Cysylltu â ni

Iran

Ffrindiau, Israeliaid a chydwladwyr, rhowch eich clustiau i mi

cyhoeddwyd

on

“Mae’r Brutus bonheddig wedi dweud wrthych fod Cesar yn uchelgeisiol,” meddai Mark Antony yn Trasiedi Julius Cesar. Yna mae'n mynd ymlaen i ganu clodydd yr arweinydd marw yr oedd ei gorff yn gorwedd ar balmant Rhufain, gan ennyn cariad y dorf, yn ysgrifennu Fiamma Nirenstein.

Mae hanes wedi siarad am Cesar, prif gymeriad hanes Rhufeinig, fel yr oedd yn ei haeddu. Bydd hyn hefyd yn wir mewn perthynas â Phrif Weinidog Israel, Benjamin Netanyahu, sydd, yn ffodus, mewn iechyd da iawn ac a all ddychwelyd un diwrnod fel prif wlad y wlad.

I un arall, fel y maent yn aml yn ailadrodd: mae gan Cesar, neu yn hytrach Netanyahu, bersonoliaeth anodd. Maen nhw'n ei ddarlunio fel gwleidydd torcalonnus, pwerus sy'n gadael dim lle i eraill. Dyma'r prif reswm i'r llywodraeth dyngu llw heddiw: ei phartneriaid - o Naftali Bennett gan Yamina i Yair Lapid Yesh Atid, yn ogystal ag o Avigdor Lieberman o Yisrael Beiteinu i Gideon Sa'ar gan New Hope - mae pob un yn dweud eu bod wedi llofnodi ar hyn llywodraeth undod oherwydd iddynt gael eu trin yn anghyfiawn a chyda haerllugrwydd gan Netanyahu.

Roedd gan y diweddar Brif Weinidog Prydain Winston Churchill gymeriad problemus hefyd. Fodd bynnag, ni wnaeth hyn ei atal rhag achub Ewrop rhag Adolf Hitler. Gellir a dywedwyd geiriau tebyg am Cesar hefyd.

Nid yw teulu Netanyahu ychwaith wedi arbed digofaint ei dynnu, gyda phersonoliaeth ei wraig Sara, ac mae swyddi cyfryngau cymdeithasol ei fab Yair yn rhan annatod o'r anoddefgarwch tuag ato. Mae hyn er gwaethaf y ffaith na wyddys erioed eu bod yn dylanwadu ar ei strategaeth Seionaidd glir, gywrain.

Ac, wrth gwrs, mae’r ansoddair “llygredig” yn cael ei hyrddio ato ad helaethiam, oherwydd ei dreial ar gyhuddiadau o dorri ymddiriedaeth, llwgrwobrwyo a thwyll. Mae hyn er gwaethaf y ffaith bod llawer o reithwyr yn ystyried bod y ditiadau yn ffug ac yn ysblennydd - yn enwedig y rhai a oedd yn ôl pob golwg wedi llwgrwobrwyo allfa newyddion i gael sylw cadarnhaol yn y wasg, na chafodd erioed, a'i fod wedi derbyn rhoddion chwerthinllyd o sigarau a siampên. gan ddynion busnes pwerus yn gyfnewid am ffafrau.

Mae Netanyahu fodd bynnag, y mae ei arweinyddiaeth bellach yn cael ei ymyrryd a phwy yw ei ddyfodol yn ansicr, yn ddyn sydd yng nghanol trobwyntiau mawr yn hanes diweddar Israel, a’r diweddaraf ohonynt oedd buddugoliaeth y wlad wrth ymladd COVID-19. Mae ei ymgyrch frechu benderfynol yn dyst i'w arweinyddiaeth. Roedd ei ymdrechion i sicrhau bargen brechlyn gyda Pfizer yn gynnar yn gyfystyr ag achub Israel, sy’n esbonio nid yn unig pam ei fod yn “obsesiynol” wedi ei geisio, ond hefyd yn ei wneud yn well nag unrhyw arweinydd byd arall.

Mae hyn yn rhan annatod o'i ysfa: ei ganfyddiad, wedi'i fireinio dros amser, fod Israel yn wlad fach gyda gelynion cryf a ffiniau ansicr y mae'n rhaid eu gwarchod. Hi yw'r unig wlad sy'n cadw at egwyddorion gwerthoedd y Gorllewin yn gadarn, wrth warchod traddodiad a hanes Iddewig.

Mae felly'n gofyn am arweinydd sydd â'r ymroddiad a'r penderfyniad mwyaf, nad yw'n cellwair ac yn deall pan ddaw'n fater o ddiogelwch, nad oes unrhyw gyfaddawd yn bosibl.

Y tro cyntaf i Netanyahu ddod yn brif weinidog ym 1996 ar ôl trechu Shimon Peres, roedd ei benderfyniad yn ymddangos yn galed ac yn ddifrifol. Dros amser, fodd bynnag, fe addasodd ei ymddygiad, ond cadarnhaodd gynnwys ei weledigaeth ar gyfer y wlad, a amlinellodd yn ystod taith i'r Ariannin: rhaid i Israel allu amddiffyn ei hun; dylai ei wyddoniaeth a'i dechnoleg fod heb ei hail; mae angen iddo gael yr arfau mwyaf modern a'r wybodaeth orau. I gyflawni hyn, mae angen llawer o arian arno, economi rydd (gyda llawer llai o fiwrocratiaeth), marchnadoedd agored a chysylltiadau tramor gwych.

Yma nododd ei lwybr i'r hyn a fu'n uchelgais fwyaf pob prif weinidog yn Israel, o Menachem Start i Yitzhak Rabin, o'r dde wleidyddol i'r chwith: heddwch. Mae'n deall bod heddwch gyda'r Palestiniaid yn haeddu ymdrech ddifrifol, a dyna pam ei fod wedi rhewi adeiladu o bryd i'w gilydd yn aneddiadau'r Lan Orllewinol.

Ar ben hynny, yn 2009, ef oedd yr arweinydd cyntaf yn hanes Likud i lynu’n gyhoeddus at y syniad o “ddwy wladwriaeth i ddwy bobloedd.” Wedi dweud hynny, mae hefyd yn deall - yn wahanol i gyn-Arlywydd yr UD Barack Obama, a geisiodd orfodi arno dirwedd llithrig ac amhendant consesiynau tiriogaethol ar ôl methiant Cytundebau Oslo - nad yw’r trafodaethau’n gwneud unrhyw gynnydd oherwydd bod y Palestiniaid mewn gwirionedd yn gwrthod y bodolaeth y wladwriaeth Iddewig.

Am y rheswm hwn mae wedi dilyn strategaeth ranbarthol effeithiol, a allai gynnwys y Palestiniaid yn y dyfodol, trwy'r Abraham Accords. Mae ei gydymdeimlad o wledydd Arabaidd cyfagos ar gyfer ei brosiect yn seiliedig, yn anad dim, ar ei benderfyniad dewr i wrthwynebu hyd yn oed yr Unol Daleithiau, neu yn hytrach Obama, pan ddaeth Iran yn gydlynydd twyllodrus ar eu cyfer. Mae Netanyahu yn gwybod bod ei ddewis i siarad yn ddiffuant cyn Cyngres yr UD yn 2015 am fygythiad niwclear Iran yn beryglus ac yn feirniadol, ond fe agorodd ddrysau i ehangu gorwelion anhygoel ymhlith gwledydd Islamaidd sy'n wynebu'r un bygythiad hwnnw.

Trwy ei strategaeth, mae Netanyahu wedi gwthio Israel ar lwybr ei genhadaeth hirdymor fel pŵer buddiolwr bach ond mawr - un a all helpu gwledydd eraill i fynd i'r afael â materion o gadwraeth dŵr i'r frwydr yn erbyn terfysgaeth, o loerennau i frechlynnau ac o uchel- technoleg i feddygaeth. Yn fyr, mae Israel o dan Netanyahu wedi dod yn anhepgor i'r byd i gyd.

Heddiw, fodd bynnag, mae dynion a menywod “bonheddig” newydd llywodraeth nesaf Israel nid yn unig yn dweud bod eu clymblaid yn mynd i achub y genedl oddi wrthyn nhw, ond eu bod wedi cyflawni cyflawniad hanesyddol hanfodol. Maent yn rhestru nifer o resymau dros yr honiadau hyn - sydd, gyda llaw, yn gorbwyso strategaeth aneglur eu clymblaid lywodraethol wyth plaid.

Yn un peth, dywedant, ni waeth pa mor werthfawr y gall arweinydd fod mewn democratiaeth, mae tymor 12 mlynedd mewn grym yn anghysondeb sydd (y tu hwnt i genfigen atyniadol) wedi arwain at danseilio democratiaeth ei hun. Maen nhw'n mynnu yn fradwrus mai dyna oedd bwriad Netanyahu.

Iran

Raisi yn erbyn Jansa - anlladrwydd yn erbyn dewrder

cyhoeddwyd

on

Ar 10 Gorffennaf, Prif Weinidog Slofenia Janez Jansa (Yn y llun) torrodd gyda chynsail a wyn cael ei ystyried yn dabŵ gan “ddiplomyddion proffesiynol”. Wrth annerch digwyddiad ar-lein o wrthblaid Iran, fe Dywedodd: “Mae pobl Iran yn haeddu democratiaeth, rhyddid a hawliau dynol a dylent gael eu cefnogi’n gadarn gan y gymuned ryngwladol.” Gan gyfeirio at rôl Arlywydd-ethol Iran, Ebrahim Raisi, wrth ddienyddio 30,000 o garcharorion gwleidyddol yn ystod cyflafan 1988, dywedodd y Prif Weinidog: “Rwyf felly unwaith eto yn cefnogi’n glir ac yn uchel alwad ymchwilydd y Cenhedloedd Unedig ar hawliau dynol yn Iran sydd wedi galw am annibynnol. ymchwiliad i honiadau o ddienyddiad gorchymyn miloedd o filoedd o garcharorion gwleidyddol a’r rôl a chwaraeir gan yr Arlywydd-ethol fel dirprwy erlynydd Tehran, ” yn ysgrifennu Henry St. George.

Achosodd y geiriau hyn ddaeargryn diplomyddol yn Tehran, rhai o brifddinasoedd yr UE a chawsant eu codi mor bell i ffwrdd â Washington hefyd. Gweinidog Tramor Iran Mohammad Javad Zarif ar unwaith o'r enw Joseph Borrell, pennaeth polisi tramor yr UE, a gwthiodd yr UE i wadu’r sylwadau hyn neu ddelio â’r canlyniadau. Ymunodd ymddiheurwyr y gyfundrefn yn y Gorllewin hefyd i helpu gyda'r ymdrech.

Ond bu ffrynt arall a groesawodd sylwadau Janez Jansa yn gryf. Dau ddiwrnod ar ôl i'r Prif Weinidog siarad yn Uwchgynhadledd Rydd Iran y Byd, ymhlith eraill, cyn-Weinidog Tramor Canada, John Baird Dywedodd: “Rwy’n falch iawn o allu cydnabod arweinyddiaeth foesol a dewrder Prif Weinidog Slofenia. Mae wedi galw i ddwyn Raisi i gyfrif am gyflafan 1988 o 30,000 o garcharorion MEK, mae wedi gwylltio’r sêl a’r mullahiaid, a ffrindiau, dylai wisgo hynny fel bathodyn anrhydedd. Mae angen mwy o arweinyddiaeth fel hyn ar y byd. ”

Giulio Terzi, cyn Weinidog Tramor yr Eidal, Ysgrifennodd mewn darn barn: “Fel cyn-Weinidog Tramor gwlad yn yr UE, credaf y dylai’r cyfryngau rhydd gymeradwyo Prif Weinidog Slofenia am fod yn ddigon dewr i ddweud bod yn rhaid i’r gwaharddiad ddod i ben i drefn Iran. Dylai Uchel Gynrychiolydd yr UE, Josep Borrell, ddod â 'busnes fel arfer' i ben gyda chyfundrefn a arweinir gan lofruddwyr torfol. Yn lle hynny, dylai annog holl aelod-wladwriaethau’r UE i ymuno â Slofenia i fynnu atebolrwydd am drosedd fwyaf Iran yn erbyn dynoliaeth. ”

Audronius Ažubalis, cyn weinidog tramor Lithwania, Dywedodd: “Rwyf am fynegi fy nghefnogaeth ddiffuant i Brif Weinidog Slofenia Jansa, gyda chefnogaeth y Seneddwr Joe Lieberman yn ddiweddarach. Rhaid i ni wthio i’r Llys Cyfiawnder Rhyngwladol ymchwilio i’r Arlywydd Raisi am droseddau yn erbyn dynoliaeth, gan gynnwys llofruddiaeth, diflaniad gorfodol, ac artaith. ”

A Michael Mukasey, cyn Dwrnai Cyffredinol yr Unol Daleithiau, Dywedodd: “Yma, ymunaf â’r Prif Weinidog Jansa o Slofenia, a alwodd yn ddewr am roi cynnig ar Raisi a mynd i’r digofaint a beirniadaeth o drefn Iran. Nid yw’r digofaint a’r feirniadaeth honno yn staenio record y Prif Weinidog; dylai ei wisgo fel bathodyn anrhydedd. Mae rhai pobl yn awgrymu na ddylem fynnu bod Raisi yn cael ei roi ar brawf am ei droseddau oherwydd bydd hynny'n ei gwneud hi'n anodd iddo ei drafod neu'n amhosibl iddo drafod ei ffordd allan o bŵer. Ond nid oes gan Raisi unrhyw fwriad i drafod ei ffordd allan o rym. Mae'n ymfalchïo yn ei record, ac mae'n honni ei fod bob amser, yn ei eiriau ef, yn amddiffyn hawliau, diogelwch a llonyddwch pobl. Mewn gwirionedd, yr unig dawelwch y mae Raisi erioed wedi'i amddiffyn yw llonyddwch beddau'r 30,000 o ddioddefwyr ei dyllog. Nid yw’n cynrychioli cyfundrefn a all newid. ”

Roedd Mukasey yn cyfeirio at ddatganiad Ebrahim Raisi yn ei cynhadledd i'r wasg gyntaf ar ôl cael ei ddatgan yn enillydd yn yr etholiad arlywyddol y mae anghydfod yn ei gylch. Pan ofynnwyd iddo am ei rôl yn dienyddio miloedd o garcharorion gwleidyddol, dywedodd yn falch ei fod wedi bod yn amddiffynwr hawliau dynol ar hyd ei yrfa ac y dylid ei wobrwyo am gael gwared ar y rhai a oedd yn fygythiad yn ei erbyn.

O ystyried record cyfundrefn Iran o hawliau dynol, ei hymddygiad tuag at ei chymdogion a hefyd ystyried yr union resymeg y mae'r byd yn ceisio ei rhesymu â'r drefn yn Fienna, gallai fod yn briodol treulio'r hyn a wnaeth Prif Weinidog Slofenia.

A yw'n drueni i bennaeth gwladwriaeth gymryd safiad yn erbyn gwladwriaeth arall tra nad yw'n drueni gosod rhywun fel Ebrahim Raisi yn bennaeth gwladwriaeth? A yw galw am ymchwiliad gan y Cenhedloedd Unedig i droseddau yn erbyn dynoliaeth a herio’r “cosb” systemig sy’n parhau i gymryd ei doll yn Iran yn anghywir? A yw’n anghywir siarad mewn rali lle mae grŵp gwrthblaid sydd wedi taflu goleuni ar droseddau hawliau dynol Tehran, ei grwpiau dirprwyol niferus, ei raglen taflegrau balistig, a’i hierarchaeth Quds Force gyfan a hefyd wedi datgelu’r rhaglen niwclear iawn y mae’r byd yn brwydro iddi defuse?

Mewn hanes, ychydig iawn o arweinwyr sydd wedi meiddio torri traddodiadau fel y gwnaeth Mr. Jansa. Wrth i'r Ail Ryfel Byd ddechrau, roedd Arlywydd yr UD, Franklin Roosevelt, yn deall yn iawn y perygl mawr yr oedd y Pwerau Echel yn ei achosi yn erbyn trefn y byd. Er gwaethaf yr holl feirniadaeth a chael ei alw’n “gynneswr”, daeth o hyd i ffyrdd i helpu Prydain Fawr a Chenedlaetholwyr Tsieineaidd yn eu brwydr yn erbyn yr Echel. Cafodd y feirniadaeth hon ei distewi i raddau helaeth yn yr arena gyhoeddus ar ôl ymosodiad Japan ar Pearl Harbour, ond roedd rhai yn dal i gredu bod Roosevelt yn gwybod am yr ymosodiad ymlaen llaw.

Yn wir, ni all unrhyw un ddisgwyl bod y rhai sy'n elwa fwyaf o'r status quo yn rhoi cydwybod o flaen diddordebau ac yn tynnu'r het am ddewrder gwleidyddol. Ond efallai, pe bai haneswyr yn poeni digon i gyfrifo nifer syfrdanol y marwolaethau a'r swm o arian y gellid ei arbed trwy atal dyn cryf rhag dod yn gryf, efallai y byddai arweinwyr y byd yn gallu talu teyrnged i ddewrder a diswyddo anweddustra.

A oes angen Harbwr Perlog arnom i wireddu gwir fwriadau malaen cyfundrefn Iran?

Parhau Darllen

Iran

Gorwel tywyllu i gynhyrchwyr olew yr Unol Daleithiau - dychwelyd allforion olew o Iran

cyhoeddwyd

on

Mae Corfforaeth Olew Genedlaethol Iran wedi dechrau siarad â’i chleientiaid yn Asia, yn enwedig yn India, i amcangyfrif y galw am ei olew ers i Joe Biden ddod yn ei swydd. Yn ôl Refinitiv Oil Research, cynyddodd llwythi olew uniongyrchol ac anuniongyrchol o Iran i China yn ystod y 14 mis diwethaf, gan gyrraedd y lefel uchaf erioed ym mis Ionawr-Chwefror. Mae allbwn olew hefyd wedi tyfu ers Ch4 2020.

Pwmpiodd Iran gymaint â 4.8 miliwn o gasgenni y dydd cyn i’r sancsiynau gael eu hailosod yn 2018, ac mae S&P Global Platts Analytics yn disgwyl y gallai cytundeb ddod â rhyddhad cosbau llawn erbyn Ch4 2021, a allai weld cyfeintiau ramp hyd at 850,000 casgenni y dydd erbyn mis Rhagfyr i 3.55 miliwn o gasgenni y dydd, gydag enillion pellach yn 2022.

Mae Iran wedi cadarnhau ei barodrwydd i gynyddu cynhyrchiant olew yn sydyn. O ganlyniad i'r fargen niwclear a chodi sancsiynau rhyngwladol ac unochrog, gallai'r wlad fod wedi cynyddu ei hallforion olew 2.5 miliwn o gasgenni y dydd.

Mae llawer o gynhyrchiad Iran o raddau trymach a chyddwys, a bydd llacio'r sancsiynau yn rhoi pwysau ar bobl fel Saudi Arabia, Irac ac Oman, a hyd yn oed ffracwyr Texas.

Mae canolfannau mireinio Asia - China, India, De Korea, Japan a Singapore - wedi prosesu graddau Iran yn rheolaidd, gan fod y cynnwys sylffwr uchel a dwysedd trwm neu ganolig yn cyd-fynd â diet y planhigion cymhleth hyn.

Mae purfeydd Ewropeaidd, yn enwedig y rhai yn Nhwrci, Ffrainc, yr Eidal, Sbaen a Gwlad Groeg, hefyd yn debygol o ddychwelyd i brynu olew o Iran unwaith y bydd y sancsiynau'n cael eu dileu, gan fod y cyfeintiau ychwanegol yn ffigur i fod yn fanteisiol o ran pris i grudau sy'n gysylltiedig â Brent o Fôr y Canoldir.

UD yn ceisio trwsio ffensys gyda China?

Bydd yn bosibl barnu arwyddion amlwg rapprochement o'r fath yn ôl graddfa'r cynnydd ar fater Iran. Os caiff cyfyngiadau masnach ar olew ag Iran eu lleddfu neu eu codi - y prif fuddiolwr (y sawl sy'n derbyn olew) fydd cwmnïau Tsieina a Tsieineaidd - o'r mwyaf i nifer enfawr o fusnesau bach a chanolig eu maint. Mae'r penderfyniad ar Iran yn ddangosydd o gysylltiadau rhwng yr Unol Daleithiau a China yn llawer mwy na chlicio cyhoeddus.

Ac mae hyn i gyd yn digwydd yn erbyn cefndir o bwysau caled ar fin terfysgaeth economaidd yn erbyn cynhyrchiad siâl America, ac mae Shell eisoes wedi dioddef. Mae'n amhosibl peidio â dwyn i gof y llythyr gan 12 seneddwr at yr Arlywydd Biden, a rybuddiodd am ganlyniadau negyddol polisi ynni'r weinyddiaeth bresennol.

Tanwydd yr Unol Daleithiau dan bwysau: polisi ynni ymosodol gweinyddiaeth Biden

Mae pwysau ar y diwydiant olew a nwy yn tyfu ynghyd â phryder ynghylch newid yn yr hinsawdd. Mae oes Biden wedi dechrau gyda symudiadau sydyn yn erbyn tanwydd ffosil. Nid oedd neb yn disgwyl i danwydd ffosil ddod o dan ymosodiad mor syth.

Llofnododd Biden orchymyn gweithredol gyda'r nod o ddod â chymorthdaliadau tanwydd ffosil i ben sy'n atal prydlesi olew a nwy newydd ar diroedd cyhoeddus ac yn cyfarwyddo asiantaethau ffederal i brynu ceir trydan. Mae stociau tanwydd ffosil wedi plymio ar ei weithredoedd, ac mae banciau, gan gynnwys Goldman Sachs Group wedi rhybuddio am gwymp yng nghyflenwadau crai yr Unol Daleithiau.[1]

Fe allai buddion i’r hinsawdd o waharddiad ar brydlesi olew a nwy newydd gymryd blynyddoedd i’w gwireddu, yn ôl dadansoddwyr economaidd. Gallai cwmnïau ymateb trwy symud rhai o’u gweithgareddau i diroedd preifat yn yr UD, a byddai mwy o olew yn debygol o ddod i mewn o dramor, meddai’r economegydd Brian Perst, a archwiliodd effeithiau gwaharddiad prydlesu tymor hir ar gyfer y grŵp ymchwil Adnoddau ar gyfer y Dyfodol. . O ganlyniad, gallai bron i dri chwarter y gostyngiadau mewn allyriadau nwyon tŷ gwydr o waharddiad gael eu gwrthbwyso gan olew a nwy o ffynonellau eraill, meddai Perst. Byddai'r gostyngiad net oddeutu 100 miliwn o dunelli (91 miliwn o dunelli metrig) o garbon deuocsid yn flynyddol, neu'n llai nag 1% o allyriadau tanwydd ffosil byd-eang, yn ôl astudiaeth gan grŵp ymchwil dielw.[2]

Llywydd Joe Biden wedi cyfarwyddo'r llywodraeth ffederal i ddatblygu strategaeth i ffrwyno'r risg o newid yn yr hinsawdd ar asedau ariannol cyhoeddus a phreifat yn yr UD Mae'r symud yn rhan o agenda tymor hwy gweinyddiaeth Biden i torri allyriadau nwyon tŷ gwydr yr Unol Daleithiau bron yn ei hanner erbyn 2030 a phontio i economi net-sero erbyn canol y ganrif wrth ffrwyno'r difrod y mae newid yn yr hinsawdd yn ei achosi i bob sector economaidd.

Gall y strategaeth hon ddigwydd mewn nifer eithaf sylweddol o doriadau swyddi yn y diwydiant olew a hynny tra bo economi'r UD yn gwella ar ôl colli swyddi sy'n deillio o'r pandemig. Gallai hyd yn oed colli swyddi cyfyngedig effeithio'n sylweddol ar economïau lleol mewn gwladwriaethau sy'n ddibynnol ar olew (fel Wyoming a New Mexico).

Gwrthwynebiad domestig yr Unol Daleithiau i bolisi ynni Biden

Anfonodd grŵp o seneddwyr GOP dan arweiniad y Seneddwr Thom Tillis, RN.C., lythyr at yr Arlywydd Biden ym mis Mehefin. Mae’r seneddwyr yn gweld y strategaeth fel “bygythiad sylfaenol i ddiogelwch economaidd a chenedlaethol hirdymor America”.[3]

Mae'r seneddwyr wedi annog yr arlywydd i "gymryd camau ar unwaith i roi America yn ôl ar lwybr o annibyniaeth ynni a ffyniant economaidd."

"Os ydym am oresgyn canlyniadau economaidd y pandemig, mae'n hanfodol bod angenrheidiau fel tanwydd yn cymryd cyn lleied â phosibl o gyllidebau teulu." Nododd y Seneddwyr hefyd fod costau ynni uchel "yn effeithio'n anghymesur ar aelwydydd incwm isel ac incwm sefydlog."

Seneddwyr Gweriniaethol Tillis, John Barrasso o Wyoming, John Thune o South Dakota, John Cornyn o Texas, Bill Hagerty o Tennessee, Kevin Cramer o Ogledd Dakota, Roger Marshall o Kansas, Steve Daines o Montana, Rick Scott o Florida, Cindy Hyde-Smith o Mississippi, Tom Cotton o Arkansas, John Hoeven o Ogledd Dakota a Marsha Blackburn o Tennessee wedi arwyddo'r llythyr.

 OPEC: rhagolygon y farchnad olew fyd-eang ar gyfer 2H 2021

Roedd twf bras mewn cyflenwadau yn 1H 2021 yn gyfanswm o 1.1 miliwn o gasgenni y dydd o'i gymharu â 2H 2020. Yn dilyn hyn, yn 2H 2021, rhagwelir y bydd cyflenwadau olew o wledydd y tu allan i OPEC, gan gynnwys hylifau nwy naturiol o OPEC, yn tyfu 2.1 miliwn casgen y pen. diwrnod o'i gymharu ag 1H 2021 ac erbyn 3.2 miliwn o gasgenni y dydd flwyddyn ar ôl blwyddyn.

Disgwylir y bydd cyflenwadau o hydrocarbonau hylifol o wledydd y tu allan i OPEC yn cynyddu 0.84 miliwn o gasgenni y dydd flwyddyn ar ôl blwyddyn yn 2021. Ar y lefel ranbarthol, yn 2H 2021, disgwylir y bydd oddeutu 1.6 miliwn o gasgenni y dydd o'r cyfanswm wedi'i ychwanegu bydd cynhyrchu 2.1 miliwn o gasgenni y dydd yn dod o wledydd yr OECD, gyda 1.1 miliwn o gasgenni y dydd yn dod o'r UDA a'r gweddill - o Ganada a Norwy. Ar yr un pryd, yn 2H 2021, rhagwelir y bydd twf yn y cyflenwad o hydrocarbonau hylifol o ranbarthau heblaw OECD yn ddim ond 0.4 miliwn o gasgenni y dydd. Yn gyffredinol, disgwylir y bydd adferiad twf yr economi fyd-eang ac, o ganlyniad, adfer y galw am olew yn ennill momentwm yn 2H 2021.

Ar yr un pryd, mae gweithredoedd llwyddiannus o dan y cytundeb cydweithredu mewn gwirionedd wedi paratoi'r ffordd ar gyfer ail-gydbwyso'r farchnad. Mae'r rhagolwg tymor hir hwn, ynghyd â monitro datblygiadau ar y cyd yn gyson ac yn barhaus, yn ogystal â'r adferiad disgwyliedig ar draws gwahanol sectorau o'r economi, yn parhau i ddangos cefnogaeth i'r farchnad olew.


[1] Fotune.com: https://fortune.com/2021/01/28/biden-climate-oil-and-gas/

[2] AP.com: https://apnews.com/article/joe-biden-donald-trump-technology-climate-climate-change-cbfb975634cf9a6395649ecaec65201e

[3] Foxnews.com: https://www.foxnews.com/politics/gop-senators-letter-biden-energy-policies

Parhau Darllen

Iran

Mae arbenigwyr yn annog diwedd ar ddiwylliant o orfodaeth yn Iran, atebolrwydd am arweinwyr cyfundrefn, gan gynnwys Raisi

cyhoeddwyd

on

Mewn cynhadledd ar-lein a gynhaliwyd ar 24 Mehefin gan Gyngor Cenedlaethol Gwrthiant Iran (NCRI), bu arbenigwyr a chyfreithwyr hawliau dynol yn trafod goblygiadau Ebrahim Raisi fel llywydd cyfundrefn Iran. Fe wnaethant hefyd bwyso a mesur y rôl y mae'n rhaid i'r gymuned ryngwladol ei chwarae i roi diwedd ar ddiwylliant gwaharddiad Tehran ar gyfer troseddwyr ac i ddwyn awdurdodau'r gyfundrefn i gyfrif am eu troseddau blaenorol a pharhaus, yn ysgrifennu Shahin Gobadi.

Roedd y panelwyr yn cynnwys cyn farnwr apêl y Cenhedloedd Unedig ac Arlywydd y Llys Troseddau Rhyfel yn Sierra Leone Geoffrey Robertson, Llywydd Emeritws Cymdeithas y Gyfraith Cymru a Lloegr Nicholas Fluck, cyn-lysgennad swyddog diogelwch cenedlaethol yr Unol Daleithiau Lincoln Bloomfield Jr., cyn Bennaeth Dynol y Cenhedloedd Unedig. Swyddfa Hawliau yn Irac Tahar Boumedra, a goroeswr cyflafan 1988 Reza Fallahi.

Canlyniad etholiad arlywyddol ffug 18 Mehefin yn Iran oedd dewis Raisi fel arlywydd nesaf y gyfundrefn. Ymatebodd y gymuned ryngwladol â dicter, yn bennaf oherwydd rôl uniongyrchol Raisi yng nghyflafan 1988 o dros 30,000 o garcharorion gwleidyddol ledled y wlad. Roedd Raisi yn aelod o'r 'Pwyllgor Marwolaeth' pedwar dyn a oedd yn gyfrifol am y llofruddiaeth dorfol heinous. Roedd mwyafrif llethol y dioddefwyr yn gefnogwyr i brif fudiad yr wrthblaid, y Mujahedin-e Khalq (MEK).

Roedd charade etholiadau'r gyfundrefn hefyd yn wynebu digynsail a boicot enfawr ledled y wlad gan fwyafrif llethol pobl Iran. Trwy eu boicot ysgubol, gwnaeth pobl Iran yn glir hynny nid ydynt yn ceisio dim llai na chang cyfundrefne yn Iran wrth eu dwylo eu hunain.

Dywedodd Ali Safavi, aelod o Bwyllgor Materion Tramor yr NCRI, a chymedrolwr y digwyddiad ddydd Iau, fod pobl Iran wedi trosleisio Raisi "henchman cyflafan 1988."

Ychwanegodd esgyniad llywyddiaeth un o'r troseddwyr gwaethaf yn hanes modern, yn benderfyniad a wnaed gan Goruchaf Arweinydd y mullahs, Ali Khamenei, allan o anobaith llwyr ac oherwydd ei fod yn wynebu cymdeithas ar fin ffrwydrad, gyda gwrthryfeloedd mwy poblogaidd ar y gorwel.

Gwrthododd Safavi hefyd y myth o gymedroli yn Tehran ac ychwanegodd: "Fe wnaeth esgyniad Raisi hefyd roi diwedd ar y naratif wallgof 'cymedrol yn erbyn caledlin', yr oedd pobl Iran wedi ei ddatgymalu yn eu siantiau o 'Reformer, hardliner, mae'r gêm bellach drosodd' yn ystod y pedwar gwrthryfel ledled y wlad er 2017. "

Dywedodd yr arbenigwr a chyfreitheg hawliau dynol rhyngwladol amlwg Geoffrey Robertson, "Mae gennym bellach droseddwr rhyngwladol fel llywydd talaith Iran. ... Yr hyn y mae gen i dystiolaeth ohono yw bod Raisi, gyda dau gydweithiwr arall, wedi anfon pobl at eu nifer o weithiau marwolaethau heb broses briodol nac yn wir unrhyw broses dreial. Ac mae hynny'n ei gynnwys mewn trosedd yn erbyn dynoliaeth. "

Dywedodd fod arlywyddiaeth Raisi "yn canolbwyntio sylw ar yr eiliad farbaraidd hon yn hanes y byd sydd wedi cael ei hanwybyddu," gan alw cyflafan 1988 fel "yn wir un o'r troseddau mwyaf yn erbyn dynoliaeth, yn sicr y mwyaf a gyflawnwyd yn erbyn carcharorion ers yr Ail Ryfel Byd."

O ran rôl y Cenhedloedd Unedig, dywedodd Mr Robertson: "Mae gan y Cenhedloedd Unedig gydwybod wael dros hyn. Ar y pryd rhybuddiodd Amnest Rhyngwladol am y gyflafan ledled Iran, ond trodd y Cenhedloedd Unedig lygad dall ar y mater."

"Mae'n ddyletswydd ar y Cenhedloedd Unedig i sefydlu ymchwiliad cywir i'r gweithredoedd barbaraidd hyn ym 1988."

Cododd Mr Robertson hefyd y potensial i gymhwyso sancsiynau Magnitsky yn Ewrop vis-a-vis Raisi a swyddogion eraill a oedd yn rhan o gyflafan 1988. Wrth ymateb i gwestiynau am imiwnedd Raisi rhag treial fel pennaeth y wladwriaeth, dywedodd Mr Robertson fod "trosedd yn erbyn dynoliaeth a'r angen i ddod â charedigrwydd i ben trwy ei gosbi yn torri unrhyw imiwnedd."

Dywedodd Nick Fluck, Llywydd Emeritws Cymdeithas y Gyfraith Cymru a Lloegr: "Dywedodd Raisi ar gofnod ei fod yn falch o'i rôl yng nghyflafan carcharorion gwleidyddol. Dylai hyn fod yn alwad ddeffroad bwysig i bob un ohonom. Ni allwn. eistedd yn dawel ar y llinell ochr. "

Ychwanegodd: "Mae'n ymddangos bod y pwyllgor marwolaeth yn syml yn perfformio ymgyrch lanhau [ym 1988] i gael gwared ar bobl a oedd yn uchel eu llais yn erbyn y drefn."

Dywedodd Mr Fluck hefyd: "Rwy'n cymeradwyo ymdrechion a diwydrwydd a pherswadioldeb yr NCRI" mewn perthynas â galw am ymchwiliadau i gyflafan 1988.

Wrth siarad o Washington, dywedodd DC, y Llysgennad Lincoln Bloomfield, Jr., "Mae'r Gorllewin wedi methu ag wynebu'r realiti. Mae sylfaenydd y drefn, Ayatollah Khomeini, a'i olynydd, y Goruchaf Arweinydd presennol Ali Khamenei, ill dau yn torri amodau difrifol hawliau dynol. Maen nhw'n gyfrifol am gyfarwyddo gweithredoedd mawr o derfysgaeth ryngwladol ar bridd tramor. "

Gan gyfeirio at y ffaith nad oes unrhyw wahaniaethau rhwng "cymedrolwyr" a "hardliners" fel y'u gelwir yn y drefn, Amb. Dywedodd Bloomfield, "Ers 2017, o dan yr arlywydd cymedrol Rouhani, mae Raisi wedi bod yn rhoi pobl yn y carchar. Mae rôl Raisi wedi parhau ers cyflafan 1988 o flaen ein llygaid."

Atgoffa o'r sylw bod "hawliau dynol yn ganolbwynt i neges yr Arlywydd Biden i'r byd," Amb. Argymhellodd Bloomfield: "Rhaid i'r Unol Daleithiau ac eraill fynd ar drywydd achosion hawliau dynol nid yn unig yn erbyn Raisi ond yn erbyn pawb yn y gyfundrefn."

"Dylai fod ymchwiliad gwrth-gudd-wybodaeth hefyd yn America i wneud yn siŵr bod pobl sy'n siarad ar ran Iran [cyfundrefn] yn cael eu hadnabod â'u cysylltiad â'r drefn," daeth i'r casgliad.

Siaradodd goroeswr cyflafan 1988 yn y digwyddiad hefyd. Fe wnaeth Reza Fallahi, a ddihangodd yn wyrthiol o’r llofruddiaethau ac sydd bellach yn byw ym Mhrydain, adrodd am ddioddefaint personol arswydus gan ddechrau gyda’i arestiad ym mis Medi 1981 am gefnogi’r MEK. Atgoffodd fod y cynllunio ar gyfer y gyflafan wedi cychwyn "ddiwedd 1987 a dechrau 1988".

Ychwanegodd o ran rôl Raisi: "Roedd Ebrahim Raisi yn dangos gelyniaeth arbennig tuag ataf fy hun a'm cyd-gellwyr. ... Gofynasant am ein cysylltiad ag unrhyw sefydliad gwleidyddol, os ydym yn credu yn y Weriniaeth Islamaidd, ac a ydym yn barod i edifarhau, ac yn y blaen. ... At ei gilydd, dim ond 12 o bobl a oroesodd yn ein ward. "

Ychwanegodd, "Er mwyn atal y drefn rhag cyflawni cyflafan arall, rhaid i'r gymuned ryngwladol, yn enwedig y Cenhedloedd Unedig, ddod â diwylliant y cosb i ben, lansio ymchwiliad annibynnol i'r gyflafan, a dwyn pobl fel Raisi i gyfrif."

Cyhoeddodd Fallahi hefyd y bydd teuluoedd y dioddefwyr yn ffeilio cwyn yn erbyn Raisi yn y DU.

"A fydd gwledydd y gorllewin a'r Cenhedloedd Unedig yn aros yn dawel fel y gwnaethant yn ystod cyflafan 1988?" gofynnodd goroeswr y gyflafan.

Dywedodd Tahar Boumedra, cyn bennaeth Swyddfa Hawliau Dynol y Cenhedloedd Unedig yn Irac a Chydlynydd Cyfiawnder i Ddioddefwyr Cyflafan 1988 yn Iran (JVMI): "Mae JVMI yn ymuno â'i lais ag Amnest Rhyngwladol, ac rydym yn galw am Ebrahim Raisi i gael ei ymchwilio am ei rôl mewn troseddau yn y gorffennol a pharhaus yn erbyn dynoliaeth, ac i dribiwnlysoedd rhyngwladol ddod ag ef o flaen ei well. "

"Dydyn ni ddim yn mynd i aros nes bydd imiwnedd yn cael ei dynnu o Raisi er mwyn gweithredu. Rydyn ni'n mynd i weithredu, ac rydyn ni'n mynd i roi hyn i'r system Brydeinig."

Dywedodd Boumedra: "Mae JVMI wedi dogfennu llawer iawn o dystiolaeth a bydd yn cael ei chyflwyno i awdurdodau pryderus," cyn ychwanegu, "Credwn yn gryf nad lle Raisi yw rhedeg gwladwriaeth na bod yn llywydd. Mae ei le mewn cyfleuster cadw yn Yr Hâg, "gan gyfeirio at sedd y Llys Cyfiawnder Rhyngwladol.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd