Cysylltu â ni

Iran

'Mae'n frys iawn i'r Undeb Ewropeaidd wahardd IRGC Iran'

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Jonathan Spyer yw sylfaenydd a chyfarwyddwr Canolfan y Dwyrain Canol ar gyfer Adrodd a Dadansoddi; Llun: sesiwn friffio yn y Centro Sefarad-Israel ym Madrid 27 Chwefror 2023. Llun gan EJP.

“Mae IRGC yn benodol ac yn bwysicaf oll yn grynhoad o bobl y mae eu tasgau a’u sgiliau penodol yn ymwneud â chodi sefydliadau milwrol dirprwyol a masnachfraint mewn gwledydd eraill lle gallant wasanaethu buddiannau’r gyfundrefn yn Tehran,” eglura arbenigwr materion Mideast, Jonathan Spyer. penderfyniad gan Senedd Ewrop yn annog i wneud hynny, mae'r Undeb Ewropeaidd hyd yma wedi ymatal rhag rhestru Corfflu Gwarchodlu Chwyldroadol Islamaidd Iran (IRGC) fel sefydliad terfysgol, yn ysgrifennu Yossi Lempkowicz.  

Ym mis Ionawr, penderfynodd Cyngor Materion Tramor yr UE, sy'n cynnwys 27 o Weinidogion Tramor yr UE, becyn newydd o sancsiynau yn erbyn Iran yn dilyn y dirwasgiad yn erbyn protestwyr, y defnydd o dronau Iran yn rhyfel Rwsia yn yr Wcrain. Roedd sancsiynau'n targedu aelodau uchel eu statws o luoedd diogelwch Iran, gan gynnwys yr IRGC.

Tra pleidleisiodd Senedd Ewrop 598-9 o blaid gofyn i'r UE restru'r IRGC fel endid terfysgol. Roedd penderfyniad yn condemnio “yr ymgyrch greulon gan Iran, gan gynnwys y Corfflu Gwarchodlu Chwyldroadol Islamaidd (IRGC), ar y gwrthdystiadau ar ôl marwolaeth Mahsa Amini, yn dilyn ei harestiad treisgar, ei cham-drin a'i cham-drin gan 'heddlu moesoldeb Iran.''

Fodd bynnag, dywedodd Josep Borrell, pennaeth polisi tramor yr UE, ar y pryd na all IRGC gael ei restru fel grŵp terfysgol ''heb benderfyniad llys.''

Mae Jonathan Spyer, dadansoddwr materion Mideast ac un o arbenigwyr gorau Iran, yn credu nad yw'r rheswm a roddwyd gan Borrell ,''yn ddifrifol.

“Rwy’n meddwl bod hyn wedi digwydd oherwydd dylanwad yr haen broffesiynol mewn nifer o wledydd Ewropeaidd, rwy’n golygu gwasanaethau tramor nifer o wledydd Ewropeaidd nad ydynt yn credu bod y drws wedi’i gau ar y posibilrwydd o ddychwelyd ato. Cynllun Gweithredu Cynhwysfawr ar y Cyd (JCPOA),’’ cytundeb niwclear 2015 rhwng pwerau’r byd ac Iran, meddai Spyer yn ystod sesiwn friffio ym Madrid a drefnwyd gan Gymdeithas Wasg Ewrop Israel (EIPA).

hysbyseb

“Nid ydynt yn credu bod y drws hwn wedi’i gau’n derfynol ac felly nid ydynt am wneud dim i gythruddo na chynhyrfu’r drefn Iran y maent yn ofni y gallai wedyn gau’r drws hwnnw nad yw wedi’i gau eto. Nid yw hyn yn anghyfarwydd. Dyna'n union y meddylfryd sydd wedi dominyddu barn y rhan fwyaf o wledydd Ewropeaidd ar Iran yn ystod y degawdau diwethaf,'' ychwanegodd.

'' Synnwyr, oherwydd bod siawns o hyd ar gyfer diplomyddiaeth, na ddylech gau'r drws i'r gyfundrefn, bod rhywfaint o bragmatiaeth yno o hyd y gallwch chi weithio ag ef ... '' Mae hwn yn ''camgymeriad mawr'', meddai Spyer , sy'n sylfaenydd a chyfarwyddwr Canolfan Adrodd a Dadansoddi y Dwyrain Canol.

'' Rydych hefyd yn clywed : pa wahaniaeth y mae'n ei wneud i wahardd sefydliad tra bod gennym gyfreithiau ym mhob gwlad Ewropeaidd, gan gynnwys cyfreithiau gwrthderfysgaeth, felly os yw sefydliad yn cefnogi terfysgaeth mae yna gyfreithiau yn y gwledydd i ddelio â ffraethineb, , pam oes angen deddfau ychwanegol arnoch chi? Beth mae'n newid?.''

''Mae hyn yn gwbl anghywir. Nid yw llawer o weithgareddau IRGC ar bridd Ewropeaidd yn uniongyrchol dreisgar. Gall llawer o weithgareddau gynnwys rhywun yn sefyll i fyny ac yn siarad. Ond nid yw Ewrop wedi dysgu dim o brofiad yr ugain mlynedd diwethaf. Gall dyn sy'n sefyll ac yn taflu tarw o flaen pobl eraill fod yn beryglus iawn… Oherwydd sut y cafodd y jihadi Sunnis hyn sy'n gysylltiedig ag Ewrop yn y DU, Ffrainc, yr Iseldiroedd, Gwlad Belg a mannau eraill eu rhaglennu cyn dod yn dreisgar? Trwy gamaddysg a phropaganda a gynhaliwyd gan sefydliadau Sunni jihadi o dan radar llywodraethau Ewropeaidd. Dim ond yn 2010 y gwaharddodd y gvt Prydeinig sefydliad o'r enw Al Muhajirun. Cofiais sôn wrth yr awdurdodau am fodolaeth y grŵp peryglus hwn. eisoes 20 mlynedd yn ôl….Dywedasant wrthyf: mae hwn yn griw o glowniaid, idiotiaid. Maen nhw'n siarad ac yn edrych ar derfysgwyr sy'n gyfrifol am ymosodiadau, bomiau ... dysgodd pob un ohonynt eu ideoleg gan Al Muhajirun. Mae IRGC yn gwneud yr un peth: gwenwyno'r meddyliau ar bridd Ewropeaidd. Ond i ddelio â hynny mae angen i chi eu gwahardd fel sefydliad terfysgol. Oherwydd os nad ydynt, byddant yn dweud nad wyf yn gwneud unrhyw beth o'i le, dim ond siarad â chriw o bobl. Felly mae hyn yn fater brys iawn,'' meddai Jonathan Spyer.

Ffurfiwyd yr IRGC ar ôl Chwyldro Islamaidd Iran yn 1979 ac mae wedi dod yn rym milwrol mawr yn y wlad, hefyd yn rheoli rhaglen niwclear a balisteg Tehran ac yn ariannu gweithrediadau terfysgol a chynllwynion llofruddiaeth mewn mannau eraill yn y rhanbarth ac yn y byd. Fe'i ffurfiwyd yn bennaf ar gyfer dau nod penodol: amddiffyn y gyfundrefn ac allforio'r chwyldro Islamaidd i wledydd cyfagos trwy derfysgaeth.

Mae ei ddylanwad wedi cynyddu o dan reolaeth yr Arlywydd presennol Ebrahim Raisi, a ddaeth i rym yn 2021.

''Mae hwn yn fath unigryw o sefydliad. Nid yw IRGC yn grŵp milwrol confensiynol ond gall gyflawni tasgau milwrol confensiynol. Nid yw'n sefydliad cudd-wybodaeth ond gall gyflawni tasgau cudd-wybodaeth. Nid yw'n sefydliad para-filwrol ond unwaith eto gall gyflawni swyddogaethau o'r fath,''esboniodd Spyer.

“Ond yn benodol ac yn bwysicaf oll mae’n gasgliad o bobl y mae eu tasgau a’u sgiliau penodol yn ymwneud â chodi sefydliadau milwrol dirprwyol a masnachfraint mewn gwledydd eraill lle gallant wasanaethu buddiannau’r gyfundrefn yn Tehran. Mae hwn yn fath rhyfedd o sefydliad. Nid oes gan y rhan fwyaf o wledydd y byd un o'r fath. Ond pan geisiodd IRGC drefnu a chodi grwpiau o'r fath mewn gwladwriaethau trefnus, nid yw'n mynd yn bell iawn. Ceisiodd ei drefnu yn Bahrein, sydd â phoblogaeth fwyafrifol Shia ond daeth Bahrein yn eu herbyn yn gyflym, ceisiodd drefnu yn Saudi Arabia sydd â mwyafrif Shia mawr, ond ni aeth yn bell iawn. Yn Ewrop, cynlluniodd IRGC ymosodiadau terfysgol yng Ngorllewin Ewrop fel y gwelsom ym Mharis yn 2018, pan geisiodd gyflawni gweithred o derfysgaeth yn erbyn sefydliad gwrthblaid Iran, yn 2015 a 2017 fe lofruddiodd yn yr Iseldiroedd ddau arweinydd grŵp gwrthblaid Iran, yn Nenmarc yn 2018 trefnodd i lofruddio aelod o wrthblaid Arabaidd, yn Llundain, darganfuwyd bod IRGC yn ceisio dal llawer iawn o amoniwm nitrad mewn tŷ.''

Diolch i IRGC, roedd Iran wedi llwyddo i greu dirprwyon yn Libanus, Syria, Irac Yemen ac ymhlith y Palestiniaid.

“Yn 2012 a 2013, roedd cyfundrefn Syria Bashar Assad yn wynebu trechu tebygol gan y gwrthryfelwyr. Ni allai ddod o hyd i unrhyw ateb oherwydd bod y drefn yn seiliedig ar gobennydd cefnogaeth gyfyng iawn: daw Assad o sect o Alaouites. Hollt yn Shia islam. Maent yn ffurfio 12% o boblogaeth Syria. Daeth y gwrthryfel yn erbyn cyfundrefn Assad oddi wrth yr Arabiaid Sunni sy'n ffurfio tua 60% o'r boblogaeth. Roedd y ffaith hon yn arwain at ei drechu'n anochel. Ni allai hyd yn oed ddibynnu ar ei fyddin o 400,000 milwrol sy'n bennaf Sunnis. Yn ffodus i Bashar Assad, roedd y drefn hon yn cyd-fynd ag Iran, sy'n golygu pan wynebodd y sefyllfa hon yn 2012/2013, y gallai ei gynorthwywyr fynd i Tehran a dweud: a allwch chi ein helpu ni. Ac yn ffodus iddo ef roedd yr IRGC a'r Uwchfrigadydd Qassem Soleimani, pennaeth ei heddlu allanol, llu Quds. Dywedodd wrth Assad: rydym yn deall eich problem ac mae gennym yr ateb. Mae gennym y gallu i greu braich newydd gyfan i chi: byddin gyfochrog, gallwn ei recriwtio, ei hyfforddi, ei harfogi a'i defnyddio,…. Dyma beth wnaethon nhw. Fe ddechreuon nhw recriwtio rhai Alaouites, Cwrdiaid, Druze yn ogystal â Christnogion a Shias. Llanwodd y fyddin hon y bwlch i Bashar Assad a galluogi ei gyfundrefn i sefyll yn y maes am y ddwy flynedd dyngedfennol hynny tan fis Medi 2015 daeth llu awyr Rwsia i awyr Syria a chau’r stori cyn belled ag yr oedd y gwrthryfel yn Syria yn y cwestiwn. ''

“Dyma enghraifft bendant o gymhwyso methodoleg yr IRGC sy’n cyflawni nod a buddugoliaeth arwyddocaol iawn i’w gleient lleol Bashar Assad ac yn bwysicach fyth i Iran ei hun. Dyma ddull yr Iraniaid.''

Beth yw eu nodau?

“Mae ganddyn nhw ddwy gôl: mae un yn cyrraedd Môr y Canoldir, rhywbeth mae ymerodraethau Persia wedi bod yn ceisio ei wneud ers yr Hynafiaeth. Mae yna hefyd elfen ideolegol: maen nhw wedi ymrwymo'n llwyr i ddinistrio Gwladwriaeth Israel. Disgrifiodd Ali Khamenei ef fel 'tiwmor canseraidd' yn y rhanbarth. Maen nhw'n ceisio hegemoni yn y rhanbarth mewn termau geo-strategol: i'r gorllewin tuag at Fôr y Canoldir ac i'r de tuag at daleithiau'r Gwlff,''daeth Spyer i'r casgliad.

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd