Cysylltu â ni

Iran

Iran: Nid diplomyddiaeth yw apelio

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Heddiw (5 Awst), mae cyfundrefn Iran yn mynd i urddo fel yr Arlywydd Ebrahim Raisi (Yn y llun), wedi ei gondemnio’n gyffredinol am orchymyn dienyddio miloedd o garcharorion gwleidyddol ym 1988, yn dilyn archddyfarniad gan y Goruchaf arweinydd ar y pryd, Rouhollah Khomeini i ddienyddio’r holl garcharorion gwleidyddol sy’n parhau’n deyrngar i’r Mujahedin-e Khalq (PMOI / MEK). Cyflafanwyd 30,000 mewn rhychwant o ychydig fisoedd, yn ysgrifennu Shahin Gobadi.

Pan ofynnwyd iddo am ei rôl yn y llofruddiaethau torfol hynny yn ei gynhadledd i'r wasg gyntaf, ymffrostiodd Raisi yn ddi-flewyn-ar-dafod ei fod yn falch o'i record fel rheithiwr sydd wedi ymladd dros ddiogelwch y bobl gan honni y dylid gwobrwyo ei aberth. P'un a aeth ar dramgwydd er mwyn osgoi cael ei yrru i'r gornel neu os yw'n wir gredu'r hyn a ddywedodd, mae'n datgelu ei natur fwystfilod.

Mae'r penderfyniad gan Wasanaethau Allanol yr UE i anfon uwch swyddog i urddo llofrudd torfol yn ofidus ac yn gwrth-ddweud yn amlwg yr hyn y mae prif swyddog y Gwasanaeth, Josep Borrell, Dywedodd ar 8 Rhagfyr 2020: “Rhaid i ni byth anghofio erchyllterau’r gorffennol. Mae arnom ddyled i ddioddefwyr y troseddau hyn yn erbyn dynoliaeth. Mae arnom ni ddyled i ni ein hunain hefyd: dim ond os ydyn ni'n cydnabod dyddiau tywyll y gorffennol y gallwn ni adeiladu dyfodol gwell. Mae'n rhwymedigaeth foesol tuag at ddynoliaeth. Nid yw hil-laddiad yn digwydd dros nos yn unig. Mae'n broses. Mae yna arwyddion rhybuddio bob amser. Rhaid i ni weithredu ar yr arwyddion hyn ar unwaith. ”    

hysbyseb

Onid yw'r troseddau y mae Raisi wedi'u cyflawni yn gyfystyr â throseddau yn erbyn dynoliaeth?

Mae gwersi mewn hanes wedi bod yn atgoffa chwerw bod dyhuddo bob amser yn cael yr effaith groes.

Yn ôl yn y 18egth ganrif, roedd Unol Daleithiau ifanc America yn delio ag un o'i argyfyngau rhyngwladol cyntaf. Roedd môr-ladron yn herwgipio mwy na dwsin o longau llynges America ac roeddent yn mynnu pridwerthoedd enfawr. Ar ddiwedd y dydd, yr UD Penderfynodd y Gyngres wneud hynny talwch y pridwerth, gan obeithio gweld diwedd ar yr argyfwng. Wrth i filiwn o ddoleri'r UD gael eu hanfon at y môr-ladron, ymyrrodd grŵp arall o ysbeilwyr môr o Tripoli a gofyn am eu cyfran gan yr UD. Ond wnaeth yr argyfwng ddim stopio yno chwaith. Dysgodd y môr-ladron pa mor effeithiol y bu eu tactegau cribddeiliaeth ac yn y pen draw, cyrhaeddodd nifer yr Americanwyr a herwgipiwyd yn yr 20 mlynedd ddilynol 700. Fel G. Thomas Woodward o'r Swyddfa Gyllideb Congressional Ysgrifennodd: “Un nodwedd a oedd yn gyffredin i bob delio diplomyddol â phwerau Barbary oedd nad oedd unrhyw daliad yn derfynol erioed.”

hysbyseb

Cyn gynted ag y cymerodd y Weriniaeth Islamaidd afael ar Iran ym 1979, y rhyngweithio rhyngwladol mawr cyntaf oedd stormio llysgenhadaeth yr Unol Daleithiau yn Tehran, gan gymryd 52 o Americanwyr yn wystlon am 444 diwrnod. Yn ystod y pedwar degawd diwethaf, parhaodd y clerig oedd yn rheoli i ddefnyddio herwgipio a therfysgaeth i gribddeilio gwledydd fel Ffrainc, y Swistir, yr Eidal, yr Ariannin, y DU, yr UD, Awstralia a'u tebyg i'w gorfodi i gonsesiynau fel rhyddhau terfysgwyr a gedwir neu dorri'r gyfraith. O'i ran, mae'r Gorllewin wedi ymateb i'r camwedd hwn trwy droi'r boch arall, gan honni bob amser mai 'diplomyddiaeth' yw'r dull cywir, wrth ddelio â'r pryderon diogelwch rhyngwladol uchaf.

Byth ers 2002, pan ddaeth Cyngor Cenedlaethol Gwrthiant Iran (NCRI) wedi datgelu rhaglen arfau niwclear clandestine Iran hyd yma, mae'r olaf wedi dod yn argyfwng arall y mae'r gymuned ryngwladol wedi gorfod delio ag ef. Er bod pwerau feto-wielding y Cenhedloedd Unedig a'r UNSC wedi gorfodi Iran i gerdded yn ôl rhai o'i ddatblygiadau niwclear ar hyd y blynyddoedd, mae'r ffeil yn sicr wedi dod yn doll arall o gribddeiliaeth i Tehran 'drosoledd' ei hun ar unrhyw drafodaeth ddifrifol gyda'r gymuned fyd-eang. . Ar ôl i Weinyddiaeth Trump dynnu’n ôl o’r fargen niwclear, a elwir y Cydgynllun Gweithredu Cynhwysfawr (JCPOA), dialodd y clerigwyr dyfarniad gyda’r un dacteg y maent yn ei hadnabod orau; hyrwyddo'r rhaglen niwclear hyd at lefelau cyfoethogi ymhell y tu hwnt i'r JCPOA a ganiatawyd erioed.

Gan ymateb i doriad Iran o’i hymrwymiadau o dan fargen niwclear 2015, gwthiodd llofnodwyr Ewropeaidd y JCPOA (E3) Washington i fynd yn ôl i’r fargen. Yn y cyfamser, parhaodd yr Iraniaid i gynyddu cyfoethogi wraniwm hyd at 60% o burdeb a bygwth cyfoethogi i burdeb 90%. Ymateb Ewrop? Pwysleisio mwy ar ddiplomyddiaeth.

Fel pe na bai'r holl gonsesiynau wedi bod yn ddigonol, mae'r UE yn anfon Enrique Mora, Dirprwy Uchel Gynrychiolydd yr Undeb Ewropeaidd dros Faterion Tramor a Pholisi Diogelwch i fynychu urddo Raisi ar Awst 5.

Mor gywilyddus â'r ystum ddiweddaraf hon, yn amlwg, mae gan y Gorllewin broblem ddifrifol gydag cribddeiliaeth a bwlio; mae'n ymgrymu yn lle sefyll yn dal. Os yw 'y Byd Rhydd' wir eisiau gwthio yn ôl ac atal cylch diddiwedd blacmel a gorfodaeth wleidyddol, dim ond cadw at ei werthoedd a'i hanes ei hun y mae'n rhaid iddo gadw. Mae Deddf Magnitsky, a basiwyd yng Nghyngres yr UD ac a lofnodwyd yn gyfraith erbyn mis Rhagfyr 2012 hefyd wedi dod yn gyfraith yn yr Undeb Ewropeaidd ers mis Mawrth 2019. Mae'r dull o ymdrin â Raisi yn brawf litmws ynghylch a fydd y Gorllewin yn cynnal ei egwyddorion ai peidio ac a fydd. mae ei ddehongliad o ddiplomyddiaeth yn well na'r dyhuddiad, ceisiodd Neville Chamberlain, ac wrth gwrs fe fethodd yn 1938.

Yn lle bod yn yr un ystafell â llofrudd torfol, dylai Enrique Mora, neu ei fos, Borrell, wrthod yr etholiad ffug fel un anghyfreithlon ac nid mynegiant ewyllys pobl Iran. Eu polisi, gan fod miliynau wedi codi yn Iran ar gyfer dŵr, trydan, bwyd, ac yn bwysicaf oll, rhyddid, i ddemocratiaeth yr Oesoedd Canol ddylai cyfeirio at goflen echrydus cyfundrefn Iran ar hawliau dynol at Gyngor Diogelwch y Cenhedloedd Unedig fel bod rhyngwladol sefydlir comisiwn ymchwilio i ddwyn Raisi ac arweinwyr eraill y drefn lofruddiol hon i gyfrif am droseddau yn erbyn dynoliaeth yn y pedwar degawd diwethaf.

Iran

Yn Iran, gall dienyddwyr llinell galed a throseddwyr hawliau dynol redeg am lywyddiaeth

cyhoeddwyd

on

Arlywydd newydd Iran, Ebrahim Raisi (Yn y llun), swydd dybiedig ar y pumed o Awst, yn ysgrifennu Zana Ghorbani, dadansoddwr ac ymchwilydd o'r Dwyrain Canol sy'n arbenigo mewn materion Iran.

Y digwyddiadau a arweiniodd at etholiad Raisi oedd rhai o'r gweithredoedd mwyaf disylw o drin y llywodraeth yn hanes Iran. 

Wythnosau'n unig cyn i'r arolygon agor ddiwedd mis Mehefin, daeth Cyngor Gwarcheidwad y gyfundrefn, y corff rheoleiddio o dan reolaeth uniongyrchol y Goruchaf Arweinydd Ali Khamenei, wedi'i anghymhwyso'n gyflym cannoedd o obeithion arlywyddol gan gynnwys llawer o ymgeiswyr diwygiadol a oedd wedi bod yn tyfu mewn poblogrwydd ymhlith y cyhoedd. 

hysbyseb

Gan ei fod yn fewnfudwr y gyfundrefn ei fod ef, yn ogystal â chynghreiriad agos i’r Goruchaf Arweinydd Khamenei, prin ei bod yn syndod i’r llywodraeth gymryd mesurau i yswirio buddugoliaeth Raisi. Yr hyn sydd ychydig yn fwy o syndod yw'r graddau y mae Ebrahim Raisi wedi cymryd rhan ym mron pob erchyllter a gyflawnwyd gan y Weriniaeth Islamaidd dros y pedwar degawd diwethaf. 

Mae Raisi wedi bod yn adnabyddus ers amser maith, yn Iran ac yn rhyngwladol, fel llinyn caled creulon. Yn y bôn, mae gyrfa Raisi wedi bod yn gwyro pŵer barnwriaeth Iran er mwyn hwyluso troseddau gwaethaf posib yr Ayatollah ar hawliau dynol.    

Daeth yr arlywydd newydd ei osod yn rhan annatod o'r llywodraeth Chwyldroadol yn fuan ar ôl ei sefydlu. Ar ôl cymryd rhan yng nghyp 1979 a ddymchwelodd y shah, penodwyd Raisi, sion teulu clerigol o fri ac a ddysgwyd mewn cyfreitheg Islamaidd, yn system llysoedd y gyfundrefnau newydd. Tra'n dal yn ddyn ifanc, Raisi wedi dal sawl swydd farnwrol amlwg ledled y wlad. Erbyn diwedd y 1980au daeth Raisi, sy'n dal yn ddyn ifanc, yn erlynydd cynorthwyol prifddinas y wlad Tehran. 

hysbyseb

Yn y dyddiau hynny, arweinydd y chwyldroadau Ruhollah Khomeini a'i henchmen yn wynebu poblogaeth yn dal i fod yn llawn o gefnogwyr shah, seciwlariaid, a charfanau gwleidyddol eraill sy'n gwrthwynebu'r drefn. Felly, roedd y blynyddoedd yn rolau erlynwyr trefol a rhanbarthol yn cynnig digon o brofiad i Raisi wrth ddigalonni anghytuno gwleidyddol. Cyrhaeddodd her y drefn wrth falu ei gwrthwynebwyr ei hanterth yn ystod blynyddoedd olaf Rhyfel Iran - Irac, gwrthdaro a roddodd straen aruthrol ar lywodraeth newydd Iran, a bron â draenio cyflwr ei holl adnoddau. Y cefndir hwn a arweiniodd at y troseddau hawliau dynol mwyaf a mwyaf adnabyddus o Raisi, y digwyddiad sydd bellach wedi cael ei adnabod fel Cyflafan 1988.

Yn ystod haf 1988, anfonodd Khomeini gebl cyfrinachol at nifer o brif swyddogion yn gorchymyn dienyddio carcharorion gwleidyddol ledled y wlad. Ebrahim Raisi, ar yr adeg hon eisoes yn erlynydd cynorthwyol prifddinas y wlad Tehran, penodwyd ef i'r panel pedwar dyn a gyhoeddodd y gorchmynion gweithredu. Yn ôl grwpiau hawliau dynol rhyngwladol, Arweiniodd gorchymyn Khomeini, a ddienyddiwyd gan Raisi a’i gydweithwyr, at farwolaethau miloedd o garcharorion mewn ychydig wythnosau. Rhai Ffynonellau Iran gosod cyfanswm y doll marwolaeth ar gymaint â 30,000.          

Ond ni ddaeth hanes creulondeb Raisi i ben gyda llofruddiaethau 1988. Yn wir, mae Raisi wedi chwarae rhan gyson ym mhob gwrthdrawiad cyfundrefn fawr ar ei ddinasyddion yn y tri degawd ers hynny.  

Ar ôl blynyddoedd o feddiannu swyddi erlyn. Gorffennodd Raisi mewn swyddi uwch yng nghangen y farnwriaeth, gan lanio swydd y Prif Ustus yn y pen draw, prif awdurdod yr holl system farnwrol. O dan arweinyddiaeth Raisi, daeth system y llysoedd yn arf rheolaidd o greulondeb a gormes. Defnyddiwyd trais annirnadwy bron fel mater o drefn wrth holi carcharorion gwleidyddol. Mae'r cyfrif diweddar Mae Farideh Goudarzi, cyn-actifydd gwrth-drefn yn enghraifft iasoer. 

Am ei gweithgareddau gwleidyddol, arestiwyd Goudarzi gan awdurdodau cyfundrefn a'i gludo i Garchar Hamedan gogledd-orllewin Iran. “Roeddwn yn feichiog adeg yr arestiad,” meddai Goudarzi, “a chefais amser byr ar ôl cyn esgor ar fy mabi. Er gwaethaf fy amodau, fe aethon nhw â fi i’r ystafell artaith reit ar ôl i mi gael fy arestio, ”meddai. “Roedd yn ystafell dywyll gyda mainc yn y canol ac amrywiaeth o geblau trydan ar gyfer curo carcharorion. Roedd tua saith neu wyth artaith. Un o’r bobl a oedd yn bresennol yn ystod fy artaith oedd Ebrahim Raisi, prif Erlynydd Hamedan ar y pryd ac un o aelodau’r Pwyllgor Marwolaeth yng nghyflafan 1988. ” 

Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae Raisi wedi cael llaw i falu’r actifiaeth wrth-gyfundrefn eang sydd wedi codi yn ei wlad. Gwrthwynebwyd yn gryf gan fudiad protest 2019 a welodd wrthdystiadau torfol ledled Iran. Pan ddechreuodd y protestiadau, roedd Raisi newydd ddechrau ei gyfnod fel Prif Ustus. Roedd y gwrthryfel yn gyfle perffaith i arddangos ei ddulliau ar gyfer gormes gwleidyddol. Rhoddodd y farnwriaeth luoedd diogelwch awdurdod carte blanche i roi arddangosiadau i lawr. Dros gyfnod o bedwar mis yn fras, rhai Lladdwyd 1,500 o Iraniaid wrth wrthdystio eu llywodraeth, i gyd ar gais y Goruchaf Arweinydd Khamenei ac wedi'i hwyluso gan gyfarpar barnwriaeth Raisi. 

Ar y gorau mae galwadau parhaus Iraniaid am gyfiawnder wedi cael eu hanwybyddu. Mae gweithredwyr sy'n ceisio dal swyddogion o Iran yn atebol hyd heddiw erlid gan y drefn.  

Mae gan Amnest Rhyngwladol y DU a alwyd yn ddiweddar am ymchwiliad cyflawn i droseddau Ebrahim Raisi, gan nodi na all statws y dyn fel arlywydd ei eithrio rhag cyfiawnder. Gydag Iran heddiw yng nghanol gwleidyddiaeth ryngwladol, mae'n hanfodol bod gwir natur prif swyddog Iran yn cael ei gydnabod yn llawn am yr hyn ydyw.

Parhau Darllen

Iran

Mae urddasolion Ewropeaidd ac arbenigwyr cyfraith ryngwladol yn disgrifio cyflafan 1988 yn Iran fel hil-laddiad ac yn drosedd yn erbyn dynoliaeth

cyhoeddwyd

on

Mewn cynhadledd ar-lein a oedd yn cyd-fynd â phen-blwydd cyflafan 1988 yn Iran, mynnodd mwy na 1,000 o garcharorion gwleidyddol a thystion artaith yng ngharchardai Iran roi diwedd ar y gwaharddiad a fwynhawyd gan arweinwyr y gyfundrefn ac erlyn yr arweinydd goruchaf Ali Khamenei a’r Arlywydd Ebrahim Raisi, a chyflawnwyr eraill y gyflafan.

Ym 1988, yn seiliedig ar fatwa (trefn grefyddol) gan sylfaenydd y Weriniaeth Islamaidd, Ruhollah Khomeini, dienyddiodd y drefn glerigol o leiaf 30,000 o garcharorion gwleidyddol, gyda mwy na 90% ohonynt yn actifyddion y Mujahedin-e Khalq (MEK / PMOI ), prif fudiad gwrthblaid Iran. Fe'u cyflafanwyd am eu hymrwymiad diysgog i ddelfrydau MEK a rhyddid pobl Iran. Claddwyd y dioddefwyr mewn beddau torfol cyfrinachol ac ni fu erioed ymchwiliad annibynnol gan y Cenhedloedd Unedig.

Cymerodd Maryam Rajavi, arlywydd-ethol Cyngor Cenedlaethol Gwrthiant Iran (NCRI), a channoedd o ffigurau gwleidyddol amlwg, ynghyd â chyfreithwyr ac arbenigwyr blaenllaw ar hawliau dynol a chyfraith ryngwladol o bedwar ban byd, ran yn y gynhadledd.

hysbyseb

Yn ei hanerchiad, dywedodd Rajavi: Roedd y drefn glerigol eisiau torri a threchu pob aelod a chefnogwr yr MEK trwy arteithio, llosgi a fflangellu. Fe geisiodd bob tacteg drwg, maleisus ac annynol. Yn olaf, yn ystod haf 1988, cynigiwyd dewis i aelodau MEK rhwng marwolaeth neu ymostyngiad ynghyd ag ymwrthod â’u teyrngarwch i’r MEK…. Fe wnaethant lynu’n ddewr wrth eu hegwyddorion: dymchwel y drefn glerigol a sefydlu rhyddid i’r bobl.

Tanlinellodd Mrs. Rajavi fod penodi Raisi yn arlywydd yn ddatganiad rhyfel agored ar bobl Iran a'r PMOI / MEK. Gan bwysleisio nad yw’r Mudiad Galw am Gyfiawnder yn ffenomen ddigymell, ychwanegodd: I ni, mae’r mudiad Galw am Gyfiawnder yn gyfystyr â dyfalbarhad, diysgogrwydd, a gwrthwynebiad i ddymchwel y drefn hon a sefydlu rhyddid â’n holl nerth. Am y rheswm hwn, gwadu’r gyflafan, lleihau nifer y dioddefwyr, a dileu eu hunaniaethau yw’r hyn y mae’r drefn yn ei geisio oherwydd eu bod yn gwasanaethu ei fuddiannau ac yn y pen draw yn helpu i warchod ei rheol. Mae cuddio'r enwau a dinistrio beddau'r dioddefwyr yn ateb yr un pwrpas. Sut y gall rhywun geisio dinistrio'r MEK, malu eu safleoedd, eu gwerthoedd, a'u llinellau coch, dileu Arweinydd y Gwrthsafiad, a galw ei hun yn gydymdeimlydd â'r merthyron a cheisio cyfiawnder ar eu cyfer? Dyma gyflogaeth gwasanaethau cudd-wybodaeth y mullahs a'r IRGC i ystumio a dargyfeirio'r Mudiad Galw am Gyfiawnder a'i danseilio.

Galwodd ar yr Unol Daleithiau ac Ewrop i gydnabod cyflafan 1988 fel hil-laddiad a throsedd yn erbyn dynoliaeth. Rhaid iddynt beidio â derbyn Raisi yn eu gwledydd. Rhaid iddyn nhw erlyn a'i ddal yn atebol, ychwanegodd. Fe adferodd Rajavi hefyd ei galwad i Ysgrifennydd Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig, Uchel Gomisiynydd Hawliau Dynol y Cenhedloedd Unedig, Cyngor Hawliau Dynol y Cenhedloedd Unedig, rapporteurs arbennig y Cenhedloedd Unedig, a sefydliadau hawliau dynol rhyngwladol i ymweld â charchardai cyfundrefn Iran a chwrdd â'r carcharorion yno, yn enwedig y carcharorion gwleidyddol. Ychwanegodd y dylid cyflwyno'r ffeil o droseddau hawliau dynol yn Iran, yn enwedig o ran ymddygiad y gyfundrefn mewn carchardai, i Gyngor Diogelwch y Cenhedloedd Unedig.

hysbyseb

Cymerodd cyfranogwyr yn y gynhadledd sy'n para mwy na phum awr ran o fwy na 2,000 o leoliadau ledled y byd.

Yn ei sylwadau, Geoffrey Robertson, Prif Arlywydd Llys Arbennig y Cenhedloedd Unedig ar gyfer Sierra Leone, gan gyfeirio at fatwa Khomeini yn galw am ddinistrio’r MEK a’u galw’n Mohareb (gelynion Duw) ac yn cael ei ddefnyddio gan y drefn fel sylfaen y gyflafan, ailadroddodd: “Mae'n ymddangos i mi fod tystiolaeth gref iawn mai hil-laddiad oedd hwn. Mae'n berthnasol i ladd neu arteithio grŵp penodol am eu credoau crefyddol. Grŵp crefyddol na dderbyniodd ideoleg yn ôl cyfundrefn Iran… Nid oes amheuaeth bod achos dros erlyn [Llywydd y drefn Ebrahim] Raisi ac eraill. Cyflawnwyd trosedd sy'n ymgysylltu â chyfrifoldeb rhyngwladol. Rhaid gwneud rhywbeth yn ei gylch fel y gwnaed yn erbyn cyflawnwyr cyflafan Srebrenica. ”

Roedd Raisi yn aelod o’r “Comisiwn Marwolaeth” yn Tehran ac anfonodd filoedd o weithredwyr MEK i’r crocbren.

Yn ôl Kumi Naidoo, ysgrifennydd cyffredinol Amnest Rhyngwladol (2018-2020): “Cyflafan greulon, gwaedlyd, hil-laddiad oedd cyflafan 1988. Mae'n symud i mi weld cryfder a dewrder pobl sydd wedi bod trwy gymaint ac wedi gweld cymaint o drasiedi a dioddef yr erchyllterau hyn. Hoffwn dalu teyrnged i'r holl garcharorion MEK a'ch cymeradwyo ... Rhaid i'r UE a'r gymuned ryngwladol ehangach arwain ar y mater hwn. Mae gan y llywodraeth hon, dan arweiniad Raisi, fwy fyth o euogrwydd ar fater cyflafan 1988. Rhaid i lywodraethau sy'n ymddwyn fel hyn gydnabod nad yw ymddygiad yn gymaint o ddangos grym â chyfaddefiad o wendid. ”

Cadarnhaodd Eric David, arbenigwr ar gyfraith ddyngarol ryngwladol o Wlad Belg, nodweddu hil-laddiad a throseddau yn erbyn dynoliaeth ar gyfer cyflafan 1988.

Dywedodd Franco Frattini, gweinidog tramor yr Eidal (2002-2004 a 2008–2011) a chomisiynydd Ewropeaidd dros gyfiawnder, rhyddid a diogelwch (2004-2008): "Mae gweithredoedd llywodraeth newydd Iran yn unol â hanes y gyfundrefn. mae gweinidog tramor newydd wedi gwasanaethu o dan lywodraethau blaenorol. Nid oes gwahaniaeth rhwng ceidwadwyr a diwygwyr. Yr un drefn ydyw. Cadarnheir hyn gan agosrwydd y Gweinidog Tramor at bennaeth Llu Quds. Cadarnhaodd hyd yn oed y byddai'n parhau â llwybr Qassem Soleimani Yn olaf, gobeithiaf am ymchwiliad annibynnol heb unrhyw gyfyngiad i gyflafan 1988. Mae hygrededd system y Cenhedloedd Unedig yn y fantol. Mae dyletswydd foesol ar Gyngor Diogelwch y Cenhedloedd Unedig. Mae'r Cenhedloedd Unedig yn ddyledus i'r ddyletswydd foesol hon i ddioddefwyr diniwed. ceisio cyfiawnder. Gadewch inni fwrw ymlaen ag ymchwiliad rhyngwladol difrifol. "

Tynnodd Guy Verhofstadt, prif weinidog Gwlad Belg (1999 i 2008) sylw: “Targedodd cyflafan 1988 genhedlaeth gyfan o bobl ifanc. Mae'n hanfodol gwybod bod hyn wedi'i gynllunio ymlaen llaw. Cafodd ei gynllunio a'i weithredu'n drylwyr gyda tharged clir mewn golwg. Mae'n gymwys fel hil-laddiad. Ni ymchwiliwyd yn swyddogol i'r gyflafan gan y Cenhedloedd Unedig, ac ni chafodd y troseddwyr eu dienyddio. Maent yn parhau i fwynhau cael eu cosbi. Heddiw, mae’r drefn yn cael ei rhedeg gan laddwyr yr amser hwnnw. ”

Dywedodd Giulio Terzi, gweinidog tramor yr Eidal (2011 i 2013): “Roedd dros 90% o’r rhai a ddienyddiwyd yng nghyflafan 1988 yn aelodau a chefnogwyr MEK. Dewisodd y carcharorion sefyll yn uchel trwy wrthod ymwrthod â'u cefnogaeth i'r MEK. Mae nifer wedi galw am ymchwiliad rhyngwladol i gyflafan 1988. Dylai Uchel Gynrychiolydd yr UE, Josep Borrell, ddod â’i ddull arferol tuag at drefn Iran i ben. Dylai annog holl aelod-wladwriaethau'r Cenhedloedd Unedig i fynnu atebolrwydd am drosedd fawr Iran yn erbyn dynoliaeth. Mae miloedd o bobl allan yna sy'n disgwyl dull mwy pendant gan y gymuned ryngwladol, yn enwedig yr UE. ”

Fe wnaeth John Baird, gweinidog tramor Canada (2011-2015), annerch y gynhadledd hefyd a chondemnio cyflafan 1988. Galwodd hefyd am ymchwiliad rhyngwladol i'r drosedd hon yn erbyn dynoliaeth.

Tanlinellodd Audronius Ažubalis, gweinidog materion tramor Lithwania (2010 - 2012): "Nid oes unrhyw un eto wedi wynebu cyfiawnder am y drosedd hon yn erbyn dynoliaeth. Nid oes ewyllys wleidyddol i ddwyn y troseddwyr i gyfrif. Ymchwiliad y Cenhedloedd Unedig i gyflafan 1988 yw rhaid i'r Undeb Ewropeaidd anwybyddu'r galwadau hyn, heb ddangos unrhyw ymateb, a heb fod yn barod i ddangos ymateb. Rwyf am alw ar yr UE i gymeradwyo'r drefn ar gyfer troseddau yn erbyn dynoliaeth. Rwy'n credu y gall Lithwania gymryd yr awenau ymhlith aelodau'r UE. . ”

Parhau Darllen

Iran

Rali Stockholm: Iraniaid yn galw ar y Cenhedloedd Unedig i ymchwilio i rôl Ebrahim Raisi ym chyflafan 1988 yn Iran

cyhoeddwyd

on

Teithiodd Iraniaid o bob rhan o Sweden i Stockholm ddydd Llun (23 Awst) i fynychu rali ar 33 mlwyddiant cyflafan 30 000 o garcharorion gwleidyddol yn Iran.

Cynhaliwyd y rali y tu allan i Senedd Sweden a gyferbyn â Gweinidogaeth Dramor Sweden, ac fe'i dilynwyd gan orymdaith trwy ganol Stockholm i goffáu'r rhai a ddienyddiwyd mewn carchardai ledled Iran ar sail fatwa gan sylfaenydd y gyfundrefn, Ruhollah Khomeini. Roedd mwy na 90 y cant o'r dioddefwyr yn aelodau ac yn gefnogwyr Sefydliad Pobl Mojahedin yn Iran (PMOI / MEK).

Anrhydeddodd cyfranogwyr y rali y dioddefwyr trwy ddal lluniau ohonynt yn ystod arddangosfa a amlygodd hefyd gyfranogiad yr Arlywydd presennol Ebrahim Raisi a’r Goruchaf Arweinydd Khamenei yn y dienyddiadau barnwrol.  

hysbyseb

Fe wnaethant alw am ymchwiliad gan y Cenhedloedd Unedig a arweiniodd at erlyn Raisi a swyddogion eraill y gyfundrefn a oedd yn gyfrifol am gyflafan 1988, y mae arbenigwyr Hawliau Dynol y Cenhedloedd Unedig ac Amnest Rhyngwladol wedi ei nodweddu fel trosedd yn erbyn dynoliaeth. Fe wnaethant annog Llywodraeth Sweden i arwain yr ymdrechion i sefydlu ymchwiliad o’r fath ac i roi diwedd ar orfodaeth Iran mewn materion yn ymwneud â hawliau dynol.

Anerchodd Llywydd-ethol Cyngor Cenedlaethol Gwrthiant Iran (NCRI), Maryam Rajavi, y rali yn fyw, trwy fideo a dywedodd:

“Crogodd Ali Khamenei a’i gydweithwyr filoedd ar filoedd o garcharorion gwleidyddol ym 1988 i warchod eu rheol. Gyda'r un creulondeb didostur, maen nhw'n lladd cannoedd ar filoedd o bobl ddiymadferth heddiw yn inferno y Coronavirus, unwaith eto i amddiffyn eu cyfundrefn.  

hysbyseb

“Rydym felly yn annog y gymuned ryngwladol i gydnabod cyflafan 30,000 o garcharorion gwleidyddol ym 1988 fel hil-laddiad a throsedd yn erbyn dynoliaeth. Mae'n hanfodol, yn enwedig i lywodraethau Ewrop, adolygu eu polisi o droi llygad dall ar y gyflafan fwyaf o garcharorion gwleidyddol ers yr Ail Ryfel Byd. Fel y dywedwyd yn ddiweddar yn y llythyr gan grŵp o aelodau Senedd Ewrop at bennaeth polisi tramor yr UE, mae apelio a thagu cyfundrefn Iran yn 'gwrth-ddweud ymrwymiadau Ewropeaidd i gynnal a sefyll dros hawliau dynol'. "

Yn ogystal â nifer o seneddwyr Sweden o wahanol bleidiau fel Magnus Oscarsson, Alexsandra Anstrell, Hans Eklind, a Kejll Arne Ottosson, pwysigion eraill gan gynnwys Ingrid Betancourt, cyn ymgeisydd arlywyddol Colombia, Patrick Kennedy, cyn aelod o Gyngres yr UD, a Fe wnaeth Kimmo Sasi, Cyn Weinidog Trafnidiaeth a Chyfathrebu’r Ffindir, annerch y rali fwy neu lai a chefnogi gofynion y cyfranogwyr am ymchwiliad rhyngwladol.

“Heddiw mae teuluoedd dioddefwyr 1988 yn destun bygythiadau parhaus yn Iran,” meddai Betancourt. “Mae arbenigwyr hawliau dynol y Cenhedloedd Unedig hefyd wedi mynegi eu larwm ar ddinistrio’r beddau torfol. Nid yw'r mullahs eisiau gadael unrhyw dystiolaeth o'r troseddau yr ydym yn ceisio cyfiawnder amdanynt. A heddiw mae cyflawnwr y troseddau hynny yn meddiannu'r safle pŵer cyntaf yn Iran. ”

“Fe ddywedon ni ar ôl yr Holocost na fyddwn ni byth yn gweld y troseddau hyn yn erbyn dynoliaeth eto, ac eto mae gennym ni hynny. Y rheswm yw nad ydym fel cymuned ryngwladol wedi sefyll i fyny a chondemnio’r troseddau hynny, ”cadarnhaodd Patrick Kennedy.

Yn ei sylwadau, dywedodd Kimo Sassi, “Roedd cyflafan 1988 yn un o’r eiliadau tywyllaf yn hanes Iran. Cafodd 30,000 o garcharorion gwleidyddol eu dedfrydu a'u lladd a'u llofruddio. Mae beddau torfol mewn 36 o ddinasoedd yn Iran ac nid oedd unrhyw broses ddyledus. Roedd y gyflafan yn benderfyniad gan yr arweinydd goruchaf yn Iran, trosedd yn erbyn dynoliaeth. ”

Fe wnaeth nifer o deuluoedd dioddefwyr a chynrychiolwyr y cymunedau Sweden-Iran hefyd annerch y rali.

Roedd yr arddangosiad yn cyd-daro â threial Hamid Noury, un o gyflawnwyr cyflafan 1988, sydd ar hyn o bryd yn y carchar yn Stockholm. Bydd yr achos, a ddechreuodd yn gynharach y mis hwn, yn parhau tan fis Ebrill y flwyddyn nesaf gyda nifer o gyn-garcharorion gwleidyddol a goroeswyr o Iran yn tystio yn erbyn y drefn yn y llys.

Ym 1988, cyhoeddodd Ruhollah Khomeini, arweinydd goruchaf cyfundrefn Iran ar y pryd, fatwa yn gorchymyn dienyddio holl garcharorion Mojahedin a wrthododd edifarhau. Cyflafanwyd mwy na 30,000 o garcharorion gwleidyddol, y mwyafrif llethol ohonynt o'r MEK, mewn ychydig fisoedd. Claddwyd y dioddefwyr mewn beddau torfol cudd.

Roedd Ebrahim Raisi, Arlywydd presennol cyfundrefn Iran yn un o bedwar aelod y “Comisiwn Marwolaeth” yn Tehran. Anfonodd filoedd o'r MEK i'r crocbren ym 1988.

Ni fu erioed ymchwiliad annibynnol y Cenhedloedd Unedig ar y gyflafan. Dywedodd ysgrifennydd cyffredinol Amnest Rhyngwladol mewn datganiad ar 19 Mehefin: “Mae Ebrahim Raisi wedi codi i’r arlywyddiaeth yn lle ymchwilio iddo am y troseddau yn erbyn dynoliaeth yn atgof difrifol bod gwaharddiad yn teyrnasu’n oruchaf yn Iran.”

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd