Cysylltu â ni

iwerddon

Iwerddon allan ar aelod dros dreth gorfforaeth

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Gall bargen ar dreth gorfforaeth ryngwladol a gyrhaeddwyd yr wythnos diwethaf gan y Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd gan 130 o wledydd unwaith ac am byth setlo anghydfodau parhaus ynghylch triniaeth ffafriol ganfyddedig i rai cwmnïau tramor. Fel mae Ken Murray yn adrodd o Ddulyn fodd bynnag, efallai y bydd Iwerddon yn cael ei hun yn aelod wrth iddi geisio dal ei chyfradd dreth ei hun, un sydd wedi rhoi mantais fuddiol iddi dros wladwriaethau eraill yr UE yn ystod y degawdau diwethaf o ran creu swyddi.

Er 2003, mae buddsoddwyr uniongyrchol tramor mawr yn Iwerddon wedi gweithredu'n llwyddiannus gan wybod mai dim ond 12.5% ​​o'r incwm y byddai eu treth gorfforaeth berthnasol yn cael ei tharo ar ddiwedd y flwyddyn ariannol a hynny cyn ychwanegu cyfrifo crefftus ac eithriadau arbennig lleol i'r gymysgedd!

Mae'r gyfradd 12.5% ​​wedi denu rhai o gewri mwyaf yr UD mewn masnach ryngwladol i mewn i Iwerddon gan gynnwys pobl fel Microsoft, Apple, Google, Facebook, Tik-Tok, e-Bay, Twitter, Pay-Pal, Intel yn ogystal â mega fferyllol chwaraewyr fel Pfizer, Wyeth ac Eli Lilly ac ati.

hysbyseb

Taflwch yn y ffaith bod y Wlad Mae gweithlu addysgedig iawn, mae'r safon byw yn dda, Prif Weithredwyr sy'n ymweld cael cyfradd treth incwm arbennig ac Iwerddon [pop: pum miliwn] yn awr yn y wlad sy'n siarad Saesneg mwyaf yn y parth ewro , mae'r atyniad o sefydlu Pencadlys Ewropeaidd yn Ynys Emrallt wedi bod yn atyniadol iawn.

Yn ddiweddar, roedd gwerth stoc FDI [Buddsoddwyr Uniongyrchol Tramor] yn Iwerddon yn fwy na € 1.03 triliwn sy'n cyfateb i 288 y cant o Gynnyrch Mewnwladol Crynswth Iwerddon yn ôl ffigurau newydd o'r cartref. Canolog Swyddfa Ystadegau gan wneud y Wlad y lleoliad mwyaf deniadol y pen yn Ewrop ar gyfer buddsoddi o'r tu hwnt i'w glannau.

Yng ngeiriau calonogol gwefan Siambr Fasnach yr UD-Iwerddon: “Iwerddon yw’r porth i Ewrop.”

hysbyseb

Gyda ffigur cyflogaeth FDI oddeutu 250,000, nid yw'n syndod felly bod Iwerddon yn daer eisiau cadw polisi cymhelliant buddsoddi proffidiol iawn.

Achosodd cytundeb a ddaeth i ben yr wythnos diwethaf gan yr OECD ym Mharis ymhlith 130 o wledydd i orfodi cyfradd treth gorfforaeth safonol fyd-eang o 15% ychydig o nosweithiau di-gwsg yn yr Adran Gyllid yn Nulyn gyda rhai staff uwch yn ofni bod y pecyn Gwyddelig llwyddiannus gwych yn ei ddenu mewn corfforaethau mawr o Silicon Valley California a thu hwnt efallai ar fin arafu neu'n waeth, dod i ben.

Yn ôl Mathias Cormann, Ysgrifennydd Cyffredinol yr OECD: “Ar ôl blynyddoedd o waith a thrafodaethau dwys, bydd y pecyn hanesyddol hwn yn sicrhau bod cwmnïau rhyngwladol mawr yn talu eu cyfran deg o dreth ym mhobman.”

Yr hyn oedd yn nodedig o'r Cytundeb OECD sy'n anelu at greu cae chwarae gwastad ryngwladol oedd o'r naw Unol rhyngwladol yn dewis peidio cofrestru, roedd treth hafan fel St. Vincent a'r Grenadines, Barbados, Estonia, Hwngari - yr UE lleiaf hoff aelod ar hyn o bryd - ac Iwerddon.

Wrth siarad â Radio Newstalk yn Nulyn, dywedodd Gweinidog Cyllid Iwerddon, Pascal Donoghue: “Rwy’n credu ei bod yn bwysig asesu beth sydd er ein budd cenedlaethol a bod yn hyderus ac yn glir ynglŷn â dadlau dros yr hyn yr ydym yn credu sydd orau i Iwerddon a chydnabod y dyletswyddau sydd gennym i weddill y byd o ran sut rydym yn rheoli treth gorfforaethol. "

Y Gweinidog Donoghue, sydd hefyd yn Llywydd ar Eurogroup Ychwanegodd rhywfaint yn amwys: sy'n goruchwylio perfformiad arian cyfred yr Ewro yn y gwahanol wledydd sy'n cymryd rhan: “Rwyf am gymryd rhan yn y broses hon yn y negodi hon ond mae hwn yn fater o sensitifrwydd enfawr i Iwerddon ac nid oedd digon o eglurder a chydnabyddiaeth o'r materion allweddol i ni yn y testun a gyflwynwyd i mi. ”

Credir y gallai symud cyfradd treth gorfforaethol yn Iwerddon o 12.5% ​​i 15% ar gwmnïau â throsiant sy'n fwy na € 750 miliwn y flwyddyn gostio'r economi ddomestig yn agos ar € 2 biliwn bob blwyddyn, swm sylweddol mewn cyd-destun Gwyddelig.

Dyfynnwyd ar yr athro economeg Lucie Gadenne o Brifysgol Warwick yn Lloegr RTE Radio 1 yn Nulyn fel un sy'n dweud, gyda hafanau treth fel Ynysoedd y Cayman hefyd wedi ymrwymo i'r cynigion, mae Iwerddon yn gwybod "mae'r ysgrifen ar y wal" sy'n awgrymu y bydd yn rhaid i lywodraeth Iwerddon ail-jigio ei ffigurau cyllideb blynyddol mewn ffordd fwy creadigol i gwneud iawn am y refeniw coll disgwyliedig pe bai'r gyfradd 15% yn cael ei chymhwyso'n fyd-eang.

Fodd bynnag, gall pryderon Gwyddelig dros golli refeniw yn cael eu gorbwysleisio.

Wrth sôn am oblygiadau posibl Cytundeb yr OECD i’r economi yn Iwerddon, dywedodd yr Athro John FitzGerald, sy’n uchel ei barch yn economeg Iwerddon Agence France-Presse: "Ni allaf weld unrhyw reswm i beidio â'i fabwysiadu os yw'r UD yn ei weithredu.

"Ni allai unrhyw gwmni wneud yn well trwy adael Iwerddon, felly os yw 15% ym mhobman fe allech chi hefyd fod yn Iwerddon a thalu.

"Os yw'r Unol Daleithiau yn gweithredu'r rheolau, gallai Iwerddon gael mwy o refeniw [blynyddol]," meddai.

Disgwylir i'r mater gael ei gwblhau erbyn diwedd mis Hydref nesaf gyda disgwyl i gyfraddau treth gorfforaethol 15% ddod i fodolaeth o 2023 ymlaen sy'n golygu bod y cloc yn tician i Lywodraeth Iwerddon os yw'n gobeithio cadw ei chyfradd lwyddiannus ei hun.

Mae'r rhan fwyaf o FDI yn Iwerddon yn deillio o'r Unol Daleithiau.

swyddogion y llywodraeth Gyda Lywydd Joe Biden peidio swil i ddweud wrth y byd am ei wreiddiau Gwyddelig, credir yn Nulyn yn debygol o dreulio llawer o amser yn y misoedd nesaf drosodd ac yn ôl i Washington DC, cymhwyso digon o swyn perswadiol sentimental mewn ymgais i sicrhau delio sydd nid yn unig o fudd i corfforaethau Americanaidd yn chwilio am sylfaen Ewropeaidd, ond rhai sy'n parhau i wneud Iwerddon mor ddeniadol yn y dyfodol ag y bu yn y gorffennol.

iwerddon

Simon Coveney: Gweinidog tramor Iwerddon i wynebu pleidlais hyder

cyhoeddwyd

on

Gweinidog Tramor Iwerddon, Simon Coveney (Yn y llun) yw wynebu pleidlais hyder yn ddiweddarach pan fydd y Dáil (senedd Iwerddon) yn dychwelyd o'i thoriad haf, yn ysgrifennu'r BBC.

Mae Coveney wedi cael ei feirniadu am ei ymdriniaeth o benodi cyn-weinidog y llywodraeth, Katherine Zappone, fel llysgennad arbennig y Cenhedloedd Unedig.

Mae wedi gwadu iddo lobïo i’w phenodi ond ymddiheurodd am beidio â rhoi gwybod i’r cabinet cyn cyfarfod ym mis Gorffennaf.

hysbyseb

Mae hi wedi gwrthod y swydd ers hynny.

Mae Sinn Féin wedi cyflwyno cynnig o ddiffyg hyder yn Mr Coveney, ond mae’r llywodraeth i roi cynnig cownter, hyder i lawr a fydd yn cael ei drafod gan TDs (aelodau seneddol) a phleidleisio arno yn nes ymlaen.

Disgrifiodd y Taoiseach Micheál Martin, o Fianna Fáil, fel “amryfusedd” nad oedd Coveney wedi hysbysu ei gydweithwyr yn y llywodraeth am y penodiad cyn cyfarfod y cabinet, symudiad yr adroddwyd ei fod wedi achosi rhaniadau.

hysbyseb

Mae plaid Coveney, Fine Gael, yn rhan o glymblaid gyda Fianna Fáil a'r Blaid Werdd.

Katherine Zappone
Roedd Katherine Zappone yn gydweithiwr gweinidogol i Simon Coveney a Leo Varadkar

Daeth i’r amlwg yn ddiweddarach nad oedd arweinydd plaid Coveney, Leo Varadkar, wedi bod yn ymwybodol o benodi “Llysgennad Arbennig i’r Cenhedloedd Unedig dros Ryddid Barn a Mynegiant” tan wythnos cyn y cabinet, pan anfonodd Zappone neges destun ato.

Mewn negeseuon a ryddhawyd gan Varadkar ym mis Medi, dangosodd iddo ofyn i Coveney wedi hynny am y rôl cyn cyfarfod y cabinet ym mis Gorffennaf.

Atebodd Zappone fod ei chontract i gael ei gwblhau cyn bo hir.

Ar 4 Awst, cyhoeddodd Zappone na fyddai’n ymgymryd â swydd arbennig y llysgennad gan ei bod yn credu “mae’n amlwg bod beirniadaeth o’r broses benodi wedi effeithio ar gyfreithlondeb y rôl ei hun”.

Mae Arlywydd Sinn Féin Mary Lou McDonald wedi galw am ddiswyddo Coveney a chodi’r gobaith o gael pleidlais o ddiffyg hyder.

Fe wnaeth hi frandio nad oedd ei weithredoedd "o'r safon a ddisgwylir gan weinidog".

Mae’r Blaid Lafur wedi nodi nad oes ganddi hyder yn y llywodraeth, ond dywedodd yr arweinydd Alan Kelly fod yna “faterion mwy” na’r ffrae.

Ddydd Mawrth (14 Medi), dywedodd Coveney wrth gynhadledd plaid ei fod yn “teimlo cywilydd” bod yr apwyntiad wedi arwain at “fiasco”.

"Nid yw wedi bod fy mis gorau mewn gwleidyddiaeth," meddai.

Parhau Darllen

Brexit

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo mesur cymorth Gwyddelig € 10 miliwn ar gyfer y sector pysgodfeydd yng nghyd-destun Brexit

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo, o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE, gynllun Gwyddelig gwerth € 10 miliwn i gefnogi'r sector pysgodfeydd yr effeithir arnynt gan dynnu'r DU o'r UE, a'r gostyngiadau cyfran cwota o ganlyniad a ragwelir yn narpariaethau'r Cytundeb Masnach a Chydweithrediad. (TCA) rhwng yr UE a'r DU. Bydd y gefnogaeth ar gael i gwmnïau sy'n ymrwymo i roi'r gorau i'w gweithgareddau pysgota dros dro am fis.

Nod y cynllun yw arbed rhan o gwota pysgota llai Iwerddon ar gyfer llongau eraill, tra bod y buddiolwyr yn atal eu gweithgareddau dros dro. Rhoddir yr iawndal fel grant na ellir ei ad-dalu, wedi'i gyfrifo ar sail enillion gros ar gyfartaledd ar gyfer maint y fflyd, ac eithrio cost tanwydd a bwyd i griw'r llong. Bydd gan bob cwmni cymwys hawl i gael y gefnogaeth am hyd at fis yn y cyfnod rhwng 1 Medi a 31 Rhagfyr 2021. Asesodd y Comisiwn y mesurau o dan Erthygl 107 (3) (c) o'r Cytuniad ar Weithrediad yr Undeb Ewropeaidd ( TFEU), sy'n caniatáu i Aelod-wladwriaethau gefnogi datblygiad rhai gweithgareddau neu ranbarthau economaidd, o dan rai amodau. Canfu'r Comisiwn fod y mesur yn gwella cynaliadwyedd y sector pysgodfeydd a'i allu i addasu i gyfleoedd pysgota a marchnad newydd sy'n deillio o'r newydd. perthynas â'r DU.

Felly, mae'r mesur yn hwyluso datblygiad y sector hwn ac yn cyfrannu at amcanion y Polisi Pysgodfeydd Cyffredin i sicrhau bod gweithgareddau pysgota a dyframaethu yn amgylcheddol gynaliadwy yn y tymor hir. Daeth y Comisiwn i'r casgliad bod y mesur yn ffurf briodol o gefnogaeth er mwyn hwyluso trosglwyddiad trefnus yn sector pysgodfeydd yr UE ar ôl i'r DU dynnu'n ôl o'r UE. Ar y sail hon, cymeradwyodd y Comisiwn y cynllun o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE.

hysbyseb

Nid yw penderfyniad heddiw (3 Medi) yn rhagfarnu a fydd y mesur cymorth yn y pen draw yn gymwys i gael cyllid 'BAR' Cronfa Addasu Brexit, a fydd yn cael ei asesu unwaith y bydd Rheoliad BAR wedi dod i rym. Fodd bynnag, mae eisoes yn rhoi sicrwydd cyfreithiol i Iwerddon bod y Comisiwn o'r farn bod y mesur cymorth yn cydymffurfio â rheolau cymorth gwladwriaethol yr UE, waeth beth yw'r ffynhonnell ariannu yn y pen draw. Bydd fersiwn nad yw'n gyfrinachol o'r penderfyniad ar gael o dan y rhif achos SA.64035 yn y cofrestr cymorth gwladwriaethol ar y Comisiwn cystadleuaeth wefan unwaith y bydd unrhyw faterion cyfrinachedd wedi'u datrys.

hysbyseb
Parhau Darllen

coronafirws

Heb ei farcio: 23 yn cael eu cadw dros e-bost busnes COVID-19 yn peryglu twyll

cyhoeddwyd

on

Mae cynllun twyll soffistigedig sy'n defnyddio e-byst dan fygythiad a thwyll talu ymlaen llaw wedi'i ddatgelu gan awdurdodau yn Rwmania, yr Iseldiroedd ac Iwerddon fel rhan o weithred a gydlynwyd gan Europol. 

Ar 10 Awst, cafodd 23 o bobl a ddrwgdybir eu cadw yn y ddalfa mewn cyfres o gyrchoedd a gynhaliwyd ar yr un pryd yn yr Iseldiroedd, Rwmania ac Iwerddon. Chwiliwyd cyfanswm o 34 o leoedd. Credir bod y troseddwyr hyn wedi twyllo cwmnïau mewn o leiaf 20 gwlad o oddeutu € 1 miliwn. 

Roedd y twyll yn cael ei redeg gan grŵp troseddau cyfundrefnol a oedd cyn y pandemig COVID-19 eisoes yn cynnig cynhyrchion ffug eraill i'w gwerthu ar-lein yn anghyfreithlon, fel pelenni pren. Y llynedd, newidiodd y troseddwyr eu modus operandi a dechrau cynnig deunyddiau amddiffynnol ar ôl i'r pandemig COVID-19 ddechrau. 

hysbyseb

Creodd y grŵp troseddol hwn - a oedd yn cynnwys gwladolion o wahanol wledydd Affrica sy'n byw yn Ewrop, gyfeiriadau e-bost ffug a thudalennau gwe tebyg i'r rhai sy'n perthyn i gwmnïau cyfanwerth cyfreithlon. Wrth ddynwared y cwmnïau hyn, byddai'r troseddwyr hyn wedyn yn twyllo'r dioddefwyr - cwmnïau Ewropeaidd ac Asiaidd yn bennaf, i osod archebion gyda nhw, gan ofyn am y taliadau ymlaen llaw er mwyn i'r nwyddau gael eu hanfon. 

Fodd bynnag, ni ddanfonwyd y nwyddau erioed, a lansiwyd yr elw trwy gyfrifon banc Rwmania a reolir gan y troseddwyr cyn cael eu tynnu'n ôl mewn peiriannau ATM. 

Mae Europol wedi bod yn cefnogi'r achos hwn ers ei ddechrau yn 2017 gan: 

hysbyseb
  • Yn dwyn ynghyd yr ymchwilwyr cenedlaethol ar bob ochr sydd wedi gweld yn cydweithio'n agos â Chanolfan Seiberdroseddu Ewropeaidd (EC3) Europol i baratoi ar gyfer y diwrnod gweithredu;
  • darparu datblygiad a dadansoddiad deallusrwydd parhaus i gefnogi'r ymchwilwyr maes, a;
  • defnyddio dau o'i harbenigwyr seiberdroseddu i'r cyrchoedd yn yr Iseldiroedd i gynorthwyo awdurdodau'r Iseldiroedd i groeswirio mewn gwybodaeth amser real a gasglwyd yn ystod y llawdriniaeth a chyda sicrhau tystiolaeth berthnasol. 

Eurojust cydlynodd y cydweithrediad barnwrol o ystyried y chwiliadau a darparu cefnogaeth gyda gweithredu sawl offeryn cydweithredu barnwrol.

Cyflawnwyd y weithred hon yn fframwaith y Llwyfan Amlddisgyblaethol Ewropeaidd yn Erbyn Bygythiadau Troseddol (EMPACT).

Roedd yr awdurdodau gorfodaeth cyfraith canlynol yn rhan o'r weithred hon:

  • Rwmania: Heddlu Cenedlaethol (Poliția Română)
  • Yr Iseldiroedd: Heddlu Cenedlaethol (Politie)
  • Iwerddon: Heddlu Cenedlaethol (Y Garda Síochána)
  • Europol: Canolfan Seiberdroseddu Ewropeaidd (EC3)
     
EMPACT

Yn 2010 sefydlodd yr Undeb Ewropeaidd a cylch polisi pedair blynedd i sicrhau mwy o barhad yn y frwydr yn erbyn troseddau rhyngwladol a chyfundrefnol difrifol. Yn 2017 penderfynodd Cyngor yr UE barhau â Chylch Polisi'r UE ar gyfer y cyfnod 2018 - 2021. Ei nod yw mynd i'r afael â'r bygythiadau mwyaf sylweddol a achosir gan droseddau rhyngwladol trefnus a difrifol i'r UE. Cyflawnir hyn trwy wella a chryfhau cydweithredu rhwng gwasanaethau perthnasol aelod-wladwriaethau, sefydliadau ac asiantaethau'r UE, yn ogystal â gwledydd a sefydliadau y tu allan i'r UE, gan gynnwys y sector preifat lle bo hynny'n berthnasol. Seiberdrosedd yw un o flaenoriaethau'r Cylch Polisi.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd