Cysylltu â ni

coronafirws

Mae hacio cyfrifiaduron yn peri problemau i lywodraeth Iwerddon

cyhoeddwyd

on

Mae llywodraeth Iwerddon wedi cael cyfyng-gyngor cain wrth iddi baratoi i agor ei heconomi ar ôl y pandemig coronafirws costus. Mae hacio cyfrifiaduron yn ddiweddar sy'n rhedeg ei wasanaeth iechyd, gan droseddwyr o Rwseg, nid yn unig wedi ei adael yn agored i ofynion pridwerth ond camau cyfreithiol posib gan bobl ifanc o Iwerddon. fel mae Ken Murray yn adrodd o Ddulyn.

Ar fore dydd Gwener 14 Mai diwethaf, fe wnaeth Gwyddelod droi eu dyfeisiau radio ymlaen i ddysgu bod system TG Gweithrediaeth y Gwasanaeth Iechyd (HSE), y corff sy'n rhedeg system ysbytai y wlad, wedi'i hacio dros nos!

Roedd troseddwyr seiber, y credir eu bod yn gang Wizard Spider yn Rwsia yn St Petersburg, wedi hacio ffeiliau personol ar yr holl system gyfrifiadurol genedlaethol ac roeddent yn cyhoeddi galw pridwerth o € 20 miliwn i ddatgloi codau!

Ar y dechrau, chwaraeodd yr HSE yr hac i lawr gan fynnu bod yr holl ffeiliau'n cael eu copïo mewn storfa cyfrifiadura cwmwl, nad oedd unrhyw beth wedi'i ddwyn na'i gyfaddawdu ac y byddai popeth yn iawn erbyn dydd Llun 17 Mai.

Erbyn dydd Mawrth 18 Mai, ni ddangosodd yr argyfwng unrhyw arwydd o wella gyda’r Llywodraeth yn dod dan ymosodiad gan wleidyddion yr wrthblaid a gafodd eu peledu gan etholwyr pryderus yn y dyddiau blaenorol.

“Mae hyn yn cynyddu i argyfwng diogelwch cenedlaethol eithaf difrifol ac nid wyf yn siŵr ei fod ar y radar i’r lefel y dylai fod,” meddai Arweinydd y Blaid Lafur, Alan Kelly, wrth Senedd Iwerddon y diwrnod hwnnw.

Wrth i'r dyddiau dreiglo ymlaen, mae galwyr blin i raglenni galw i mewn ar y radio, rhai mewn dagrau, wedi bod yn adrodd straeon am sesiynau radiotherapi a chemotherapi wedi'u canslo ar gyfer triniaeth canser cam 4 gyda rhai yn galw ar y Llywodraeth, mewn anobaith, i dalu'r pridwerth a chael y gwasanaeth yn ôl i normal mor gyflym â phosib.

Mae Llywodraeth Iwerddon wedi sefyll yn gadarn yn y dyddiau a aeth heibio ers i’r hac ddod i’r amlwg gan fynnu na fydd yn talu’r pridwerth rhag ofn y gallai adael ei hun yn agored i haciau a galwadau yn y dyfodol.

Fodd bynnag, anfonodd yr hacwyr allwedd cyfrifiadur neu god dadgryptio at Lywodraeth Iwerddon cyn y penwythnos yn dechrau 21 May gan ysgogi pryderon bod pridwerth wedi'i dalu.

“Ni thalwyd unrhyw daliad mewn perthynas ag ef o gwbl. Nid yw personél diogelwch yn gwybod yr union reswm pam y cafodd yr allwedd ei chynnig yn ôl, ”mynnodd y Taoiseach Micheál Martin pan siaradodd â gohebwyr ddydd Gwener 21 Mai.

Gydag amser yn symud ymlaen, mae disgwyliadau cynyddol bellach yng nghylchoedd llywodraeth Iwerddon y bydd yr hacwyr yn cyhoeddi manylion personol sensitif ar y we dywyll, fel y'i gelwir, yn y dyddiau nesaf.

Gallai'r manylion hyn gynnwys gwybodaeth am unigolion a allai fod â HIV / AIDS, canser datblygedig, achosion cam-drin plant lle nad yw unigolion wedi'u henwi yn y llysoedd neu er enghraifft, heintiau a drosglwyddir yn rhywiol ond sydd wedi dewis cadw gwybodaeth o'r fath rhyngddynt hwy a'u meddygon priodol.

Mae pobl fregus â chyflyrau meddygol a allai effeithio ar eu swyddi, enw da, bywydau personol, hirhoedledd a pholisïau yswiriant bywyd, yn parhau i fod mewn perygl!

Gyda'r Llywodraeth yn wynebu camau cyfreithiol posibl os caniateir cyhoeddi gwybodaeth gyfrinachol o'r fath, symudodd yn Uchel Lys Dulyn yr wythnos diwethaf i sicrhau gwaharddebau cyfreithiol yn gwahardd allfeydd cyfryngau, gwefannau a llwyfannau digidol Gwyddelig rhag gwneud gwybodaeth o'r fath yn hysbys i'r cyhoedd yn ehangach!

Plediodd y Gweinidog Cyllid Iau, Micheal McGrath, â phobl ar y penwythnos i beidio â chydweithredu ag unrhyw unigolion na gohebiaeth yn ceisio taliadau yn gyfnewid am wybodaeth feddygol gyfrinachol ar-lein.

Wrth siarad â This Week ar RTE Radio, meddai, "Mae'r bygythiad yr ydym yn ei wynebu yma yn real a byddai rhyddhau data personol, cyfrinachol a sensitif yn weithred ddirmygus ond nid yw'n un y gallwn ei diystyru a'r Gardaí [heddlu Iwerddon] , gan weithio gyda'n partneriaid gorfodi cyfraith rhyngwladol, yn gwneud popeth o fewn eu gallu i fod mewn sefyllfa i ymateb i hyn. "

Gallai methiant Iwerddon i anrhydeddu ei hymrwymiadau GDPR (Rheoliadau Diogelu Data Cyffredinol) hefyd ei gweld yn wynebu dirwyon difrifol yn Llys Ewrop yn dibynnu ar sut mae hyn i gyd yn gwahardd!

Yn y cyfamser gyda nifer o weithdrefnau iechyd mewn ysbytai wedi'u gohirio gan yr ymosodiad hacio, gofynnir cwestiynau ynghylch pa mor ddiogel yw holl systemau cyfrifiaduron Talaith Iwerddon?

Symudodd Paul Reid, Prif Swyddog Gweithredol yr HSE sydd eisoes yn gweithio 24/7 i ddelio â phandemig COVID, ar y penwythnos i sicrhau'r cyhoedd bod ei dîm yn gwneud popeth o fewn eu gallu i fynd i'r afael â'r broblem.

Dywedodd wrth y This Week rhaglen radio y gallai cost trwsio'r problemau redeg i ddegau o filiynau o ewro.

Dywedodd fod gwaith bellach ar y gweill ar "asesu pob un o'r systemau [TG] cenedlaethol hynny yr ydym am eu hadfer, pa rai y mae'n rhaid i ni eu hailadeiladu, pa rai y gallai fod yn rhaid i ni eu dileu ac yn sicr mae'r broses ddadgryptio yn ein helpu yn hynny o beth."

Dywedodd fod cynnydd da wedi'i wneud "yn enwedig yn rhai o'r systemau cenedlaethol, fel y system ddelweddu a fyddai'n cefnogi sganiau, MRIs a phelydrau-X".

Mae'r mater hacio yn Iwerddon yn debygol o weld ailwampio system TG y Wladwriaeth gyfan yn ystod yr wythnosau a'r misoedd nesaf i sicrhau na fydd troseddwyr o'r dwyrain Ewrop yn treiddio o'r fath byth eto.

Fodd bynnag, mae'r argyfwng yn Iwerddon yn ein hatgoffa i'r 26 gwlad arall yn yr Undeb Ewropeaidd, cyhyd â bod troseddwyr Rwsiaidd yn parhau i fod yn fygythiad i ddemocratiaethau gorllewinol, y gallai unrhyw un o'r Gwladwriaethau hynny fod nesaf, yn enwedig y rhai â galluoedd niwclear neu sensitif cynlluniau milwrol!

Yn y cyfamser, mae swyddogion y llywodraeth yn Nulyn yn croesi eu bysedd bod y bygythiad o ddeunydd sensitif cyhoeddedig yn ymddangos ar y we dywyll yn y dyddiau nesaf yn parhau i fod yn union, sef bygythiad!

Covid-19

Tystysgrif COVID Digidol yr UE - 'Cam mawr tuag at adferiad diogel'

cyhoeddwyd

on

Heddiw (14 Mehefin), mynychodd Llywyddion Senedd Ewrop, Cyngor yr UE a’r Comisiwn Ewropeaidd y seremoni arwyddo swyddogol ar gyfer y Rheoliad ar Dystysgrif COVID Digidol yr UE, gan nodi diwedd y broses ddeddfwriaethol.

Dywedodd Prif Weinidog Portiwgal, Antonio Costa: “Heddiw, rydyn ni’n cymryd cam mawr tuag at adferiad diogel, i adfer ein rhyddid i symud ac i hybu adferiad economaidd. Mae'r dystysgrif ddigidol yn offeryn cynhwysol. Mae'n cynnwys pobl sydd wedi gwella o COVID, pobl â phrofion negyddol a phobl sydd wedi'u brechu. Heddiw rydym yn anfon ymdeimlad newydd o hyder at ein dinasyddion y byddwn gyda'n gilydd yn goresgyn y pandemig hwn ac i fwynhau teithio eto, yn ddiogel ac yn rhydd ar draws yr Undeb Ewropeaidd. ”

Dywedodd llywydd y Comisiwn, Ursula von der Leyen: “Ar y diwrnod hwn 36 mlynedd yn ôl, llofnodwyd Cytundeb Schengen, penderfynodd pum aelod-wladwriaeth bryd hynny agor eu ffiniau i’w gilydd a dyma ddechrau’r hyn sydd heddiw i lawer, llawer dinasyddion, un o lwyddiannau mwyaf Ewrop, y posibilrwydd i deithio'n rhydd o fewn ein hundeb. Mae'r dystysgrif COVID ddigidol Ewropeaidd yn ein sicrhau o ysbryd Ewrop agored, Ewrop heb rwystrau, ond hefyd Ewrop sy'n agor yn araf ond yn sicr ar ôl yr amser anoddaf, mae'r dystysgrif yn symbol o Ewrop agored a digidol. ”

Mae tri ar ddeg o aelod-wladwriaethau eisoes wedi dechrau cyhoeddi Tystysgrifau COVID Digidol yr UE, erbyn 1 Gorffennaf bydd y rheolau newydd yn berthnasol yn holl daleithiau'r UE. Mae'r Comisiwn wedi sefydlu porth a fydd yn caniatáu i aelod-wladwriaethau wirio bod y tystysgrifau'n ddilys. Dywedodd Von der Leyen hefyd fod y dystysgrif i'w phriodoli i lwyddiant strategaeth frechu Ewrop. 

Bydd gwledydd yr UE yn dal i allu gosod cyfyngiadau os ydynt yn angenrheidiol ac yn gymesur i ddiogelu iechyd y cyhoedd, ond gofynnir i bob gwladwriaeth ymatal rhag gosod cyfyngiadau teithio ychwanegol ar ddeiliaid Tystysgrif COVID Digidol yr UE.

Tystysgrif COVID Digidol yr UE

Nod Tystysgrif COVID Digidol yr UE yw hwyluso symudiad diogel a rhydd y tu mewn i'r UE yn ystod pandemig COVID-19. Mae gan bob Ewropeaidd hawl i symud yn rhydd, hefyd heb y dystysgrif, ond bydd y dystysgrif yn hwyluso teithio, gan eithrio deiliaid rhag cyfyngiadau fel cwarantîn.

Bydd Tystysgrif COVID Digidol yr UE yn hygyrch i bawb a bydd yn:

  • ymdrin â brechu, profi ac adfer COVID-19
  • bod yn rhad ac am ddim ac ar gael yn holl ieithoedd yr UE
  • bod ar gael mewn fformat digidol a phapur
  • bod yn ddiogel a chynnwys cod QR wedi'i lofnodi'n ddigidol

Yn ogystal, ymrwymodd y Comisiwn i symud € 100 miliwn o dan yr Offeryn Cymorth Brys i gynorthwyo Aelod-wladwriaethau i ddarparu profion fforddiadwy.

Bydd y Rheoliad yn berthnasol am 12 mis ar 1 Gorffennaf 2021.

Parhau Darllen

coronafirws

Llywydd y Senedd yn galw am Genhadaeth Chwilio ac Achub Ewropeaidd

cyhoeddwyd

on

Llywydd Senedd Ewrop, David Sassoli (Yn y llun) wedi agor cynhadledd ryng-seneddol lefel uchel ar reoli ymfudo a lloches yn Ewrop. Canolbwyntiodd y gynhadledd yn arbennig ar agweddau allanol ymfudo. Dywedodd yr arlywydd: “Rydyn ni wedi dewis trafod dimensiwn allanol polisïau ymfudo a lloches heddiw oherwydd rydyn ni'n gwybod mai dim ond trwy fynd i'r afael â'r ansefydlogrwydd, argyfyngau, tlodi, troseddau hawliau dynol sy'n digwydd y tu hwnt i'n ffiniau, y byddwn ni'n gallu mynd i'r afael â'r gwreiddyn. achosion sy'n gwthio miliynau o bobl i adael. Mae angen i ni reoli'r ffenomen fyd-eang hon mewn ffordd ddynol, er mwyn croesawu'r bobl sy'n curo ar ein drysau bob dydd gydag urddas a pharch.
 
“Mae pandemig COVID-19 yn cael effaith ddwys ar batrymau ymfudo yn lleol a ledled y byd ac mae wedi cael effaith lluosydd ar symudiad gorfodol pobl ledled y byd, yn enwedig lle nad yw mynediad at driniaeth a gofal iechyd yn cael ei warantu. Mae'r pandemig wedi tarfu ar lwybrau ymfudo, wedi rhwystro mewnfudo, wedi dinistrio swyddi ac incwm, wedi lleihau taliadau, ac wedi gwthio miliynau o ymfudwyr a phoblogaethau bregus i dlodi.
 
“Mae ymfudo a lloches eisoes yn rhan annatod o weithred allanol yr Undeb Ewropeaidd. Ond mae'n rhaid iddyn nhw ddod yn rhan o bolisi tramor cryfach a mwy cydlynol yn y dyfodol.
 
“Rwy’n credu mai ein dyletswydd yn gyntaf oll yw achub bywydau. Nid yw bellach yn dderbyniol gadael y cyfrifoldeb hwn i gyrff anllywodraethol yn unig, sy'n cyflawni swyddogaeth arall ym Môr y Canoldir. Rhaid inni fynd yn ôl i feddwl am weithredu ar y cyd gan yr Undeb Ewropeaidd ym Môr y Canoldir sy'n achub bywydau ac yn taclo masnachwyr. Mae arnom angen mecanwaith chwilio ac achub Ewropeaidd ar y môr, sy'n defnyddio arbenigedd yr holl actorion dan sylw, o'r Aelod-wladwriaethau i'r gymdeithas sifil i asiantaethau Ewropeaidd.
 
“Yn ail, rhaid i ni sicrhau bod pobl sydd angen amddiffyniad yn gallu cyrraedd yr Undeb Ewropeaidd yn ddiogel a heb beryglu eu bywydau. Mae arnom angen diffinio sianeli dyngarol ynghyd ag Uchel Gomisiynydd y Cenhedloedd Unedig dros Ffoaduriaid. Rhaid inni weithio gyda'n gilydd ar system ailsefydlu Ewropeaidd yn seiliedig ar gyfrifoldeb cyffredin. Rydym yn siarad am bobl a all hefyd wneud cyfraniad pwysig at adferiad ein cymdeithasau y mae'r dirywiad pandemig a demograffig yn effeithio arnynt, diolch i'w gwaith a'u sgiliau.
 
“Mae angen i ni hefyd roi polisi derbyn mudo Ewropeaidd ar waith. Gyda'n gilydd dylem ddiffinio'r meini prawf ar gyfer un drwydded mynediad a phreswylio, gan asesu anghenion ein marchnadoedd llafur ar lefel genedlaethol. Yn ystod y pandemig, daeth y sectorau economaidd cyfan i ben oherwydd absenoldeb gweithwyr mewnfudwyr. Mae angen mewnfudo rheoledig arnom i adfer ein cymdeithasau ac i gynnal ein systemau amddiffyn cymdeithasol. ”

Parhau Darllen

Covid-19

Mae peryglon cyfryngau prif ffrwd yn dod yn fygythiad i iechyd y cyhoedd

cyhoeddwyd

on

Yn ystod yr wythnosau diwethaf mae'r honiad dadleuol y gallai'r pandemig fod wedi gollwng o labordy Tsieineaidd - unwaith y cafodd ei ddiswyddo gan lawer fel theori cynllwyn ymylol - wedi bod yn ennill tyniant. Nawr, mae Arlywydd yr UD Joe Biden wedi cyhoeddi ymchwiliad brys a fydd yn edrych i mewn i'r theori fel tarddiad posib i'r afiechyd, yn ysgrifennu Henry St.George.

Cododd amheuaeth gyntaf yn gynnar yn 2020 am resymau amlwg, gyda'r firws wedi dod i'r amlwg yn yr un ddinas Tsieineaidd â Sefydliad firoleg Wuhan (WIV), sydd wedi bod yn astudio coronafirysau mewn ystlumod ers dros ddegawd. Mae'r labordy wedi'i leoli ychydig gilometrau o farchnad wlyb Huanan lle daeth y clwstwr cyntaf o heintiau i'r amlwg yn Wuhan.

Er gwaethaf y cyd-ddigwyddiad ysgubol, gwrthododd llawer yn y cyfryngau a gwleidyddiaeth y syniad yn llwyr fel theori cynllwynio a gwrthod ei ystyried o ddifrif trwy gydol y flwyddyn ddiwethaf. Ond yr wythnos hon mae wedi dod i'r amlwg bod adroddiad a baratowyd ym mis Mai 2020 gan Labordy Cenedlaethol Lawrence Livermore yng Nghaliffornia wedi dod i'r casgliad bod y rhagdybiaeth sy'n hawlio'r firws a ollyngwyd o labordy Tsieineaidd yn Wuhan yn gredadwy ac yn haeddu ymchwiliad pellach.

Felly pam y cafodd y Theori Gollyngiadau Lab ei diswyddo'n ormodol o'r cychwyn arni? Nid oes unrhyw gwestiwn bod y syniad, o safbwynt y cyfryngau prif ffrwd, wedi ei faeddu gan gysylltiad â'r Arlywydd Donald Trump. Byddai amheuaeth o amheuaeth ynghylch honiadau'r Llywydd ynghylch unrhyw agwedd benodol ar y pandemig wedi bod yn haeddiannol ar bron unrhyw gam. Er mwyn ei roi yn euphemistaidd, roedd Trump wedi dangos ei hun yn adroddwr annibynadwy.

Yn ystod y pandemig diswyddodd Trump ddifrifoldeb COVID-19 dro ar ôl tro, gwthio meddyginiaethau heb eu profi, a allai fod yn beryglus fel hydroxychloroquine, a hyd yn oed awgrymu mewn un sesiwn friffio gofiadwy i'r wasg y gallai chwistrellu cannydd helpu.

Roedd newyddiadurwyr hefyd yn ofni'n rhesymol debygrwydd â naratif arfau dinistr torfol yn Irac, lle dyfynnwyd bygythiadau enfawr a rhoddwyd rhagdybiaethau i theori wrthwynebol gyda rhy ychydig o dystiolaeth i'w hategu.

Fodd bynnag, mae'n amhosibl anwybyddu'r ffaith bod animeiddiad cyffredinol a deimlwyd tuag at Trump gan rannau helaeth o'r cyfryngau wedi arwain at ddiffaith dyletswydd ar raddfa fawr a methu â chynnal safonau gwrthrychol newyddiaduraeth yn ogystal â gwyddoniaeth. Mewn gwirionedd nid oedd y Lab Leak erioed yn theori cynllwyn ond yn ddamcaniaeth ddilys ar ei hyd.

Diddymwyd awgrymiadau i'r gwrthwyneb gan ffigurau gwrth-sefydlu yn Tsieina hefyd yn gryno. Mor gynnar â mis Medi 2020, ymddangosodd y 'Rule of Law Foundation', sy'n gysylltiedig ag anghytuno Tsieineaidd amlwg Miles Kwok, ar y dudalen deitl astudiaeth a honnodd fod y coronafirws yn bathogen artiffisial. Roedd gwrthwynebiad hirsefydlog Mr Kwok i'r CCP yn ddigonol i sicrhau nad oedd y syniad yn cael ei gymryd o ddifrif.

O dan yr esgus eu bod yn brwydro yn erbyn gwybodaeth anghywir, roedd monopolïau'r cyfryngau cymdeithasol hyd yn oed yn sensro pyst am y rhagdybiaeth labordy-gollwng. Dim ond nawr - ar ôl i bron pob prif gyfryngau yn ogystal â gwasanaethau diogelwch Prydain ac America gadarnhau ei fod yn bosibilrwydd dichonadwy - ydyn nhw wedi cael eu gorfodi i ôl-dracio.

“Yng ngoleuni ymchwiliadau parhaus i darddiad COVID-19 ac mewn ymgynghoriad ag arbenigwyr iechyd cyhoeddus,” meddai llefarydd ar ran Facebook, “ni fyddwn yn dileu’r honiad bod COVID-19 yn cael ei wneud gan ddyn na’i gynhyrchu o’n apiau.” Mewn geiriau eraill, mae Facebook bellach yn credu bod ei sensoriaeth o filiynau o swyddi yn ystod y misoedd blaenorol wedi bod mewn camgymeriad.

Mae canlyniadau'r syniad o beidio â chael ei gymryd o ddifrif yn ddwys. Mae tystiolaeth y gallai'r labordy dan sylw fod wedi bod yn cynnal yr hyn a elwir yn ymchwil “ennill swyddogaeth”, arloesedd peryglus lle mae afiechydon yn cael eu gwneud yn fwy ffyrnig yn fwriadol fel rhan o ymchwil wyddonol.

Yn hynny o beth, os yw damcaniaeth y labordy yn wir mewn gwirionedd, mae'r byd wedi cael ei gadw'n fwriadol yn y tywyllwch ynghylch gwreiddiau genetig firws sydd wedi lladd dros 3.7m o bobl hyd yma. Gellid bod wedi arbed cannoedd o filoedd o fywydau pe bai priodweddau allweddol y firws a'i duedd i dreiglo wedi'u deall yn gynt ac yn well.

Ni ellir gorbwysleisio goblygiadau diwylliannol darganfyddiad o'r fath. Os yw'r rhagdybiaeth yn wir - bydd y sylweddoliad yn fuan yn nodi nad oedd camgymeriad sylfaenol y byd yn barch annigonol i wyddonwyr, na pharch annigonol at arbenigedd, ond dim digon o graffu ar gyfryngau prif ffrwd a gormod o sensoriaeth ar Facebook. Ein prif fethiant fydd yr anallu i feddwl yn feirniadol a chydnabod nad oes y fath beth ag arbenigedd llwyr.

Parhau Darllen
hysbyseb

Twitter

Facebook

hysbyseb

Poblogaidd