Cysylltu â ni

iwerddon

Amserau pryderus i unoliaethwyr Gogledd Iwerddon

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Mae llywodraeth Prydain dan bwysau gan yr UE i weithredu cydran allweddol o Brotocol Gogledd Iwerddon yn llawn erbyn dechrau mis Gorffennaf. I undebwyr yng Ngogledd Iwerddon, gallai’r wythnosau nesaf weld dychwelyd i drais yn y Dalaith neu etholiad Cynulliad a allai nodi dechrau diwedd gwleidyddiaeth ranbarthol draddodiadol fel mae Ken Murray yn adrodd o Ddulyn.

Mae wedi bod yn ychydig fisoedd cythryblus yng Ngogledd Iwerddon. Prif Weinidog ac arweinydd y Blaid Unoliaethol Ddemocrataidd Arlene Foster (llun) cafodd ei siapio y mis diwethaf mewn coup gwaradwyddus gan gydweithwyr asgell dde a oedd yn teimlo nad oedd hi'n ddigon anodd gyda'r Prif Weinidog Boris Johnson y cytunodd ei weinyddiaeth Brotocol Gogledd Iwerddon gyda'r UE fis Rhagfyr diwethaf.

Dilynwyd Foster fel Arweinydd y Blaid gan yr asgellwr dde, hoffus o Dduw, Edwin Poots.

hysbyseb

Fe wnaeth Arlene Foster raslon ond amlwg brifo difyrru newyddiadurwyr doniol mewn cyfarfod o’r Cyngor Prydeinig-Gwyddelig yn Sir Fermanagh yr wythnos diwethaf pan grynhodd ei phrofiad cleisio trwy dorri i mewn i gân Frank Sinatra a chanu “Dyna fywyd. Dyna mae'r bobl i gyd yn ei ddweud. Rydych chi'n marchogaeth yn uchel ym mis Ebrill, wedi'ch saethu i lawr ym mis Mai ... ”

Mae'r Protocol, sy'n rhan o Gytundeb Tynnu Allan Allanfa Prydain o'r UE, wedi arwain at wiriadau porthladd hir ar nwyddau ac anifeiliaid anwes sy'n dod i Ogledd Iwerddon o Brydain Fawr.

Fel y mae unoliaethwyr pro-Brydeinig yng Ngogledd Iwerddon yn ei weld, mae'r Protocol masnachu yn creu ffin ddychmygol ym Môr Iwerddon ac yn symud y dalaith gam yn nes at Iwerddon unedig economaidd ac yn ei hynysu ymhellach fyth o Brydain Fawr!

hysbyseb

Mae undebwyr Angry Prydeinig o ardaloedd dosbarth gweithiol yng Ngogledd Iwerddon, a elwir yn gyffredin yn deyrngarwyr, wedi bod allan ar y strydoedd yn protestio bob yn ail noson yn gwrthwynebu'r Protocol gan eu bod yn teimlo bod Llundain yn eu gwerthu allan am Iwerddon unedig yn y pen draw, gobaith y maen nhw'n ei wrthwynebu'n llwyr .

Gydag Arlene Foster yn camu i lawr yn ffurfiol yr wythnos hon, bydd y Senedd ranbarthol yn Stormont yn Belfast, yn ceisio penodi Prif Weinidog newydd.

Bydd y DUP trech yn enwebu Paul Givan ond o dan y rheolau yng Ngogledd Iwerddon, bydd gan y Sinn Féin o blaid Iwerddon saith diwrnod i enwebu Dirprwy Brif Weinidog, a fydd, yn yr achos hwn, yn beriglor Michelle O'Neill.

Ni all Givan gael y swydd oni bai bod Michelle O'Neill yn cael cefnogaeth ei hochr. Dyma lle gallai pethau fynd yn anodd i bob ochr.

Ddiwedd 2006, cytunodd Arweinydd y DUP ar y pryd, y Parchedig Ian Paisley â Sinn Féin, ymhlith pethau eraill fel rhan o'r pris am ddod i rym yn 2007, i gyflwyno Deddf Iaith Wyddeleg.

15 mlynedd yn ddiweddarach, mae'r DUP wedi rhoi pob bloc ffordd trosiadol ar waith i atal y Ddeddf rhag cael ei chyflwyno er mwyn sicrhau nad yw Gogledd Iwerddon yn cael ei oresgyn â geiriau gaelic.

Fel y mae'r DUP yn ei weld, byddai cyflwyno Deddf o'r fath yn gwneud Gogledd Iwerddon ychydig yn fwy Gwyddelig, ychydig yn llai Prydeinig a byddai'n cael ei ystyried gan unoliaethwyr fel cam cynyddrannol arall tuag at Iwerddon unedig.

Yn fater yr wythnos hon fydd Sinn Féin yn ceisio llinell amser wedi'i gwarantu gan y DUP ar gyfer cyflwyno'r Ddeddf neu fel arall mae'n annhebygol o gymeradwyo Paul Givan ar gyfer y swydd uchaf.

Efallai y bydd unoliaethwyr yn mynnu Deddf Ddiwylliannol a fyddai’n rhoi dyrchafiad cyfreithiol i’r iaith aneglur Ulster-Albanaidd nad oes ganddi broffil o gwbl!

Dywedodd ffynhonnell DUP wrth y Irish Sunday Times ar y penwythnos bod “Naill ai Sinn Féin yn meddalu ei safbwynt [ar y Ddeddf], yr wyf yn amau ​​a fydd yn digwydd, neu fel arall ni fydd enwebiad ar gyfer y Prif Weinidog.”

Pe bai'r DUP yn gwrthod yr alwad i gyflwyno Deddf yr Wyddeleg yn unig, bydd Senedd neu Gynulliad Gogledd Iwerddon yn cael ei atal am y chweched tro er 2000 gydag etholiad yn ganlyniad tebygol.

Os cynhelir etholiad, mae'n debygol iawn y bydd Sinn Féin yn dod i'r amlwg gyda'r nifer uchaf o seddi am y tro cyntaf ers i Brydain ymrannu yn Iwerddon ym 1921 ond mae'n debygol y byddai trafodaethau dilynol ar ffurfio senedd newydd olynol yn cael eu goresgyn wrth ddatrys yr union iawn mater a'i gorfododd i gwympo yn y lle cyntaf!

Yn 2017, enillodd y DUP o blaid Prydain 28 sedd yn etholiad Cynulliad Gogledd Iwerddon tra enillodd y Sinn Féin o blaid Iwerddon 27.

Pôl barn LucidTalk a gyhoeddwyd yn y The Belfast Telegraph datgelodd y mis diwethaf fod gan Sinn Féin 25% o’r gefnogaeth boblogaidd tra bod y DUP wedi llithro i 16%, datguddiad syfrdanol sy’n awgrymu bod dyddiau amlycaf undebaeth yng Ngogledd Iwerddon bron ar ben!

Mewn man arall, y mis nesaf bydd Gogledd Iwerddon yn cyrraedd uchafbwynt Tymor Gorymdeithio 2021 pan fydd bandiau ffliwt Orange Order yn gorymdeithio i lawr strydoedd dinasoedd, trefi a phentrefi’r Dalaith i ddathlu buddugoliaeth symbolaidd y Brenin William protestanaidd dros y Brenin Catholig James yn y Brwydr y Boyne yn 1690.

Os yw gorymdeithiau stryd yn ystod y misoedd diwethaf yn unrhyw beth i fynd heibio, gellid manteisio ar y gorymdeithiau Gorchymyn Oren hyn i bwynt trais er mwyn anfon neges elyniaethus i Lundain na fydd teyrngarwyr ac unoliaethwyr yn derbyn Protocol Gogledd Iwerddon sydd, medden nhw, yn ynysu nhw o Brydain Fawr ac yn bygwth eu hunaniaeth Brydeinig.

Yn y cyfamser, daw'r 'cyfnod gras' fel y'i gelwir ar fewnforio rhai cigoedd wedi'u hoeri i mewn i Ogledd Iwerddon o Brydain Fawr, i ben ar Fehefin 30th, datblygiad a allai fod â goblygiadau difrifol i gyflenwadau bwyd a gweithrediadau busnes!

Mae diwedd y cyfnod gras hwn wedi gweld yr UE yn nodi na fydd yn rhwyfo yn ôl ar symud cigoedd wedi'u hoeri o Brydain Fawr i Ogledd Iwerddon gyda'r unig gyfaddawd posibl yw un lle mae Llywodraeth Prydain yn cytuno i ddringo i lawr ac ail-alinio ei safonau cynhyrchu bwyd â yr un lefel â'r Undeb Ewropeaidd ag oedd yn wir cyn Brexit.

Wrth siarad â Sky News, Dywedodd PM Boris Johnson: “Os yw’r protocol yn parhau i gael ei gymhwyso fel hyn, yna yn amlwg ni fyddwn yn oedi cyn galw erthygl 16, fel y dywedais o’r blaen”, cam a allai weld Llywodraeth Prydain yn atal ei gweithrediad o’r unochrog yn unochrog. Protocol Gogledd Iwerddon ac mae'n debyg y byddai'n cael ei fodloni gan fesur dwyochrog o Frwsel! "

Byddai cam o'r fath yn ennyn dicter ym Mrwsel, Dulyn a Washington lle, yn ddiweddarach, mae cefnogaeth Joe Biden i Iwerddon wedi'i chofnodi'n dda.

Gyda'r DUP dan bwysau i gyflwyno Deddf yr Wyddeleg neu wynebu canlyniadau etholiadol, teyrngarwyr sy'n bygwth trais a Boris Johnson yn cael gwybod na all rhai cigoedd wedi'u hoeri ddod i mewn i'r UE o'r DU ar Orffennaf 1af, bydd pob llygad ar Belffast, Brwsel a Llundain yn ystod yr wythnosau nesaf i weld pwy sy'n ildio gyntaf.

iwerddon

Simon Coveney: Gweinidog tramor Iwerddon i wynebu pleidlais hyder

cyhoeddwyd

on

Gweinidog Tramor Iwerddon, Simon Coveney (Yn y llun) yw wynebu pleidlais hyder yn ddiweddarach pan fydd y Dáil (senedd Iwerddon) yn dychwelyd o'i thoriad haf, yn ysgrifennu'r BBC.

Mae Coveney wedi cael ei feirniadu am ei ymdriniaeth o benodi cyn-weinidog y llywodraeth, Katherine Zappone, fel llysgennad arbennig y Cenhedloedd Unedig.

Mae wedi gwadu iddo lobïo i’w phenodi ond ymddiheurodd am beidio â rhoi gwybod i’r cabinet cyn cyfarfod ym mis Gorffennaf.

hysbyseb

Mae hi wedi gwrthod y swydd ers hynny.

Mae Sinn Féin wedi cyflwyno cynnig o ddiffyg hyder yn Mr Coveney, ond mae’r llywodraeth i roi cynnig cownter, hyder i lawr a fydd yn cael ei drafod gan TDs (aelodau seneddol) a phleidleisio arno yn nes ymlaen.

Disgrifiodd y Taoiseach Micheál Martin, o Fianna Fáil, fel “amryfusedd” nad oedd Coveney wedi hysbysu ei gydweithwyr yn y llywodraeth am y penodiad cyn cyfarfod y cabinet, symudiad yr adroddwyd ei fod wedi achosi rhaniadau.

hysbyseb

Mae plaid Coveney, Fine Gael, yn rhan o glymblaid gyda Fianna Fáil a'r Blaid Werdd.

Katherine Zappone
Roedd Katherine Zappone yn gydweithiwr gweinidogol i Simon Coveney a Leo Varadkar

Daeth i’r amlwg yn ddiweddarach nad oedd arweinydd plaid Coveney, Leo Varadkar, wedi bod yn ymwybodol o benodi “Llysgennad Arbennig i’r Cenhedloedd Unedig dros Ryddid Barn a Mynegiant” tan wythnos cyn y cabinet, pan anfonodd Zappone neges destun ato.

Mewn negeseuon a ryddhawyd gan Varadkar ym mis Medi, dangosodd iddo ofyn i Coveney wedi hynny am y rôl cyn cyfarfod y cabinet ym mis Gorffennaf.

Atebodd Zappone fod ei chontract i gael ei gwblhau cyn bo hir.

Ar 4 Awst, cyhoeddodd Zappone na fyddai’n ymgymryd â swydd arbennig y llysgennad gan ei bod yn credu “mae’n amlwg bod beirniadaeth o’r broses benodi wedi effeithio ar gyfreithlondeb y rôl ei hun”.

Mae Arlywydd Sinn Féin Mary Lou McDonald wedi galw am ddiswyddo Coveney a chodi’r gobaith o gael pleidlais o ddiffyg hyder.

Fe wnaeth hi frandio nad oedd ei weithredoedd "o'r safon a ddisgwylir gan weinidog".

Mae’r Blaid Lafur wedi nodi nad oes ganddi hyder yn y llywodraeth, ond dywedodd yr arweinydd Alan Kelly fod yna “faterion mwy” na’r ffrae.

Ddydd Mawrth (14 Medi), dywedodd Coveney wrth gynhadledd plaid ei fod yn “teimlo cywilydd” bod yr apwyntiad wedi arwain at “fiasco”.

"Nid yw wedi bod fy mis gorau mewn gwleidyddiaeth," meddai.

Parhau Darllen

Brexit

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo mesur cymorth Gwyddelig € 10 miliwn ar gyfer y sector pysgodfeydd yng nghyd-destun Brexit

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo, o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE, gynllun Gwyddelig gwerth € 10 miliwn i gefnogi'r sector pysgodfeydd yr effeithir arnynt gan dynnu'r DU o'r UE, a'r gostyngiadau cyfran cwota o ganlyniad a ragwelir yn narpariaethau'r Cytundeb Masnach a Chydweithrediad. (TCA) rhwng yr UE a'r DU. Bydd y gefnogaeth ar gael i gwmnïau sy'n ymrwymo i roi'r gorau i'w gweithgareddau pysgota dros dro am fis.

Nod y cynllun yw arbed rhan o gwota pysgota llai Iwerddon ar gyfer llongau eraill, tra bod y buddiolwyr yn atal eu gweithgareddau dros dro. Rhoddir yr iawndal fel grant na ellir ei ad-dalu, wedi'i gyfrifo ar sail enillion gros ar gyfartaledd ar gyfer maint y fflyd, ac eithrio cost tanwydd a bwyd i griw'r llong. Bydd gan bob cwmni cymwys hawl i gael y gefnogaeth am hyd at fis yn y cyfnod rhwng 1 Medi a 31 Rhagfyr 2021. Asesodd y Comisiwn y mesurau o dan Erthygl 107 (3) (c) o'r Cytuniad ar Weithrediad yr Undeb Ewropeaidd ( TFEU), sy'n caniatáu i Aelod-wladwriaethau gefnogi datblygiad rhai gweithgareddau neu ranbarthau economaidd, o dan rai amodau. Canfu'r Comisiwn fod y mesur yn gwella cynaliadwyedd y sector pysgodfeydd a'i allu i addasu i gyfleoedd pysgota a marchnad newydd sy'n deillio o'r newydd. perthynas â'r DU.

Felly, mae'r mesur yn hwyluso datblygiad y sector hwn ac yn cyfrannu at amcanion y Polisi Pysgodfeydd Cyffredin i sicrhau bod gweithgareddau pysgota a dyframaethu yn amgylcheddol gynaliadwy yn y tymor hir. Daeth y Comisiwn i'r casgliad bod y mesur yn ffurf briodol o gefnogaeth er mwyn hwyluso trosglwyddiad trefnus yn sector pysgodfeydd yr UE ar ôl i'r DU dynnu'n ôl o'r UE. Ar y sail hon, cymeradwyodd y Comisiwn y cynllun o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE.

hysbyseb

Nid yw penderfyniad heddiw (3 Medi) yn rhagfarnu a fydd y mesur cymorth yn y pen draw yn gymwys i gael cyllid 'BAR' Cronfa Addasu Brexit, a fydd yn cael ei asesu unwaith y bydd Rheoliad BAR wedi dod i rym. Fodd bynnag, mae eisoes yn rhoi sicrwydd cyfreithiol i Iwerddon bod y Comisiwn o'r farn bod y mesur cymorth yn cydymffurfio â rheolau cymorth gwladwriaethol yr UE, waeth beth yw'r ffynhonnell ariannu yn y pen draw. Bydd fersiwn nad yw'n gyfrinachol o'r penderfyniad ar gael o dan y rhif achos SA.64035 yn y cofrestr cymorth gwladwriaethol ar y Comisiwn cystadleuaeth wefan unwaith y bydd unrhyw faterion cyfrinachedd wedi'u datrys.

hysbyseb
Parhau Darllen

coronafirws

Heb ei farcio: 23 yn cael eu cadw dros e-bost busnes COVID-19 yn peryglu twyll

cyhoeddwyd

on

Mae cynllun twyll soffistigedig sy'n defnyddio e-byst dan fygythiad a thwyll talu ymlaen llaw wedi'i ddatgelu gan awdurdodau yn Rwmania, yr Iseldiroedd ac Iwerddon fel rhan o weithred a gydlynwyd gan Europol. 

Ar 10 Awst, cafodd 23 o bobl a ddrwgdybir eu cadw yn y ddalfa mewn cyfres o gyrchoedd a gynhaliwyd ar yr un pryd yn yr Iseldiroedd, Rwmania ac Iwerddon. Chwiliwyd cyfanswm o 34 o leoedd. Credir bod y troseddwyr hyn wedi twyllo cwmnïau mewn o leiaf 20 gwlad o oddeutu € 1 miliwn. 

Roedd y twyll yn cael ei redeg gan grŵp troseddau cyfundrefnol a oedd cyn y pandemig COVID-19 eisoes yn cynnig cynhyrchion ffug eraill i'w gwerthu ar-lein yn anghyfreithlon, fel pelenni pren. Y llynedd, newidiodd y troseddwyr eu modus operandi a dechrau cynnig deunyddiau amddiffynnol ar ôl i'r pandemig COVID-19 ddechrau. 

hysbyseb

Creodd y grŵp troseddol hwn - a oedd yn cynnwys gwladolion o wahanol wledydd Affrica sy'n byw yn Ewrop, gyfeiriadau e-bost ffug a thudalennau gwe tebyg i'r rhai sy'n perthyn i gwmnïau cyfanwerth cyfreithlon. Wrth ddynwared y cwmnïau hyn, byddai'r troseddwyr hyn wedyn yn twyllo'r dioddefwyr - cwmnïau Ewropeaidd ac Asiaidd yn bennaf, i osod archebion gyda nhw, gan ofyn am y taliadau ymlaen llaw er mwyn i'r nwyddau gael eu hanfon. 

Fodd bynnag, ni ddanfonwyd y nwyddau erioed, a lansiwyd yr elw trwy gyfrifon banc Rwmania a reolir gan y troseddwyr cyn cael eu tynnu'n ôl mewn peiriannau ATM. 

Mae Europol wedi bod yn cefnogi'r achos hwn ers ei ddechrau yn 2017 gan: 

hysbyseb
  • Yn dwyn ynghyd yr ymchwilwyr cenedlaethol ar bob ochr sydd wedi gweld yn cydweithio'n agos â Chanolfan Seiberdroseddu Ewropeaidd (EC3) Europol i baratoi ar gyfer y diwrnod gweithredu;
  • darparu datblygiad a dadansoddiad deallusrwydd parhaus i gefnogi'r ymchwilwyr maes, a;
  • defnyddio dau o'i harbenigwyr seiberdroseddu i'r cyrchoedd yn yr Iseldiroedd i gynorthwyo awdurdodau'r Iseldiroedd i groeswirio mewn gwybodaeth amser real a gasglwyd yn ystod y llawdriniaeth a chyda sicrhau tystiolaeth berthnasol. 

Eurojust cydlynodd y cydweithrediad barnwrol o ystyried y chwiliadau a darparu cefnogaeth gyda gweithredu sawl offeryn cydweithredu barnwrol.

Cyflawnwyd y weithred hon yn fframwaith y Llwyfan Amlddisgyblaethol Ewropeaidd yn Erbyn Bygythiadau Troseddol (EMPACT).

Roedd yr awdurdodau gorfodaeth cyfraith canlynol yn rhan o'r weithred hon:

  • Rwmania: Heddlu Cenedlaethol (Poliția Română)
  • Yr Iseldiroedd: Heddlu Cenedlaethol (Politie)
  • Iwerddon: Heddlu Cenedlaethol (Y Garda Síochána)
  • Europol: Canolfan Seiberdroseddu Ewropeaidd (EC3)
     
EMPACT

Yn 2010 sefydlodd yr Undeb Ewropeaidd a cylch polisi pedair blynedd i sicrhau mwy o barhad yn y frwydr yn erbyn troseddau rhyngwladol a chyfundrefnol difrifol. Yn 2017 penderfynodd Cyngor yr UE barhau â Chylch Polisi'r UE ar gyfer y cyfnod 2018 - 2021. Ei nod yw mynd i'r afael â'r bygythiadau mwyaf sylweddol a achosir gan droseddau rhyngwladol trefnus a difrifol i'r UE. Cyflawnir hyn trwy wella a chryfhau cydweithredu rhwng gwasanaethau perthnasol aelod-wladwriaethau, sefydliadau ac asiantaethau'r UE, yn ogystal â gwledydd a sefydliadau y tu allan i'r UE, gan gynnwys y sector preifat lle bo hynny'n berthnasol. Seiberdrosedd yw un o flaenoriaethau'r Cylch Polisi.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd