd mis Mehefin, daeth Cyngor Gwarcheidwad y gyfundrefn, y corff rheoleiddio o dan reolaeth uniongyrchol y Goruchaf Arweinydd Ali Khamenei, wedi'i anghymhwyso'n gyflym cannoedd o obeithion arlywyddol gan gynnwys llawer o ymgeiswyr diwygiadol a oedd wedi bod yn tyfu mewn poblogrwydd ymhlith y cyhoedd. 

hysbyseb

Gan ei fod yn fewnfudwr y gyfundrefn ei fod ef, yn ogystal â chynghreiriad agos i’r Goruchaf Arweinydd Khamenei, prin ei bod yn syndod i’r llywodraeth gymryd mesurau i yswirio buddugoliaeth Raisi. Yr hyn sydd ychydig yn fwy o syndod yw'r graddau y mae Ebrahim Raisi wedi cymryd rhan ym mron pob erchyllter a gyflawnwyd gan y Weriniaeth Islamaidd dros y pedwar degawd diwethaf. 

Mae Raisi wedi bod yn adnabyddus ers amser maith, yn Iran ac yn rhyngwladol, fel llinyn caled creulon. Yn y bôn, mae gyrfa Raisi wedi bod yn gwyro pŵer barnwriaeth Iran er mwyn hwyluso troseddau gwaethaf posib yr Ayatollah ar hawliau dynol.    

Daeth yr arlywydd newydd ei osod yn rhan annatod o'r llywodraeth Chwyldroadol yn fuan ar ôl ei sefydlu. Ar ôl cymryd rhan yng nghyp 1979 a ddymchwelodd y shah, penodwyd Raisi, sion teulu clerigol o fri ac a ddysgwyd mewn cyfreitheg Islamaidd, yn system llysoedd y gyfundrefnau newydd. Tra'n dal yn ddyn ifanc, Raisi wedi dal sawl swydd farnwrol amlwg ledled y wlad. Erbyn diwedd y 1980au daeth Raisi, sy'n dal yn ddyn ifanc, yn erlynydd cynorthwyol prifddinas y wlad Tehran. 

hysbyseb

Yn y dyddiau hynny, arweinydd y chwyldroadau Ruhollah Khomeini a'i henchmen yn wynebu poblogaeth yn dal i fod yn llawn o gefnogwyr shah, seciwlariaid, a charfanau gwleidyddol eraill sy'n gwrthwynebu'r drefn. Felly, roedd y blynyddoedd yn rolau erlynwyr trefol a rhanbarthol yn cynnig digon o brofiad i Raisi wrth ddigalonni anghytuno gwleidyddol. Cyrhaeddodd her y drefn wrth falu ei gwrthwynebwyr ei hanterth yn ystod blynyddoedd olaf Rhyfel Iran - Irac, gwrthdaro a roddodd straen aruthrol ar lywodraeth newydd Iran, a bron â draenio cyflwr ei holl adnoddau. Y cefndir hwn a arweiniodd at y troseddau hawliau dynol mwyaf a mwyaf adnabyddus o Raisi, y digwyddiad sydd bellach wedi cael ei adnabod fel Cyflafan 1988.

Yn ystod haf 1988, anfonodd Khomeini gebl cyfrinachol at nifer o brif swyddogion yn gorchymyn dienyddio carcharorion gwleidyddol ledled y wlad. Ebrahim Raisi, ar yr adeg hon eisoes yn erlynydd cynorthwyol prifddinas y wlad Tehran, penodwyd ef i'r panel pedwar dyn a gyhoeddodd y gorchmynion gweithredu. Yn ôl grwpiau hawliau dynol rhyngwladol, Arweiniodd gorchymyn Khomeini, a ddienyddiwyd gan Raisi a’i gydweithwyr, at farwolaethau miloedd o garcharorion mewn ychydig wythnosau. Rhai Ffynonellau Iran gosod cyfanswm y doll marwolaeth ar gymaint â 30,000.          

Ond ni ddaeth hanes creulondeb Raisi i ben gyda llofruddiaethau 1988. Yn wir, mae Raisi wedi chwarae rhan gyson ym mhob gwrthdrawiad cyfundrefn fawr ar ei ddinasyddion yn y tri degawd ers hynny.  

Ar ôl blynyddoedd o feddiannu swyddi erlyn. Gorffennodd Raisi mewn swyddi uwch yng nghangen y farnwriaeth, gan lanio swydd y Prif Ustus yn y pen draw, prif awdurdod yr holl system farnwrol. O dan arweinyddiaeth Raisi, daeth system y llysoedd yn arf rheolaidd o greulondeb a gormes. Defnyddiwyd trais annirnadwy bron fel mater o drefn wrth holi carcharorion gwleidyddol. Mae'r cyfrif diweddar Mae Farideh Goudarzi, cyn-actifydd gwrth-drefn yn enghraifft iasoer. 

Am ei gweithgareddau gwleidyddol, arestiwyd Goudarzi gan awdurdodau cyfundrefn a'i gludo i Garchar Hamedan gogledd-orllewin Iran. “Roeddwn yn feichiog adeg yr arestiad,” meddai Goudarzi, “a chefais amser byr ar ôl cyn esgor ar fy mabi. Er gwaethaf fy amodau, fe aethon nhw â fi i’r ystafell artaith reit ar ôl i mi gael fy arestio, ”meddai. “Roedd yn ystafell dywyll gyda mainc yn y canol ac amrywiaeth o geblau trydan ar gyfer curo carcharorion. Roedd tua saith neu wyth artaith. Un o’r bobl a oedd yn bresennol yn ystod fy artaith oedd Ebrahim Raisi, prif Erlynydd Hamedan ar y pryd ac un o aelodau’r Pwyllgor Marwolaeth yng nghyflafan 1988. ” 

Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae Raisi wedi cael llaw i falu’r actifiaeth wrth-gyfundrefn eang sydd wedi codi yn ei wlad. Gwrthwynebwyd yn gryf gan fudiad protest 2019 a welodd wrthdystiadau torfol ledled Iran. Pan ddechreuodd y protestiadau, roedd Raisi newydd ddechrau ei gyfnod fel Prif Ustus. Roedd y gwrthryfel yn gyfle perffaith i arddangos ei ddulliau ar gyfer gormes gwleidyddol. Rhoddodd y farnwriaeth luoedd diogelwch awdurdod carte blanche i roi arddangosiadau i lawr. Dros gyfnod o bedwar mis yn fras, rhai Lladdwyd 1,500 o Iraniaid wrth wrthdystio eu llywodraeth, i gyd ar gais y Goruchaf Arweinydd Khamenei ac wedi'i hwyluso gan gyfarpar barnwriaeth Raisi. 

Ar y gorau mae galwadau parhaus Iraniaid am gyfiawnder wedi cael eu hanwybyddu. Mae gweithredwyr sy'n ceisio dal swyddogion o Iran yn atebol hyd heddiw erlid gan y drefn.  

Mae gan Amnest Rhyngwladol y DU a alwyd yn ddiweddar am ymchwiliad cyflawn i droseddau Ebrahim Raisi, gan nodi na all statws y dyn fel arlywydd ei eithrio rhag cyfiawnder. Gydag Iran heddiw yng nghanol gwleidyddiaeth ryngwladol, mae'n hanfodol bod gwir natur prif swyddog Iran yn cael ei gydnabod yn llawn am yr hyn ydyw.

Parhau Darllen

Iran

Mae urddasolion Ewropeaidd ac arbenigwyr cyfraith ryngwladol yn disgrifio cyflafan 1988 yn Iran fel hil-laddiad ac yn drosedd yn erbyn dynoliaeth

cyhoeddwyd

on

Mewn cynhadledd ar-lein a oedd yn cyd-fynd â phen-blwydd cyflafan 1988 yn Iran, mynnodd mwy na 1,000 o garcharorion gwleidyddol a thystion artaith yng ngharchardai Iran roi diwedd ar y gwaharddiad a fwynhawyd gan arweinwyr y gyfundrefn ac erlyn yr arweinydd goruchaf Ali Khamenei a’r Arlywydd Ebrahim Raisi, a chyflawnwyr eraill y gyflafan.

Ym 1988, yn seiliedig ar fatwa (trefn grefyddol) gan sylfaenydd y Weriniaeth Islamaidd, Ruhollah Khomeini, dienyddiodd y drefn glerigol o leiaf 30,000 o garcharorion gwleidyddol, gyda mwy na 90% ohonynt yn actifyddion y Mujahedin-e Khalq (MEK / PMOI ), prif fudiad gwrthblaid Iran. Fe'u cyflafanwyd am eu hymrwymiad diysgog i ddelfrydau MEK a rhyddid pobl Iran. Claddwyd y dioddefwyr mewn beddau torfol cyfrinachol ac ni fu erioed ymchwiliad annibynnol gan y Cenhedloedd Unedig.

Cymerodd Maryam Rajavi, arlywydd-ethol Cyngor Cenedlaethol Gwrthiant Iran (NCRI), a channoedd o ffigurau gwleidyddol amlwg, ynghyd â chyfreithwyr ac arbenigwyr blaenllaw ar hawliau dynol a chyfraith ryngwladol o bedwar ban byd, ran yn y gynhadledd.

hysbyseb

Yn ei hanerchiad, dywedodd Rajavi: Roedd y drefn glerigol eisiau torri a threchu pob aelod a chefnogwr yr MEK trwy arteithio, llosgi a fflangellu. Fe geisiodd bob tacteg drwg, maleisus ac annynol. Yn olaf, yn ystod haf 1988, cynigiwyd dewis i aelodau MEK rhwng marwolaeth neu ymostyngiad ynghyd ag ymwrthod â’u teyrngarwch i’r MEK…. Fe wnaethant lynu’n ddewr wrth eu hegwyddorion: dymchwel y drefn glerigol a sefydlu rhyddid i’r bobl.

Tanlinellodd Mrs. Rajavi fod penodi Raisi yn arlywydd yn ddatganiad rhyfel agored ar bobl Iran a'r PMOI / MEK. Gan bwysleisio nad yw’r Mudiad Galw am Gyfiawnder yn ffenomen ddigymell, ychwanegodd: I ni, mae’r mudiad Galw am Gyfiawnder yn gyfystyr â dyfalbarhad, diysgogrwydd, a gwrthwynebiad i ddymchwel y drefn hon a sefydlu rhyddid â’n holl nerth. Am y rheswm hwn, gwadu’r gyflafan, lleihau nifer y dioddefwyr, a dileu eu hunaniaethau yw’r hyn y mae’r drefn yn ei geisio oherwydd eu bod yn gwasanaethu ei fuddiannau ac yn y pen draw yn helpu i warchod ei rheol. Mae cuddio'r enwau a dinistrio beddau'r dioddefwyr yn ateb yr un pwrpas. Sut y gall rhywun geisio dinistrio'r MEK, malu eu safleoedd, eu gwerthoedd, a'u llinellau coch, dileu Arweinydd y Gwrthsafiad, a galw ei hun yn gydymdeimlydd â'r merthyron a cheisio cyfiawnder ar eu cyfer? Dyma gyflogaeth gwasanaethau cudd-wybodaeth y mullahs a'r IRGC i ystumio a dargyfeirio'r Mudiad Galw am Gyfiawnder a'i danseilio.

Galwodd ar yr Unol Daleithiau ac Ewrop i gydnabod cyflafan 1988 fel hil-laddiad a throsedd yn erbyn dynoliaeth. Rhaid iddynt beidio â derbyn Raisi yn eu gwledydd. Rhaid iddyn nhw erlyn a'i ddal yn atebol, ychwanegodd. Fe adferodd Rajavi hefyd ei galwad i Ysgrifennydd Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig, Uchel Gomisiynydd Hawliau Dynol y Cenhedloedd Unedig, Cyngor Hawliau Dynol y Cenhedloedd Unedig, rapporteurs arbennig y Cenhedloedd Unedig, a sefydliadau hawliau dynol rhyngwladol i ymweld â charchardai cyfundrefn Iran a chwrdd â'r carcharorion yno, yn enwedig y carcharorion gwleidyddol. Ychwanegodd y dylid cyflwyno'r ffeil o droseddau hawliau dynol yn Iran, yn enwedig o ran ymddygiad y gyfundrefn mewn carchardai, i Gyngor Diogelwch y Cenhedloedd Unedig.

hysbyseb

Cymerodd cyfranogwyr yn y gynhadledd sy'n para mwy na phum awr ran o fwy na 2,000 o leoliadau ledled y byd.

Yn ei sylwadau, Geoffrey Robertson, Prif Arlywydd Llys Arbennig y Cenhedloedd Unedig ar gyfer Sierra Leone, gan gyfeirio at fatwa Khomeini yn galw am ddinistrio’r MEK a’u galw’n Mohareb (gelynion Duw) ac yn cael ei ddefnyddio gan y drefn fel sylfaen y gyflafan, ailadroddodd: “Mae'n ymddangos i mi fod tystiolaeth gref iawn mai hil-laddiad oedd hwn. Mae'n berthnasol i ladd neu arteithio grŵp penodol am eu credoau crefyddol. Grŵp crefyddol na dderbyniodd ideoleg yn ôl cyfundrefn Iran… Nid oes amheuaeth bod achos dros erlyn [Llywydd y drefn Ebrahim] Raisi ac eraill. Cyflawnwyd trosedd sy'n ymgysylltu â chyfrifoldeb rhyngwladol. Rhaid gwneud rhywbeth yn ei gylch fel y gwnaed yn erbyn cyflawnwyr cyflafan Srebrenica. ”

Roedd Raisi yn aelod o’r “Comisiwn Marwolaeth” yn Tehran ac anfonodd filoedd o weithredwyr MEK i’r crocbren.

Yn ôl Kumi Naidoo, ysgrifennydd cyffredinol Amnest Rhyngwladol (2018-2020): “Cyflafan greulon, gwaedlyd, hil-laddiad oedd cyflafan 1988. Mae'n symud i mi weld cryfder a dewrder pobl sydd wedi bod trwy gymaint ac wedi gweld cymaint o drasiedi a dioddef yr erchyllterau hyn. Hoffwn dalu teyrnged i'r holl garcharorion MEK a'ch cymeradwyo ... Rhaid i'r UE a'r gymuned ryngwladol ehangach arwain ar y mater hwn. Mae gan y llywodraeth hon, dan arweiniad Raisi, fwy fyth o euogrwydd ar fater cyflafan 1988. Rhaid i lywodraethau sy'n ymddwyn fel hyn gydnabod nad yw ymddygiad yn gymaint o ddangos grym â chyfaddefiad o wendid. ”

Cadarnhaodd Eric David, arbenigwr ar gyfraith ddyngarol ryngwladol o Wlad Belg, nodweddu hil-laddiad a throseddau yn erbyn dynoliaeth ar gyfer cyflafan 1988.

Dywedodd Franco Frattini, gweinidog tramor yr Eidal (2002-2004 a 2008–2011) a chomisiynydd Ewropeaidd dros gyfiawnder, rhyddid a diogelwch (2004-2008): "Mae gweithredoedd llywodraeth newydd Iran yn unol â hanes y gyfundrefn. mae gweinidog tramor newydd wedi gwasanaethu o dan lywodraethau blaenorol. Nid oes gwahaniaeth rhwng ceidwadwyr a diwygwyr. Yr un drefn ydyw. Cadarnheir hyn gan agosrwydd y Gweinidog Tramor at bennaeth Llu Quds. Cadarnhaodd hyd yn oed y byddai'n parhau â llwybr Qassem Soleimani Yn olaf, gobeithiaf am ymchwiliad annibynnol heb unrhyw gyfyngiad i gyflafan 1988. Mae hygrededd system y Cenhedloedd Unedig yn y fantol. Mae dyletswydd foesol ar Gyngor Diogelwch y Cenhedloedd Unedig. Mae'r Cenhedloedd Unedig yn ddyledus i'r ddyletswydd foesol hon i ddioddefwyr diniwed. ceisio cyfiawnder. Gadewch inni fwrw ymlaen ag ymchwiliad rhyngwladol difrifol. "

Tynnodd Guy Verhofstadt, prif weinidog Gwlad Belg (1999 i 2008) sylw: “Targedodd cyflafan 1988 genhedlaeth gyfan o bobl ifanc. Mae'n hanfodol gwybod bod hyn wedi'i gynllunio ymlaen llaw. Cafodd ei gynllunio a'i weithredu'n drylwyr gyda tharged clir mewn golwg. Mae'n gymwys fel hil-laddiad. Ni ymchwiliwyd yn swyddogol i'r gyflafan gan y Cenhedloedd Unedig, ac ni chafodd y troseddwyr eu dienyddio. Maent yn parhau i fwynhau cael eu cosbi. Heddiw, mae’r drefn yn cael ei rhedeg gan laddwyr yr amser hwnnw. ”

Dywedodd Giulio Terzi, gweinidog tramor yr Eidal (2011 i 2013): “Roedd dros 90% o’r rhai a ddienyddiwyd yng nghyflafan 1988 yn aelodau a chefnogwyr MEK. Dewisodd y carcharorion sefyll yn uchel trwy wrthod ymwrthod â'u cefnogaeth i'r MEK. Mae nifer wedi galw am ymchwiliad rhyngwladol i gyflafan 1988. Dylai Uchel Gynrychiolydd yr UE, Josep Borrell, ddod â’i ddull arferol tuag at drefn Iran i ben. Dylai annog holl aelod-wladwriaethau'r Cenhedloedd Unedig i fynnu atebolrwydd am drosedd fawr Iran yn erbyn dynoliaeth. Mae miloedd o bobl allan yna sy'n disgwyl dull mwy pendant gan y gymuned ryngwladol, yn enwedig yr UE. ”

Fe wnaeth John Baird, gweinidog tramor Canada (2011-2015), annerch y gynhadledd hefyd a chondemnio cyflafan 1988. Galwodd hefyd am ymchwiliad rhyngwladol i'r drosedd hon yn erbyn dynoliaeth.

Tanlinellodd Audronius Ažubalis, gweinidog materion tramor Lithwania (2010 - 2012): "Nid oes unrhyw un eto wedi wynebu cyfiawnder am y drosedd hon yn erbyn dynoliaeth. Nid oes ewyllys wleidyddol i ddwyn y troseddwyr i gyfrif. Ymchwiliad y Cenhedloedd Unedig i gyflafan 1988 yw rhaid i'r Undeb Ewropeaidd anwybyddu'r galwadau hyn, heb ddangos unrhyw ymateb, a heb fod yn barod i ddangos ymateb. Rwyf am alw ar yr UE i gymeradwyo'r drefn ar gyfer troseddau yn erbyn dynoliaeth. Rwy'n credu y gall Lithwania gymryd yr awenau ymhlith aelodau'r UE. . ”

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd