Cysylltu â ni

Iran

Yn Iran, gall dienyddwyr llinell galed a throseddwyr hawliau dynol redeg am lywyddiaeth

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Arlywydd newydd Iran, Ebrahim Raisi (Yn y llun), swydd dybiedig ar y pumed o Awst, yn ysgrifennu Zana Ghorbani, dadansoddwr ac ymchwilydd o'r Dwyrain Canol sy'n arbenigo mewn materion Iran.

Y digwyddiadau a arweiniodd at etholiad Raisi oedd rhai o'r gweithredoedd mwyaf disylw o drin y llywodraeth yn hanes Iran. 

Wythnosau'n unig cyn i'r arolygon agor ddiwedd mis Mehefin, daeth Cyngor Gwarcheidwad y gyfundrefn, y corff rheoleiddio o dan reolaeth uniongyrchol y Goruchaf Arweinydd Ali Khamenei, wedi'i anghymhwyso'n gyflym cannoedd o obeithion arlywyddol gan gynnwys llawer o ymgeiswyr diwygiadol a oedd wedi bod yn tyfu mewn poblogrwydd ymhlith y cyhoedd. 

hysbyseb

Gan ei fod yn fewnfudwr y gyfundrefn ei fod ef, yn ogystal â chynghreiriad agos i’r Goruchaf Arweinydd Khamenei, prin ei bod yn syndod i’r llywodraeth gymryd mesurau i yswirio buddugoliaeth Raisi. Yr hyn sydd ychydig yn fwy o syndod yw'r graddau y mae Ebrahim Raisi wedi cymryd rhan ym mron pob erchyllter a gyflawnwyd gan y Weriniaeth Islamaidd dros y pedwar degawd diwethaf. 

Mae Raisi wedi bod yn adnabyddus ers amser maith, yn Iran ac yn rhyngwladol, fel llinyn caled creulon. Yn y bôn, mae gyrfa Raisi wedi bod yn gwyro pŵer barnwriaeth Iran er mwyn hwyluso troseddau gwaethaf posib yr Ayatollah ar hawliau dynol.    

Daeth yr arlywydd newydd ei osod yn rhan annatod o'r llywodraeth Chwyldroadol yn fuan ar ôl ei sefydlu. Ar ôl cymryd rhan yng nghyp 1979 a ddymchwelodd y shah, penodwyd Raisi, sion teulu clerigol o fri ac a ddysgwyd mewn cyfreitheg Islamaidd, yn system llysoedd y gyfundrefnau newydd. Tra'n dal yn ddyn ifanc, Raisi wedi dal sawl swydd farnwrol amlwg ledled y wlad. Erbyn diwedd y 1980au daeth Raisi, sy'n dal yn ddyn ifanc, yn erlynydd cynorthwyol prifddinas y wlad Tehran. 

hysbyseb

Yn y dyddiau hynny, arweinydd y chwyldroadau Ruhollah Khomeini a'i henchmen yn wynebu poblogaeth yn dal i fod yn llawn o gefnogwyr shah, seciwlariaid, a charfanau gwleidyddol eraill sy'n gwrthwynebu'r drefn. Felly, roedd y blynyddoedd yn rolau erlynwyr trefol a rhanbarthol yn cynnig digon o brofiad i Raisi wrth ddigalonni anghytuno gwleidyddol. Cyrhaeddodd her y drefn wrth falu ei gwrthwynebwyr ei hanterth yn ystod blynyddoedd olaf Rhyfel Iran - Irac, gwrthdaro a roddodd straen aruthrol ar lywodraeth newydd Iran, a bron â draenio cyflwr ei holl adnoddau. Y cefndir hwn a arweiniodd at y troseddau hawliau dynol mwyaf a mwyaf adnabyddus o Raisi, y digwyddiad sydd bellach wedi cael ei adnabod fel Cyflafan 1988.

Yn ystod haf 1988, anfonodd Khomeini gebl cyfrinachol at nifer o brif swyddogion yn gorchymyn dienyddio carcharorion gwleidyddol ledled y wlad. Ebrahim Raisi, ar yr adeg hon eisoes yn erlynydd cynorthwyol prifddinas y wlad Tehran, penodwyd ef i'r panel pedwar dyn a gyhoeddodd y gorchmynion gweithredu. Yn ôl grwpiau hawliau dynol rhyngwladol, Arweiniodd gorchymyn Khomeini, a ddienyddiwyd gan Raisi a’i gydweithwyr, at farwolaethau miloedd o garcharorion mewn ychydig wythnosau. Rhai Ffynonellau Iran gosod cyfanswm y doll marwolaeth ar gymaint â 30,000.          

Ond ni ddaeth hanes creulondeb Raisi i ben gyda llofruddiaethau 1988. Yn wir, mae Raisi wedi chwarae rhan gyson ym mhob gwrthdrawiad cyfundrefn fawr ar ei ddinasyddion yn y tri degawd ers hynny.  

Ar ôl blynyddoedd o feddiannu swyddi erlyn. Gorffennodd Raisi mewn swyddi uwch yng nghangen y farnwriaeth, gan lanio swydd y Prif Ustus yn y pen draw, prif awdurdod yr holl system farnwrol. O dan arweinyddiaeth Raisi, daeth system y llysoedd yn arf rheolaidd o greulondeb a gormes. Defnyddiwyd trais annirnadwy bron fel mater o drefn wrth holi carcharorion gwleidyddol. Mae'r cyfrif diweddar Mae Farideh Goudarzi, cyn-actifydd gwrth-drefn yn enghraifft iasoer. 

Am ei gweithgareddau gwleidyddol, arestiwyd Goudarzi gan awdurdodau cyfundrefn a'i gludo i Garchar Hamedan gogledd-orllewin Iran. “Roeddwn yn feichiog adeg yr arestiad,” meddai Goudarzi, “a chefais amser byr ar ôl cyn esgor ar fy mabi. Er gwaethaf fy amodau, fe aethon nhw â fi i’r ystafell artaith reit ar ôl i mi gael fy arestio, ”meddai. “Roedd yn ystafell dywyll gyda mainc yn y canol ac amrywiaeth o geblau trydan ar gyfer curo carcharorion. Roedd tua saith neu wyth artaith. Un o’r bobl a oedd yn bresennol yn ystod fy artaith oedd Ebrahim Raisi, prif Erlynydd Hamedan ar y pryd ac un o aelodau’r Pwyllgor Marwolaeth yng nghyflafan 1988. ” 

Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae Raisi wedi cael llaw i falu’r actifiaeth wrth-gyfundrefn eang sydd wedi codi yn ei wlad. Gwrthwynebwyd yn gryf gan fudiad protest 2019 a welodd wrthdystiadau torfol ledled Iran. Pan ddechreuodd y protestiadau, roedd Raisi newydd ddechrau ei gyfnod fel Prif Ustus. Roedd y gwrthryfel yn gyfle perffaith i arddangos ei ddulliau ar gyfer gormes gwleidyddol. Rhoddodd y farnwriaeth luoedd diogelwch awdurdod carte blanche i roi arddangosiadau i lawr. Dros gyfnod o bedwar mis yn fras, rhai Lladdwyd 1,500 o Iraniaid wrth wrthdystio eu llywodraeth, i gyd ar gais y Goruchaf Arweinydd Khamenei ac wedi'i hwyluso gan gyfarpar barnwriaeth Raisi. 

Ar y gorau mae galwadau parhaus Iraniaid am gyfiawnder wedi cael eu hanwybyddu. Mae gweithredwyr sy'n ceisio dal swyddogion o Iran yn atebol hyd heddiw erlid gan y drefn.  

Mae gan Amnest Rhyngwladol y DU a alwyd yn ddiweddar am ymchwiliad cyflawn i droseddau Ebrahim Raisi, gan nodi na all statws y dyn fel arlywydd ei eithrio rhag cyfiawnder. Gydag Iran heddiw yng nghanol gwleidyddiaeth ryngwladol, mae'n hanfodol bod gwir natur prif swyddog Iran yn cael ei gydnabod yn llawn am yr hyn ydyw.

Iran

Iran: Galwad am gyfiawnder

cyhoeddwyd

on

Maryam Rajavi, llywydd-ethol Cyngor Cenedlaethol Gwrthiant Iran

Mae Iran wedi bod yn her gymhleth i'r gymuned ryngwladol yn ystod y degawdau diwethaf. Er 2003 bod Cyngor Cenedlaethol Gwrthiant Iran (y mudiad gwrthblaid i'r Ayatollah) wedi datgelu rhaglen niwclear gyfrinachol cyfundrefn Iran, mae'r pwnc hwn wedi ffurfio polisi craidd yr UE a'r UD tuag at Iran. Mae rhaglen niwclear cyfundrefn Iran fel arfer yn ymddangos ar y penawdau, er bod trafodaethau wedi cael eu cynnal mewn awyrgylch siomedig ers sawl blwyddyn. Er gwaethaf ton ryngwladol i ddisgrifio JCPOA fel cyflawniad nid oedd gan y fargen bron unrhyw warant gan y ddwy ochr. Tynnodd cyn-arlywydd yr UD yn ôl o’r fargen â strôc o gorlan ac fe wnaeth cyfundrefn Iran ailgyfoethogi cyfoethogi wraniwm i uwch na 60% o fewn ychydig fisoedd. Yn dal i fod, mae arsylwr niwtral yn cadarnhau ymdrechion yr UE a’r Unol Daleithiau i adfywio’r fargen hyd yn oed â darparu consesiynau i drefn Iran, yn ysgrifennu Ali Bagheri.

Nid yw'r rhwystr yn bargen niwclear Iran oherwydd bwriadau gwael yr UE a'r Unol Daleithiau, neu oherwydd nad oes gan Iran ddiddordeb mewn trafodaethau. Mae gan fethiant diplomyddiaeth rhwng pwerau gorllewinol a chyfundrefn Iran wreiddyn dwfn a hanesyddol yng nghymdeithas Iran. Ar Orffennaf 14, 2015, daeth Maryam Rajavi (llun), nododd arlywydd-ethol Cyngor Cenedlaethol Gwrthiant Iran, y bydd unrhyw gytundeb sy’n diystyru ac yn methu â thanseilio hawliau dynol pobl Iran ond yn ymgorffori’r drefn yn ei hatal a’i dienyddiad didostur. Heddiw, chwe blynedd ar ôl llofnodi JCPOA, mae bron yn amlwg bod y fargen yn methu ac nid yw'r ddwy ochr yn gallu ffurfio cytundeb, ac mae hyn oherwydd y pwynt coll fel y nodwyd yn neges Maryam Rajavi sef y hawliau dynol pobl Iran.

hysbyseb

Os bydd rhywun yn cloddio hanes cyfoes Iran, mae rhyfel gwaedlyd rhwng pobl Iran a'r cyfundrefnau llywodraethu dros ryddid a democratiaeth yn ffurfio asgwrn cefn y datblygiadau cymdeithasol. Mae gan y rhyfel mewnol hwn ddylanwad uniongyrchol ar bolisi allanol cyfundrefn Iran. Mae syched ar drefn Iran i arfogi ei chyrff tramor â rhyfeloedd, terfysgaeth ac arf niwclear i wthio’r gymuned ryngwladol yn ôl pryd bynnag y mae angen iddi atal y rhyfel mewnol, hynny yw pobl Iran.

Er enghraifft, roedd y rhyfel 8 mlynedd rhwng Iran ac Irac yn orchudd i atal y gwrthwynebiad cynyddol yn erbyn sefydlu Gweriniaeth Islamaidd. Ar ben yr holl droseddau a gyflawnwyd gan swyddogion cyfundrefn Iran, mae Cyflafan 1988 pan ddienyddiwyd 30000 o garcharorion gwleidyddol, cefnogwyr MEK yn bennaf mewn distawrwydd rhyngwladol byddarol. Gellir mynd i’r afael â’r rhyfel mewnol hwn ym mhob eiliad o hanes cyfoes Iran.

Dywedodd Martin Luther King, Jr unwaith “mae arc y bydysawd moesol yn hir, ond mae’n plygu tuag at gyfiawnder.” Yn wir, “Cyfiawnder” yw maes y gad olaf y mae pobl Iran a’u gwrthwynebiad yn gweithio’n helaeth i newid y polisi yn Ewrop a’r Unol Daleithiau tuag at Iran. Er nad yw cefnogwyr polisi dyhuddo yn cydnabod unrhyw ddisgyblion preswyl i ddelio â hwiangerdd llofruddwyr, fe wnaeth pobl Iran a'u gwrthwynebiad ddal cyfundrefn Iran a chefnogwyr y polisi dyhuddo yn nwylo cyfiawnder. Dyma'r lle nad oes unrhyw ffordd allan.

hysbyseb

Ym mis Mehefin 2018, pan arestiwyd terfysgwr diplomyddol Iran am ymosodiad terfysgol wedi'i ddifetha ym Mharis, roedd y newyddion yn cwmpasu'r penawdau ledled y byd. Roedd yn achos bod cyfundrefn Iran yn amlwg wedi cynllwynio ymosodiad terfysgol yn erbyn gwrthwynebiad democrataidd Cyngor Cenedlaethol Gwrthiant Iran, NCRI. Er gwaethaf ymdrech helaeth gan drefn Iran i gyfnewid y terfysgwr diplomyddol o Iran gyda’r athro o Iran-Sweden a garcharwyd yng ngharchar Evin, fe wnaeth diffinioldeb llys Antwerp atal unrhyw ymyrraeth o ddiddordeb gwleidyddol mewn cyfiawnder Ewropeaidd, bod gweinidog Cyfiawnder Gwlad Belg yn cadarnhau annibyniaeth pwerau. yng Ngwlad Belg.

Gwlad fach yw Gwlad Belg, ond fe newidiodd y maes chwarae, a rhaid ei hedmygu am ei benderfyniad. Y dyddiau hyn, agorodd llys Ewropeaidd arall yn Sweden achos un o droseddwyr cyflafan 1988 yn Iran. Roedd Hamid Noury ​​a gafodd ei arestio ym maes awyr Arlanda yn Stockholm yn un o’r staff yn ystod y gyflafan a oedd yn gysylltiedig i weithredu comisiwn gorchmynion marwolaeth am garcharorion. Yn ôl y tystion, fe gymerodd ran mewn dienyddiadau, a dosbarthodd losin pan ddienyddiodd y carcharorion gwleidyddol. Ond nid yw cyflafan 1988 yn dod i ben yma, roedd yr arlywydd eistedd yn Iran, Ebrahim Raisi, yn aelod o gomisiynau marwolaeth yn Tehran, a orchmynnodd yn bersonol filoedd o ddienyddiadau, a byddai argyhoeddiad Hamid Noury ​​a chydnabod cyflafan 1988 yn llysoedd Ewrop fod yr her fwyaf i swyddogion cyfundrefn Irnaian.

Efallai y bydd achos terfysgwr diplomyddol Iran yng Ngwlad Belg ac achos Hamid Noury ​​yn Sweden yn edrych yn wahanol yn eu natur, ond agorodd erlynydd ffederal y Swistir ymchwiliad diweddar ynghylch llofruddiaeth Dr. Kazem Rajavi a laddwyd 30 mlynedd yn ôl yng Ngenefa . Yr erlynydd ffederal yn y Swistir sy'n rhedeg yr ymchwiliadau newydd am y terfysgaeth hon o dan y siart hil-laddiad a throsedd yn erbyn dynoliaeth. Oherwydd, ar y pryd roedd Dr. Kazem Rajavi yn gweithio ar achos cyflafan 1988 a ddigwyddodd lai na blwyddyn cyn ei lofruddio. Heb unrhyw syndod, aeth y terfysgwyr a laddodd Dr. Rajavi i'r Swistir gyda phasbortau diplomyddol, ac roeddent mewn cysylltiad â swyddfa gyfundrefn Iran yng Ngenefa. Felly, heb unrhyw betruster mae cyfundrefn Iran yn defnyddio ei chyfarpar diplomyddol i gynnal ymosodiadau terfysgol yn erbyn ei gwrthwynebiad.

Yn yr holl achosion hyn, nid yw cyfundrefn Iran byth yn ymbellhau oddi wrth derfysgwyr a throseddwyr. Arhosodd yn deyrngar i'w asiantau a'i derfysgwyr ac i'r gwrthwyneb. Fodd bynnag, nid yw'r oes newydd yr aeth pobl Iran ati a'i gwrthwynebiad i mewn i amodau a bargeinion gwleidyddol. Mae mudiad gwrthblaid Iran, MEK a NCRI, yn amddiffyn eu hawliau a hawliau pobl Iran trwy bŵer barnwrol. Dyma'r lle y mae cefnogwyr polisi dyhuddo a chyfundrefn Iran eisoes wedi'i golli. Ni allant wthio am fargeinion na buddiannau gwleidyddol yn y llys, ond dylent grybwyll eu ffeithiau, a’r gwir yw bod gan drefn Iran hanes tywyll o droseddau, troseddau a therfysgaeth hawliau dynol, fel y nodwyd mewn 69 o benderfyniadau’r Cenhedloedd Unedig am droseddau hawliau dynol yn Iran. I gloi, aethom i mewn i oes wleidyddol newydd sy'n seiliedig ar gyfiawnder a hawliau dynol. Efallai y bydd yn cymryd weithiau nes bod Ewrop a’r Unol Daleithiau yn ufuddhau i’r sefyllfa newydd ac yn rhoi’r gorau i wthio am fargeinion gyda hwianod, ond does dim siawns y gall cyfundrefn Iran ddioddef y pwysau gan wrthblaid Iran a’r protestiadau gan bobl Iran gymaint ag y mae’n colli ei cefnogaeth o wledydd y gorllewin.

Mae Ali Bagheri yn beiriannydd ynni, PhD o Brifysgol Mons. Mae'n actifydd o Iran ac yn eiriolwr dros hawliau dynol a democratiaeth yn Iran.

Twitter: @Bagheri_Ali_

Parhau Darllen

Iran

Borrell yr UE: Dim cyfarfod gweinidogol ag Iran yr wythnos hon yn Efrog Newydd

cyhoeddwyd

on

Mynnodd pennaeth polisi tramor yr UE, Josep Borrell, na fydd cyfarfod gweinidogol ag Iran ym mhencadlys y Cenhedloedd Unedig yn Efrog Newydd yr wythnos hon i drafod dychwelyd i fargen niwclear 2015, a elwir y Cydgynllun Gweithredu Cynhwysfawr (JCPOA), yn groes i'r hyn Awgrymodd Gweinidog Tramor Ffrainc, Yves Le Drian, yn ysgrifennu Yossi Lempkowicz.

Wrth siarad â newyddiadurwyr, ailadroddodd Borrell sawl gwaith na fyddai cyfarfod o Gyd-Gomisiwn JCPOA ddydd Mercher (22 Medi).

“Rhai blynyddoedd mae’n digwydd, rhai blynyddoedd nid yw’n digwydd. Nid yw ar yr agenda, ”meddai Borrell, sy'n gweithredu fel cydlynydd y JCPOA.

hysbyseb

Dywedodd Le Drian ddydd Llun (20 Medi) y byddai cyfarfod gweinidogol o bleidiau’r fargen niwclear.

“Mae angen i ni fanteisio ar yr wythnos hon i ailgychwyn y sgyrsiau hyn. Rhaid i Iran dderbyn dychwelyd cyn gynted â phosib trwy benodi ei chynrychiolwyr ar gyfer y trafodaethau, ”meddai gweinidog Ffrainc.

Roedd Cyd-Gomisiwn JCPOA, sy’n cynnwys Gweinidogion Tramor o Brydain, China, Ffrainc, yr Almaen a Rwsia ac o Iran, wedi cyfarfod yn Fienna er mwyn trafod dychwelyd i fargen niwclear 2015, ond gohiriwyd sgyrsiau ym mis Mehefin ar ôl y caledwr Ebrahim Raisi etholwyd yn arlywydd Iran.

hysbyseb

'' Y peth pwysig nid y cyfarfod gweinidogol hwn, ond ewyllys pob plaid i ailafael yn y trafodaethau yn Fienna, ”meddai Borrell a oedd i fod i gwrdd â Gweinidog Tramor newydd Iran, Hossein Amirabdollahian yn Efrog Newydd.

"Byddaf yn cael y cyfle cyntaf i wybod ac i siarad â Gweinidog newydd Iran. Ac, yn sicr, yn ystod y cyfarfod hwn, byddaf yn galw ar Iran i ailafael yn y trafodaethau yn Fienna cyn gynted â phosibl," ychwanegodd.

“Ar ôl yr etholiadau (yn Iran) gofynnodd yr arlywyddiaeth newydd am yr oedi er mwyn pwyso a mesur y trafodaethau yn llawn a deall popeth yn well am y ffeil sensitif iawn hon,” meddai Borrell. “Mae’r haf eisoes wedi mynd heibio ac rydym yn disgwyl y gall y sgyrsiau ail-ddechrau yn fuan yn Fienna.”

Cynhaliodd pwerau’r byd chwe rownd o sgyrsiau anuniongyrchol rhwng yr Unol Daleithiau ac Iran yn Fienna i geisio gweithio allan sut y gall y ddau ddychwelyd i gydymffurfio â’r cytundeb niwclear, a gafodd ei adael gan gyn-Arlywydd yr UD Donald Trump yn 2018.

Ailosododd Trump sancsiynau llym ar Iran, a ddechreuodd wedyn dorri cyrbau ar ei raglen niwclear. Mae Tehran wedi dweud bod ei raglen niwclear at ddibenion ynni heddychlon yn unig.

Yn ei anerchiad i Gynulliad Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig ddydd Mawrth, pwysleisiodd Arlywydd yr Unol Daleithiau Joe Biden ei barodrwydd i ailafael yn bargen 2015 os yw Iran yn cydymffurfio â’i thelerau. “Mae’r Unol Daleithiau yn parhau i fod yn ymrwymedig i atal Iran rhag cael arf niwclear… Rydym yn barod i ddychwelyd i gydymffurfiaeth lawn â’r fargen os yw Iran yn gwneud yr un peth,” meddai.

Parhau Darllen

Iran

Mae urddasolion Ewropeaidd ac arbenigwyr cyfraith ryngwladol yn disgrifio cyflafan 1988 yn Iran fel hil-laddiad ac yn drosedd yn erbyn dynoliaeth

cyhoeddwyd

on

Mewn cynhadledd ar-lein a oedd yn cyd-fynd â phen-blwydd cyflafan 1988 yn Iran, mynnodd mwy na 1,000 o garcharorion gwleidyddol a thystion artaith yng ngharchardai Iran roi diwedd ar y gwaharddiad a fwynhawyd gan arweinwyr y gyfundrefn ac erlyn yr arweinydd goruchaf Ali Khamenei a’r Arlywydd Ebrahim Raisi, a chyflawnwyr eraill y gyflafan.

Ym 1988, yn seiliedig ar fatwa (trefn grefyddol) gan sylfaenydd y Weriniaeth Islamaidd, Ruhollah Khomeini, dienyddiodd y drefn glerigol o leiaf 30,000 o garcharorion gwleidyddol, gyda mwy na 90% ohonynt yn actifyddion y Mujahedin-e Khalq (MEK / PMOI ), prif fudiad gwrthblaid Iran. Fe'u cyflafanwyd am eu hymrwymiad diysgog i ddelfrydau MEK a rhyddid pobl Iran. Claddwyd y dioddefwyr mewn beddau torfol cyfrinachol ac ni fu erioed ymchwiliad annibynnol gan y Cenhedloedd Unedig.

Cymerodd Maryam Rajavi, arlywydd-ethol Cyngor Cenedlaethol Gwrthiant Iran (NCRI), a channoedd o ffigurau gwleidyddol amlwg, ynghyd â chyfreithwyr ac arbenigwyr blaenllaw ar hawliau dynol a chyfraith ryngwladol o bedwar ban byd, ran yn y gynhadledd.

hysbyseb

Yn ei hanerchiad, dywedodd Rajavi: Roedd y drefn glerigol eisiau torri a threchu pob aelod a chefnogwr yr MEK trwy arteithio, llosgi a fflangellu. Fe geisiodd bob tacteg drwg, maleisus ac annynol. Yn olaf, yn ystod haf 1988, cynigiwyd dewis i aelodau MEK rhwng marwolaeth neu ymostyngiad ynghyd ag ymwrthod â’u teyrngarwch i’r MEK…. Fe wnaethant lynu’n ddewr wrth eu hegwyddorion: dymchwel y drefn glerigol a sefydlu rhyddid i’r bobl.

Tanlinellodd Mrs. Rajavi fod penodi Raisi yn arlywydd yn ddatganiad rhyfel agored ar bobl Iran a'r PMOI / MEK. Gan bwysleisio nad yw’r Mudiad Galw am Gyfiawnder yn ffenomen ddigymell, ychwanegodd: I ni, mae’r mudiad Galw am Gyfiawnder yn gyfystyr â dyfalbarhad, diysgogrwydd, a gwrthwynebiad i ddymchwel y drefn hon a sefydlu rhyddid â’n holl nerth. Am y rheswm hwn, gwadu’r gyflafan, lleihau nifer y dioddefwyr, a dileu eu hunaniaethau yw’r hyn y mae’r drefn yn ei geisio oherwydd eu bod yn gwasanaethu ei fuddiannau ac yn y pen draw yn helpu i warchod ei rheol. Mae cuddio'r enwau a dinistrio beddau'r dioddefwyr yn ateb yr un pwrpas. Sut y gall rhywun geisio dinistrio'r MEK, malu eu safleoedd, eu gwerthoedd, a'u llinellau coch, dileu Arweinydd y Gwrthsafiad, a galw ei hun yn gydymdeimlydd â'r merthyron a cheisio cyfiawnder ar eu cyfer? Dyma gyflogaeth gwasanaethau cudd-wybodaeth y mullahs a'r IRGC i ystumio a dargyfeirio'r Mudiad Galw am Gyfiawnder a'i danseilio.

Galwodd ar yr Unol Daleithiau ac Ewrop i gydnabod cyflafan 1988 fel hil-laddiad a throsedd yn erbyn dynoliaeth. Rhaid iddynt beidio â derbyn Raisi yn eu gwledydd. Rhaid iddyn nhw erlyn a'i ddal yn atebol, ychwanegodd. Fe adferodd Rajavi hefyd ei galwad i Ysgrifennydd Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig, Uchel Gomisiynydd Hawliau Dynol y Cenhedloedd Unedig, Cyngor Hawliau Dynol y Cenhedloedd Unedig, rapporteurs arbennig y Cenhedloedd Unedig, a sefydliadau hawliau dynol rhyngwladol i ymweld â charchardai cyfundrefn Iran a chwrdd â'r carcharorion yno, yn enwedig y carcharorion gwleidyddol. Ychwanegodd y dylid cyflwyno'r ffeil o droseddau hawliau dynol yn Iran, yn enwedig o ran ymddygiad y gyfundrefn mewn carchardai, i Gyngor Diogelwch y Cenhedloedd Unedig.

hysbyseb

Cymerodd cyfranogwyr yn y gynhadledd sy'n para mwy na phum awr ran o fwy na 2,000 o leoliadau ledled y byd.

Yn ei sylwadau, Geoffrey Robertson, Prif Arlywydd Llys Arbennig y Cenhedloedd Unedig ar gyfer Sierra Leone, gan gyfeirio at fatwa Khomeini yn galw am ddinistrio’r MEK a’u galw’n Mohareb (gelynion Duw) ac yn cael ei ddefnyddio gan y drefn fel sylfaen y gyflafan, ailadroddodd: “Mae'n ymddangos i mi fod tystiolaeth gref iawn mai hil-laddiad oedd hwn. Mae'n berthnasol i ladd neu arteithio grŵp penodol am eu credoau crefyddol. Grŵp crefyddol na dderbyniodd ideoleg yn ôl cyfundrefn Iran… Nid oes amheuaeth bod achos dros erlyn [Llywydd y drefn Ebrahim] Raisi ac eraill. Cyflawnwyd trosedd sy'n ymgysylltu â chyfrifoldeb rhyngwladol. Rhaid gwneud rhywbeth yn ei gylch fel y gwnaed yn erbyn cyflawnwyr cyflafan Srebrenica. ”

Roedd Raisi yn aelod o’r “Comisiwn Marwolaeth” yn Tehran ac anfonodd filoedd o weithredwyr MEK i’r crocbren.

Yn ôl Kumi Naidoo, ysgrifennydd cyffredinol Amnest Rhyngwladol (2018-2020): “Cyflafan greulon, gwaedlyd, hil-laddiad oedd cyflafan 1988. Mae'n symud i mi weld cryfder a dewrder pobl sydd wedi bod trwy gymaint ac wedi gweld cymaint o drasiedi a dioddef yr erchyllterau hyn. Hoffwn dalu teyrnged i'r holl garcharorion MEK a'ch cymeradwyo ... Rhaid i'r UE a'r gymuned ryngwladol ehangach arwain ar y mater hwn. Mae gan y llywodraeth hon, dan arweiniad Raisi, fwy fyth o euogrwydd ar fater cyflafan 1988. Rhaid i lywodraethau sy'n ymddwyn fel hyn gydnabod nad yw ymddygiad yn gymaint o ddangos grym â chyfaddefiad o wendid. ”

Cadarnhaodd Eric David, arbenigwr ar gyfraith ddyngarol ryngwladol o Wlad Belg, nodweddu hil-laddiad a throseddau yn erbyn dynoliaeth ar gyfer cyflafan 1988.

Dywedodd Franco Frattini, gweinidog tramor yr Eidal (2002-2004 a 2008–2011) a chomisiynydd Ewropeaidd dros gyfiawnder, rhyddid a diogelwch (2004-2008): "Mae gweithredoedd llywodraeth newydd Iran yn unol â hanes y gyfundrefn. mae gweinidog tramor newydd wedi gwasanaethu o dan lywodraethau blaenorol. Nid oes gwahaniaeth rhwng ceidwadwyr a diwygwyr. Yr un drefn ydyw. Cadarnheir hyn gan agosrwydd y Gweinidog Tramor at bennaeth Llu Quds. Cadarnhaodd hyd yn oed y byddai'n parhau â llwybr Qassem Soleimani Yn olaf, gobeithiaf am ymchwiliad annibynnol heb unrhyw gyfyngiad i gyflafan 1988. Mae hygrededd system y Cenhedloedd Unedig yn y fantol. Mae dyletswydd foesol ar Gyngor Diogelwch y Cenhedloedd Unedig. Mae'r Cenhedloedd Unedig yn ddyledus i'r ddyletswydd foesol hon i ddioddefwyr diniwed. ceisio cyfiawnder. Gadewch inni fwrw ymlaen ag ymchwiliad rhyngwladol difrifol. "

Tynnodd Guy Verhofstadt, prif weinidog Gwlad Belg (1999 i 2008) sylw: “Targedodd cyflafan 1988 genhedlaeth gyfan o bobl ifanc. Mae'n hanfodol gwybod bod hyn wedi'i gynllunio ymlaen llaw. Cafodd ei gynllunio a'i weithredu'n drylwyr gyda tharged clir mewn golwg. Mae'n gymwys fel hil-laddiad. Ni ymchwiliwyd yn swyddogol i'r gyflafan gan y Cenhedloedd Unedig, ac ni chafodd y troseddwyr eu dienyddio. Maent yn parhau i fwynhau cael eu cosbi. Heddiw, mae’r drefn yn cael ei rhedeg gan laddwyr yr amser hwnnw. ”

Dywedodd Giulio Terzi, gweinidog tramor yr Eidal (2011 i 2013): “Roedd dros 90% o’r rhai a ddienyddiwyd yng nghyflafan 1988 yn aelodau a chefnogwyr MEK. Dewisodd y carcharorion sefyll yn uchel trwy wrthod ymwrthod â'u cefnogaeth i'r MEK. Mae nifer wedi galw am ymchwiliad rhyngwladol i gyflafan 1988. Dylai Uchel Gynrychiolydd yr UE, Josep Borrell, ddod â’i ddull arferol tuag at drefn Iran i ben. Dylai annog holl aelod-wladwriaethau'r Cenhedloedd Unedig i fynnu atebolrwydd am drosedd fawr Iran yn erbyn dynoliaeth. Mae miloedd o bobl allan yna sy'n disgwyl dull mwy pendant gan y gymuned ryngwladol, yn enwedig yr UE. ”

Fe wnaeth John Baird, gweinidog tramor Canada (2011-2015), annerch y gynhadledd hefyd a chondemnio cyflafan 1988. Galwodd hefyd am ymchwiliad rhyngwladol i'r drosedd hon yn erbyn dynoliaeth.

Tanlinellodd Audronius Ažubalis, gweinidog materion tramor Lithwania (2010 - 2012): "Nid oes unrhyw un eto wedi wynebu cyfiawnder am y drosedd hon yn erbyn dynoliaeth. Nid oes ewyllys wleidyddol i ddwyn y troseddwyr i gyfrif. Ymchwiliad y Cenhedloedd Unedig i gyflafan 1988 yw rhaid i'r Undeb Ewropeaidd anwybyddu'r galwadau hyn, heb ddangos unrhyw ymateb, a heb fod yn barod i ddangos ymateb. Rwyf am alw ar yr UE i gymeradwyo'r drefn ar gyfer troseddau yn erbyn dynoliaeth. Rwy'n credu y gall Lithwania gymryd yr awenau ymhlith aelodau'r UE. . ”

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd